Research assistant professor Academy for Advanced Interdisciplinary Sciences

Personal Profile

Research


Publications Read More

1. Bin-Bin Yu,# Min Liao,# Jingxiu Yang,# Wei Chen, Yudong Zhu, Xusheng Zhang, Tao Duan, Weitang Yao,* Su-Huai Wei* and Zhubing He,* Alloy-induced phase transition and enhanced photovoltaic performance: the case of Cs3Bi2I9-xBrx perovskite solar cells, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 8818.

2. Bin-Bin Yu,# Leiming Xu,# Min Liao, Yinghui Wu, Fangzhou Liu, Zhenfei He, Jie Ding, Wei Chen, Bao Tu, Yi Lin, Yudong Zhu, Xusheng Zhang, Weitang Yao, Aleksandra B. Djurišić, Jin-Song Hu, Zhubing He,* Synergy Effect of Both 2,2,2-Trifluoroethylamine Hydrochloride and SnF2 for Highly Stable FASnI3-xClx Perovskite Solar Cells, Sol. RRL, 2019, 1800290.

3. Min Liao,# Bin-Bin Yu,# Zhixin Jin, Wei Chen, Yudong Zhu, Xusheng Zhang, Weitang Yao,* Tao Duan, Igor Djerdj, and Zhubing He,* Efficient and Stable FASnI3 Perovskite Solar Cells with Effective Interface Modulation by Low-Dimensional Perovskite Layer, ChemSusChem, 2019, 12, DOI: 10.1002/cssc.201902000.

4. Bin-Bin Yu, Xing Zhang, Yan Jiang, Jie Liu, Lin Gu, Jin-Song Hu*, Li-Jun Wan*, Solvent-Induced Oriented Attachment Growth of Air-Stable Phase-Pure Pyrite FeS2 Nanocrystals, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2211.

5. Yang. Tian*, Binbin Yu, Hongyu Yang and Jia Liao, Monodispersed Silica Nanospheres Encapsulating Fe3O4 and LaF3:Eu3+ Nanoparticles for MRI Contrast Agent and Luminescent Imaging, Funct. Mater. Lett., 2013, 06, 1250052.

6. Yang Tian*, Binbin Yu, Xia Li, Kai Li, Facile Solvothermal Synthesis of Monodisperse Fe3O4 Nanocrystals with Precise Size Control of One Nanometre as Potential MRI Contrast Agents, J. Mater. Chem., 2011, 21, 2476.

Lab members Read More

Join us

Contact Us

Contact Address

1088 Xueyuan Avenue, Shenzhen 518055, P.R. China

Office Phone

Email

yubb3@sustech.edu.cn

Copyright © 2018 All Rights Reserved.