Assistant researcher College of Science, Institute for Quanfum Science and Engineering

Zheng-Da Li obtained his Bachelor's degree in physics from Wuhan University in 2013 and his Doctor's degree in physics from the University of Science and Technology of China in 2019. In September 2019, he joined the institute of quantum science and engineering of southern university of science and technology as an assistant researcher.

Personal Profile

Research

Optical quantum computing and quantum networks


Publications Read More

(7). Zheng-Da Li, Rui Zhang, Xu-Fei Yin, Li-Zheng Liu, Yi Hu, Yu-Qiang Fang, Yue-Yang Fei, Xiao Jiang, Jun Zhang, Feihu Xu, Yu-Ao Chen & Jian-Wei Pan. Experimental quantum repeater without quantum memory. Nat. Photon. 13, 644–648 (2019).

(6). He Lu, Qi Zhao, Zheng-Da Li, Xu-Fei Yin, Xiao Yuan, Jui-Chen Hung, Luo-Kan Chen, Li Li, Nai-Le Liu, Cheng-Zhi Peng, Yeong-Cherng Liang, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Entanglement structure: entanglement partitioning in multipartite systems and its experimental detection using optimizable witnesses. Phys. Rev. X 8 (2), 021072.

(5). Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Xing-Can Yao, Miao Huang, Wei Li, He Lu, Xiao Yuan, Yan-Bao Zhang, Xiao Jiang, Cheng-Zhi Peng, Li Li, Nai-Le Liu, Xiongfeng Ma, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Observation of ten-photon entanglement using thin BiB3O6 crystals. Optica 4 (1), 77-83.

(4). He Lu, Zhen Zhang, Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Chang Liu, Li Li, Nai-Le Liu, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Secret sharing of a quantum state. Phys. Rev. Lett. 117 (3), 030501.

(3). He Lu, Chang Liu, Dong-Sheng Wang, Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Xing-Can Yao, Li Li, Nai-Le Liu, Cheng-Zhi Peng, Barry C Sanders, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Experimental quantum channel simulation. Phys. Rev. A 95 (4), 042310.

(2). Luo-Kan Chen, Hai-Lin Yong, Ping Xu, Xing-Can Yao, Tong Xiang, Zheng-Da Li, Chang Liu, He Lu, Nai-Le Liu, Li Li, Tao Yang, Cheng-Zhi Peng, Bo Zhao, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Experimental nested purification for a linear optical quantum repeater. Nat. Photon. 11 (11), 695.

(1). Ping Xu, Hai-Lin Yong, Luo-Kan Chen, Chang Liu, Tong Xiang, Xing-Can Yao, He Lu, Zheng-Da Li, Nai-Le Liu, Li Li, Tao Yang, Cheng-Zhi Peng, Bo Zhao, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Two-hierarchy entanglement swapping for a linear optical quantum repeater. Phys. Rev. Lett. 119 (17), 170502.

Lab members Read More

Join us

Contact Us

Contact Address

Innovation Park 10, Room 101

Office Phone

Email

lizd@sustech.edu.cn

Copyright © 2018 All Rights Reserved.