Research Associate Professor

Dr. Shuai Li is studying solid state ion materials and devices since she was purchasing her PhD degree in IOP, CAS. Her research background is electrochemistry and condensed matter physics. She is focusing on solid oxide fuel cell, solid electrolyte materials and lithium metal batteries studies.

Personal Profile

Working Experiences:   

Position: Research Associate Professor                     2018.04 - present

South University of Science and Technology

Position: Senior Engineer                                            2016.11 – 2018.03

Huawei Technologies CO., LTD.

Department: Watt Lab, Central Research Institute

 Position: Postdoc                                                          2013.08 – 2016.10

University of Nevada, Las Vegas, HiPSEC

Super Advisor: Prof. Yusheng Zhao (Professor of UNLV / Physics, former Executive Director of HiPSEC)

Project: Lithium Ion Battery Materials

 

Education: 

Ph.D in Condensed Matter Physics                         2008.09 – 2013.07

Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Principle Advisor: Prof. Liquan Chen (Academician from Chinese Academy of Engineering)

Concentration: Solid Oxide Fuel Cells running under carbon based fuels

B.S in Material Chemistry,                                       2004.09 – 2008.07

College of Material Science and Engineer, Sichuan University

Principle Advisor: Prof. Jianguo Zhu

Undergraduate thesis: Research on CeO2-based composite materials

Research

Solid State Ionics, SOFC, Novel solid electrolyte, solid state battery materials and devices, Interface stability and mechanism, Lithium metal batteries.


Publications Read More

1. Guoliang Xiao, Shuai Li, Hong Li, Liquan Chen, Synthesis of Doped Ceria with Mesoporous Flowerlike Morphology and its Catalytic Performance for CO Oxidation, Microporous and Mesoporous Materials, 120 (2009) 426

2. Shuai Li, Cunni Xian, Kai Yang, Chunwen Sun, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen, Feasibility and mechanism of lithium oxide as sintering aid for Ce0.8Sm0.2Oδ electrolyte, Journal of Power Sources, 205 (2012) 57

3. Wei Yang, Jason Salim, Shuai Li, Chunwen Sun, Liquan Chen, John B. Goodenough, Youngsik Kim, Perovskite Sr0.95Ce0.05CoO3-δ loaded with copper nanoparticles as a bifunctional catalyst for lithium-air batteries, Journal of Materials Chemistry, 22 (2012) 18902

4. Chunwen Sun, Jie Sun, Wei Yang, Zhaohui Ma, Shuai Li, Cunni Xian, Shaofei Wang, Ruijuan Xiao, Siqi Shi, Hong Li, Liquan Chen, Research on SOFC anode materials running in carbon-based fuels, Chinese Engineering Science, 2012

5. Yonggang Wang, Qingfei Wang, Zhenpu Liu, Zhengyang Zhou, Shuai Li, Jinlong Zhu, Ruqiang Zou, Yingxia Wang, Jianhua Lin, Yusheng Zhao, Structural Manipulation Approaches towards Enhanced Sodium Ionic Conductivity in Na-Rich Antiperovskites, Journal of Power Sources, 293 (2015) 735

6. Shuai Li, Jinlong Zhu, Yonggang Wang, John Howard, Xujie Lü, Yutao Li, Ravhi Kumar, Liping Wang, Luke Daemen, Yusheng Zhao, Reaction Mechanism Studies towards Effective Fabrication of Lithium-Rich Anti-Perovskites Li3OX (X = Cl, Br), Solid State Ionics, 284 (2016) 14-19

7. Xujie Lü, John Howard, Aiping Chen, Jinlong Zhu, Shuai Li, Gang Wu, Paul Dowden, Hongwu Xu, Yusheng Zhao, Quanxi Jia, Anti-Perovskite Li3OCl Superionic Conductor Films for Solid-State Li-Ion Batteries, Adv. Sci., 3 (2016) 1500359

8. Jinlong Zhu, Yonggang Wang, Shuai Li, Johh W. Howard, Jörg Neuefeind, Yang Ren, Hui Wang, Chengdu Liang, Wenge Yang, Ruqiang Zou, Changqing Jin, Yusheng Zhao, Sodium Ion Transportation Mechanism in Antiperovskite Electrolytes of Na3OBr and Na4OI2: An in-situ Neutron Diffraction Study, Inorg. Chem., 55 (2016) 5993-5998

9. Yutao Li, Weidong Zhou, Sen Xin, Shuai Li, Jinlong Zhu, Xujie Lü, Zhiming Cui, Quanxi Jia, Jianshi Zhou, Yusheng Zhao, John B. Goodenough, Fluorine-Doped Antiperovskite Electrolyte for All-Solid-State Lithium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 55 (2016) 9965 –9968

10. Jinlong Zhu†, Shuai Li†, Yi Zhang, John W. Howard, Xujie Lü, Yonggang Wang, Ravih S. Kummar, Liping Wang, Yusheng Zhao, Enhanced ionic conductivity with Li7O2Br3 phase in Li3OBr anti-perovskite solid electrolyte, Appl. Phys. Lett., 109 (2016) 101904

11. Cheng Gong, Ling Zhao, Shuai Li, Huanwen Wang, Yansheng Gong, Rui Wang, Beibei He, Atomic layered deposition iron oxide on perovskite LaNiO3 as an efficient and robust bi-functional catalyst for lithium oxygen batteries, Electrochim. Acta, 281 (2018) 338-347

12. Chao Luo, Leilei Du, Wei Wu, Hongli Xu, Guangzhao Zhang, Shuai Li, Chaoyang Wang, Zhouguang Lu, and Yonghong Deng, Novel Lignin-Derived Water-Soluble Binder for Micro Silicon Anode in Lithium-Ion Batteries, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6(10), 12621-12629

13. Juanjuan Li, Guangzhao Zhang, Yu Yang, Dahua Yao, Zhiwen Lei, Shuai Li, Yonghong Deng, Chaoyang Wang, Glycinamide modified polyacrylic acid as high-performance binder for silicon anodes in lithium-ion batteries, J. Power Sources, 406 (2018) 102-109

14. RuiWang, Hanxiao Mo, Shuai Li, YanshengGong, Beibei He, HuanwenWang, Influence of Conductive additives on the stability of red phosphorus-carbon anodes for sodium-ion batteries, Scientific Reports, 9:946 (2019) 1-6

15. Asif Mahmood, Shuai Li, Zeeshan Ali, Hassina Tabassum, Bingjun Zhu, Zibin Liang, Wei Meng, Waseem Aftab, Wenhan Guo, Hao Zhang, Muhammad Yousaf, Song Gao, Ruqiang Zou,* Yusheng Zhao*; Ultrafast Sodium/Potassium ion intercalation into hierarchically porous thin carbon shells. Adv. Mater., 1805430 (2018) 1-10, 10.1002/adma.201805430

16. Zhi Deng, Jintao Gu, Yuyu Li, Shuai Li, Jian Peng, Xiang Li, Jiahuan Luo, Yangyang Huang, Chun Fang, Qing Li, Jiantao Han*, Yunhui Huang*, Yusheng Zhao*, Ca-doped Na2Zn2TeO6 layered sodium conductor for all-solid-state sodium-ion batteries, Electrochim. Acta, 298 (2019) 121-126

Lab members Read More

Join us

Contact Us

Contact Address

Office 203 Chuangyuan Building 9, SUSTech, 1088 Xueyuan Avenue, Shenzhen 518055, P.R. China

Office Phone

0755-88015720

Email

lis6@sustech.edu.cn

Copyright © 2018 All Rights Reserved.