Shuai Li

Research Associate Professor Academy for Advanced Interdisciplinary Studies

Shuai Li received her Ph.D. degree in condensed matter physics from Institute of Physics, CAS in 2013, under the supervision of Prof. Liquan Chen and Prof. Zhaoxiang Wang. She joined the group of Prof. Yusheng Zhao at University of Nevada Las Vegas from 2013 to 2016 as a postdoctoral fellow, and then joined Huawei Technologies as a senior engineer from 2016 to 2018. She became a research associate professor at Southern University of Science and Technology (SUSTech, Shenzhen) in April 2018. Her research interests focus on all solid-state lithium batteries, interface mechanism and advanced materials.

 

Study Experience:

2004.09-2008.07 Sichuan University, Bachelor

2008.09-2013.07 Institute of Physics, CAS, PhD

Work Experience:

2013.08-2016.10 Physics & Astronomy Department, UNLV, Postdoc

2016.11-2018.03 Huawei Technologies Co., Ltd., Senior Engineer

2018.04-present SUSTech, Research Associate Professor

Personal Profile

Research

All Solid State Batteries, Advanced Solid Electrolyte, Lithium Metal Anode and Interface Protection, High Capatity Cathode, Solid State Ionics


Publications Read More

Zhi Deng†, Dixing Ni†, Diancheng Chen, Ying Bian, Shuai Li*, Zhaoxiang Wang*, Yusheng Zhao*, Anti-Perovskite Materials for Energy Storage Batteries, InfoMat, 2021, 1-23, doi: 10.1002/inf2.12252.

Lei Gao, Ruo Zhao, Songbai Han*, Shuai Li*, Ruqiang Zou*, Yusheng Zhao, Antiperovskite Ionic Conductor Layer for Stabilizing the Interface of NASICON Solid Electrolyte against Li-Metal in All-Solid-State Batteries, Batteries & Supercaps, 2021, 4, 1-9, doi: 10.1002/batt.202100123

Yan Zhang, Chaohui Wei, Jiawen Sun, Jiejie Jian, Chao Jin*, Chengyi Lu, Lin Peng, Shuai Li*, Mark H. Rümmeli*, Ruizhi Yang*, Au@rGO modified Ni foam as a stable host for lithium metal anode, Solid State Ionics, 2021, 364, 115636; doi: org/10.1016/j.ssi.2021.115636

Zongtao Qu, Songting Liu, Peng Zhang, Rui Wang*, Huanwen Wang, Beibei He, Yansheng Gong, Jun Jin, Shuai Li*, Enhanced eletrochemical performances of LiCoO2 at high cut-off voltage by introducing LiF additive, Solid State Ionics, 2021, 365, 115654; doi: org/10.1016/j.ssi.2021.115654

Shuai Li*, Xia Lu, Siqi Shi, Liquan Chen, Zhaoxiang Wang* and Yusheng Zhao*, Europium-Doped Ceria Nanowires as Anode for Solid Oxide Fuel Cells. Frontiers in Chemistry, 2020, 8, 348; doi: 10.3389/fchem.2020.00348

Bing Han, Dongyu Feng, Shuai Li, Zhen Zhang, Yucheng Zou, Meng Gu, Hong Meng, Chaoyang Wang, Kang Xu, Yusheng Zhao*, Hongbo Zeng*, Chunsheng Wang* and Yonghong Deng*, Self-Regulated Phenomenon of Inorganic Artificial Solid Electrolyte Interphase for Lithium Metal Batteries. Nano Letters, 2020, 20 (5), 4029-4037; doi: 10.1021/acs.nanolett.0c01400

Lei Gao, Hao Zhang, Yuechao Wang, Shuai Li, Ruo Zhao, Yonggang Wang, Song Gao, Lunhua He, Haifeng Song, Ruqiang Zou*, Yusheng Zhao*, Mechanism on the Ionic Conductivity Enhancement by Rotational Nitrite Group in Antiperovskite Na3ONO2, Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 21265-21272; doi: 10.1039/d0ta07110b

Zhi Deng†, Mingyang Ou†, Jing Wan, Shuai Li*, Yuyu Li, Yuanpeng Zhang, Zhe Deng, Jia Xu, Yuegang Qiu, Yi Liu, Chun Fang, Qing Li, Li Huang*, Jinlong Zhu, Songbai Han, Jiantao Han*, and Yusheng Zhao*, Local Structural Changes and Inductive Effects on Ion Conduction in Anti-Perovskite Solid Electrolytes, Chemistry of Materials, 2020, 32(20), 8827-8835; doi: 10.1021/acs.chemmater.0c02173

Yonggang Wang, Hao Zhang, Jinlong Zhu, Xujie Lu, Shuai Li, Ruqiang Zou* and Yusheng Zhao*, Antiperovskites with Exceptional Functionalities. Advanced Materials, 2020, 32 (7), e1905007; doi: 10.1002/adma.201905007

Aaif Mahmood, Shuai Li, Zeeshan Ali, Hassina Tabassum, Bingjun Zhu, Zibin Liang, Wei Meng, Waseem Aftab, Wenhan Guo, Hao Zhang, Muhammad Yousaf, Song Gao, Ruqiang Zou* and Yusheng Zhao*, Ultrafast Sodium/Potassium-Ion Intercalation into Hierarchically Porous Thin Carbon Shells. Advanced Materials, 2019, 31 (2), e1805430; doi: 10.1002/adma.201805430

Jinlong Zhu†∗, Shuai Li†, Yi Zhang, John W. Howard, Xujie Lü, Yutao Li, Yonggang Wang, Ravhi S. Kumar, Liping Wang and Yusheng Zhao∗, Enhanced ionic conductivity with Li7O2Br3 phase in Li3OBr anti-perovskite solid electrolyte. Applied Physics Letters, 2016, 109 (10), 101904; doi: 10.1063/1.4962437

Jinlong Zhu, Yonggang Wang, Shuai Li, John Willanm Howard, Jörg Neuefeind, Yang Ren, Hui Wang, Chengdu Liang, Wenge Yang, Ruqiang Zou, Changqing Jin and Yusheng Zhao*, Sodium Ion Transport Mechanisms in Antiperovskite Electrolytes Na3OBr and Na4OI2: An in Situ Neutron Diffraction Study. Inorganic Chemistry, 2016, 55 (12), 5993-5998; doi: 10.1021/acs.inorgchem.6b00444

Yutao Li†, Weidong Zhou†, Sen Xin, Shuai Li, Jinlong Zhu, Xujie L, Zhiming Cui, Quanxi Jia, Jianshi Zhou, Yusheng Zhao, and John B. Goodenough*, Fluorine-Doped Antiperovskite Electrolyte for All-Solid-State Batteries. Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 1-6; doi: 10.1002/anie.201604554

Shuai Li, Jinlong Zhu, Yonggang Wang, John W. Howard, Xujie Lü, Yutao Li, Ravhi S. Kumar, Liping Wang, Luke L. Daemen and Yusheng Zhao*, Reaction mechanism studies towards effective fabrication of lithium-rich anti-perovskites Li3OX (X= Cl, Br). Solid State Ionics, 2016, 284, 14-19; doi: 10.1016/j.ssi.2015.11.027

Shuai Li, Cunni Xian, Kai Yang, Chunwen Sun, Zhaoxiang Wang* and Liquan Chen, Feasibility and mechanism of lithium oxide as sintering aid for Ce0.8Sm0.2Oδ electrolyte. Journal of Power Sources, 2012, 205, 57-62; doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.01.010

Guoliang Xiao, Shuai Li, Hong Li* and Liquan Chen, Synthesis of doped ceria with mesoporous flowerlike morphology and its catalytic performance for CO oxidation. Microporous and Mesoporous Materials, 2009, 120 (3), 426-431; doi: 10.1016/j.micromeso.2008.12.015

Lab members Read More

Join us

Contact Us

Contact Address

Office 502A Chuangyuan Building 9, SUSTech, 1088 Xueyuan Avenue, Shenzhen 518055, P.R. China

Office Phone

0755-88015720

Email

lis6@sustech.edu.cn

Copyright © 2018 All Rights Reserved.