Assistant professor School of Microelectronics

Personal Profile

Research


Publications Read More

 1. Peng Chen#, Timothy Atallah# (equal contribution), Zhaoyang Lin, Peiqi Wang, Sung-Joon Lee, Junqing Xu, Zhihong Huang, Xidong Duan, Yuan Ping Yu Huang, Justin Caram, Xiangfeng Duan. Approaching intrinsic exciton physics limit in 2D semiconductor diodes. Nature (in press) (2021)
 2. Zhengwei Zhang#, Peng Chen# (equal contribution), Xidong Duan, Ketao Zang, Jun Luo, Xiangfeng Duan, Robust epitaxial growth of two-dimensional heterostructures, multiheterostructures, and superlattices. Science 357, 788-792 (2017)
 3. Bo Li#, Zhong Wan#, Cong Wang#, Peng Chen# (equal contribution), Bevin Huang, Xing Cheng, Qi Qian, Jia Li, Zhengwei Zhang, Guangzhuang Sun, Bei Zhao, Huifang Ma, Ruixia Wu, Zhongming Wei, Yuan Liu, Lei Liao, Yu Ye, Yu Huang, Xiaodong Xu, Xidong Duan, Wei Ji, Xiangfeng Duan. Van der Waals epitaxial growth of air-stable CrSe2 nanosheets with thickness tunable magnetic order. Nature Materials 20, 818–825 (2021)
 4. Peng Chen, Cai Cheng, Cheng Shen, Jing Zhang, Shuang Wu, Xiaobo Lu, Shuopei Wang, Luojun Du, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jiatao Sun, Rong Yang, Dongxia Shi, Sheng Meng, Kaihui Liu and Guangyu Zhang. Band evolution of two-dimensional transition-metal dichalcogenides under electric fields. Applied Physics Letters 115, 083104 (2019)
 5. Peng Chen, Zhengwei Zhang, Xidong Duan, Xiangfeng Duan. Chemical synthesis of two-dimensional atomic crystals, heterostructures and superlattices. Chemical Society Reviews 47, 3129-3151 (2018)
 6. Peng Chen, Ting Ting Zhang, Jing zhang, Jianyong Xiang, Hua Yu, Shuang Wu, Xiaobo Lu, Guole Wang, Fusheng Wen, Zhongyuan Liu, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang. Gate Tunable WSe2–BP van der Waals Heterojunction Devices. Nanoscale 8, 3254-3258 (2016)
 7. Huifang Ma#, Peng Chen# (equal contribution), Bo Li, Jia Li, Ruoqi Ai, Zhengwei Zhang, Guangzhuang Sun, Kangkang Yao, Zhaoyang Lin, Bei Zhao, Ruixia Wu, Xuwan Tang, Xidong Duan, Xiangfeng Duan. Thickness-Tunable Synthesis of Ultrathin Type-II Dirac Semimetal PtTe2 Single Crystals and Their Thickness-Dependent Electronic Properties. Nano Letters, 18, 3523-3529 (2018)
 8. Zhengwei Zhang#, Peng Chen#(equal contribution), Xiangdong Yang, Yuan Liu, Huifang Ma, Jia Li, Bei Zhao, Jun Luo, Xidong Duan, Xiangfeng Duan. Ultrafast growth of large single crystals of monolayer WS2 and WSe2. National Science Review 7, 737-744 (2020)
 9. Peng Chen, Jianyong Xiang, Hua Yu, Jing zhang, Guibai Xie, Shuang Wu, Xiaobo Lu, Guole Wang, Jing Zhao, Fusheng Wen, Zhongyuan Liu, Rong Yang, Dongxia Shi and Guangyu Zhang. Gate Tunable MoS2–black phosphorus Heterojunction Devices. 2D Materials, 2, 034009 (2015)
 10. Peng Chen and G. Y. Zhang, Carbon-based Spintronics. Science China-Physics Mechanics & Astronomy 56 (1), 207-221 (2013)
 11. Zhaoyang Lin, Yuan Liu, Udayabagya Halim, Mengning Ding, Yuanyue Liu, Yiliu Wang, Chuancheng Jia, Peng Chen, Xidong Duan, Chen Wang, Frank Song, Mufan Li, Chengzhang Wan, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Solution-processable 2D semiconductors for high-performance large-area electronics, Nature, 562, 254–258 (2018)
 12. Sung-Joon Lee, Zhaoyang Lin, Jin Huang, Christopher S Choi, Peng Chen, Yuan Liu, Jian Guo, Chuancheng Jia, Yiliu Wang, Laiyuan Wang, Qingliang Liao, Imran Shakir, Xidong Duan, Bruce Dunn, Yue Zhang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Programmable devices based on reversible solid-state doping of two-dimensional semiconductors with superionic silver iodide. Nature Electronics 3, 630–637 (2020)
 13. Shuang Wu, Bing Liu, Cheng Shen, Si Li, Xiaochun Huang, Xiaobo Lu, Peng Chen, Guole Wang, Duoming Wang, Mengzhou Liao, Jing Zhang, Tingting Zhang, Shuopei Wang, Wei Yang, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yugui Yao, Weihua Wang, and Guangyu Zhang, Magnetotransport properties of graphene nanoribbons with zigzag edges, Physical Review Letters, 120, 216601, (2018)
 14. Duoming Wang, Guorui Chen, Chaokai Li, Meng Cheng, Wei Yang, Shuang Wu, Guibai Xie, Jing Zhang, Jing Zhao, Xiaobo Lu, Peng Chen, Guole Wang, Jianling Meng, Jian Tang, Rong Yang, Congli He, Donghua Liu, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ji Feng, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang,Thermally induced graphene rotation on hexagonal boron nitride,Physical Review Letters, 116,126101 (2016)

Lab members Read More

Join us

Contact Us

Contact Address

Office Phone

Email

chenp6@sustech.edu.cn

Copyright © 2018 All Rights Reserved.