PhD student of 2016(Already graduated)

2019-12-27

Yinghui Wu - 2016 SUSTech-Chongqing University Joint Culture  PhD student (Already graduated)

Latest published articles:Yinghui Wu, Wei Chen, Yi Lin, Bao Tu, Xiaoqi Lan, Zhenggang Wu, Ruchuan Liu,* Aleksandra B. Djurišić, and Zhu Bing He*, “General Method To Define the Type of Carrier Transport Materials for Perovskite Solar Cells via Kelvin Probes Microscopy”, ACS Applied Energy Materials, 2018, 1, 3984−3991.