Group Members

2019-12-10

Post-doc fellows

Dr. Chao Liu

Dr. Songbai Wu

Dr. Zeyin Yan

 

Graduate students

Ms. Jialing Lan 

Ms. Fangfang Li (master)

Ms. Rong Liang (joint program in NUS with Prof. Richard Wong)

Ms. Yuhong Yang

 

Research Assistants

Mr. Hui Xia

Undergraduate students

Mr. Qiu Ouyang

 

Former Post-doc Fellows

Dr. Qinghua Zhou (Associate Professor)

Dr. Xiangru Fan

Former Visiting Graduate Students

Dr. Tonghua Zhang

Dr. Songbai Wu

Former Research Assistants

Mr. Tao Liao

Mr. Xiaoyong Zhang (Currently CSC Ph.D. in Harvey group)

 Former Undergraduate Students

Ms. Zili Fan (UCLA) 

Ms. Renke Huang,(Emory)

Ms. Rong Liang (joint program in NUS with Prof. Richard Wong)