Congratulations to Sanmu Chen, Yushu Lin, Jinxun Yao and Chunhua Ying on their graduation!

2019-06-28

(From left to right: Chunhua Ying, Yushu Lin, professor Minping Wan, Sanmu Chen, Jinxun Yao)