Three papers have been accepted by ACMMM 2022! Congratulations to Jinbao, Guoyang, Jinyu and Wujing!

2022-07-03

Three papers have been accepted by ACMMM 2022! Congratulations to Jinbao, Guoyang, Jinyu and Wujing!

[71] Jinbao Wang, Guoyang Xie, Yawen Huang, Yefeng Zheng, Yaochu Jin, Feng Zheng*. FedMed-ATL: Misaligned Unpaired Cross-Modality Neuroimage Synthesis via Affine Transform Loss. ACM MM, 2022. (CCF A)

[70] Jinyu Yang, Zhe Li, Feng Zheng*, Ales Leonardis, Jingkuan Song. Prompting for Multi-Modal Tracking. ACM MM, 2022. (CCF A)

[69] Wujin Li, Jiawei Zhan, Jinbao Wang, Bizhong Xia, Bin-Bin Gao, Jun Liu, Chengjie Wang, Feng Zheng*. Towards Continual Adaptation in Industrial Anomaly Detection. ACM MM, 2022. (CCF A)