Publications

 • Journal Papers
 • Patents
 • Book Chapters

 (*Corresponding author, #Co-first author)

2022

44. 

43. Yanyi Wang#, Ming Yang#, Jianhui Zhu, Dingtao Ma*, Lin Zeng, Minfeng Chen, Jizhang Chen, Peixin Zhang*, “Novel Multi-scale Synergistic Interface Engineering Enables Vanadium Diselenide with Fast Zn Storage Kinetics and Superior Performance”,

42. Yameng Wang, Yuting Jiang, Jianhua Liao, Zheng Li, Tianshou Zhao*, Lin Zeng*, "Interconnected IrOx nanoparticles as high-performance anti-reversal anode catalysts for proton exchange membrane fuel cells", 2022.

41. Yan Hu, Zhiyang Huang, Youqi Chu, Zebing Huang, Lin Zeng*, Xiulin Yang*, “Bimetallic CoMoNx Heterostructure Nanosheets as a Highly Efficient Cooperative Catalyst for Hydrogen Evolution",

40. Lu Li#, Zhilin Zheng#, Jiaxing Li, Yongbiao Mu, Yameng Wang, Zebing Huang, Haitao Huang, Shuai Wang, Lin Zeng *, “Perovskite La0.5Sr0.5FeO3-δ Nanofibers Tuned by Nickel Substitution for the Enhanced Oxygen Evolution Electrocatalysis for Anion Exchange Membrane Water Splitting”, 

39. Zheng Li, Yameng Wang, Yongbiao Mu, Buke Wu, Yuting Jiang, Lin Zeng*, Tianshou Zhao*, “Recent advances in the anode catalyst layer for proton exchange membrane fuel cells”, 2022.

38. Jianshuo Zhang, Zengyin Wen, Zhiliang Zhao, Yameng Wang, Lin Zeng*, Huibing Chen, Min Wang, Hui Li*, "Advanced Carbon Nanohorns for Enhanced Electrochemical Corrosion Resistance of Pt-Ni Catalysts Towards Oxygen Reduction Reaction".

37. L. Wei, L. Zeng, J.C. Guo, D.B. Wei, T.S. Zhao*, "High Performance and Stable Graphite-Felt Electrodes with Wormhole-like Nanopore Embedded Titanium Carbide Electrocatalysts for Vanadium Redox Flow Batteries", 2022

36. Yongbiao Mu#, Zheng Li#, Buke Wu#, Fuhai Wu, Youqi Chu, Ling Ye, Linfeng Zou, Meisheng Han, Tianshou Zhao*, Lin Zeng*, “Enhancing the Stability and Kinetics of Zn Anodes through Triple-Gradient Graphene Scaffolds for Rechargeable Zn Batteries”, 2022.

35. Youqi Chu#, Yongbiao Mu#, Lingfeng Zou#, Qichang Pan, Qing Zhang, Meisheng Han, Hongqiang Wang, Qingyu Li, Fenghua Zheng*, Lin Zeng*, “Synergistic Structure LiFeO2 Cooperates with Electrostatic Shielding Fe2O3 Layer Dual-Modified Suppressing Surface Lattice Oxygen Release of Ni-Rich Cathode”, 2022.

34. Tianze Wu, Yuanmiao Sun, Xiao Ren, Jiarui Wang, Jiajia Song, Yangdan Pan, Yongbiao Mu, Jianshuo Zhang, Qiuzhen Cheng, Guoyu Xian, Shibo Xi, Chengmin Shen, Hong-Jun Gao, Adrian C. Fisher, Matthew P. Sherburne, Yonghua Du, Günther G. Scherer, Joel W. Ager, Jose Gracia, Haitao Yang, Lin Zeng*, Zhichuan J. Xu*, “The key chemistry for pre-catalyst to enable interface spin channel for robust water oxidation”, Advanced Materials, 2022.

33. Junning Qian#, Wei Liu#, Yuting Jiang, Yongbiao Mu, Yuanyuan Cai, Le Shi*, Lin Zeng*, “ZnSnO3 Perovskite for Efficient Two-Electron Oxygen Reduction to Produce Hydrogen Peroxide”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2022.

32. Buke Wu#, Binbin Guo#, Yuzhu Chen#, Yongbiao Mu, Shixiang Yu, Hongqiao Qu, Meng Lin, Jiaming Bai*, Tianshou Zhao*, Lin Zeng*, “High Zinc Utilization Aqueous Zinc Ion Batteries Enabled by 3D Printed Graphene Arrays”, Energy Storage Materials, 2022, Accepted.

31. Ning He#, Wei Ling#, Xixi Ji#, Chengrong Yu#, Shang Liu#, Bao Qin, Xuan Zhang, Yexin Zhou, Funian Mo, Hao Lei, Lin Zeng, Meng Lin*, Zheng Zhong*, Jie Yu*, Yan Huang*, “Automatic snorkeling electronic equipment enabled by self-breathing flexible aqueous aluminum-air battery”, Advanced Materials Technologies, 2022, Accepted

30. Ling Xu Yang#, Yong Biao Mu#, Rui Jia Liu, Hui Jun Liu*, Lin Zeng, Hong Yi Li, Guang Qiang Lin, Chao Liu Zeng*, Chao Fu, “A facile preparation of submicro-sized Ti2AlC precursor toward Ti2CTx MXene for lithium storage”, Electrochimica Acta, 432(2022), 141152. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.141152

29. Meisheng Han, Yongbiao Mu, Yuanyuan Cai, Lei Wei, Lin Zeng*, Tianshou Zhao*, “Atomic-interface strategy and N,O co-doping enable WS2 electrodes with ultrafast ion transport rate in sodium-ion batteries”, Journal of Materials Chemistry A, 10(2022), 20283-20293. https://doi.org/10.1039/D2TA04984H

28. Xiao-Min Li, Yameng Wang, Yongbiao Mu, Junkuo Gao*, Lin Zeng*, “Oriented construction of efficient intrinsic proton transport pathways in MOF-808”, Journal of Materials Chemistry A, 10(2022), 18592-18597. https://doi.org/10.1039/D2TA04572A

27. Yongbiao Mu, Yuzhu Chen, Buke Wu, Meng Lin, Lin Zeng*, “Dual Vertically-Aligned Electrodes Inspires High-Capacity Lithium Batteries”, Advanced Science, 2022, 2203321. https://doi.org/10.1002/advs.202203321

26. Buke Wu#, Yongbiao Mu#, Zheng Li, Ming Li, Lin Zeng*, Tianshou Zhao*, “Realizing high-voltage aqueous zinc-ion batteries with expanded electrolyte electrochemical stability window”, Chinese Chemical Letters, 2022. https://doi.org/10.1016/j.cclet.2022.06.052

25. Jianhua Liao#, Yameng Wang#, Ming Chen, Min Wang, Jiantao Fan, Hui Li, Haijiang Wang*, Lin Zeng*, and Tianshou Zhao*, “IrOX Supported onto Niobium-Doped Titanium Dioxide as an Anode Reversal Tolerant Electrocatalyst for Proton Exchange Membrane Fuel Cells”, ACS Applied Energy Materials, 5(3) 2022, 3259-3268. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03873

24. Yameng Wang#, Jianhua Liao#, Zheng Li, Buke Wu, Jialu Lou, Lin Zeng*, Tianshou Zhao*, “Ir-Pt/C composite with high metal loading as a high-performance anti-reversal anode catalyst for proton exchange membrane fuel cells”, International Journal of Hydrogen Energy, 47(26) (2022), 13101-13111. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.02.065

23. Xiao-Min Li#, Yameng Wang#, Yongbiao Mu, Jiang Liu*, Lin Zeng*, and Ya-Qian Lan, “Superprotonic Conductivity of a Functionalized Metal-Organic Framework at Ambient Condition”, ACS Applied Materials & Interfaces, 14(7)(2022), 9264–9271. https://doi.org/10.1021/acsami.2c00500


2021

22. Yongbiao Mu#, Meisheng Han#, Buke Wu#, Yameng Wang, Zhenwei Li, Jiaxing Li, Zheng Li, Shuai Wang, Jiayu Wan*, Lin Zeng*, “Nitrogen, Oxygen-codoped Vertical Graphene Arrays Coated 3D Flexible Carbon Fibers with High Silicon Content as an Ultrastable Anode for Superior Lithium Storage”, Advanced Science, 2022, 9, 2104685 https://doi.org/10.1002/advs.202104685

21. Xiao-Min Li, Yameng Wang, Buke Wu, Lin Zeng*, “Efficient Proton Transport in Stable Functionalized Channels of Zirconium Metal-Organic Frameworks”, ACS Applied Energy Materials, 4(8) (2021), 8303-8310. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c01541

20. Xiaolin Zhao#*, Lin Shao#, Ziming Wang, Huibing Chen, Haipeng Yang*, and Lin Zeng*, “In-situ Atomically Dispersed Fe Doped Metal-Organic Framework on Reduced Graphene Oxide as Bifunctional Electrocatalyst for Zn-Air Batteries”, Journal of Materials Chemistry C, 9 (2021), 11252-11260. https://doi.org/10.1039/D1TC02729H

19. Yangdan Pan, Jianshuo Zhang, Zhiliang Zhao, Le Shi, Buke Wu, Lin Zeng*, “Iron-doped metal-organic framework with enhanced the electrochemical activity for overall water splitting”, International Journal of Hydrogen Energy, 46 (2021) 34565-34573. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.08.031

18. Buke Wu, Wen Luo*, Ming Li, Lin Zeng, Liqiang Mai*, “Achieving better aqueous rechargeable zinc ion Batteries with heterostructure electrodes”, Nano Research, 14 (2021), 3174-3187. https://doi.org/10.1007/s12274-021-3392-1

17. Buke Wu, Yize Wu, Zhendong Lu, Jianshuo Zhang, Ning Han, Yameng Wang, Xiao-min Li, Meng Lin*, Lin Zeng*, “A cation selective separator induced cathode protective layer and regulated zinc deposition for zinc ion batteries”, Journal of Materials Chemistry A, 9(2021), 4734-4743. https://doi.org/10.1039/D0TA11841A


2020

16. L. Zeng, Y.X. Ren, L. Wei, X.Z. Fan, T.S. Zhao*, “Asymmetric porous polybenzimidazole membranes with high conductivity and selectivity for vanadium redox flow batteries”, Energy Technology, 8 (10) 2020, 2000592. https://doi.org/10.1002/ente.202000592

15. Zhi Liang Zhao#, Qi Wang#, Xiang Huang#, Qi Feng, Shuang Gu, Zhen Zhang, Hu Xu*, Lin Zeng*, Meng Gu*, Hui Li*, “Boosting the oxygen evolution reaction using defect-rich ultra-thin ruthenium oxide nanosheets in acidic media”, Energy & Environmental Science, 13(2020), 5143-5151. https://doi.org/10.1039/D0EE01960G

14. Ning Han, Shuo Wang, Zhengxin Yao, Wei Zhang, Xuan Zhang, Lin Zeng* and Ruofei Chen*, “Superior three-dimensional perovskite catalyst for efficient wastewater remediation”, EcoMat, 2020, 2 (3), e12044. https://doi.org/10.1002/eom2.12044

13. Yajun Wang#, Chang Zhou#, Jiexin Zou, Qi Feng, Jianhua Liao, Shuang Xing, Chen Zhao, Jiantao Fan, Lin Zeng, Hui Li*, Haijiang Wang*, “Uncoupling Characteristics of Temperature and Relative Humidity Distribution in a Commercial-Size Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell”, Journal of Energy Engineering, 2020, 146(5): 04020052. https://ascelibrary.org/doi/full/10.1061/%28ASCE%29EY.1943-7897.0000698

12. Jiexin Zou, Ning Han, Jiangyan Yan, Qi Feng, Yajun Wang, Zhiliang Zhao, Jiantao Fan, Lin Zeng*, Hui Li*, Haijiang Wang*, “Electrochemical Compression Technologies for High-Pressure Hydrogen: Current Status, Challenges and Perspective”, Electrochemical Energy Reviews, 3 (2020), 690-729 .  https://doi.org/10.1007/s41918-020-00077-0

11. Jiajia Song#, Chao Wei#, Zhen-Feng Huang, Chuntai Liu, Lin Zeng, Xin Wang and Zhichuan J. Xu*, “A review on fundamentals for designing oxygen evolution electrocatalysts”, Chemical Society Reviews, 49 (2020), 2196-2214. https://doi.org/10.1039/C9CS00607A

10. L. Zeng#, J. Sun#, T.S. Zhao*, Y.X. Ren, L. Wei, “Balancing the specific surface area and mass diffusion property of electrospun carbon fibers to enhance the cell performance of vanadium redox flow battery”, International Journal of Hydrogen Energy, 45 (2020) 12565-12576. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.02.177

9. Qi Feng*, Zhen Zhang, Henghui Huang, Keguang Yao, Jiantao Fan, Lin Zeng, Mark C. Williams, Hui Li*, Haijiang Wang*, “An effective strategy to tune the oxygen vacancy of pyrochlore oxides for electrochemical energy storage and conversion systems”, Chemical Engineering Journal, 395 (2020) 124428. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.124428

8. Y. X. Ren, L. Zeng, C. Zhao, C. Xiong, Q. Chen, T. S. Zhao*, “A safe and efficient lithiated silicon-sulfur battery enabled by a bi-functional composite interlayer”, Energy Storage Materials, 25 (2020), 217-223. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2019.10.012

7. Yajun Wang, Xiaoming Zhang, Qi Feng, Jiexin Zou, Chang Zhou, Lin Zeng, Jiantao Fan, Haizhu Zhao, Huaqiang Huang, Huang Fu, Hui Li*, Haijiang Wang*, “Investigation of three system shut-down strategies alongside optimization suggestion for proton exchange membrane fuel cells via in-situ measurements”, International Journal of Green Energy, 17 (2020) 157-170. https://doi.org/10.1080/15435075.2020.1712212


2019

6. Ruofei Chen#, Ning Han#, Liqing Li*, Shaobin Wang, Xiancheng Ma, Chunhao Wang, Hailong Li, Haoyang Li, Lin Zeng, “Fundamental understanding of oxygen content in activated carbon on acetone adsorption desorption”, Applied Surface Science, 508 (2020) 145211. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.145211

5. Yajun Wang, Xiaojun Xie, Chang Zhou, Qi Feng, Xiao-Zi Yuan, Jiaoyan Xu, Jiantao Fan, Lin Zeng, Hui Li, Haijiang Wang*, “Study of relative humidity on durability of the reversal tolerant proton exchange membrane fuel cell anode using a segmented cell”, Journal of Power Sources, 449 (2020), 227542. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.227542

4. Yajun Wang, Chang Zhou, Xiaojun Xie, Chen Yang, Qi Feng, Jiexin Zou, Xiao-Zi Yuan, Jiantao Fan, Lin Zeng, Hui Li*, Haijiang Wang*, “Study of failure mechanisms of the reversal tolerant fuel cell anode via novel in-situ measurements”, International Journal of Hydrogen Energy, 45 (2020) 996-1007. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.10.189

3. Qi Feng, Lin Zeng, Jiaoyan Xu, Zhen Zhang, Zhiliang Zhao, Hui Li* and Haijiang Wang*, “NaCl template-directed approach to ultrathin lamellar molybdenum phosphide-carbon hybrids for efficient hydrogen production”, Journal of Power Sources, 438 (2019), 227048. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.227048

2. Tianze Wu#, Shengnan Sun#, Jiajia Song#, Shibo Xi, Yonghua Du, Bo Chen, Wardhana Aji Sasangka, Hanbin Liao, Chee Lip Gan, Günther G. Scherer, Lin Zeng, Haijiang Wang, Hui Li, Alexis Grimaud* and Zhichuan J. Xu*, “Iron-facilitated dynamic active site generation on spinel CoAl2O4 with self-termination of surface reconstruction for water oxidation”, Nature Catalysis, 2(9) 2019, 763-772. https://doi.org/10.1038/s41929-019-0325-4

1. Ning Han*, Ruofei Chen, Tieyan Chang, Liqing Li, Haijiang Wang, Lin Zeng*, “A novel lanthanum strontium cobalt iron composite membrane synthesized through beneficial phase reaction for oxygen separation”, Ceramics International, 45 (2019) 18924-18930. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.06.128


Before SUSTech

1. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. An, G. Zhao, X.H. Yan, “A high-performance sandwiched-porous polybenzimidazole membrane with enhanced alkaline retention for anion exchange membrane fuel cells”, Energy & Environmental Science, 8 (2015) 2768-2774. https://doi.org/10.1039/C5EE02047F
2. L. Zeng, T.S. Zhao*, “Integrated inorganic membrane electrode assembly with layered double hydroxides as ionic conductors for anion exchange membrane water electrolysis”, Nano Energy, 11 (2015) 110-118. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2014.10.019
3. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. An, “A high-performance supportless silver nanowire catalyst for anion exchange membrane fuel cells”, Journal of Materials Chemistry A, 3 (2015) 1410-1416. https://doi.org/10.1039/C4TA05005C
4. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. Wei, H.R. Jiang, M.C. Wu, “Anion exchange membranes for aqueous acid-based redox flow batteries: Current status and challenges”, Applied Energy, 233-234 (2019) 622-643. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.10.063
5. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. An, G. Zhao, X.H. Yan, C.Y. Jung, “Graphene-supported platinum catalyst prepared with ionomer as surfactant for anion exchange membrane fuel cells”, Journal of Power Sources, 275 (2015) 506-515. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.11.021
6. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. Wei, Y.K. Zeng, Z.H. Zhang, “Highly stable pyridinium-functionalized cross-linked anion exchange membranes for all vanadium redox flow batteries”, Journal of Power Sources, 331 (2016) 452-461. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.09.065
7. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. Wei, Y.K. Zeng, Z.H. Zhang, “Polyvinylpyrrolidone-based semi-interpenetrating polymer networks as highly selective and chemically stable membranes for all vanadium redox flow batteries”, Journal of Power Sources, 327 (2016) 374-383. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.07.081
8. L. Zeng, T.S. Zhao*, “An effective strategy to increase hydroxide-ion conductivity through microphase separation induced by hydrophobic-side chains”, Journal of Power Sources, 303 (2016) 354-362. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.11.019
9. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. An, G. Zhao, X.H. Yan “Physicochemical properties of alkaline doped polybenzimidazole membranes for anion exchange membrane fuel cells”, Journal of Membrane Science, 493 (2015) 340-348. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2015.06.013
10. L. Zeng, Z.K. Tang, T.S. Zhao*, “A high-performance alkaline exchange membrane direct formate fuel cell”, Applied Energy, 115 (2014) 405-410. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.11.039
11. L. Zeng, T.S. Zhao*, “High-Performance Alkaline Ionomer for Alkaline Exchange Membrane Fuel Cells”, Electrochemistry Communications, 34 (2013) 278-281. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2013.07.015
12. L. Zeng, T.S. Zhao*, Y.S. Li, “Synthesis and characterization of crosslinked poly (vinyl alcohol)/layered double hydroxide composite polymer membranes for alkaline direct ethanol cells”, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (2012) 18425-18432. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.09.089
13. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. Wei, “Revealing the performance enhancement of oxygenated carbonaceous materials for vanadium redox flow batteries: functional groups or specific surface area?”, Advanced Sustainable Systems, 2 (2018) 1700148. https://doi.org/10.1002/adsu.201700148
14. L. Zeng, T.S. Zhao*, R.H. Zhang, J.B. Xu, “NiCo2O4 nanowires@MnOx nanoflakes supported on stainless steel mesh with superior electrocatalytic performance for anion exchange membrane water splitting”, Electrochemistry Communications, 87 (2018) 66-70. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2018.01.002
15. L. Zeng, T.S. Zhao*, L. Wei, Y.K. Zeng, X.L. Zhou, “Mn3O4 Nanoparticle‐Decorated Carbon Cloths with Superior Catalytic Activity for the VII/VIII Redox Reaction in Vanadium Redox Flow Batteries”, Energy Technology, 6 (2018), 1228-1236. https://doi.org/10.1002/ente.201700793
16. Y.X. Ren, L. Zeng, H.R. Jiang, W.Q. Ruan, Q. Chen, T.S. Zhao*, “Rational design of spontaneous reactions for protecting porous lithium electrodes in lithium-sulfur batteries”. Nature communications, 10 (1) (2019), 3249https://doi.org/10.1038/s41467-019-11168-y
17. Z.H. Zhang, B.F. Bai, L. Zeng, L. Wei, T.S. Zhao*, “Aligned electrospun carbon nanofibers as electrodes for vanadium redox flow batteries”, Energy Technology, 7 (10) 2019, 1900488. https://doi.org/10.1002/ente.201900488
18. L. Wei, L Zeng, M.C. Wu, X.Z. Fan, T.S. Zhao*, “Seawater as an alternative to deionized water for electrolyte preparations in vanadium redox flow batteries”, Applied Energy, 251(2019), 113344. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113344
19. L. Wei, L. Zeng, M.C. Wu, H.R. Jiang, T.S. Zhao*, “An aqueous manganese-copper battery for large-scale energy storage applications”, Journal of Power Sources, 423 (2019) 203-210. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.03.085
20. A. Xu, L. Shi, L. Zeng, T.S. Zhao*, “First-principle investigations of nitrogen-, boron-, phosphorus-doped graphite electrodes for vanadium redox flow batteries”, Electrochimica Acta, 300 (2019) 389-395. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.01.109
21. R.H. Zhang, T.S. Zhao*, H.R. Jiang, M.C. Wu, L. Zeng, “V2O5-NiO composite nanowires: a novel and highly efficient carbon-free electrode for non-aqueous Li-air batteries operated in ambient air”, Journal of Power Sources, 409 (2019) 76-85. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.10.098
22. X.H. Yan, X.L. Zhou, T.S. Zhao*, H.R. Jiang, L. Zeng, “A highly selective proton exchange membrane with highly ordered, vertically aligned, and subnanosized 1D channels for redox flow batteries”, Journal of Power Sources, 406 (2018) 35-41. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.10.043
23. J. Sun, L. Zeng, H.R. Jiang, C.Y.H. Chao, T.S. Zhao*, “Formation of electrodes by self-assembling porous carbon fibers into bundles for vanadium redox flow batteries”, Journal of Power Sources, 405 (2018) 106-113. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.10.035
24. H.R. Jiang, W. Shyy, L. Zeng, R.H. Zhang, T.S. Zhao*, “Highly efficient and ultra-stable boron-doped graphite felt electrodes for vanadium redox flow batteries”, Journal of Materials Chemistry A, 6 (2018) 13244-13253. https://doi.org/10.1039/C8TA03388A
25. Y.X. Ren#, H.R. Jiang#, T.S. Zhao*, L. Zeng, C. Xiong, “Remedies of capacity fading in room-temperature sodium-sulfur batteries”, Journal of Power Sources, 396 (2018) 304-313. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.06.056
26. R.H. Zhang, T.S. Zhao*, M.C. Wu, H.R. Jiang, L. Zeng, “Mesoporous ultrafine Ta2O5 nanoparticle with abundant oxygen vacancies as a novel and efficient catalyst for non-aqueous Li-O2 batteries”, Electrochimica Acta, 271 (2018) 232-241. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.03.164
27. X.H. Yan, A. Xu, L. Zeng, P. Gao, T.S. Zhao*, “A paper-based microfluidic fuel cell with hydrogen peroxide as fuel and oxidant”, Energy Technology, 6 (2018) 140-143. https://doi.org/10.1002/ente.201700470
28. Z.H. Zhang, T.S. Zhao*, B.F. Bai, L. Zeng, L. Wei, “A highly active biomass-derived electrode for all vanadium redox flow batteries”, Electrochimica Acta, 248 (2017) 197-205. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.07.129
29. L. Wei, T.S. Zhao*, L. Zeng, Y.K. Zeng, H.R. Jiang, “Highly catalytic and stabilized titanium nitride nanowire array-decorated graphite felt electrodes for all vanadium redox flow batteries”, Journal of Power Sources, 341 (2017) 318-326. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.12.016
30. Y.X. Ren, M. Liu, T.S. Zhao*, L. Zeng, M.C. Wu, 2017, “An aprotic lithium/polyiodide semi-liquid battery with an ionic shield”, Journal of Power Sources, 342 (2017) 9-16. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.12.043
31. G. Zhao, T.S. Zhao*, J.B. Xu, L. Zeng, X.H. Yan, “Impact of pore size of ordered mesoporous carbon FDU-15-supported platinum catalysts on oxygen reduction reaction”, International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 3325-3334. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.11.089
32. C.Y. Jung, T.S. Zhao*, L. Zeng, P. Tan, “Vertically aligned carbon nanotube-ruthenium dioxide core-shell cathode for non-aqueous lithium-oxygen batteries”, Journal of Power Sources, 331 (2016) 82-90. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.09.020
33. Y.K. Zeng, T.S. Zhao*, X.L. Zhou, L. Zeng, L. Wei, “The effects of design parameters on the charge-discharge performance of iron-chromium redox flow batteries”, Applied Energy, 182 (2016) 204-209. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.08.135
34. L. Wei, T.S. Zhao*, L. Zeng, X.L. Zhou, Y.K. Zeng, “Copper nanoparticle-deposited graphite felt electrodes for all vanadium redox flow batteries”, Applied Energy, 180 (2016) 386-391. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.07.134
35. Y.K. Zeng, X.L. Zhou, L. Zeng, X.H. Yan, T.S. Zhao*, “Performance enhancement of iron-chromium redox flow batteries by employing interdigitated flow fields”, Journal of Power Sources, 327 (2016) 258-264. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.07.066
36. X.H. Yan#, H.R. Jiang#, G. Zhao, L. Zeng, T.S. Zhao*, “Preparations of an inorganic-framework proton exchange nanochannel membrane”, Journal of Power Sources, 326 (2016) 466-475. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.07.022
37. L. Wei, T.S. Zhao*, G. Zhao, L. An, L. Zeng, “A high-performance carbon nanoparticle-decorated graphite felt electrode for vanadium redox flow batteries”, Applied Energy, 176 (2016) 74-79. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.05.048
38. L. Wei, T.S. Zhao*, L. Zeng, X.L. Zhou, Y.K. Zeng, “Titanium Carbide Nanoparticle-Decorated Electrode Enables Significant Enhancement in Performance of All-Vanadium Redox Flow Batteries”, Energy Technology, 4 (2016) 990-996. https://doi.org/10.1002/ente.201600016
39. G. Zhao, T.S. Zhao*, X.H. Yan, L. Zeng, J.B. Xu, “Ordered Mesoporous Carbon/Titanium Carbide Composites as Support Materials for Platinum Catalysts”, Energy Technology, 4 (2016) 1064-1070. https://doi.org/10.1002/ente.201600069
40. Y.Y. Huang, T.S. Zhao*, L. Zeng, P. Tan, J.B. Xu, “A facile approach for preparation of highly dispersed platinum-copper/carbon nanocatalyst toward formic acid electro-oxidation”, Electrochimica Acta, 190 (2016) 956-963. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.12.223
41. X.H. Yan, T.S. Zhao*, L. An, G. Zhao, L. Zeng, “A novel cathode architecture with a thin reaction layer alleviates mixed potentials and catalyst poisoning in direct methanol fuel cells”, International Journal of Hydrogen Energy, 40 (2015) 16540-16546. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.10.039
42. C.Y. Jung, T.S. Zhao*, L. An, L. Zeng, Z.H. Wei, “Screen printed cathode for non-aqueous lithium-oxygen batteries”, Journal of Power Sources, 297 (2015) 174-180. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.07.089
43. G. Zhao, T.S. Zhao*, X.H. Yan, L. Zeng, “A High Catalyst-Utilization Electrode for Direct Methanol Fuel Cells”, Electrochimica Acta, 164 (2015) 337-343. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.02.181
44. X.H. Yan, T.S. Zhao*, L. An, G. Zhao, L. Zeng, “A crack-free and super-hydrophobic cathode micro-porous layer for direct methanol fuel cells”, Applied Energy, 138 (2015) 331-336. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.10.044
45. L. An, T.S. Zhao*, Z.H. Chai, P. Tan, L. Zeng, “Mathematical modeling of an anion-exchange membrane water electrolyzer for hydrogen production”, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2014) 19869-19876. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.10.025
46. X.H. Yan, T.S. Zhao*, L. An, G. Zhao, L. Zeng, “A micro-porous current collector enabling passive direct methanol fuel cells to operate with highly concentrated fuel”, Electrochimica Acta, 139 (2014) 7-12. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.06.150
47. L. An, T.S. Zhao*, L. Zeng, X.H. Yan, “Performance of an alkaline direct ethanol fuel cell with hydrogen peroxide as oxidant”, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2014) 2320-2324. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.11.072
48. L. An, T.S. Zhao*, Z.H. Chai, L. Zeng, P. Tan, “Modeling of the mixed potential in hydrogen peroxide-based fuel cells”, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2014) 7407-7416. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.02.169
49. L. An, Z.H. Chai, L. Zeng, P. Tan, T.S. Zhao*, “Mathematical modeling of alkaline direct ethanol fuel cells”, International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013) 14067-14075. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.08.080
50. P.K. Leung, Q. Xu, T.S. Zhao*, L. Zeng, C. Zhang, “Preparation of silica nanocomposite anion-exchange membranes with low vanadium-ion crossover for vanadium redox flow batteries”, Electrochimica Acta, 105 (2013) 584-592. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.04.155
51. L. An, L. Zeng, T.S. Zhao*, “An alkaline direct ethylene glycol fuel cell with an alkali-doped polybenzimidazole membrane”, International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013) 10602-10606. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.06.042
52. L. An, T.S. Zhao*, L. Zeng, “Agar chemical hydrogel electrode binder for fuel-electrolyte-fed fuel cells”, Applied Energy, 109 (2013) 67-71. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.03.077
53. J.B. Xu, T.S. Zhao*, L. Zeng, “Covalent hybrid of hemin and mesoporous carbon as a high performance electrocatalyst for oxygen reduction”, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (2012) 15976-15982. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.08.037
54. L. An, T.S. Zhao*, Q.X. Wu, L. Zeng, “Comparison of different types of membrane in alkaline direct ethanol fuel cells”, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (2012) 14536-14542.  https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.06.105

 

 1. 慕永彪,曾林,吴不可,黄泽冰,硅复合纳米纤维、硅复合纳米纤维膜及其制备方法和应用,202111181993.3,受理
 2. 曾林,王亚蒙,李政,娄佳璐,卢振东,阳极复合催化剂及其制备方法、燃料电池,202111326065.1,受理
 3. 曾林,卢振东,张建硕,赵志亮,负载金属单原子的复合材料及其制备方法和应用,CN112473714A,2021.03.12,实质审查
 4. 赵志亮,王琦,冯其,曾林,李辉,王海江,氧化钌催化剂及其制备方法和应用,CN111905724A,2020.11.10,实质审查
 5. 曾林,陈会兵,赵志亮,张建硕,碳载铂催化剂粉体及其制备方法和应用,CN111509240A,2020.08.07,实质审查
 6. 廖建华,曾林,赵志亮,尧克光,冯其,王亚蒙,陈会兵,燃料电池抗反极催化剂及其制备方法,CN111029599B,2021.10.15,授权
 7. 冯其,樊建涛,王亚军,曾林,李辉,王海江,多孔片状氮化钨/碳复合材料及其制备方法和应用,CN110721717A,2020.01.24,实质审查
 8. 高平,赵天寿,李润莱,曾林,李津,顾其傲,“Spatially Confined Nafion/UHMWPE Super-Strong Composite Membranes for Fuel Cell and Other Energy Applications”,国际专利PCT/IB2017/001522, 201711.15
 9. 高平,赵天寿,李润莱,曾林,李津,顾其傲,纳米多孔超高分子量聚乙烯薄膜,CN 109997247B,2022.03.11,授权
 10. GAO PING,ZHAO TIANSHOU LI, RUNLAI,ZENG LIN,LI JIN,GU QIAO,Nanoporous ultra-high molecular weight polyethylene membrane,US20190267594A1,美国专利,实质审查

1. Yameng Wang, Zheng Li, Jianshuo Zhang, Lin Zeng, Catalyst Support Materials for Proton Exchange Membrane Fuel Cells, Book Chapter, 2021.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.