Publications

 • Journal Papers
 1. Luozheng Zhang, Chang Liu, Xingzhu Wang, Yanqing Tian, Alex K. Y. Jen, and Baomin Xu* “Side-Chain Engineering on Dopant-Free Hole-Transporting Polymers toward Highly Efficient Perovskite Solar Cells (20.19%)”, Adv. Funct. Mater. 2019, 1904856 (2019.08.01)
 2. Jianchang Wu, Chang Liu, Bo Li, Fenglong Gu, Luozheng Zhang, Manman Hu, Xiang Deng, Yuan Qiao, Yongyun Mao, Wenchang Tan, Yanqing Tian, and Baomin Xu*, “Side Chain Polymers as Dopant-Free Hole Transporting Materials for Perovskite Solar Cells – The Impact of Substituents’ Positions in Carbazole on Device Performance” ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 26928−26937 (2019.07.08)
 3. Xianyong Zhou, Manman Hu, Chang Liu, Luozheng Zhang, Xiongwei Zhong, Xiangnan Li, Yanqing Tian, Chun Cheng**, Baomin Xu *, “Synergistic effects of multiple functional ionic liquid-treated PEDOT:PSS and lession-defects S-acetylthiocholine chloride-passivated perovskite surface enabling stable and hysteresis-free inverted perovskite solar cells with conversion efficiency over 20%” Nano Energy 2019, 63, 103866 (2019.06.30)
 4. Bingbing Niu, Fangjun Jin, Jincheng Liu, Ying Zhang, Panpan Jiang, Tao Feng, Baomin Xu, Tianmin He*, “Highly carbone and sulfuretolerant Sr2TiMoO6¡d double perovskite anode for solid oxide fuel cells”, International journal of hydrogen energy 2019, 44, 20404-20415 (2019.06.29) 
 5. Mengmeng Shao, Wenzhou Chen, Shengjie Ding, Kin Ho Lo, Xiongwei Zhong, Linmin Yao, Weng Fai Ip, Baomin Xu, Xuesen Wang, and Hui Pan*, “WXy/g-C3N4 (WXy=W2C, WS2, or W2N) Composites for Highly Efficient Photocatalytic Water Splitting” ChemSusChem 2019, 12, 3355–3362 (2019.06.18) 
 6. Changwen Liu, Weiguang Kong, Wang Li, Hong Chen, Dedi Li, Weijun Wang,Baomin Xu, Chun Cheng* and Alex K. Y. Jen, “Enhanced stability and photovoltage for inverted perovskite solar cells via precursor engineering”, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 15880–15886 (2019.06.04)
 7. Lijia Yan, Maowei Qi, Aiyuan Li∗, Hong Meng, Xingzhong Zhao, Muhammad Umair Ali, Baomin Xu**, “Investigating the single crystal OFET and photo-responsive characteristics based on an anthracene linked benzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene semiconductor”, Organic Electronics 2019, 72, 1–5 (2019.05.25)
 8. Chang Liu, Luozheng Zhang, Xianyong Zhou, Jishu Gao, Wei Chen, Xingzhu Wang, and Baomin Xu*, “Hydrothermally Treated SnO2 as the Electron Transport Layer in High-Effciency Flexible Perovskite Solar Cells with a Certifcated Effciency of 17.3%”, Adv. Funct. Mater. 2019, 1807604 (2019.04.19)
 9. Shi Chen†, Nan Shen†, Luozheng Zhang, Weiguang Kong, Lihua Zhang, Chun Cheng*, Baomin Xu*, “Binary Organic Spacer-Based Quasi Two-Dimensional Perovskites with Preferable Vertical Orientation and Efficient Charge Transport for High-Performance Planar Solar Cells”, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 9542–9549(2019.03.26)
 10. Deng Wang, Jiming Zheng, Xingzhu Wang, Jishu Gao, Weiguang Kong, Chun Cheng, Baomin Xu*, “Improvement on the performance of perovskite solar cells by doctor-blade coating under ambient condition with hole-transporting material optimization”, Journal of Energy Chemistry 2019, 38, 207–213(2019.03.27)
 11. Chang Liu, Xianyong Zhou, Shuming Chen, Xingzhong Zhao, Songyuan Dai, and Baomin Xu*, “Hydrophobic Cu2O Quantum Dots Enabled by Surfactant Modifcation as Top Hole-Transport Materials for Effcient Perovskite Solar Cells”, Adv. Sci. 2019, 1801169(2019.02.07)
 12. Chun Huang, Peng Lin, Nianqing Fu,* Chang Liu, Baomin Xu, Kaiwen Sun, Danyang Wang, Xierong Zeng and Shanming Ke*, “Facile fabrication of highly efficient ETL-free perovskite solar cells with 20% efficiency by defect passivation and interface engineering”, Chem. Commun., 2019, 55, 2777-2780 (2019.02.05)
 13. Weiguang Kong, Wang Li, Changwen Liu, Hui Liu, Jun Miao, Weijun Wang, Shi Chen, Manman Hu, Dedi Li, Abbas Amini, Shaopeng Yang, Jianbo Wang, Baomin Xu,*and Chun Cheng*, “Organic Monomolecular Layers Enable Energy-Level Matching for Efficient Hole Transporting Layer Free Inverted Perovskite Solar Cells”, ACS Nano 2019, 13, 1625−1634 (2019.01.23)
 14. Mengmeng Shao, Yangfan Shao, Shengjie Ding, Rui Tong, Xiongwei Zhong, Lingmin Yao,Weng Fai , Baomin Xu, Xing-Qiang Shi, Yi-Yang Sun, Xuesen Wang, and Hui Pan*, “Carbonized MoS2: Super-Active Co-Catalyst for Highly Efficient Water Splitting on CdS”, ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 4220−4229 (2019.01.17)
 15. Asim Idrees, Xuening Jiang*, Gang Liu, Hao Luo, Qingyu Zhang, Lei Jiang, Xiannan Li, Baomin Xu, “An optimized synthesis route for high performance composite cathode based on a layered perovskite oxide of PrBa0.92Co2O6-d with cationic deficiency”, International Journal of Hydrogen Energy 2019, 44, 4271-4280 (2019.01.14)
 16. Li Tian, Zhicheng Hu, Xiaocheng Liu, Zixian Liu, Peipei Guo, Baomin Xu, Qifan Xue, Hin-Lap Yip,* Fei Huang,* and Yong Cao, “Fluoro- and Amino-Functionalized Conjugated Polymers as Electron Transport Materials for Perovskite Solar Cells with Improved Efficiency and Stability”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 5289−5297 (2019.01.11)
 17. Rui Tong, Zhi Sun, Xiongwei Zhong, Xina Wang, Jincheng Xu, Ye Yang, Baomin Xu, Shuangpeng Wang,* and Hui Pan*, “Enhancement of Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Production by CeCO3OH in g-C3N4/CeO2 System”, ChemCatChem 2019, 11, 1069 –1075 (2019.01.09)
 18. Xiongwei Zhong, Yingzhi Li, Luozheng Zhang, Jun Tang, Xiangnan Li, Chang Liu, Mengmeng Shao, Zhouguang Lu, Hui Pan*, and Baomin Xu*, “High-performance Sodium Ion Batteries based on Nitrogen-Doped Mesoporous Carbon Spheres with Ultrathin Nanosheets”, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 2970−2977 (2018.12.27)
 19. Luozheng Zhang, Xianyong Zhou, Xiongwei Zhong, Chun Cheng, Yanqing Tian, Baomin Xu∗, “Hole-Transporting Layer Based on A Conjugated Polyelectrolyte with Organic Cations Enables Efficient Inverted Perovskite Solar Cells”, Nano Energy, 57 (2019) 248–255 (2018.12.12)
 20. Jun Tang, Xiongwei Zhong, Haiqiao Li, Yan Li, Feng Pan∗, Baomin Xu∗∗, “In-situ and selectively laser reduced graphene oxide sheets as excellent conductive additive for high rate capability LiFePO4 lithium ion batteries”, Journal of Power Sources 412 (2019) 677–682 (2018.12.04)
 21. Xiangnan Li, Liqing He, Xiongwei Zhong, Jie Zhang, Shijing Luo, Wendi Yi, Luozheng Zhang, Manman Hu, Jun Tang, Xianyong Zhou, Xingzhong Zhao, and Baomin Xu*, “Evaluation of A-Site Ba2+-Deficient Ba 1−xCo0.4Fe0.4Zr0.1Y0.1O3−δ Oxides as Electrocatalysts for Efficient Hydrogen Evolution Reaction”, Scanning, 2018, 1341608 (2018.09.12)
 22. Wang Li, Changwen Liu, Yunlong Li, Weiguang Kong, Xingzhu Wang, Hong Chen, Baomin Xu,* and Chun Cheng*, “Polymer Assisted Small Molecule Hole Transport Layers Toward Highly Efficient Inverted Perovskite Solar Cells”, Sol. RRL 2018, 1800173 (2018.08.27).
 23. Luozheng Zhang, Chang Liu, Jie Zhang, Xiangnan Li, Chun Cheng, Yanqing Tian, Alex K.-Y. Jen,* and Baomin Xu* , “Intensive Exposure of Functional Rings of a Polymeric Hole-Transporting Material Enables Efficient Perovskite Solar Cells”, Adv. Mater. 2018, 1804028 (2018.08.21).
 24. Xiangnan Li,‡ Jie Zhang,‡ Qi Feng, Chunying Pu, Luozheng Zhang, Manman Hu, Xianyong Zhou, Xiongwei Zhong, Wendi Yi, Jun Tang, Zhiwei Li, Xingzhong Zhao, Hui Li and Baomin Xu *, “Redox inactive ion meliorated BaCo0.4Fe0.4Zr0.1Y0.1O3-δ perovskite oxides as efficient electrocatalysts for the oxygen evolution reaction”, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 17288–17296 (2018.08.07).
 25. Xian-Fu Zhang, Chang Liu, Luozhen Zhang, Jianchang Wa, Baomin Xu*, “Triazatrabenzcorrole(TBC) as efficient dopant-free hole transporting materials for organo metal halide perovskite solar cells”, Dyes and Pigments 159 (2018) 600–603 (2018.07.14).
 26. Chun Huang, Peng Lin, Nianqing Fu,* Kaiwen Sun,fMao Ye, Chang Liu, Xianyong Zhou, Longlong Shu, Xiaojing Hao, Baomin Xu, Xierong Zeng, Yu Wang and Shanming Ke* “Ionic liquid modified SnO2 nanocrystals as a robust electron transporting layer for efficient planar perovskite solar cells”, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 22086–22095 (2018.06.25)
 27. Chang Liu, Manman Hu, Xianyong Zhou, Jianchang Wu, Luozheng Zhang, Weiguang Kong, Xiangnan Li, Xingzhong Zhao, Songyuan Dai, BaominXu*, and Chun Cheng, “Efficiency and Stability Enhancement of Perovskite Solar Cells by Introducing CsPbI3 Quantum Dots as An Interface Engineering Layer”, NPG Asia Materials, 2018, 10: 552-561 (2018.06.18).
 28. Jianchang Wu, Chang Liu, Manman Hu, Xiang Deng, Wenchang Tan*, Yanqing Tian*, Baomin Xu*, “Polystyrene with Methoxytriphenylamine-Conjugated-Thiophene Moiety Side-chain as a Dopant-free Hole-transporting Material for Perovskite Solar Cells”, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 13123–13132 (2018.06.05).
 29. Xian-Fu Zhang, Xianyong Zhou, Luozhen Zhang, and Baomin Xu*, “Facile Phthalocyanine Doping into PEDOT Leads to Highly efficient and Stable Inverted Metal Halide Perovskite Solar Cells”, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 12515–12522 (2018.05.31).
 30. Asim Idrees, Xuening Jiang,* Gang Liu, Hao Luo, Guoqiang Jia, Qingyu Zhang, Lei Jiang, Xiangnan Li, and Baomin Xu, “Structures and Properties of LaFe0.8Cu0.2O3@d and BaFe0.8Cu0.2O3@d as Cobalt-Free Perovskite-Type Cathode Materials for the Oxygen Reduction Reaction”, ChemistryOpen 2018, 7, 688 – 695 (2018.05.28).
 31. Mengmeng Shao, Yangfan Shao, Shengjie Ding, Jingwei Wang, Jinchen Xu, Yuanju Qu, Xiongwei Zhong, Xinman Chen, Weng Fai, Ning Wang, Baomin Xu, Xingqiang Shi, Xuesen Wang, Hui Pan*, “Vanadium Disulfide Decorated Graphitic Carbon Nitride for Super-Efficient Solar-driven Hydrogen Evolution”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 237, 295-301 (2018.05.28).
 32. Nianqing Fu, Chun Huang, Peng Lin, Mingshan Zhu, Tao Li, Mao Ye, Shenghuang Lin*, Guoge Zhang, Jun Du, Chang Liu, Baomin Xu, Danyang Wang, Wenfang Li, Shanmin Ke*, “Black Phosphorus Quantum Dots as Dual-Functional Electron Selective Materials for Efficient Plastic Perovskite Solar Cells”, Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 8886–8894, DOI: 10.1039/c8ta01408f (2018.04.24).
 33. Xiongwei Zhong, Jun Tang, Jingwei Wang, Mengmeng Shao, Jianwei Chai, Shuangpeng Wang, Ming Yang, Ye Yang, Ning Wang, Shijie Wang, Baomin Xu**, Hui Pan *, 3D Heterostructured Pure and N-Doped Ni3S2VS2 Nanosheets for High Efficient Overall Water Splitting, Electrochimica Acta 2018, 269, 55-61 (2018.03.02).
 34. Qifan Xue,* Meiyue Liu, Zhenchao Li, Lei Yan, Zhicheng Hu, Jiawen Zhou, Wenqiang Li, Xiao-Fang Jiang, Baomin Xu, Fei Huang, Yuan Li,* Hin-Lap Yip,* and Yong Cao, Effcient and Stable Perovskite Solar Cells via Dual Functionalization of Dopamine Semiquinone Radical with Improved Trap Passivation Capabilities,Adv. Funct. Mater. 2018, 1707444 (2018.02.07).
 35. Wei Zi, Zhiwen Jin, Shengzhong Liu,∗, Baomin Xu,∗∗ Flexible perovskite solar cells based on green, continuous roll-to-roll printing technology. Journal of Energy Chemistry 000 (2018) 1–19 (2018.01.27).
 36. Xianyong Zhou, Yong Zhang, Weiguang Kong, Manman Hu, Luozheng Zhang, Chang Liu, Xiangnan Li, Chunyue Pan,* Guipeng Yu, Chun Cheng* and Baomin Xu *, Crystallization manipulation and morphology evolution for highly efficient perovskite solar cell fabrication via hydration water induced intermediate phase formation under heat assisted spin-coating. J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 3012–3021 (2018.01.08).
 37. Weiguang Kong, Guoliang Wang, Jiming Zheng, Hang Hu, Hong Chen, Yunlong Li, Manman Hu, Xianyong Zhou, Chang Liu, Bananakere Nanjegowda Chandrashekar, Abbas Amini, Jianbo Wang, Baomin Xu,* and Chun Cheng*, Fabricating High-Efficient Blade-Coated Perovskite Solar Cells under Ambient Condition Using Lead Acetate Trihydrate. Sol. RRL 2018, 1700214 (2017.12.28).
 38. Jianchang Wu, Chang Liu, Xiang Deng, Luozheng Zhang, Manman Hu, Jun Tang, Wenchang Tan, Yanqing Tian and Baomin Xu, Simple and low-cost thiophene and benzeneconjugated triaryamines as hole-transporting materials for perovskite solar cells. RSC Adv., 2017, 7, 45478–45483 (2017.09.20).
 39. Xian-Fu Zhang, Yakui Zhang, Baomin Xu,Enhance the fluorescence and singlet oxygen generation ability of BODIPY: Modification on the meso-phenyl unit with electron withdrawing groups. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 349 (2017) 197–206. (2017.09.19).
 40. Xian-Fu Zhang, Xudong Yang and Baomin Xu, PET-based bisBODIPY photosensitizers for highly efficient excited triplet state and singlet oxygen generation: tuning photosensitizing ability by dihedral angles. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 2017(19), 24792-24804 (2017.08.20).
 41. Xiongwei Zhong, Linfei Zhang, Jun Tangb, Jianwei Chai, Jincheng Xu, Lujie Cao, Mingyang Yang, Ming Yang, Weiguang Kong, Shijie Wang, Hua Cheng, Zhouguang Lu, Chun Cheng*, Baomin Xu*, and Hui Pan*, “Efficient Coupling of Hierarchical V2O5@Ni3S2 Hybrid Nanoarray for Pseudocapacitors and Hydrogen Production”, Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 17954–17962. DOI: 10.1039/C7TA04755J (2017.07.31).
 42. Xiongwei Zhong, Jun Tang, Lujie Cao, Weiguang Kong, Zheng Sun, Hua Cheng, Zhouguang Lu, Hui Pan*, Baomin Xu*, “Cross-linking of Polymer and Ionic Liquid as High-performance Gel Electrolyte for Flexible Solid-state Supercapacitors”, Electrochimica Acta, Vol. 244, 112-118 (2017.05.08).
 43. Lin-Fei Zhang, Jun Tang, Shu-Han Bao, Run Shi, Yi Zhang, Ou-Wen Peng, B. N. Chandrashekar, Bao-Min Xu* and Chun Cheng *, “A Laser Irradiation Synthesis of Strongly-coupled VOx-reduced Graphene Oxide Composites as Enhanced Performance Supercapacitor Electrodes”, Materials Today Energy, Vol. 5, 222-229 (2017) (2017.07.09).
 44. Chang Liu, Wenhui Ding, Xianyong Zhou, Jishu Gao, Chun Cheng, and Baomin Xu*, “Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Prepared in Ambient Air Based on Surface-Modified Perovskite Layer”, The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 121, 6546-6553 (2017.03.09).
 45. Kai Lin, Jing Wang, Zhicheng Hu, Rongguo Xu, Jinju Liu, Xiang Liu, Baomin Xu, Fei Huang*, Yong Cao, “Novel cross-linked films from epoxy-functionalized conjugated polymer and amine based small molecule for the interface engineering of high-efficiency inverted polymer solar cells”, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 168, 22-29 (2017.04.15).
 46. Huan Chang, Zhiming Chen, Xiye Yang, Qingwu Yin, Jie Zhang, Lei Ying*, Xiao-Fang Jiang, Baomin Xu, Fei Huang*, Yong Cao, “Novel perylene diimide based polymeric electron-acceptors containing ethynyl as the π-bridge for all-polymer solar cells”, Organic Electronics, Vol. 45, 227-233 (2017.03.21).
 47. Guichuan Zhang, Cheng Zhou, Chen Sun, Xiaoe Jia, Baomin Xu, Lei Ying*, Fei Huang*, Yong Cao, “An Open-Circuit Voltage and Power Conversion Efficiency Study of Fullerene Ternary Organic Solar Cells Based on Oligomer/Oligomer and Oligomer/Polymer”, Macromolecular Rapid Communications, 2017, 38, 1700090 DOI: 10.1002/marc.201700090   (2017.05.09).
 48. Yongqing Wang, Jing Zhao, Jin Qu, Fangfang Wei, Weiguo Song, Yu-Guo Guo*, and Baomin Xu*, “Investigation into the Surface Chemistry of Li4Ti5O12 Nanoparticles for Lithium Ion Batteries”, ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 8, pp. 26008-26012 (2016.09.12).

Copyright © 2018 All Rights Reserved.