Publications

  • Journal Papers
  • Authored Books

2022年

50. Tianming Li, Kai Xiao*. Solid-State Iontronic Devices: Mechanisms and Applications. Adv. Mater. Technol. 2022, 2200205. 

2021

49. Lu Chen, Bin Tu, Xubin Lu*, Fan Li, Lei Jiang, Markus Antonietti, Kai Xiao*.Unidirectional ion transport in nanoporous carbon membranes with a hierarchical pore architecture. Nat. Commun. 2021, 12, 4650.

48.  Kai Xiao*, Oliver G Schmidt*. Light-Driven Ion Transport in Nanofluidic Devices: Photochemical, Photoelectric, and Photothermal Effects. CCS Chemistry. 2021, 3, 2938–2949

47. Kai Xiao*, Paolo Giusto, Fengxiang Chen*, Ruotian Chen, Tobias Heil, Shaowen Cao, Lu Chen, Fengtao Fan, Lei Jiang. Light-driven directional ion transport for enhanced osmotic energy harvesting. Natl. Sci. Rev., 2021, 8, nwaa231.

46. Yajun Zou, Kai Xiao, Qing Qin, Jian-Wen Shi, Tobias Heil, Yevheniia Markushyna, Lei Jiang, Markus Antonietti, Aleksandr Savateev. Enhanced Organic Photocatalysis in Confined Flow through a Carbon Nitride Nanotube Membrane with Conversions in the Millisecond Regime. ACS Nano, 2021, 15, 4, 6551–6561

2020

45. Changchao Jia, Lijun Yang, Yizhu Zhang, Xia Zhang, Kai Xiao*, Jingsan Xu, Jian Liu*.Graphitic carbon nitride films: Emerging paradigm for versatile applications. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2020, 12, 48, 53571–53591

44. Kai Xiao*, Changjin Wan, Lei Jiang, Xiaodong Chen* and Markus Antonietti*. Bioinspired ionic sensory system: the successor of electronics. Adv. Mater. 2020, 32, 2000218

43. Lu Chen, Runyu Yan, Martin Oschatz, Lei Jiang, Markus Antonietti, and Kai Xiao*. Ultrathin 2D graphitic carbon nitride @ metal films: underpotential sodium deposition in adlayers for sodium-ion batteries. Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59,9067.

42. Kai Xiao*, Lu Chen, Lei Jiang, and Markus Antonietti. Carbon nitride nanotube for ion transport based photo-rechargeable electric energy storage. Nano Energy. 2020, 67, 104230.

2019

41. Kai Xiao*, Lei Jiang, and Markus Antonietti. Ion transport in nanofluidic devices for energy harvesting. Joule. 2019, 3, 1-17.

40. Kai Xiao*, Lu Chen, Bin Tu, Tobias Heil, Liping Wen, Lei Jiang, Markus Antonietti. Photo‐driven ion transport for photodetector based on asymmetric carbon nitride nanotube membrane. AngewChem. Int. Ed., 2019, 58, 12574-12579.

39. Kai Xiao*, Baris Kumru, Lu Chen, Lei Jiang, Bernhard V. K. J. Schmidt and Markus Antonietti. A biomimetic nanofluidic diode based on surface-modified polymeric carbon nitride nanotubes. Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 1316–1323.

38. Changjin Wan#, Kai Xiao#, Anjie Angelin, Markus Antonietti*, and Xiaodong Chen*. The rising of bioinspired ionotronics. Adv. Intell. Syst. 2019, 1900073.

37. Kai Wu, Xiangyu Kong, Kai Xiao, Yan Wei, Congcong Zhu, Ru Zhou, Mengting Si, Jijiang Wang, Yuqi Zhang, Liping Wen*. Engineered Smart Gating Nanochannels for High Performance in Formaldehyde Detection and Removal. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807953.

36. Kai Xiao*, Lu Chen, Ruotian Chen, Tobias Heil, Saul Daniel Cruz Lemus, Fengtao Fan, Liping Wen, Lei Jiang and Markus Antonietti. Artificial light-driven ion pump for photoelectric energy conversion. Nat. Commun. 2019, 10, 74.

2018

35. Ganhua Xie, Pei Li, Zhiju Zhao, Zhongpeng Zhu, Xiangyu Kong, Zhen Zhang, Kai Xiao, L. Wen* and Lei Jiang.Light- and electric-field-controlled wetting behavior in nanochannels for regulating nano-confined mass transport, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 4552-4559.

34. Ganhua Xie, Pei Li, Zhiju Zhao, Xiangyu Kong, Zhen Zhang, Kai Xiao, Huanting Wang, Liping Wen* and Lei Jiang. Bacteriorhodopsin‐Inspired Light‐Driven Artificial Molecule Motors for Transmembrane Mass Transportation, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 130, 16950-16954.

33. Xie, Pei Li, Zhen Zhang, Kai Xiao, Xiangyu Kong, Liping. Wen* and Lei Jiang.Skin-Inspired Low-Grade Heat Energy Harvesting Using Directed Ionic Flow through Conical Nanochannels, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1800459.

32. Kai Xiao#, Kai Wu#, Lu Chen, Xiangyu Kong*, Yuqi Zhang*, Liping Wen* and Lei Jiang.Biomimetic Peptide-Gated Nanoporous Membrane for On-Demand Molecule Transport, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 151-155.

31. Kai Xiao*, Paolo Giusto, Liping Wen, Lei Jiang and Markus Antonietti.Nanofluidic Ion Transport and Energy Conversion through Ultrathin Free-Standing Polymeric Carbon Nitride Membranes, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 10123-10126.

30. Kai Xiao, Lu Chen, Ganhua Xie, Pei Li, Xiangyu Kong, Liping Wen* and Lei Jiang.A bio-inspired dumbbell-shaped nanochannel with a controllable structure and ionic rectification, Nanoscale, 2018, 10, 6850–6854

29. Bo Niu#, Kai Xiao#, Xiaodong Huang, Zhen Zhang, Xiangyu Kong, Ziqi Wang, Liping Wen and Lei Jiang. High-Sensitive Detection of Iron (III) by Dopamine-Modified Funnel-Shaped Nanochannel, Acs Appl. Mater. Interfaces, 2018. 10, 22632–22639.

28. Guanglei Hou, Dianyu Wang, Kai Xiao, Huacheng Zhang, Shuang Zheng, Pei Li, Ye Tian* and Lei Jiang*. Magnetic Gated Biomimetic Artificial Nanochannels for Controllable Ion Transportation Inspired by Homing Pigeon, Small, 2018,14, 

2017

27. Zhen Zhang, Xin Sui, Pei Li, Ganhua Xie, Xiangyu Kong, Kai Xiao, Longcheng Gao*, Liping Wen* and Lei Jiang.Ultrathin and Ion-Selective Janus Membranes for High-Performance Osmotic Energy Conversion, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 8905-8914.

26. Yuqi Zhang, Ru Zhou, Zhiju Zhao, Xiangyu Kong, Ganhau Xie, Qin Liu, Pei Li, Zhen Zhang, Kai Xiao, Zhongping Liu, Liping Wen* and Lei Jiang.Sequential Recognition of Zinc and Pyrophosphate Ions in a Terpyridine-Functionalized Single Nanochannel, Chemphyschem, 2017, 18, 253-259.

25. Kai Xiao, Lu Chen, Zhen Zhang, Ganhua Xie, Pei Li, Xiangyu Kong, Liping Wen* and Lei Jiang*. A Tunable Ionic Diode Based on a Biomimetic Structure-Tailorable Nanochannel, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 8168-8172.

24. Kai Wu#, Kai Xiao#, Lu Chen, Ru Zhou, Bo Niu, Yuqi Zhang* and Liping Wen*. Biomimetic Voltage-Gated Ultrasensitive Potassium-Activated Nanofluidic Based on a Solid-State Nanochannel, Langmuir, 2017, 33, 8463-8467. 

23. Bin Bao, Junran Hao, Xiujie Bian, Xuanbo Zhu, Kai Xiao, Jingwen Liao, Jingming Zhou, Yahong Zhou* and Lei Jiang*.3D Porous Hydrogel/Conducting Polymer Heterogeneous Membranes with Electro-/pH-Modulated Ionic Rectification, Adv. Mater., 2017, 29, 1702926.

2016

22. Zhen Zhang, Ganhua Xie, Kai Xiao, Xiangyu Kong, Pei Li, Ye Tian, Liping Wen* and Lei Jiang*. Asymmetric Multifunctional Heterogeneous Membranes for pH- and Temperature-Cooperative Smart Ion Transport Modulation, Adv. Mater., 2016, 28, 9613-9619.

21. Zhen Zhang, Xiangyu Kong, Ganhau Xie, Pei Li, Kai Xiao, Liping Wen* and Lei Jiang*."Uphill" cation transport: A bioinspired photo-driven ion pump, Sci. Adv., 2016, 2, e1600689.

20. Zhen Zhang, Xiangyuu Kong, Kai Xiao, Ganhua Xie, Qian Liu, Ye Tian, Huacheng Zhang, Jie Ma, Liping Wen* and Lei Jiang*. A Bioinspired Multifunctional Heterogeneous Membrane with Ultrahigh Ionic Rectification and Highly Efficient Selective Ionic Gating, Adv. Mater., 2016, 28, 144-150.

19. Kai Xiao, Yahong Zhou, Xiangyu Kong, Ganhua Xie, Pei Li, Zhen Zhang, Liping Wen* and Lei Jiang*.Electrostatic-Charge- and Electric-Field-Induced Smart Gating for Water Transportation, ACS Nano, 2016, 10, 9703-9709.

18. Kai Xiao, Ganhua Xie, Zhen Zhang, Xiangyu Kong, Qian Liu, Pei Li, Liping Wen* and Lei Jiang*.Enhanced Stability and Controllability of an Ionic Diode Based on Funnel-Shaped Nanochannels with an Extended Critical Region, Adv. Mater., 2016, 28, 3345-3350.

17. Kai Xiao, Liping Wen* and Lei Jiang*.Biomimetic Solid-State Nanochannels: From Fundamental Research to Practical Applications, Small, 2016, 12, 2810-2831.

16. Kai Xiao, Pei Li, Ganhua Xie, Zhen Zhang, Liping Wen* and Lei Jiang*.Fabrication and ionic transportation characterization of funnel-shaped nanochannels, RSC. Adv., 2016, 6, 55064-55070.

15. Kai Xiao, Xiangyu Kong, Zhen Zhang, Ganhua Xie, Liping Wen* and Lei Jiang*. Construction and application of photoresponsive smart  nanochannels, J. Photochem. Photobio. C-Photochem. Rev., 2016, 26, 31-47.

14. Liping Wen, Kai Xiao, Annadanam. V. Sesha Sainath, Motonori Komura, Xiangyu Kong, Ganhua Xie, Zhen Zhang, Ye Tian, Tomokazu Iyoda* and Lei Jiang*.Engineered Asymmetric Composite Membranes with Rectifying Properties, Adv. Mater., 2016, 28, 757-763.

13. Qian Liu, Liping Wen*, Kai Xiao, Heng Lu, Zhen Zhang, Ganhua Xie, Xiangyu Kong, Zhishan Bo* and Lei Jiang. , A Biomimetic Voltage-Gated Chloride Nanochannel, Adv. Mater., 2016, 28, 3181-3186.

12. Pei Li, Ganhua Xie, Xiangyu Kong, Zhen Zhang, Kai Xiao, Liping Wen* and Lei Jiang*. Light-Controlled Ion Transport through Biomimetic DNA-Based Channels, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55,15637-15641.

11. Pei Li, Xiangyu Kong, Ganhua Xie, Kai Xiao, Zhen Zhang, Liping Wen* and Lei Jiang*.Adenosine-Activated Nanochannels Inspired by G-Protein-Coupled Receptors, Small, 2016, 12, 1854-1858.

2015

10. Zhen Zhang, Xiangyu Kong, Kai Xiao, Qian Liu, Ganhua Xie, Pei Li, Jie Ma, Ye Tian, Liping Wen* and Lei Jiang*.Engineered Asymmetric Heterogeneous Membrane: A Concentration-Gradient-Driven Energy Harvesting Device, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 14765-14772.

9. Ganhua Xie, Kai Xiao, Zhen Zhang, Xiangyu Kong, Qian Liu, Pei Li, Liping Wen and Lei Jiang.A Bioinspired Switchable and Tunable Carbonate-Activated Nanofluidic Diode Based on a Single Nanochannel, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 13664-13668.

8. Ganhua Xie, Wei Tian*, Liping Wen*, Kai Xiao, Zhen Zhang, Qian Liu, Guanglei Hou, Pei Li, Ye Tian and Lei Jiang*.Chiral recognition of L-tryptophan with beta-cyclodextrin-modified biomimetic single nanochannel, Chem. Commun., 2015, 51, 3135-3138.

7. Yanli Shang, Yuqi Zhang, Pei Li, Jian Lai, Xiangyu Kong, Weida Liu, Kai Xiao, Ganhua Xie, Ye Tian, Liping Wen* and Lei Jiang*.DNAzyme tunable lead(II) gating based on ion-track etched conical nanochannels, Chem. Commun., 2015, 51, 5979-5981.

6. Qian Liu#, Kai Xiao#, Liping Wen, Heng Lu, Yahui Liu, Xiangyu Kong, Ganhua Xie, Zhen Zhang, Zhishan Bo* and Lei Jiang*.Engineered Ionic Gates for Ion Conduction Based on Sodium and Potassium Activated Nanochannels, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 11976-11983.

5. Loujun Gao, Pei Li, Yuqi Zhang, Kai Xiao, Jie Ma, Ganhua Xie, Guanglei Hou, Zhen Zhang, Liping Wen* and Lei Jiang*.A Bio-inspired, Sensitive, and Selective Ionic Gate Driven by Silver (I) Ions, Small, 2015, 11, 543-547.

2013-2014

4. Kai Xiao, Ganhua Xie, Pei Li, Qian Liu, Guanglei Hou, Zhen Zhang, Jie Ma, Ye Tian, Liping Wen* and Lei Jiang*.A Biomimetic Multi-Stimuli-Response Ionic Gate Using a Hydroxypyrene Derivation-Functionalized Asymmetric Single Nanochannel, Adv. Mater., 2014, 26, 6560-6565.

3. Qian Liu#, Kai Xiao#, Liping Wen*, Yahui Dong, Ganhua Xie, Zhen Zhang, Zhishan Bo* and Lei Jiang*.A Fluoride-Driven Ionic Gate Based on a 4-Aminophenylboronic Acid-Functionalized Asymmetric Single Nano channel, ACS Nano, 2014, 8, 12292-12299.

2. Guanglei Hou, Huacheng Zhang, Ganhua Xie, Kai Xiao, Liping Wen, Shuhong Li, Ye Tian* and Lei Jiang*.Ultratrace detection of glucose with enzyme-functionalized single nanochannels, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 19131-19135.

1. Jie Ju, Kai Xiao, Xi Yao, Hao Bai and Lei Jiang*.Bioinspired Conical Copper Wire with Gradient Wettability for Continuous and Efficient Fog Collection, Adv. Mater., 2013, 25, 5937-5942.

Kai Xiao, Liping Wen and Lei Jiang, in Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2016, DOI: 10.1002/0471238961.koe00013.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.