Publications

 • Journal Papers
 1. Qingwei Yan, Fakhr E. Alam, Jingyao Gao, Wen Dai, Xue Tan, Le Lv, Junjie Wang, Huan Zhang, Ding Chen,* Kazuhito Nishimura, Liping Wang, Jinhong Yu, Jibao Lu, Rong Sun, Rong Xiang, Shigeo Maruyama, Hang Zhang, Sudong Wu*, Nan Jiang, and Cheng-Te Lin*, Soft and Self-Adhesive Thermal Interface Materials Based on Vertically Aligned, Covalently Bonded Graphene Nanowalls for Efficient Microelectronic Cooling, Adv. Funct. Mater. 2021, 2104062.
 2. Jiao Xu, Jun Dai, Fuzeng Ren, Yongfu Wang, Peng Wang , Shusheng Xu, Sudong Wu, Jianjun Lin, Yun Yang, Dengji Guo* , Xujin Wang, Ultrahigh radiation resistance of nanocrystalline diamond films for solid lubrication in harsh radiative environments, Carbon, 2021, 182, 525e536.
 3. Junjie Wang, Huan Zhang, Yunxing Zhao, Lingze Yao, Min Zhao, Xiaoliang Xu*, Baojie Yan, Jichun Ye*, Yusheng Zhao, Sudong Wu*, Scalable growth of vertically oriented graphene nanosheets with high rate by a high-flux mesoplasma chemical vapor deposition, Carbon Trends, 2021, 4, 100069.
 4. Hongyan Sun, Chen Ye, Gang Zhao, Huan Zhang, Zhiduo Liu, Wen Dai, Junjie Wang, Fakhr E. Alam, etc, Jichun Ye, Nan Jiang, Ding Chen*, Sudong Wu*, Jing Kong, Cheng-Te Lin*, Ultrasensitive Micro/Nanocrack-based Graphene Nanowall Strain Sensors Based on Substrate Poisson's Ratio Effect, Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 10310.
 5. Xinchun Chen*, Xuan Yin*, Wei Qi, Chenhui Zhang, Junho Choi, Sudong Wu, Rong Wang, Jianbin Luo, Atomic-scale insights into the interfacial instability of superlubricity in hydrogenated amorpous carbon films, Science Advances, 2020, 6, eaay1272.
 6. Yunxing Zhao#, Michael T. Tang#Sudong Wu#, Jing Geng, Zhaojun Han, Karen Chan*, Pingqi Gao*, Hong Li*, Rational design of stable sulfur vacancies in molybdenum disulfide for hydrogen evolution, Journal of Catalysis, 2020, 382, 320-328 .
 7. Huan Zhang, Sudong Wu*, Ziyu Lu, Xinchun Chen*, Qixian Chen, Pingqi Gao, Tianbao Yu, Zhijian Peng, Jichun Ye*, Efficient and controllable growth of vertically oriented graphene nanosheets by mesoplasma chemical vapor deposition, Carbon, 2019, 147, 341-347.
 8. Qilong Yuan#, Sudong Wu#, Chen Ye, Xiangqi Liu, Jingyao Gao, Naiyuan Cui, Pei Guo, Guosong Lai, Qiuping Wei, Minghui Yang, Weitao Su, He Li, Nan Jiang, Li Fu, Dan Dai*, Cheng-Te Lin*, Kuan W.A. Chee*, Sensitivity enhancement of potassium ion (K+) detection based on graphene field-effect transistors with surface plasma pretreatment, Sensors & Actuators: B. Chemical, 2019, 285, 333–340.
 9. Wei Wang#, Sudong Wu#, Jingyun Wang, Zhen Li, Hongyan Cui, Shuseng Lin, Jingyi Zhu, and Qixian Chen*, Superoxide dismutase transcellular shuttle constructed from dendtitic MOF and charge reversible protein derivatives, Chem. Sci., 2019, 10, 4476.
 10. Longfei Zhang, Zilei Wang, Hao Lin, Wei Wang, Jiajia Wang, Huan Zhang, Jiang Sheng, Sudong Wu, Pingqi Gao,* Jichun Ye, * and Tianbao Yu*, Thickness-Modulated Passivation Properties of PEDOT:PSS Layers over Crystalline Silicon Wafers in Back Junction Organic/Silicon Solar Cells, Nanotechnology, 2019, 30, 195401.
 11. Feihong Ren, Ziyu Lu, Huang Zhang, Liyuan Huai, Xinchun Chen, Sudong Wu*, Zhe Peng*, Deyu Wang, Jichun Ye, Pseudocapacitance induced uniform plating/stripping of Li metal anode in Vertical Graphene Nanowalls, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1805638.
 12. Ziyu Lu, Sheng Zhang, Jiang Sheng, Pingqi Gao, Qixian Chen, Zhijiang Peng*, Sudong Wu*, and Jichun Ye*, Rapid crystallization of amorphous silicon films utilizing Ar-H2 mesoplasma annealing, J. Crystal Growth, 2018, 486, 142–147.
 13. Ziyu Lu, Zhenggang Zhang, Xinchun Chen, Qixian Chen, Feihong Ren, Muqin Wang, Sudong Wu*, Zhe Peng*, Deyu Wang, Jichun Ye, Improving Li anode performance by a porous 3D Carbon Paper Host with Plasma assisted Sponge Carbon Coating, Energy Storage Materials, 2018, 11, 47–56.
 14. Moheb Sheikhi, Houqiang Xu, Jie’an Jiang, Sudong Wu, Xi Yang, Zhenhai Yang, Mingdun Liao, Wei Guo*, and Jichun Ye*, GaN based UV-LEDs with Ni/Au nanomeshes as transparent p-type electrodes, Phys. Status Solidi A, 2018, 1800684.
 15. Peng Sun, Zhen Li, Jingyun Wang, Hui Gao, Xi Yang, Sudong Wu, Deqiang Liu, Qixian Chen*, Transcellular Delivery of Messenger RNA Payloads by Cationic Supramolecular MOF Platform, Chem. Comm, 2018, 54, 11304.
 16. Yawei Huan, Xinglu Wang, Wenjun Liu, Hong Dong, Sudong Wu, Hongyu Yu, David Wei Zhang, et al., Band alignment of indium–gallium–zinc oxide/β-Ga2O3 (201) heterojunction determined by angle-resolved X-ray photoelectron spectroscopy, Jpn. J. Appl. Phys., 2018, 57, 100312.
 17. Ziyu Zou, Weiqing Liu, Dan Wang, Zhaolang Liu, Ershuai Jiang, Sudong Wu, Juye Zhu, Wei Guo, Jiang Sheng* and Jichun Ye*, Electron-selective quinhydrone passivated back contact for high-efficiency Si/organic heterojunction solar cells, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2018, 185, 218–225.
 18. Shunming Sun, Wenjun Liu, Yongping Wang, Yawei Huan, Qian Ma, Bao Zhu, Sudong Wu, Wenjie Yu, Rayhua Horng, Changtai Xia, Qingqing Sun, Shijin Ding, and David Wei Zhang, Band alignment of In2O3/β-Ga2O3 interface determined by X-ray photoelectron spectroscopy, Appl. Phys. Lett. 2018, 113, 031603.
 19. Zhaolang Liu, Zhenhai Yang, Sudong Wu, Juye Zhu, Wei Guo, Jiang Sheng*, Jichun Ye*, and Yi Cui*, Photoinduced field-effect passivation from negative carrier accumulation for high efficiency Si/PEDOT:PSS heterojunction solar cells, ACS Nano, 2017, 11, 12687−12695.
 20. Xinchun Chen, Chenhui Zhang*, Takahisa Kato, Xin-an Yang, Sudong Wu, Rong Wang, Masataka Nosaka, and Jianbin Luo*, Evolution of tribo-induced interfacial nanostructures governing superlubricity in a-C:H and a-C:H:Si films, Nature Communication, 2017, 8, 1675.
 21. Xixi Wang, Zhenhai Yang, Pingqi Gao, Xi Yang, Suqiong Zhou, Dan Wang, Mingdun Liao, Peipei Liu, Zhaolang Liu, Sudong Wu, Jichun Ye, and Tianbao Yu, Improved optical absorption in visible wavelength range for silicon solar cells via texturing with nanopyramid arrays, Optics Express, 2017, 25(9), 10464.
 22. Xi Yang, Qixian Chen*, Jinjun Yang, Sudong Wu, Jun Liu, Zhen Li, Deqiang Liu, Xiyi Chen, Yongming Qiu*, Tumor-targeted accumulation of ligand-installed polymeric micelles influenced by surface PEGylation crowdedness, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 44045-44052.
 23. Xiyi Chen, Haifeng Gu, Jinjun Yang, Sudong Wu, Jun Liu, Xi Yang, and Qixian Chen, Controlled PEGylation Crowdedness for Polymeric Micelles To Pursue Ligand-Specified Privileges as Nucleic Acid Delivery Vehicles, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 8455−8459.
 24. Qixian Chen*, Ruogu Qi, Xiyi Chen*, Xi Yang, Sudong Wu, Haihua Xiao, and Wenfei Dong*, A Targeted and Stable Polymeric Nanoformulation Enhances Systemic Delivery of mRNA to Tumors, Molecular Therapy, 2017, 25, 92-101.
 25. Jian He, Zhenhai Yang, Peipei Liu, Sudong Wu, Pingqi Gao,* Mei Wang, Suqiong Zhou, Xiaofeng Li,* Hongtao Cao, and Jichun Ye*, Enhanced Electro-Optical Properties of Nanocone/Nanopillar Dual-Structured Arrays for Ultrathin Silicon/Organic Hybrid Solar Cell Applications, Adv. Energy Mater., 2016, 1501793.
 26. Sheng Zhang, Ziyu Lu, Jiang Sheng, Pingqi Gao, Xi Yang, Sudong Wu*, Jichun Ye*, and Makoto Kambara, In situ annealing and high-rate silicon epitaxy on porous silicon by mesoplasma process, Appl. Phys. Exp., 2016, 9, 055506.
 27. Dan Wang, Jiang Sheng*, Sudong Wu, Juye Zhu, Shaojie Chen, Pingqi Gao, and Jichun Ye*, Tuning back contact property via artificial interface dipoles in Si/organic hybrid solar cells, Appl. Phys. Lett., 2016, 109, 043901.
 28. Jiang Sheng, Dan Wang, Sudong Wu, Xi Yang, Li Ding, Juye Zhu, Junfeng Fang, Pingqi Gao, and Jichun Ye*, Ideal rear contact formed via employing a conjugated polymer for Si/PEDOT:PSS hybrid solar cells, RSC Advances, 2016, 6, 16010.
 29. Yiling Sun, Zhenhai Yang, Pingqi Gao, Jian He, Xi Yang, Jiang Sheng, Sudong Wu, Yong Xiang*, and Jichun Ye, Si/PEDOT:PSS Hybrid Solar Cells with Advanced Antireflection and Back Surface Field Designs, Nanoscale Res. Lett. 2016, 11, 356.
 30. Xi Yang, Jiang Sheng, Sudong Wu, Dong Chen, Jun Zhou, Suqiong Zhou, Jian He, Pingqi Gao,* and Jichun Ye*, Colloidal transfer printing method for periodically textured thin films in flexible media with greatly enhanced solar energy harvesting, Mater. Res. Express, 2015, 2, 106402.
 31. Sudong Wu*, Taiki Iguchi, Makoto Kambara, Toyonobu Yoshida, Improved production yield in silicon epitaxy by reducing pressure in mesoplasma chemical vapor deposition, Appl. Phys. Exp., 2014, 7, 086201.
 32. Sudong Wu*, Kento Sawada, Tomonori Ichimaru, Takanori Yamamoto, Makoto Kambara, Toyonobu Yoshida, High-rate and Wide-area Deposition of Epitaxial Si Films by Mesoplasma Chemical Vapor Deposition, Sci. Tech. Adv. Mater., 2014, 15, 035001.
 33. Sudong Wu*, Makoto Kambara, and Toyonobu Yoshida, Enhanced Deposition Efficiency of Epitaxial Si Film from SiHCl3 by Mesoplasma Chemical Vapor Deposition, JPS conf. proc., 2014, 1, 015068.
 34. Sudong Wu*, Hisato Inoue, Makoto Kambara, and Toyonobu Yoshida, Cavity Ring-Down Spectroscopy Measurement of H(n = 2) Density in Mesoplasma for Fast-Rate Silicon Epitaxy, Jpn. J. Appl. Phys., 2013, 52, 071301.
 35. Sudong Wu*, Makoto Kambara, Toyonobu Yoshdia, Superhigh-Rate Epitaxial Silicon Thick Film Deposition from Trichlorosilane by Mesoplasma Chemical Vapor Deposition, Plasma Chem. Plasma Process, 2013, 33, 433-451.
 36. Xinchun Chen, Zhijian Peng*, Zhiqiang Fu, Sudong Wu, Wen Yue, Chengbiao Wang, Microstructural, mechanical and tribological properties of tungsten-gradually doped diamond-like carbon films with functionally graded interlayers, Surf. Coat. Tech., 2011, 205, 3631-3638.
 37. Chengbiao Wang, Zhijian Peng*, Sudong Wu, Zhiqiang Fu, Xinchun Chen. W Gradedly-doped Diamond-like Carbon Thin Films. Key Engineering Materials, 2010, 434-435: 739-742.
 38. Yiyong Yang, Zhijian Peng*, Zhiqiang Fu, Sudong Wu, Xinchun Chen, Chengbiao Wang, Study on W graded doping DLC composite films with multicomponent transition layer, Acta Metallurgica Sinica, 2010, 46, 34-40. (Chinese)
 39. Sudong Wu, Zhijian Peng*, Xinchun Chen, Yiyong Yang, Chengbiao Wang, Zhiqiang Fu, Study on Influence of Target Powers on Properties of Diamond-Like Carbon Films Deposited by Mid-Frequency Magnetron Sputtering System, Rare Met. Mater. Eng., 2009, 38, 579-582. (Chinese)
 40. Xinchun Chen, Yiyong Yang, Sudong Wu, Chengbiao Wang, Zhiqiang Fu, Zhijian Peng*, Study on the Tribological Properties of TiN Thin Films with Different Thicknesses, J. synth. Cryst., 2009, 38 suppl.1, 77-80. (Chinese)
 41. Zhiqiang Fu*, Chengbiao Wang, Xiujun Du, Wei Wang, Sudong Wu, Xiang Yu, Zhijian Peng, Songsheng Lin, Mingjiang Dai, Influence of Target Current on the Structures and Friction Behavior of W-doped DLC Films, Mater. Eng., 2009, suppl. 1, 250-253. (Chinese)

Copyright © 2018 All Rights Reserved.