Publications

  • Journal Papers
  • Invention Patent

 

<2020>

169.Manuscript ID: TC-ART-03-2020-001082.R2. TITLE: Two-stage metal ion sensing through space and through bond charge transfer.

168.Decellularized liver as a translucent ex vivo model for vascular embolization evaluation. Gao, Yanan; Li, Zhihua; Hong, Yin; Li, Tingting; Hu, Xiaoyan; Sun, Luyao; Chen, Zhengchang; Chen, Zijian; Luo, Zhiheng; Wang, Xin; Kong, Jian; Li, Guanglei; Wang, Hsing-Lin; Leo, Hwa Liang; Yu, Hanry; Xi, Lei; Guo, Qiongyu, Biomaterials,2020,240. 

167.A review on strategies for the fabrication of graphene fibres with graphene oxide, Yin, Fei1; Hu, Jianchen#; Hong, Zhenglin; Wang, Hui; Shen, Jun; Wang, Hsing-Lin; Liu, Gang; Zhang, Ke-Qin, RSC Advances,2020,10(10)5722-5733.2020.2.5

166.Boosting Efficiency and Stability of Planar Inverted FAPbI(3))(x)(MAPbBr(3))(1-x) Solar Cells via FAPbI(3) and MAPbBr(3) Crystal Powders, Wang, Jiantao;  Meng, Fanxu;  Li, Ruxue;  Chen, Shaoqing;  Huang, Xiaoyu, et al. SOLAR RRL,2020,4(5): 2000091.

165.C60(OH)12 and its Nanocomposite for High-Performance Lithium Storage,Zhengang Li, Shih-Hao Wang, Jieshun Cui, Yu Wang, Junxian Zhang, Ping Xu, Ming Zhou, Leeyih Wang, and Hsing-Lin Wang,ACS Nano,DOI: 10.1021/acsnano.9b06791

164.Evidence for Ferroelectricity of All-Inorganic Perovskite CsPbBr3 Quantum Dots,Li Xia; Chen Shaoqing; Liu Peng-Fei; Zhang Yuelan; Chen Yan; Wang Hsing-Lin*; Yuan Hongming*; Feng Shouhua; J. Am. Chem. Soc. https://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b12254

163.Zn Doped MAPbBr3 Single Crystal with Advanced Structural and Optical Stability Achieved by Strain Compensation,Li Ruxue; Chen Shaoqing; Li Xia; Yin Guoxin; Gong Youpin; Yu Jiahao; Pang Guotao; Liu Jianxun; Liu Yanjun; Ni Zhenhua; Zhang Liyuan; Chen Rui*; Wang Hsing-Lin*; Nanoscale, 2020, 12: 3692-3700.

<2019>

162 “Multiphotoluminescence from a Triphenylamine Derivative and Its Application in White Organic Light-Emitting Diodes Based on a Single Emissive Layer”, Li, Xiaomeng;Cui, Jieshun;Ba, Qiankai;Zhang, Zhe;Chen, Shaoqing;Yin, Guoxin;Wang, Yu;Li, Bobo;Xiang, Guohong;Kim, Kwang Soo;Xu, Hu;Zhang, Zhaoyu;Wang, Hsing-Lin. Adv. Mater. 2019, 31(23), 1900613.

161 "Amperometric Sarcosine Biosensor Based on Hollow Magnetic Pt-Fe3O4@C Nanospheres",  Qingui Yang; Na Li; Qiang Li; Shaoqing Chen; Hsing-Lin Wang; Haipeng Yang. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2019,1078: 161-167.2019-10-31(if5.26)

160 “Elemental selenium enables enhanced water oxidation electrocatalysis of NiFe layered double hydroxides” ,  Duan, Shuo, Chen, Shaoqing, Tanyuan Wang*,   Shenzhou Li, Jianyun Liu, Jiashun Liang, Haiqin Xie, Jiantao Han,  Shuhong Jiao, Ruiguo Cao,  Hsing-Lin Wang and  Qing Li* , NANOSCALE,2019,11(37), 17376-17383.

159 “Dopant‐Free Hole Transporting Molecules for Highly Efficient Perovskite Photovoltaic with Strong Interfacial Interaction”, Fanxu Meng; Yu Jia; Jiantao Wang; Xiaoyu Huang; Zhigang Gui; Li Huang; Ruxue Li; Rui Chen; Jing Xu; Wei Chen; Zhubing He; Hsien-Yi Hsu; Enwei Zhu; Guangbo Che; Hsing-Lin Wang. Sol. RRL 2019, 1900319,1-9. 

158 “Single Fe atoms anchored by short-range ordered nanographene boost oxygen reduction reaction in acidic media”, Qing Li Huan Xie, Shaoqing Chen, Feng Ma, Jiashun Liang, Zhengpei Miao, Tanyuan Wang, Hsing-Lin Wang, Yunhui Huang . Nano Energy, 2019, 11,17376-17383.

Version:1.0 StartHTML:000000233 EndHTML:000108064 StartFragment:000002617 EndFragment:000108032 StartSelection:000002617 EndSelection:000108032 SourceURL:http://faculty.sustech.edu.cn/wp-admin/post.php?post=11803&action=edit

<2018>

157 “Cost-Effective Synthesis of Three-Dimensional Nitrogen-Doped Nanostructured Carbons with Hierarchical Architectures from the Biomass of Sea-Tangle for the Amperometric Determination of Ascorbic Acid”, Yashuang Hei; Xiqian Li; Xiao Zhou; Jingju Liu; Mehboob Hassan; Siyi Zhang; Yu Yang; Xiangjie Bo; Hsing-Lin Wang; Ming Zhou;Analytica Chimica Acta. Available online 16 May 2018

156 "Unraveling the Raman Enhancement Mechanism on 1T'-Phase ReS2 Nanosheets", Peng Miao, Jing-Kai Qin, Yunfeng Shen, Huimin Su, Junfeng Dai, Bo Song, Yunchen Du, Mengtao Sun, Wei Zhang, Hsing-Lin Wang,* Cheng-Yan Xu,* and Ping Xu* , Small , 2018 , 14 (14)

155 “Boosting Tunable Syngas Formation via Electrochemical CO2 Reduction on Cu/In2O3 Core/Shell Nanoparticles”, Xie, H; Chen, SQ; Ma, F  ; Lianz, JS; Miao, ZP  ; Wang, TY ; Wang, HL* ; Huang, YH; Li, Q*, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2018,10(43), 36996-37004. 2018-10-31

154 “Conjugation of Amphiphilic Proteins to Hydrophobic Ligands in Organic Solvent”,Lillo, AM; Lopez, CL  ; Rajale, T; Yen, HJ  ; Magurudeniya, HD; Phipps, ML; Balog, ERM ; Sanchez, TC; Iyer, S  ; Wang, HL  ; Michalczyk, R; Rocha, RC; Martinez, JS. BIOCONJUGATE CHEMISTRY, 2018, 29(8), 2654-2664.2018-8

153 “Enhanced response of bulk heterojunction polymer photodetectors upon incorporating CsPbBr3 quantum”, Applied Physics Letters, 2018,113(25), 253301. 2018-12

152 “Graphene oxides used as a new “dual role” binder for stabilizing silicon nanoparticles in lithium ion battery”, Changsheng Shan*, Kaifeng Wu, Hung-Ju Yen, Claudia Narvaez Villarrubia, Tom Nakotte, Xiangjie Bo, Ming Zhou, Gang Wu, and Hsing-Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10 (18), pp 15665–15672.

<2017>

151 “Development of Conjugated Polymers for Memory Device Applications”, HJ Yen, C Shan, L Wang, P Xu, M Zhou*, HL Wang*. Polymers, 2017, 9(1), 25(2017.1.12)

150“Design and synthesis of integrally structured Ni 3 N nanosheets/carbon microfibers/Ni 3 N nanosheets for efficient full water splitting catalysis”, Tingting Liu, Mian Li, Chuanlai Jiao, Mehboob Hassan , Xiangjie Bo *, Ming Zhou * and Hsing-Lin Wang *. J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 9377-9390(学校20170521)

149“The biomass of ground cherry husks derived carbon nanoplates for electrochemical sensing”, Xiuxiu Li, Hengyu Li, Tingting Liu, Yashuang Hei, Mehboob Hassan, Siyi Zhang, Jianxun Lin, Tianshu Wang, XiangjieBo, Hsing-LinWang, HandongLi, MingZhou*.  Sensors and Actuators B: Chemical, 2017,225(3) 3248-3256(学校2017.9.21)

148 “Functionalized fullerenes for highly efficient lithium ion storage: Structure-property-performance correlation with energy implications”, Changsheng Shan, Hung-JuYen, KaifengWu, QiangluLin, MingZhou, XiaofengGuo, DiWu, HanguangZhang, GangWu*, Hsing-LinWang*Nano Energy, 40(2017) 327-335.(学校20170819)

147 “Amperometric ascorbic acid biosensor based on carbon nanoplatelets derived from ground cherry husks”, Xiuxiu Li, Yuanhong Wang, Jingju Liu, Mimi Sun, Xiangjie Bo, Hsing-Lin Wang*, Ming Zhou*. Electrochemistry Communications, 82 (2017) 139–144.( 学校2017.8.8)

<2016>

146 “Stimuli-Responsive Genetically Engineered Polymer Hydrogel Demonstrates Emergent Optical Responses”, Authors:Balog, Eva Rose M., Ghosh, Koushik, Park, Young-Il, Hartung, Vaughn, Sista, Prakash, Rocha, Reginaldo C., Wang, Hsing-Lin, Martinez, Jennifer S. ACS Biomaterials Science & Engineering 2016, 2(7), 1135-1142   出版年: JUL 2016

145 “Is Reduced Graphene Oxide Favorable for Nonprecious Metal Oxygen-Reduction Catalysts?”, Wei Gao, Dana Havas, Shiva Gupta, Qin Pan, Nanfei He, Hanguang Zhang, Hsing-Lin Wang, Gang Wu, Carbon, 2016, 102, 346.

144 “Towards high-efficiency nanoelectrocatalysts for oxygen reduction through engineering advanced carbon nanomaterials”, M Zhou, HL Wang, S Guo. Chemical Society Reviews, 201645, 1273-1307. (Front Cover, Corresponding  Author)

143 “Structurally Defined 3D Nanographene Assemblies via Bottom‐Up Chemical Synthesis for Highly Efficient Lithium Storage”, Hung‐Ju Yen, Hsinhan Tsai, Ming Zhou, Edward F Holby, Samrat Choudhury, Aiping Chen, Lyudmyla Adamska, Sergei Tretiak, Timothy Sanchez, Srinivas Iyer, Hanguang Zhang, Lingxiang Zhu, Haiqing Lin, Liming Dai, Gang Wu, Hsing‐Lin Wang. Advanced Materials,2016. 28(46):10250-10256.

142 “Synthesis, electrochemistry, STM investigation of oligothiophene self-assemblies with superior structural order and electronic properties”, Cheng-Yu Kuo, Yinghao Liu, Dmitry Yarotski, Hao Li, Ping Xu, Hung-Ju Yen, Sergei Tretiak, Hsing-Lin Wang. Chem Phys, 2016, 481, 191-197.

141 “Carbon nanocomposite catalysts for oxygen reduction and evolution reactions: From nitrogen doping to transition-metal addition”, Gang Wu, Ana Santandreu, William Kellogg, Shiva Gupta, Ogechi Ogoke, Hanguang Zhang, Hsing-Lin Wang, and Liming Dai. Nanoenergy, 2016, 29: 83-110.

140 “Modification of optoelectronic properties of conjugated oligomers due to donor/acceptor functionalization: DFT study”, Andriy Zhugayevych, Olena Postupna, Hsing-Lin Wang, Sergei Tretiak. Chemical Physics 2016, 481:133-143. accepted2016/12/20

139 “In Situ Raman Monitoring of Silver (I)‐Aided Laser‐Driven Cleavage Reaction of Cyclobutane”,  Dengtai Chen, Xijiang Han,* Yunchen Du, Hsing-Lin Wang, Ping Xu*. ChemPhysChem, 2016, 17, 46-50.(2015/10/29)

138 “ Large Grained Perovskite Solar Cells Derived from Single-Crystal Perovskite Powders with Enhanced Ambient Stability”, Authors: Yen, Hung-Ju, Liang, Po-Wei, Chueh, Chu-Chen , Yang, Zhibin, Jen, Alex K. -Y.,  Wang, Hsing-Lin. ACS Applied Materials & Interfaces 2016, 8(23), 14513-14520

<2015>

137 "Interface Design Principles for High Efficiency Organic Semiconductor Devices", Wanyi Nie, Gautam Gupta, Brian K. Crone, Feilong Liu, Darryl L. Smith, P. Paul Ruden, Chengyu Kuo, Hsinhan Tsai,  Hsing Lin Wang, Sergei Tretiak and Aditya D. Mohite. Advance Science, 2015, 2(6):. DOI: 10.1002/advs.201500024.

136 “High Efficiency Solution-Processed Perovskite Solar Cells with Millimeter-Scale Grains”, Wanyi Nie, Hsinhan Tsai, Reza Asadpour, Jean-Christophe Blancon, Amanda J. Neukirch, Gautam Gupta, Jared Crochet, Manish Chhowalla, Sergei Tretiak, Muhammad A. Alam, Hsing-Lin Wang* and Aditya D. Mohite*. SCIENCE  2015, 347(6221): 522-525.

135 “DAN-assisted photoinduced charge transfer between a cationic poly(phenylene vinylene) and a cationic fullerene”, Youngil Park1, Zhongwei Liu, Prahlad K. Routh, Cheng-Yu Kuo1, Young-Shin Park, Hsinhan Tsai, Jennifer Martinez, Andrew P. Shreve4, Mircea Cotlet, and Hsing-Lin Wang. Physical Chemistry Chemical Physics,2015, 17, 15675-15678.

134 "Optimizing composition and morphology for large-grain perovskite solar cells via chemical control", H Tsai, W Nie, P Cheruku, NH Mack, P Xu, G Gupta, A D. Mohite*, and Hsing-Lin Wang*. Chem. Mater., 2015, 27 (16), 5570–5576.

133 “Catalyst Nanomaterials”, Ping Xu, Bo Song, Hongmei Luo, Ling Fei, and Hsing-Lin Wang. Journal of Nanomaterials 2015: 1-2 .Article ID 514309, 2 pages.

132 “In Situ Surface‐Enhanced Raman Spectroscopy Study of Plasmon-Driven Catalytic Reactions of 4‐Nitrothiophenol under a Controlled Atmosphere”, Leilei Kang, Prof. Xijiang Han, Jiayu Chu, Prof. Jie Xiong, Xiong He, Dr. Hsing-Lin Wang. Prof. Ping Xu, CHEMCATCHEM 2015, 7(6): 1004–1010.

131 “Tyrosine-derived stimuli responsive, fluorescent amino acids”, Pradeep Cheruku , Jen-Huang Huang, Hung-Ju Yen , Rashi S. Iyer , Kirk D. Rector , Jennifer S. Martinez and Hsing-Lin Wang *, Chem. Sci., 2015, 6, 1150-1158(2014/10/31)

130 “A New pH Sensitive Fluorescent and White Emission Material through Controlled Intermolecular Charge Transfer”, Young-Il Park, Andriy Zhugayevych, Olena Postupna, Shin-Whan Kyu, Young-Shin Park, Beomjing Park, Jennifer Martinez, Jongwook Park, Sergei Treriak, Hsing-Lin Wang. Chemical Science, 20156, 789.

<2014>

129 “Multifunctional polymer–metal nanocomposites via direct chemical reduction by conjugated polymers”, P Xu, X Han, B Zhang, Y Du, HL Wang. Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 1349-1360

128 “Water-soluble PPV and C60 nanocomposite with enhanced miscibility and enhanced photo-induced charge transfer through ground state electrostatic interactions”, YoungIl Park, Chun-Chi Wang, Malkiat Johal, JongWook Park, Han Young Woo, Hsing-Lin Wang. Polymer, 2014, 55, 855.

127 "Flexible Memory Devices with Tunable Electrical Bistability via Controlled Energetic in Donor-Donor and Donor-Acceptor Conjugated Polymers", Hung-Ju Yen, Hsinhan Tsai, Cheng-Yu Kuo, Wanyi Nie, Aditya D. Mohite, Gauta Gupta, Jian Wang,  Jia-Hao Wu,  Guey-Sheng Liou  and Hsing-Lin Wang. Journal of Materials Chemistry C. 2 (22), 4374-4378. (featured back cover).

126 “DNA Sequence-Dependent Photoluminescence Enhancement in a Cationic Conjugated Polyelectrolyte”, Zhongwei Liu, Hsing-Lin Wang and Mircea Cotlet. Chem. Comm. 2014, 50, 11311.

125 “Energy transfer from a cationic conjugated polyelectrolyte to a DNA photonic wire: Toward label-free, sequence-specific DNA sensing”, Z Liu, HL Wang, M Cotlet. Chemistry of Materials 26 (9), 2900-2906

124 “Graphene/Graphene‐Tube Nanocomposites Templated from Cage‐Containing Metal‐Organic Frameworks for Oxygen Reduction in Li–O2 Batteries”, Q Li, P Xu, W Gao, S Ma, G Zhang, R Cao, J Cho, HL Wang, G Wu. Advanced materials 26 (9), 1378-1386.

123 “Structural Design of Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-based 2D Conjugated Polymers with Bithienyl and Terthienyl Substituents toward Photovoltaic Applications”, Cheng-Yu Kuo, Wanyi Nie, Hsinhan Tsai, Hung-Ju Yen, Aditya Mohite, Gautam Gupta, Andrew Dattelbaum, Darrick William, Kitty Chia, Yang Yang, Leeyih Wang, and Hsing-Lin Wang. Macromolecules, 201447 (3), 1008.

<2013>

122 “Super-poissonian statistics of photon emission from single cdse-cds core-shell nanocrystals coupled to metal nanostructures”, Young-Shin Park, Yongfen Chen, Yagnaseni Ghosh, Andrei Piryatinski, Ping Xu, Nathan H. Mack, Hsing-Lin Wang, Victor I. Klimov, Jennifer. A. Hollingsworth and Han Htoon. Physical Review Letter, 2013, 110, 117401.

121 “Conjugated Polymer Mediated Synthesis of Nanoparticle Clusters and Core/Shell Nanoparticles”, Ping Xu,  Kuan Chang, Young Il Park,  Bin Zhang,  Leilei Kang, Yunchen Du,  Rashi S. Iyer, and Hsing-Lin Wang. Polymer, 2013, 54, 485-489.

120 “Tailored Electronic Structure and Optical Properties of Conjugated Systems through Aggregates and Dipole-Dipole Interactions", Wang, Hsing-Lin; Park, Young Il; Kuo, Cheng-Yu; Tretiak, Sergei; Martinez, Jennifer; Zhugayevych, Andriy; Postupna, Olena. ACS applied Materials and Interfaces. 2013, 5, 4685.

119 “Stimuli Responsive Poly-N-isopropylacrylamide- polyphenylene vinylene Oligomer Conjugate”, Younf Il Park, Bingqi Zhang, Surya Mallapragada, Jennifer Martinez, Young wook Park, Hsing-Lin Wang. Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 7757. 

118 “Lipid Membrane Domains for the Selective Adsorption and Surface Patterning of Conjugated Polyelectrolytes”, Darryl Y. Sasaki, Nicole Zawada, Sean Gilmore, Prihatha Narasimmaraj, Mari Angelica A. Sanchez, Jeanne C. Stachowiak, Carl C. Hayden, Hsing-Lin Wang, Atul,Parikh, Andrew P. Shreve, and Jennifer S. Martinez. Langmuir 2013, 29, 5214.

117 “Self-supported Pt nanoclusters via galvanic replacement from Cu2O nanocubes as efficient electrocatalysts”, Ping Xu,  Bin Zhang,  Gang Wu,  Engang Fu,  Xijiang Han,  Qing Li, Hsing-Lin Wang. Nanoscale, 2013, 5, 7397.

116 “Single-Nanocrystal Photoluminescence Spectroscopy Studies of Plasmon-Multiexciton Interactions at Low Temperature”, Young-Shin Park, Yagnaseni Ghosh, Ping Xu,  Nathan H. Mack, Hsing-Lin Wang,  Jennifer. A. Hollingsworth2 and Han Htoon. JPC Lett.  2013, 4, 1465.

115 “A carbon-nanotube-supported graphene-rich non-precious metal oxygen reduction catalyst with enhanced performance durability”, Gang Wu, Karren L. More, Ping Xu, Hsing-Lin Wang, Magali Ferrandon, Arthur J. Kropf, Deborah Myers, Shuoguo Ma, Christina M. Johnston,  and Piotr Zelenay. Chem. Comm. 2013, 49, 3291-3293.  

114 “Laser Wavelength- and Power-Dependent Plasmon-Driven Chemical Reactions by Single Particle Surface Enhanced Raman Spectroscopy”, Leilei Kang, Ping Xu, Bin Zhang, Hsinhan Tsai, Xijiang Han,  and Hsing-Lin Wang.  Chem. Comm. 2013, 49, 3389. (featured cover article)

113 “Amino Acid-Assisted Synthesis of Hierarchical Silver Microspheres for Single Particle Surface Enhanced Raman Spectroscopy”, Leilei Kang, Ping Xu, Dengtai Chen, Bin Zhang , Yunchen Du , Xijiang Han, Qing Li , and Hsing-Lin Wang . Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 10007.

112 “Effect of chain architecture of side group on the optical and crystalline properties of two-dimensional polythiophenes” , Cheng-Yu Kuo, Syang-Peng Rwei, Hsing-Lin Wang and Leeyih Wang. Macromolecules 2013, 46, 5985.

111 “Mechanistic understanding of surface plasmon assisted catalysis: cyclic redox of 4-aminothiophenol”, Ping Xu, Leilei Kang, Nathan H. Mack, Kirk S. Schanze, Xijiang Han, Hsing-Lin Wang. Scientific Report 2013, 3, 2997. 

110 “One-step synthesis of Mn3O4/reduced graphene oxide nanocomposites for oxygen reduction in nonaqueous Li-O2 battery”, Qing Li, Ping Xu, Gang Wu, Hsing-Lin Wang. Chem Comm, 2013, 49, 10838.

109 “Structure-dependent electrocatalytic properties of Cu2O nanocrystals for oxygen reduction reaction”, Q Li, P Xu, B Zhang, H Tsai, S Zheng, G Wu, HL Wang. The Journal of Physical Chemistry C 117 (27), 13872-13878. 

<2012>

108 “Low temperature synthesis of PANI/Au nanocomposites:  Toward controlled formation of Au nanoparticle size, nanocomposite morphology, and size dispersity”, Yu-Fong Huang, Ping Xu, and Hsing-Lin Wang. Phys. Chem.C. 2012, 116(20), 11272.

107 “Morphology Control of Cu Crystals on Modified Conjugated Polymer Surfaces”, Yu-Fong Huang, Hong-Hsin Shih, Kyle Ramos, Daniel Hook, Ping Xu, Hsing-Lin Wang. Crystal Growth and Design, 2012, 12, 1778.

106 “One-pot interfacial synthesis of Au nanoparticles and Au-polyaniline nanocomposites for catalytic applications”, Bin Zhang, Botao Zhao, Shenghui Huang, Ruiying Zhang, Ping Xu and Hsing-Lin Wang. 2012 CyystEngComm  2012, 14, 1542. 

105 “Transformation and Growth of Polymorphic Nuclei through Evaporative Deposition of Thin Films”, John D. Yeager, Kyle J. Ramos, Michael J. Wolverton, Hsing-Lin Wang, Nathan C. Duff , Daniel E. Hooks. Crystal Growth and Design, 201212 (11), 5513.

 104 “Highly Sensitive SERS Platforms Based on Silver Nanostructures Fabricated on Polyaniline Membrane Surfaces”,  Jun Yan, Xijiang Han, Jiaojiao He, Leilei Kang, Bin Zhang, Yunchen Du, Hongtao Zhao, Cunku Dong,  Hsing-Lin Wang,  Ping Xu. ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4 (5), 2752. 

103 “Fast Fabrication of Homogeneous Silver Nanostructures on Hydrazine Treated Polyaniline Films for SERS applications”,  Jiaojiao He, Xijiang Han, Jun Yan, Leilei Kang,  Bin Zhang,Yunchen Du, Cunku Dong,  Hsing-Lin Wang, Ping Xu. CrystEngComm, 2012, 14, 4952-4954. 

102 “Fabrication of thorny Au nanostructures on polyaniline surfaces for sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy”, Siwei Li, Ping Xu, Ziqiu Ren,  Nathan H. Mack, and Hsing-Lin Wang. ACS Applied Materials and interfaces, 2012, 5, 49-54.

<2011>

101 “Acid-directed synthesis of SERS-active hierarchical assemblies of silver nanostructures”, Bin Zhang, Ping Xu, Xinmiao Xie, Hong Wei, Zhipeng Li, Nathan H Mack, Xijiang Han, Hongxing Xu, Hsing-Lin Wang. Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 2495-2501 (feature article and front cover).

100 “Mechanistic Study of Silver Nanoparticle Formation on Conducting Polymer Surfaces”, Hsing-Lin Wang, Chien-An Chen, Nathan Mack, Steve K. Doorn, Elshan Akhadov, Darrick Williams.  Langmuir, 2011, 27, 4979.

99 “Polymer-Assisted Synthesis of Metal Nanoparticles with Controlled Size and Morphology”, Sea-Ho Jeon, Ping Xu, Nathan H. Mack, Long Y. Chiang , Hsing-Lin Wang. Journal of Materials Chemistry, 201121, 2550-2554..

98 "Sequential deposition of Ag/Au alloys with Jelly fish mMorphology", Hsing-Lin Wang, Ping-Xu, and Elshan Akhadov. Chem. Comm. 2011, 47, 10764.

97 “Adaptive Learning in Random Linear Nanoscale Networks IEEE NANO”, Christof Teuscher, Marian Anghel, Hsing-Lin Wang. 2011 Conference (NANO 2011), Peer reviewed conference proceeding. Nanotechnology (IEEE-NANO), 2011 11th IEEE Conference on, 445-450.

96 “Sequential chemical deposition of metal alloy jellyfish using polyaniline: redox chemistry at the metal–polymer interface”, Ping Xu, Elshan Akhadov, Leeyih Wang, Hsing-Lin Wang. Chemical Communications 47 (38), 10764-10766.

<2010>

95 “Fullerene derivatives induce premature senescence: A New Toxicity Paradigm or Novel Biomedical Applications”, Jun Gao, Hsing-Lin Wang, Andrew Shreve, Rashi Iyer. Toxicology and Applied Pharmacology, 2010, 244, 130.

94 "Suppression of pro-inflammatory cytokines in functionalized fullerene exposed dermal keratinocytes", J. Gao, H.-L. Wang and Rashi Iyer. Journal of Nanomaterials, 2010, 416408.

93 “Field-Assisted Synthesis of Functional Metal Nanoparticles Using Conducting Polymers”, Ping Xu, Sea-Ho Jeon,  Nathan H. Mack, Stephen K. Doorn, Darrick J. Williams,  Xijiang Han and Hsing-Lin Wang. Nanoscale 2010, 2, 1436.

92 “Synthesis and characterization of ethylene glycol substituted poly (phenylene vinylene) derivatives”, Chun-Chih Wang, Hung-Hsin Shih, Seaho Jeon, Leeyih Wang, Mircea Cotlet, Hsing-Lin Wang. ACS Applied Materials and Interfaces, 2010, 3, 738-747.

91 “Facile fabrication of homogeneous 3D silver nanostructures on gold-supported polyaniline membranes as promising SERS substrates”, Ping Xu, Nathan H. Mack, Sea-Ho Jeon, Stephen K. Doorn, Xijiang Han, and Hsing-Lin Wang. Langmuir 2010, 26, 8882-8886.

90 "Solvent polarity effect on chain conformation, film morphology, and optical properties of a water-soluble conjugated polymer”, Z Xu, H Tsai, HL Wang, M Cotlet. The Journal of Physical Chemistry B 114 (36), 11746-11752. 

89 “Synthesis of Homogeneous Silver Nanosheet Assemblies for Surface Enhanced Raman Scattering Applications”, Ping Xu, Bin Zhang,  Nathan H. Mack, Stephen K. Doorn,  Xijiang Han  and  Hsing-Lin Wang. Journal of Materials Chemistry, 201020, 7222-7226.

88 “Synthesis and Regiochemistry of [60] Fullerenyl 2-Methylmalonate Bisadducts and their Facile Electron-Accepting Properties”, Ken Kokubo, Riyah S Arastoo, Takumi Oshima, Chun-Chih Wang, Yuan Gao, Hsing-Lin Wang, Hao Geng, Long Y Chiang. Journal of Organic Chemistry, 2010, 75, 4574-4583.

87 “Facile Synthesis and Electrical Properties of Silver Wires through Chemical Reduction by Polyaniline”, Ping Xu, Sea-Ho Jeon, Houtong Chen, Hongmei Luo, Guifu Zou, Q. X. Jia, Jonghan Won, Marian Anghel, Christof Teuscher, Darrick Williams, Xijiang Han, and Hsing-Lin Wang. Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114, 22147.

86 “Structural dynamics and charge transfer via complexation with fullerene in large area conjugated polymer honeycomb thin films”, Hsinhan Tsai, Zhihua Xu, Ranjith Krishna Pai, Leeyih Wang, Andrew M. Dattelbaum, Andrew P. Shreve, Hsing Lin Wang and Mircea Cotlet. Chemistry of Materials,  2010, 23 (3), pp 759–761 (most accessed and downloaded article).

<2009>

85 “Synthesis and characterization of nanostructured polypyrroles: Morphology-dependent electrochemical responses and chemical deposition of Au nanoparticles”, Ping Xu, Xijiang Han, Chao Wang, Hsing-Lin Wang. Polymer,  2009, 50, 2624–2629.

84 “Molecular order in Langmuir–Blodgett assembled films of an azobenzene amphiphile”, Peter A. Chiarelli, Ding-Guo Liu, Erik B. Watkins Frans R. Trouw, Jaroslaw Majewski,   Joanna L. Casson, Zhexiong Tang, Malkiat S. Johal, Jeanne M. Robinson, Hsing-Lin Wang. Thin Solid Film, 2009 517, 4638-4643.

83 “Impact of Physio-Chemical Properties of Engineered Fullerenes on Key Biological Responses”, Martin Rebecca, Wang Hsing-Lin, Martinez Jennifer, Iyer Srinivas, Montaño A. Gabriel, Shreve P. Andrew, Yuping Bao, Chun-Chih Wang, Zhong Chang, Yuan Gao, Iyer Rashi. Toxicology and Applied Pharmacology,  2009, 234, 58. 

82 “Morphology and Physico-Electrochemical Properties of Poly(aniline-co-pyrrole)”, Xu, X.J. Han, C. Wang, B. Zhang, H.-L. Wang. Synthetic Metals, 2009, 159, 430-434.

81 “A Reductive Pathway in the Synthesis of PbSe Nanocrystal Quantum Dots", Joo, Jin; Pietryga, Jeffrey; McGuire, John; Jeon, Seaho; Williams, Darrick; Wang, Hsing-Lin; Klimov, Victor. Journal of the American Chemical Society, 2009, 131, 10620.

80 “A double-Layered Carbon Nanotube Array with Super-Hydrophobicity”, Yingying Zhang, Liliana Stan, Ping Xu, Hsing-Lin Wang, Stephen K. Doorn, Han Htoon, Yuntian Zhu, Quanxi Jia. Carbon, 2009, 47, 3332-3336.

79 “Thermochromism of Poly(Phenylene Vinylene): Untangle the Roles of Polymer Aggregate and Chain Conformation”, Yuan Gao, Chun-Chih Wang, Andrew Shreve, Mircea Cotlet, Hsing-Lin Wang. Phys. Chem. B, 2009, 113 (50), pp 16110–16117.

78 “Structural Analysis of Novel [60]Fullerene Bisadduct Regioisomers by DFT Calculation", Kokubo, K ; Thota, S ; Wang, HL ; Chiang, LY . Journal of Macromolecular Science Part A-Pure And Applied Chemistry 2009, 46 1176.

77 "Understanding and Controlled Growth of Silver Nanoparticles Using Oxidized N-methyl-pyrrolidinone as a Reducing Agent", Jeon, Seaho; Xu, Ping; Mack, Nathan; Chiang, Long; Brown, Leif; Wang, Hsing-Lin. Journal of Physical Chemistry C,  2009, 114, 36.

<2008>

76 “Facile synthesis of polyaniline-supported Pd nanoparticles and their catalytic properties toward selective hydrogenation of alkynes and cinnamaldehyde”, Yuan Gao, Chien-An Chen, Han Mou Gau, Hsing-Lin Wang. Chemistry of Materials  2008, 20, 2839-2844.  

75  “Tuning the Optical Properties of a Water-Soluble Cationic PPV: Surfactant Complexation with a Conjugated Polyelectrolyte in Solution and in Multilayered Thin Films”, Jeremy S. Treger, Vincent Y. Ma, Yuan Gao, Chun-Chih Wang, Hsing-Lin Wang, Malkiat S. Johal. Journal of Physical Chemistry B, 2008,112, 760.  

74 “Facile Synthesis of Polyaniline-Polypyrrole Nanofibers for Application in Chemical Deposition of Metal Nanoparticles”, Ping Xu, Xijiang Han, Chao Wang, Bin Zhang, Xiaohong Wang, Hsing-Lin Wang. Macromolecular Rapid Communication, 2008 29, 1392.

73 “Controlling Layer Thickness and Photostability of a Water-Soluble Cationic PPV in Multilayer Thin Films by Surfactant Complexation”, Jeremy S. Treger, Vincent Y. Ma, Yuan Gao, Chun-Chih Wang, Jeanne M. Robinson, Hsing-Lin Wang,  and Malkiat S. Johal. Langmuir 2008, 24, 22.

72 "Conducting Polymer-Based Electrodeless Deposition of Pt Nanoparticles and Its Catalytic Properties for Regioselective Hydrosilylation Reactions", Hung-Hsin Shih, Darrick Williams, Nathan H. Mack and Hsing-Lin Wang. Macromolecules, 2008, 42 (1), 14-16. 

<2007>

71 “Tailoring conducting polymer chemistry for the chemical deposition of metal particles and clusters”, HL Wang, W Li, QX Jia, E Akhadov. Chemistry of Materials 19 (3), 520-525.

70 “Polyelectrolyte platform for sensitive detection of biological analytes via reversible fluorescence quenching”, Michael J. O’Connell , Candace K. Chan, Wenguang Li, Raea K. Hicks, Stephen K. Doorn, Hsing-Lin Wang. Langmuir 23 (14), 7760-7767. 

69 “Reversible Quenching in Carbon Nanotubes : Specific Interactions and Biomolecular Sensing”, Satishkumar B. C, Leif O. Brown, Yuan Gao, Hsing-Lin Wang and Stephen K. Doorn. Nature Nanotechnology, 2007, 2, 560. 

68 “Conjugated polyelectrolytes with pH-dependent conformations and optical properties", Langmuir, 2007, 23, 7760-7767.

67 “Study of the non-covalent interactions in Langmuir–Blodgett films: An interplay between π− π and dipole–dipole interactions”, Zhexiong Tang, Nina Calculitan, Mlkiat Johal, Paul Scutter, Rudolph J. Mafyar, Sergei Tratiak, Hsing-Lin Wang. Thin solid film, 2007, 516, 58-66.

<2006>

66 "Facile synthesis of metal nanoparticles using conducting polymer colloids”, Wenguang Li, Quanxi Jia, Hsing-Lin Wang. Polymer 47 (1), 23-26.

65 “Toward optimizing synthesis of nanostructured chiral polyaniline”, Wenguang Li, and Hsing-Lin Wang. Polymer 2006, 47, 3112-3118.

64 “Synthesis and Characterization of Monolayers and Langmuir-Blodgett Films of Amphiphilic Oligo(ethylene glycol)-C60-hexadecaaniline Conjugate”, Zhexiong Tang, Prashant A. Padmawar, Taizoon Canteenwala,  Yuan Gao, Erik Watkins, Jarek Majewski,  Long Y. Chiang, and Hsing-Lin Wang. Langmuir 2006, 22, 5366-5373.

63 "Synthesis and Characterization of Amphiphilic Phenylene-Ethynylene Oligomers and Their Langmuir-Blodgett Films", Zhexiong Tang, Raea K. Hicks, Rudolph Magyar, Sergei Tretiak, Yuan Gao, Hsing-Lin Wang. Langmuir  2006 22, 8813-8820.

62 “Low Multielectron Reduction Potentials of Near-Infrared Absorbing Emerald Green [60]Fullerenes”, Taizoon Canteenwala, Wenguang Li, Hsing-Ling Wang, and Long Y. Chiang. Chem. Lett. 2006, 35, 762.

61 “Synthesis and Characterization of Hexadecaaniline-grafted Comb-like Poly(maleic acid-alt-1-octadecene)”, Robinson Anandakathir, Taizoon Canteenwala, Hsing-Ling Wang and Long Y. Chiang. Journal of Macromolecular Science, 2006, 43, 1945.

60 “Film formation, surface character, and relative density for electrochromic PEI/(PSS:PEDOT) multilayered thin films”, Zhexiong Tang, Peter A. Chiarelli, Sean Dononhoe, Hsing-Lin Wang. Polymer 2005, 46, 9043.

59 “Synthesis and characterization of amphiphilic fullerenes and their Langmuir-Blodgett Films”, Yuan Gao, Zhexiong Tang, Erik Watkins, Jaroslaw Majewski, Hsing-Lin Wang. Langmuir, 2005, 21, 1416.

58 “A joint theoretical and experimental study of phenylene-acetylene molecular wires”, J. Magyar and S. Tretiak, Y. Gao, H.-L. Wang and A. P. Shreve. Chem. Phys. Lett. 2005, 401, 149.

57 “Control synthesis of functional nanoassemblies using Langmuir-Blodgett method”, H.-L. Wang, Z. Tang,  Y. Gao,  R.J. Magyar, S. Tretiak,  A. P. Shreve. NSTI Nanotech 2005, 8-12 May 2005, Anaheim, CA, USA; p.754-7.

56 “Electrochemical Synthesis of Optically Active Polyaniline Films”, Wenguang Li and Hsing-Lin Wang. Advanced Functional Materials 2005 15, 1793.

<2004>

55 “Synthesis and Characterization of Electrochromic Polyamides with Well Defined Molecular Structures and Redox Properties”, Junbo Gao, Ding-Guo Liu José-María Sansiñena, and Hsing-Lin Wang. Advanced Functional Materials. 2004, 14, 537 (featured in cover page).

54 “Coadsorption of Sodium Dodecylsulfate and a Polyanion onto Poly(ethyleneimine) Layers in Multilayered Thin Films”, Malkiat S. Johal†, , Byram H. Ozer, Joanna L. Casson, Ashlee St. John, Jeanne M. Robinson, Hsing-Lin Wang. Langmuir 2004, 20, 2792.

53 “Oligomer-assisted synthesis of chiral polyaniline nanofibers”, Wenguang Li, Hsing-Lin Wang. Journal of the American Chemical Society, 2004, 126, 2278.

52 “Photoluminescent Studies of Spin-Assembled MPS-PPV/Dendrimer Multilayers”, Malkiat S. Johal*, Michael Howland, Jeanne M. Robinson and Joanna L. Casson, Hsing-Lin Wang. Chem. Phys. Lett. 2004, 383, 276. 

51 “Enhanced photoluminescence of water-soluble poly(phenylene vinylene) due to polycationic interactions in solution”, Gabriel A. Montaño, Andrew Dattlebaum, Hsing-Lin Wang and Andrew P. Shreve. Chem. Comm. 2004, 21, 2490.

50 “Preparation and characterization of   monolithic Polyaniline-Graphite Composite actuators”, Wenguang Li, Hsing-Lin Wang. Polymer  2004, 45, 4769-4775.

49 “In Situ Kinetics of LBL Assembled NLO-Active Amphiphiles from Dynamic Surface Force Measurements”, Niña G. Caculitan, Paul H. Scudder, Analiz Rodriguez, Joanna L. Casson, Hsing-Lin Wang, Jeanne M. Robinson, Malkiat S. Johal. Langmuir 2004, 80, 8735.

<2003>

48 “Chemical vapor driven polyaniline sensors/actuators”, Junbo Gao, José-María Sansiñena, Hsing-Lin Wang. Synthetic Metals 2003, 135, 809.

47 “Fabrication and characterization of optically active multilayer thin films based on polyaniline colloids”, W Li, DE Hooks, P Chiarelli, Y Jiang, H Xu, HL Wang. Langmuir 19 (11), 4639-4644.

46 “Tunable polyaniline chemical actuators”, Junbo Gao, José-María Sansiñena, Hsing-Lin Wang. Chem. Mater. 2003, 15, 2411.

45 “High Performance, Monolithic Polyaniline Electrochemical Actuators”, José-María Sansiñena, Junbo Gao, Hsing-Lin Wang. Advanced Functional Materials 2003 13, 703.

44 “Polyelectrolyte Trilayer Combinations Using Spin-Assembly and Ionic Self-Assembly”, Malkiat S. Johal, Joanna L. Casson, Peter A. Chiarelli, Ding-Guo Liu, Jennifer A. Shaw, Jeanne M. Robinson, Hsing-Lin Wang. Langmuir 2003,19, 8876

<2002>

43 "Synthesis and characterization of water-soluble conducting polymer nanocomposites", Patrick Mccarthy, Sze-Cheng Yang and Hsing-Lin Wang. Langmuir  2002, 18, 259.

42 “Kinetics and Interpenetration Studies of Ionically Self-Assembled Dendrimer and PAZO Multilayers”, Joanna L. Casson, Hsing-Lin Wang, Jerrad B. Roberts,  Jeanne M. Robinson, Malkiat S. Johal. Phys. Chem. B. 2002, 106, 1697.

41 “Polyelectrolyte spin-assembly”, Peter A. Chiarelli, Joanna L. Casson, Daniel J. Holmes, Jeanne M. Robinson, Malkiat S. Johal, Hsing-Lin Wang. Langmuir 2002, 18, 168.

40 “Fabrication and characterization of polyaniline monolithic actuators based on a novel configuration: integrally skinned asymmetric membrane”, HL Wang, J Gao, JM Sansiñena, P McCarthy. Chemistry of materials 14 (6), 2546-2552.

39 "Conjugated Polymers as Fluorescence Quenchers and Their Applications for Bioassay", Xuedong Song, Hsing-Lin Wang, Jeane Shi, Jong-WooK Park and Basil Swanson. Chem. of Mater., 2002, 14, 2342.

38 “Toward understanding and optimizing the template-guided synthesis of chiral polyaniline nanocomposites", Wenguang Li, Dingguo Liu, Patrick A. McCarthy, Jianyu Huang,  Sze-Cheng Yang, Hsing-Lin Wang. Macromolecules 2002, 35(27); 9975-9982.

<2001>

37 “Highly efficient energy and charge transfer in thin self-assembled multilayered polymer films”, Hsing-Lin Wang,  Duncan W. McBranch, Robert J. Donohoe, Sam Xu, Brett Kraabel, Liaohai Chen, David Whitten,  Roger Helgeson and Fred Wudl. Synth. Metals, 2001, 121, 1367.

36 “Controlled fabrication of polyelectrolyte multilayer thin film Using Spin-Assembly”, Peter A. Chiarelli , Jerrad B. Roberts, Joanna L. Casson, Duncan, and Jeanne M. Robinson, and Malkiat S. Johal Hsing-Lin Wang. Adv. Materials, 2001, 15, 13. 

35 “Femtosecond transient absorption study of oriented poly(9,9-dioctylfluorene) film: Hot carriers, excitons and charge polarons”, Xu, V.I. Klimov, H. Wang, D. W. McBranch. Phys. Rev. B. 2001 6419(19), 3201.

<2000>

34 “Effect of processing conditions on the properties of high molecular weight conductive polyaniline fiber”, Wang HL, Romero RJ, Mattes BR, Zhu YT, Winokur MJ. Polym. Sci. Part B-Polym. Phys. 2000, 38, 194.

33 “Unified picture of the photoexcitations in phenylene-based conjugated polymers: Universal spectral and dynamical features in subpicosecond transient absorption”, Kraabel B, Klimov VI, Kohlman R, Xu S, Wang HL, McBranch DW. Phys. Rev. B ,2000, 61, 8501.

32 “Reversal of Interfacial Dipole Orientation in Polyelectrolyte Superlattices Due to Polycationic Layers”, Joanna L. Casson, Duncan W. McBranch,, Jeanne M. Robinson,  Hsing-Lin Wang, Jerrad B. Roberts, Peter A. Chiarelli, and Malkiat S. Johal. Phys. Chem. B2000, 104, 11996.

31 “Surface physics, low-dimensional systems, and related topics-Unified picture of the photoexcitations in phenylene-based conjugated polymers: Universal spectral and dynamical …", B Kraabel, VI Klimov, R Kohlman, S Xu, HL Wang, DW McBranch. Physical Review-Section B-Condensed Matter 61 (12), 8501-8515  

30 “PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES AND INTERFACES-Reversal of Interfacial Dipole Orientation in Polyelectrolyte Superlattices Due to Polycationic Layers”, JL Casson, DW McBranch, JM Robinson, HL Wang, JB Roberts, .... Journal of Physical Chemistry B-Condensed Phase 104 (50), 11996-12001.

<1999>

29 “Gas transport and sorption in polyaniline thin film”, Wang HL, Mattes BR. Synth. Metals, 1999, 102, 1333.

28 “Highly-sensitive biological and chemical sensors based on reversible fluorescence quenching in a conjugated polymer ”, L. Chen, D.W. McBranch, H.-L. Wang, R. Helgeson, F. Wudl, and D.G. Whitten. Proc. Nat. Acad. Sci,. 1999. 96(#22) pp. 12287-12292. 

27 “Controlled unidirectional energy transfer in luminescent self-assembled conjugated polymer superlattices”, HL.Wang, D. M. MacBranch, V. I. Klimov, R. Helgeson, F. Wudl. Chem. Phys. Lett. 1999, 315, 173.

<1997>

26 "Femtosecond Electron-Transfer Holography in C60/Polymer Blends", Eric S. Manilloff, Dan Vacar, Duncan W. McBranch, Hsing-Lin Wang, Benjamin R. Mattes, Alan J. Heeger. Synthetic Metals 1997, 84, 547.

25 "Variations in the Optical Properties of Poly(3-hexylthiophene)/C60 blends and Poly(3-hexylthiophene)/Sol-gel Composites", L. Wang, M. Urigorova, E. S. Maniloff, D. W. McBranch, B. R. Matttes. Synthetic Metals 1997, 84, 781.

24 "Ultrafast holography using charge-transfer polymers", Eric S. Manilloff, Duncan W. McBranch, Hsing-Lin Wang, Benjamin R. Mattes, Dan Vacar, Alan J. Heeger. Opt. Comm. 1997, 141, 243-246.

23 "Formation of Conductive Polyaniline Fibers Derived from Highly Concentrated Emeraldine Base Solution", R. Matttes, II. L. Wang, D. Yang, Y. T. Zhu, W. R. Blumenthal, M. Hundley. Synth. Metals 1997, 84, 45.

22 "Application of Thin Film of Conjugated Polymer in Electrochemical and Conventional Light-Emitting Devices and in Related Photovoltaic Devices", Huang, H. L. Wang, M. Feldstein, A. U. MacDiarmid, B. R. Hsieh, A. J. Epstein. Synth. Metals, 1997, 85(#1-3) 1283-1284.

21 "Application Of Thin-Films Of Conjugated Polymers In Novel Light-Emitting Devices And Liquid-Crystal Light-Valves", Macdiarmid AG, Avlyanov JK, Huang F, Huang ZY, Wang HL, Wang PC, Epstein AJ. Macromolecular Symposia. 1997, 118, 445-450. 

20 “Femtosecond to nanosecond dynamics in fullerenes: Implications for excitedstate optical nonlinearities”, V Klimov, L Smilowitz, H Wang, M Grigorova, JM Robinson, A Koskelo, BR Mattes, F Wudl, DW McBranch. Research on chemical intermediates 23 (7), 587-600.

19 “Fullerene-based polymer grid triodes”, J McElvain, M Keshavarz, H Wang, F Wudl, AJ Heeger. Journal of applied physics 81 (9), 6468-6472.

18 “Study on Silicate Containing Waste Water Treatment”, W Wei, H Zheyin, J Shaoming, W Huaiping. PETROCHEMICAL TECHNOLOGY 8     1     1997

17 “Optical limiting processes in derivatized fullerenes and porphyrins/phthalocyanines”, R Kohlman, V Klimov, X Shi, M Grigorova, BR Mattes, D McBranch, H Wang, F Wudl, J-L Nogués, W Moreshead MRS Online Proceedings Library Archive 488.

16 “Fullerene doped glasses as solid state optical limiters”, L Smilowitz, D McBranch, V Klimov, M Grigorova, JM Robinson, BJ Weyer, A Koskelo, BR Mattes, H Wang, F Wudl. Synthetic metals 1 (84), 931-932

<1996>

15 " Alternating‐current light‐emitting devices based on conjugated polymers”, YZ Wang, DD Gebler, LB Lin, JW Blatchford, SW Jessen, H Ll Wang, AJ Epstein. Applied physics letters 68 (7), 894-896(1996).

14 "Application of Polyaniline (emeraldine base, EB) in Polymer Light-Emitting Devices", L. Wang, A. U. MacDiarmid, A. J. Epstein. Synth. Metals. 1996 78, 33.

13 "Application of Aluminum, Copper and Gold Electrodes in AC Polymer Light-Emitting Devices", L. Wang, A. U. MacDiarmid and A. J. Epstein. Synth. Metals,1996, 80, 97.

12 "Poly(p-pyridine)- and Poly(p-pyridyl vinylene)- Based Polymers: Their Photophysics and Application to SCALE Devices", A.J. Epstein, J. W. Blatchford, Y. Z. Wang, S. W. Jessen, D. D. Gebler, L. B. Lin, H. L. Wang, Y.W. Park, T. Swager, A. U. MacDiarmid. Synth. Metals. 1996 78, 253.

11 "Photoluminescence in Pyridine-Based Polymers: Role of Aggregates", W. Blatchford, S. W. Jessen, L. B. Lin, , T. L. Gustafson, D-K Fu, H. L. Wang, T. Swager, A. G. MacDiarmid, A. J. Epstein,. Physical Review B, 1996, 54(13), 9180.

10 “Enhanced optical limiting in derivatized fullerenes”, L Smilowitz, D McBranch, V Klimov, JM Robinson, A Koskelo, M Grigorova, BR Mattes, H Wang, F Wudl. Optics letters 21 (13), 922-924. 

9 “Role of emeraldine base polymer in symmetrically configured AC light-emitting (SCALE) devices”, YZ Wang, DD Gebler, AJ Epstein, HL Wang, TM Swager, AG MacDiarmid. TECHNICAL PAPERS OF THE ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE-SOCIETY OF PLASTICS ENGINEERS INCORPORATED

8 "Blue Electroluminescent Devices Based on Soluble Poly(p-pyridine)", D. Gebler, Y. Z. Wang, J. W. Blatchford, S. W. Jessen, L. B. Lin, T. L. Gustafson, A. J. Epstein, H.L Wang, T. Swager and A. G. MacDiarmid. Applied Physics, 1995, 78(6), 4264.

7 "Photophysics of Poly(p-pyridine): Blue Electroluminenscent Device from a Soluble Conjugated Polymer", W. Jessen, D. D. Gebler, Y. Z. Wang, J. W. Blatchford, L. B. Lin, T. L. Uustafson, A. J. Epstein, H.L Wang, T. Swager and A. G. MacDiarmid. Polym. Mater. Sci. Eng. 1995, 72, 573.

6 "Electro- and Photo- Luminescent Properties of Nitrogen Analogs of PPV: Poly(Pyridyl Vinylene)", L. Wang, M. J. Marsella, D. K. Fu, T. M. Swager, A. U. MacDiarmid and A. J. Epstein. Polym. Mater. Sci. Eng. 1995, 73, 473.

5 "Electrochemical and Chemical Polymerization of Imidazole and Some of Its Derivatives.", Hsing-Lin Wang, Rebacca O'Mally and Jack E. Fernandez. Macromolecule, 1994, 27, 893.

4 “Blends of polypyrrole and poly (vinyl alcohol)”, HL Wang, JE Fernandez. Macromolecules 26 (13), 3336-3339. 

3 "Conducting Polymer Blends: Polypyrrole and Poly(vinyl methyl ketone).", Hsing-Lin Wang and Jack E. Fernandez. Macromolecule. 1992, 25 6179-6184.

2 "Conducting Polymer Blends: Polypyrrole and Poly(vinyl alcohol)", Hsing-Lin Wang and Jack E. Fernandez. Macromolecule, 1992, 26, 3336.

1 "Conducting Polymer Blends: Polythiophene and Polypyrrole Blends with Polystyrene and Poly(bisphenol A Carbonate)", Hsing-Lin Wang, L. Toppare, and J.E. Fernandez. Macromolecules. 1990, 23.1053-1059.

Patents

Date

一种聚丙烯腈前驱体纺丝液及其制备方法和应用

2020.06.24

一种基于多粉体的金属纤维高通量制备装置及利用其制备金属纤维的方法

2019.12.10

一种基于多粉体的金属纤维高通量制备装置

2019.12.10

一种白光发光材料及其制备方法和应用

2019.07.31

一种导电聚苯胺共混纤维及其制备方法和应用

2019.07.30

 一种快速制备有机小分子纳米棒的方法 

2018.12.07

CRYSTALLINE PEROVSKITE THIN FILMS AND DEVICES THAT INCLUDE THE FILMS(Patent US 20180006254)

2018.04.01

Conductive polymer/fullerene blend thin films with honeycomb framework for transparent photovoltaic application(Patent US 9,012,770)

2015.04.21

Nanostructured metal-polyaniline composites and applications thereof(Patent US 8,279,435)

2012.10.02

Metal-polymer composites comprising nanostructures and applications thereof(Patent US 8,148,294)

2013.0403

Metal-polymer composites comprising nanostructures and applications thereof(Patent US 7,988,887)

2011.08.02

Nanostructured metal-polyaniline composites(Patent US 7,786,037)

2010.08.31

Permeable polymer articles for gas separation(PatentUS 7,563,484)

2009.07.21

Chemical synthesis of chiral conducting polymers(Patent US 7,476,765)

2009.01.13

Catalytic synthesis of metal crystals using conductive polymers(US 7,318,904)

2008.01.15

Fabrication of multilayered thin films via spin-assembly(US 7,179,679)

2007.02.20

Chemical synthesis of chiral conducting polymers(Patent US 7,074,887)

2006.07.11

Method for detecting biological agents(Patent US 6,979,543)

2005.12.27

Permeable polyaniline articles for gas separation(Patent US 6,797,325)

2004.09.28

Method for detecting biological agents(Patent US 6,589,731)

2003.07.08

Optical limiting device and method of preparation thereof(Patent US 6,522,447)

2003.02.18

Chemical synthesis of water-soluble, chiral conducting-polymer complexes(Patent US 6,514,432)

2003.02.04

Stable, concentrated solutions of polyaniline using amines as gel inhibitors(Patent US 6,429,282)

2002.08.06

Method for preparing polyaniline fibers(Patent US 6,123,883)

2000.09.26

Stable, concentrated solutions of high molecular weight polyaniline and articles therefrom(Patent US 6,099,907)

2000.08.08

Stable, concentrated solutions of high molecular weight polyaniline and articles therefrom(Patent US 5,981,695)

1999.11.09

 

Copyright © 2018 All Rights Reserved.