Publications

  • Journal Papers

Publication
1. English book: Qing Wang, Gang Yu, Jian Wang, Organic Light-Emitting Materials and Devices (First chapter), CRC Press, ISBN-13: 978-1-4398-8223-8, 2015.
2.Qing Wang, Yan Zhou, Hua Zheng, Jian Shi, Chunzeng Li, Chanmin Q.Su, Lei Wang, Chan Luo, Diangang Hu, Jian Pei, Junbiao Peng, Yong Cao, Modifying Organic/metal interface via Solvent Treatment to Improve Electron Injection in Organic Light-Emitting Diodes. Organic Electronics, 12(2011)1858-1863
3. Qing Wang, Yanwen Chen, Yina Zheng, Na Ai, Shaohu Han, Wei Xu, Zhixiong Jiang, Yanhong Meng, Diangang Hu, Junbiao Peng, Jian Wang, Yong Cao. Solvent Treatment as an Efficient Anode Modification Method to Improve Device Performance of Polymer Light-Emitting Diodes. Organic Electronics, 14(2013)548-553.
4. Qing Wang, Yang Liu, Yongjian Sun, Yuzhen Tong, Guoyi Zhang. Fabrication of extremely thermal-stable GaN template on Mo substrate using double bonding and step annealing process. Journal of Semiconductors, 2016.3.9.
5. Hua Zheng, Yina Zheng, Nanliu Liu, Na Ai, Qing Wang, Sha Wu, Junbiao Peng, Yong Cao. All-Solution Processed Polymer Light-Emitting Diode Displays. Nature Communication, 4(2013)1971-1976.
6. Hua Zheng, Chan Luo, Qing Wang, Sha Wu, Hongbin Wu, Lei Wang, Diangang Hu, Yong Cao, Jian Wang. Measuring External Photoluminescence Quantum Efficiency of Organic Solid Films. Chemical Physics Letters, 506(2011)321-325.
7. Jingyi Wu, Siqi Lei, Wei-Chih Cheng, Robert Sokolovskij, Qing Wang, Guangrui (Maggie) Xia, and Hongyu Yu, Oxygen-based digital etching of AlGaN/GaN structures with AlN as etch-stop layers. Journal of Vacuum Science & Technology A, 37 (2019)060401.
8.National standard: participated in the drafting and application of national standard GaN Laser Lift-off equipment.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.