Publications

 • Journal Papers
 1. Pei Wang, Yonggang Wang, Jingyu Qu, Qiang Zhu*, Wenge Yang, Jinlong Zhu, Liping Wang*, Weiwei Zhang, Duanwei He, and Yusheng Zhao*. Pressure-induced structural and electronic transitions, metallization, and enhanced visible-light responsiveness in layered rhenium disulphide. Physical Review B 97, 235202 (2018)
 2. Pei Wang*, Ravhi Kumar, S. Esakki Muthu, Xintong Qi, Xinyu Zhang, Dmitry Popov, Andrew Cornelius, Baosheng Li, Yusheng Zhao, and Liping Wang*. Vanadium Diboride (VB2) Synthesized at High Pressure: Elastic, Mechanical, Electronic, and Magnetic Properties and Thermal Stability. Inorganic Chemistry 57, 1096-1105 (2018)
 3. Pei Wang, Yonggang Wang, Liping Wang, Xinyu Zhang, Xiaohui Yu, Jinlong Zhu, Shanmin Wang, Jiaqian Qin, Kurt Leinenweber, Haihua Chen, Duanwei He* and Yusheng Zhao*. Elastic, magnetic and electronic properties of iridium phosphide Ir2P. Scientific Reports, 6, 21787, (2016)
 4. Pei Wang, Duanwei He*, Liping Wang, Zili Kou, Yong Li, Lun Xiong, Qiwei Hu, Chao Xu, Li Lei, Qiming Wang, Jing Liu, and Yusheng Zhao. Diamond-cBN Alloy: A Universal Cutting Material. Applied Physics Letters 107, 101901 (2015)
  Highlighted by Forbes, AIP News, Physics News, ASM International, Ceramic Tech Today, etc.
 5. Pei Wang, Fang Peng*, Li Lei, Haihua Chen, Qiming Wang, Chao Xu, Ke Liu, Xiangtian Ran, Jianghua Wang, Mingjun Tang, Wendan Wang, Jing Liu, and Duanwei He. High-pressure synthesis and in-situ high pressure x-ray diffraction study of cadmium tetraphosphide. Journal of Applied Physics 113, 053507 (2013)
 6. Guoduan Liu, Zili Kou, Xiaozhi Yan, Li Lei, Fang Peng, Qiming Wang, Kaixue Wang, Pei Wang, Liang Li, Yong Li, Wentao Li, Yonghua Wang, Yan Bi, Yang Leng, and Duanwei He, Submicron cubic boron nitride as hard as diamond, Applied Physics Letters 106, 121901 (2015)
 7. Jin Liu, Guodong Zhan, Qiang Wang, Xiaozhi Yan, Fangming Liu, Pei Wang, Li Lei, Fang Peng, Zili Kou, and Duanwei He, Superstrong micro-grained polycrystalline diamond compact through work hardening under high pressure, Applied Physics Letters 112, 061901 (2018).
 8. YinjuanLiu, Duanwei He, Pei Wang, Xiaozhi Yan, Chao Xu, Fangming Liu, Jin Liu, Qiwei Hu, Microstructural and mechanical properties of cBN-Si composites prepared from the high pressure infiltration method, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 61, 1-5 (2016).
 9. Yinjuan Liu, Duanwei, He, Zili Kou, Fangming Liu, Pei Wang, Qiwei Hu, Akun Liang, Hardness and thermal stability enhancement of polycrystalline diamond compact through additive hexagonal boron nitride, Scripta Materialia 149, 1-5 (2018).
 10. Xiaoqin Fan, Duanwei He, Pei Wang, Dong Li, Yinjuan Liu, Dejiang Ma, Yanchun Du, Shangpan Gao & Zili Kou, High pressure infiltration sintering behavior of WC-Co alloys, High Pressure Research 36, 585-594 (2016).
 11. Chao Xu, Duanwei He, Chunmei Liu, Haikuo Wang, Pei Wang, Qiming Wang, Wendan Wang, Preparation of ZrO2whiskers through high pressure and high temperature method, Solid State Sciences 41, 52-55 (2015).
 12. Chao Xu, Duanwei He, Chunmei Liu, Haikuo Wang, Lili Zhang, Pei Wang, Shuai Yin, High pressure and high temperature study the phase transitions of BiNbO4, Solid State Communications 156, 21-24 (2015).
 13. Pingping Liu, Fang Peng, Shuai Yin, Fangming Liu, Qiming Wang, Xuhui Zhu, Pei Wang, Jing Liu, and Duanwei He, Exploring the behavior of molybdenum diboride (MoB2): A high pressure x-ray diffraction study, Journal of Applied Physics 115, 163502 (2014).
 14. Chao Xu, Duanwei He, Haikuo Wang, Wendan Wang, Mingjun Tang, Pei Wang, Synthesis of novel superhard materials under ultrahigh pressure, Chinese Science Bulletin 59, 5251–5257 (2014).
 15. Qiming Wang, Duanwei He, Fang Peng, Li Lei, Pingping Liu, Shuai Yin, Pei Wang, Chao Xu, Jing Liu, Unusual Compression Behavior of Nanocrystalline CeO2Scientific Reports 4, 4441 (2014).
 16. Yinjuan Liu, Duanwei He, Li Lei, Xiaofang Chen, Chao Xu, Pei Wang, Fangming Liu, Yu Zhang, Yi Hu, High pressure infiltration sintering of cBN–Si composites, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 50, 247-252 (2015).
 17. Qiming Wang, Duanwei He, Fang Peng, Lun Xiong, Jianghua Wang, Pei Wang, Chao Xu, Jing Liu, Compression behavior of nanocrystalline TiN,Solid State Communications 182, 26-29 (2014).
 18. Xiangting Ren, Xiaozhi Yan, Pei Wang, Yu Li, Shanmin Wang, Fang Peng, Lun Xiong, Jing Liu & Duanwei He, Anomalous pressure-induced phase transformation in nano-crystalline erbium sesquioxide (Er2O3): partial amorphization under compression, High Pressure Research 34, 71-77 (2014).

 

Copyright © 2018 All Rights Reserved.