Publications

  • Journal Papers
  • Invention Patent

1. “Molecular Beam Epitaxy Grown Cr2Te3 Thin Films with Tunable Curie Temperatures for Spintronic Devices”,Hongxi Li, Linjing Wang, Junshu Chen, Tao Yu,Liang Zhou,Yang Qiu,Hongtao He,Fei Ye, Iam Keong Sou* and Gan Wang*, ACS Applied Nano Materials, (2019)

2. “Evidence for Magnetic Skyrmions at the Interface of Ferromagnet/Topological-Insulator Heterostructures”,Junshu Chen, Linjing Wang, Meng Zhang,Liang Zhou, Runnan Zhang, Lipeng Jin,Xuesen Wang, Hailang Qin, Yang Qiu,Jiawei Mei, Fei Ye, Bin Xi*, Hongtao He*, Bin Li*and Gan Wang*, Nano Letters, 19, 69, 144-6151, (2019)

3. “Molecule-Doped Nickel Oxide: Verified Charge Transfer and Planar Inverted Mixed Cation Perovskite Solar Cell”,Chen, Wei,Zhou, Yecheng,Wang, Linjing,Wu, Yinghui,Tu, Bao,Yu, Binbin,Liu, Fangzhou,Tam, Ho Won,Wang, Gan,Djurisic, Aleksandra B*,Huang, Li,He, Zhubing, Advanced Materials, 30, 20,(2018)

4. “Large-area epitaxial growth of MoSe2 via an incandescent molybdenum source”,Cheng Man Kit, Liang Jing, Lai Ying Hoi, Pang Liang Xi, Liu Yi, Shen Jun Ying, Hou Jian Qiang,He Qing Lin,Xu Bo Chao, Chen Jun Shu, Wang Gan, Liu Chang, Lortz Rolf, Sou,Iam Keong*, Nanotechology,28,45,(2017)

5. “Magnetotransport properties of Cr1-δTe thin films with strong perpendicular magnetic anisotropy”, Zhou L, Chen J S, Du Z Z, He X S, Ye B C, Guo G P, Lu H Z, Wang G, He H T, AIP Advances, 7, 12, (2017)

6. “Topological surface electronic states in candidate nodal-line semimetal CaAgAs”, Wang Xiao Bo, Ma Xiao Ming, Emmanouilidou Eve, ShenBing, Hsu Chia Hsiu, Zhou Chun Sheng, Zuo Yi, Song Rong Rong, Xu Su Yang, Wang Gan, Huang Li, Ni Ni,Liu Chang, Physical Review B, 96,16,(2017)

7. “Unexpected Large Hole Effective Masses in SnSe Revealed by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy”, Lu Qiangsheng, Wu Minghui, Wu Di, Chang Cheng, Guo Yan Ping,  Zhou Chun Sheng,  Li Wei,  Ma Xiao Ming, Wang Gan, Zhao Li Dong, Huang Li*, Liu Chang, He Jiaqing,  physical Review Letters,  119,11, (2017)

8. “Self-Assembled Formation of Well-Aligned Cu-Te Nano-Rods on Heavily Cu-Doped ZnTe Thin Films”, Liang Jing, Cheng Man Kit, Lai Ying Hoi,  Wei Guanglu, Yang Sean Derman, Wang Gan,  Ho Sut Kam, Tam Kam Weng, Sou Iam Keong*,  Nanoscale Research Letters,11, 531, (2016)

9. “Anisotropic magnetic responses of a 2D-superconducting Bi2Te3/FeTe heterostructure”, He Qing Lin, He Mingquan,  Shen Junying, Lai Ying Hoi, Liu Yi, Liu Hongchao, He Hongtao, Wang Gan, Wang Jiannong, Lortz Rolf, Sou Iam Keong,   Journal of  Physics-condensed Matter, 27, 34,(2015)

10. “Spontaneous vortex dynamics in superconducting FeTe thin films”, He H T,Wang G, Liu H C, Zhang T, Law K T, Sou I K, Wang J N,Solid State Communications, 195,35-38,(2014)

11.“Tunable Interaction-Induced Localization of Surface Electrons in Antidot Nanostructured Bi2Te3 Thin Films”,Liu Hong Chao, Lu Hai Zhou, He Hong Tao, Li Baikui, Liu Shi Guang, He Qing Lin,Wang Gan, Sou Iam Keong, Shen Shun Qing, Wang Jiannong, ACS Nano, 8(9):9616-9621,(2014)

12. “Formation Mechanism of Superconducting Fe1 xTe/Bi2Te3 Bilayer Synthesized via Interfacial Chemical Reactions”,Wang Gan, He Qing Lin, He Hong Tao,  Liu Hong Chao, He Mingquan, Wang Jian Nong, Lortz Rolf, Wong George Ke Lun,Sou Iam Keong,Crystal Growth & Design, 14(7):3370-3374(2014)

13.“Interface effect in Nb-Bi2Te3 hybrid structure”, Hong-Chao Liu, Hong-Tao He, Bai-Kui Li, Shi-Guang Liu, Qing Lin He, Gan Wang, Iam-Keong Sou and Jiannong Wang, Applied Physics Letters, 103. 152601(2013)

14.“Two-dimensional superconductivity at the interface of a Bi2Te3/FeTe heterostructure”, Qing Lin He, Hongchao Liu, Mingquan He, Ying Hoi Lai, Hongtao He, Gan Wang, Kam Tuen Law, Rolf Lortz, Jiannong Wang, Iam Keong Sou, arXiv:1309.6040

15.“Factors affecting the shape of MBE-grown laterally aligned Fe nanowires”, Lok, S. K.Tian, J. C. Wang, Y. Lai, Y. H. Lortz, R. Petrovic, A.; Panagopoulos, C.; Wong,G. K. L. Wang, G. Sou, I. K., Nanotechnology, 23 (48), 485605(2012)

16.“Impurity Effect on Weak Antilocalization in the Topological Insulator Bi2Te3” Hong-Tao He, Gan Wang, Tao Zhang, Iam-Keong Sou, George K. L Wong, Jian-NongWang, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, and Fu-Chun Zhang, Physical Review Letters,106(16), 166805(2011)

17.“Ni3Se4/ZnSe Heterostructured Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy”Gan Wang, Shu KinLok, George K.L. Wong, and Iam Keong Sou, Small, 7(11), 1546–1551(2011)

18.“ZnSe Nanotrenches: Formation Mechanism and Its role as a 1D Template”Gan Wang, Shu Kin Lok, and Iam Keong Sou, Nanoscale Research Letters, 6, 272(2011)

19.“MBE-Grown II–VI and Related Nanostructures”Iam Keong Sou, Shu Kin Lok, Gan Wang, Ning,Wang, and George K. L. Wong, Journal of Electronic Materials, 39(7),882-892(2010)

20.“Molecular Beam Epitaxy-Grown Bi4Te3 Nanowires”Gan Wang, Shu Kin Lok, George K.L. Wong, and Iam Keong Sou, Applied Physics Letters, 95, 263102(2009)

21.“The Formation of an Aligned 1D Nanostructure on Annealed Fe/ZnSe Bilayers”Gan Wang, Shu Kin Lok, Siu Keung Chan, Chao Wang, George K.L. Wong , Iam Keong Sou, Nanotechnology, 20 (21), 215607(2009)

22.“Growth Temperature Dependence of the Structural and Photoluminescence Properties of MBE-Grown ZnS Nanowires” Shu Kin Lok, GanWang, YuanCai, Ning Wang, Yong Chun Zhong, Kam Sing Wong, and Iam Keong Sou, Journal of Crystal Growth, 311 (9),2630-2634(2009)

23.“Fe-Layer-Induced Aligned 1D Nanostructure on ZnSe Surface”Gan Wang,Shu Kin Lok, Siu Keung Chan, Chao Wang, George, K.L. Wong, and Iam Keong Sou, Journal of Crystal Growth, 311 (7), 2205-2207(2009)

24.“Nanotrenches Induced by Catalyst Particles on ZnSe Surface”Siu Keung Chan, Shu Kin Lok, Gan Wang, Yuan Cai,Ning Wang, and Iam Keong Sou, Journal of Electronic Materials, 37 (9),1344-1348(2008)

25.“MBE-Grown Cubic ZnS Nanowires”Siu Keung Chan, Shu Kin Lok, Gan Wang,Yuan Cai, Ning Wang, Kam Sing Wong, and Iam Keong Sou, Journal of Electronic Materials, 37 (9), 1433-1437(2008)

26.“Formation Mechanism of Nanotrenches Induced by Mobile Catalytic Nanopartilces” Siu Keung Chan, Shu Kin Lok,Gan Wang, Yuan Cai, Yong Jian Wang, Ning Wang, Iam Keong Sou, Applied Physics Letters, 92(18), 183102(2008)

1. 砷化镓晶圆用除氧托盘,发明专利

2. 蓝紫光探测器及其制备方法, 发明专利

3. 硫化锌/氮化镓异质结及其制备方法和应用,发明专利

4. 一种黑磷相超薄铋纳米片改性的复合膜及其制备方法,PCT国际检索

5. 一种可调控的磁性斯格明子材料及其制备方法和用途,PCT国际检索

6. 一种磁性斯格明子材料及其制备方法和用途,PCT国际检索

7. 一种异质结结构材料、及其制备方法和用途,PCT国际检索

Copyright © 2018 All Rights Reserved.