Publications

  • Journal Papers

STATS

Google Scholar

Publons (Research ID)

ADS

 

PREPRINTS

 "Topological Landau lattice", Y. X. Zhao+, Y. Lu, Hai-Zhou Lu+arXiv:1706.09783

 

2019

79. "Anomalous thermoelectric effects of ZrTe5 in and beyond the quantum limit", J. L. Zhang, C. M. Wang+, C. Y. Guo, X. D. Zhu, Y. Zhang, J. Y. Yang, Y. Q. Wang, Z. Qu, L. Pi, Hai-Zhou Lu+, M. L. Tian+Phys. Rev. Lett. 123, 196602 (2019). [pdf]
 

78. "Disorder-induced nonlinear Hall effect with time-reversal symmetry", Z. Z. Du, C. M. Wang, Shuai Li, Hai-Zhou Lu*, X. C. Xie, Nature Communications 10, 3047 (2019). [pdf

77. "Weak localization and antilocalization in nodal-line semimetals: Dimensionality and topological effects", Wei Chen, Hai-Zhou Lu, Oded Zilberberg, Phys. Rev. Lett. 122, 196603 (2019). [pdfarXiv:1902.06921.

76. "Surface-induced positive planar Hall effect in topological Kondo insulator SmB6 microribbons", L. Zhou, B. C. Ye, H. B. Gan, J. Y. Tang, P. B. Chen, Z. Z. Du, Y. Tian, S. Z. Deng, G. P. Guo, H. Z. Lu, F. Liu*, and H. T. He*, Phys. Rev. B  99, 155424 (2019). 

75. "Decays of Majorana or Andreev oscillations induced by steplike spin-orbit coupling", Zhan Cao, Hao Zhang, Hai-Feng Lü, Wan-Xiu He, Hai-Zhou Lu*, X. C. Xie, Phys. Rev. Lett. 122, 147701  (2019). [pdf]

74. "Quantum transport in topological semimetals under magnetic fields (II)" Hai-Peng Sun and Hai-Zhou Lu*, Frontiers of Physics 14, 33405 (2019). [pdf] 

73. "Angular dependence of the upper critical field in the high-pressure 1T′ phase of MoTe2", Y. J. Hu, Yuk Tai Chan, Kwing To Lai*, Kin On Ho, Xiaoyu Guo, Hai-Peng Sun, K. Y. Yip, Dickon H. L. Ng, Hai-Zhou Lu, and Swee K. Goh*, Phys. Rev. Materials 3, 034201 (2019), Published 25 March 2019. [pdf]

72. "Non-saturating quantum magnetization in Weyl semimetal TaAs",  Cheng-Long Zhang^, C. M. Wang^, Zhujun Yuan, Chi-Cheng Lee, Li Pi, Chuanying Xi, Hsin Lin, Neil Harrison, Hai-Zhou Lu*, Jinglei Zhang*, and Shuang Jia*, Nature Commununications 10, 1028 (2019). [pdf]

2018

71. "Observation of the nonlinear Hall effect under time reversal symmetric conditions", Qiong Ma^, Su-Yang Xu^, Huitao Shen^, David Macneill, Valla Fatemi, Andres M Mier Valdivia, Sanfeng Wu, Tay-Rong Chang, Zongzheng Du, Chuang-Han Hsu, Quinn D Gibson, Shiang Fang, Efthimios Kaxiras, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J Cava, Hai-Zhou Lu, Hsin Lin, Liang Fu, Nuh Gedik+, Pablo Jarillo-Herrero+, Nature  565, 337 (2019). [pdf]

70. "Quantum Hall effect based on Weyl orbits in Cd3As2", Cheng Zhang^, Yi Zhang^, Xiang Yuan^, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Awadhesh Narayan, Yanwen Liu, Huiqin Zhang, Zhuoliang Ni, Ran Liu, Eun Sang Choi, Alexey Suslov, Stefano Sanvito, Li Pi, Hai-Zhou Lu, Andrew C. Potter, Faxian Xiu*, Nature 565, 331 (2019). [pdf]

69. "Band signatures for strong nonlinear Hall effect in bilayer WTe2", Z. Z. Du, C. M. Wang, Hai-Zhou Lu*, and X. C. Xie. Phys. Rev. Lett. 121, 266601 (2018). [pdf]

68. "Theory for the negative longitudinal magnetoresistance in the quantum limit of Kramers Weyl semimetals", Bo Wan, Frank Schindler, Ke Wang, Kai Wu, Xiangang Wan, Titus Neupert, and Hai-Zhou Lu*, J. Phys. Condens. Matter 30, 505501 (2018). [pdf]

67. "Reversible and nonvolatile manipulation of the electronic transport properties of topological insulators by ferroelectric polarization switching",  Xu-Wen Zhao, Si-Ning Dong, Guan-Yin Gao, Zhi-Xue Xu, Meng Xu, Jian-Min Yan, Wei-Yao Zhao, Yu-Kuai Liu*, Shu-Ying Yan, Jin-Xing Zhang, Yu Wang*, Hai-Zhou Lu, Xiao-Guang Li, JK Furdyna, Hao-Su Luo, Ren-Kui Zheng*, npj Quantum Materials 3, 52 (2018). [pdf]

66. "Confined-path interference suppressed quantum correction on weak antilocalization effect in a BiSbTeSe2 topological insulator", Lai-Xiang Qin, Xin-Chen Pan, Feng-Qi Song, Liang Zhang, Zhang-Hao Sun, Ming-Qiang Li, Peng Gao, Ben-Chuan Lin, Shiu-Ming Huang, Rui Zhu, Jun Xu, Fang Lin, Hai-Zhou Lu, Dapeng Yu, Zhi-Min Liao, Appl. Phys. Lett. 112, 032102 (2018). [pdf]

65. [Book chapter] "Weyl Semimetals", Bo Wan, Hai-Zhou Lu, Xiangang Wan, Topology in Magnetism, 239-265 (Springer, Cham, 2018), Springer Series in Solid-State Sciences, vol 192.

64. "Gate-tunable weak antilocalization in a few-layer InSe", Junwen Zeng, Shi-Jun Liang, Anyuan Gao, Yu Wang, Chen Pan, Chenchen Wu, Erfu Liu, Lili Zhang, Tianjun Cao, Xiaowei Liu, Yajun Fu, Yiping Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Haizhou Lu, Feng Miao*, Phys. Rev. B 98, 125414 (2018). [pdf]​

63. "Effect of the screened Coulomb disorder on magneto-transport in Weyl semimetals", Xuan-Ting Ji, Hai-Zhou Lu, Zhen-Gang Zhu, Gang Su, J. Appl. Phys. 123, 203901 (2018). [pdf]

62. "Elastic pseudospin transport for integratable topological phononic circuits", Si-Yuan Yu, Cheng He, Zhen Wang, Fu-Kang Liu, Xiao-Chen Sun, Zheng Li, Hai-Zhou Lu, Ming-Hui Lu*, Xiao-Ping Liu*, and Yan-Feng Chen*, Nature Communications 9, 3072 (2018). [pdf]

61. [Perspective] "3D quantum Hall effect",  Hai-Zhou Lu, National Science Review nwy082 (2018). [pdf]

60. "Forbidden backscattering and resistance minimum in the quantum limit as a signature of topological insulators",  Yiyuan Chen, Hai-Zhou Lu*, and X. C. Xie, Phys. Rev. Lett. 121, 036602 (2018). [pdf]

59. "Magnetoresistance Anomaly in Topological Kondo Insulator SmB6 Nanowires with Strong Surface Magnetism", Xingshuai He, Haibo Gan, Zongzheng Du, Bicong Ye, Liang Zhou, Yuan Tian, Shaozhi Deng, Guoping Guo, Haizhou Lu, Fei Liu,* and Hongtao He*,  Advanced Science 5, 1700753 (2018). [pdf]

58. "Towards the manipulation of topological states of matter: A perspective from electron transport", Cheng Zhang, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, Yong P. Chen, and Faxian Xiu*, Science Bulletin 63, 580 (2018). [pdf]

57. "Rules for phase shifts of quantum oscillations in topological nodal-line semimetals", Cequn Li, C. M. Wang, Bo Wan, Xiangang Wan, Hai-Zhou Lu*, and X. C. Xie, Phys. Rev. Lett. 120, 146602 (2018). [pdf]

2017

56. [Review] "Quantum transport in topological semimetals under magnetic fields", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Front. Phys. 12, 127201 (2017). [pdf]

55. "Negative magnetoresistance without chiral anomaly in topological insulators",​ Xin Dai, Z. Z. Du, and Hai-Zhou Lu*,  Phys. Rev. Lett. 119, 166601 (2017). [pdf]

54. "3D quantum Hall effect of Fermi arcs in topological semimetals",​ C. M. Wang, Hai-Peng Sun, Hai-Zhou Lu*, and X. C. Xie,  Phys. Rev. Lett. 119, 136806 (2017). [pdf]

53. "Magnetic tunneling induced Weyl node annihilation in TaP", Cheng-Long Zhang, Su-Yang Xu, C. M. Wang, Ziquan Lin, Z. Z. Du, Cheng Guo, Chi-Cheng Lee, Hong Lu, Yiyang Feng, Shin-Ming Huang, Chuang-Han Hsu, Haiwen Liu, Hsin Lin, Liang Li, Chi Zhang, Jinglei Zhang, Xin-Cheng Xie, Titus Neupert, M. Zahid Hasan, Hai-Zhou Lu*, Junfeng Wang*, and Shuang Jia*, Nature Physics 13, 979 (2017). [pdf]

52. "Ultraquantum magnetoresistance in the Kramers-Weyl semimetal candidate β−Ag2Se", Cheng-Long Zhang, Frank Schindler, Haiwen Liu, Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Guoqing Chang, Wei Hua, Hua Jiang, Zhujun Yuan, Junliang Sun, Horng-Tay Jeng, Hai-Zhou Lu, Hsin Lin, M. Zahid Hasan, X. C. Xie, Titus Neupert, and Shuang Jia, Phys. Rev. B 96, 165148 (2017). [pdf]

​51. "Magnetotransport properties of Cr1−δTe thin films with strong perpendicular magnetic anisotropy", L. Zhou, J. S. Chen, Z. Z. Du, X. S. He, B. C. Ye, G. P. Guo, H. Z. Lu, G. Wang, and H. T. He, AIP Advance  7, 125116 (2017).

50. "Competition between the inter-valley scattering and the intra-valley scattering on magnetoconductivity induced by screened Coulomb disorder in Weyl semimetals", Xuan-Ting Ji, Hai-Zhou Lu, Zhen-Gang Zhu, and Gang Su, AIP Advance  7, 105003 (2017).

49. "Topological semimetals with a double-helix nodal link", Wei Chen, Hai-Zhou Lu, Jing-Min Hou*,  Phys. Rev. B 96, 041102(R) (2017).

48. "Spin-polarized surface state transport in a topological Kondo insulator SmB6 nanowire", Lingjian Kong, Yong Zhou, Zhu Lin, Liang Zhang, Dongsheng Tang, Junfeng Liu, Hai-Zhou Lu, Rui Zhu, Jun Xu, Zhi-Min Liao*, Dapeng Yu, Phys. Rev. B 95, 235410 (2017).

47. "Thickness-tuned transition of band topology in ZrTe5 nanosheets", Jianwei Lu, Guolin Zheng, Xiangde Zhu, Wei Ning*, Hongwei Zhang, Yuyan Han, Jiyong Yang, Haifeng Du, Kun Yang, Haizhou Lu, Yuheng Zhang, Mingliang Tian*, Phys. Rev. B 95, 125135 (2017).

46. "Tunable positive to negative magnetoresistance in atomically thin WTe2", Enze Zhang, Rui Chen, Ce Huang, Jihai Yu, Kaitai Zhang, Weiyi Wang, Shanshan Liu, Jiwei Ling, Xiangang Wan, Hai-Zhou Lu, and Faxian Xiu*, Nano Lett. 17, 878 (2017).

2016

45. [Review] "Weak antilocalization and interaction-induced localization of Dirac and Weyl fermions in topological insulators and semimetals", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Chin. Phys. B 25, 117202 (2016).

44. "Anomalous phase shift of quantum oscillations in 3D topological semimetals", C. M. Wang, Hai-Zhou Lu*, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. Lett. 117, 077201 (2016).

43. "Gate-tunable negative longitudinal magnetoresistence in the predicated type-II Weyl semimetal WTe2", Yaojia Wang, Erfu Liu, Huimei Liu, Yiming Pan, Longqiang Zhang, Junwen Zeng, Yajun Fu, MiaoWang, Kang Xu, Zhong Huang, ZhenlinWang, Hai-Zhou Lu, Dingyu Xing, Baigeng Wang*, Xiangang Wan*, and Feng Miao*, Nature Communications 7, 13142 (2016).

42. "Unraveling the influence of metal substrates on graphene nucleation from first-principles study", Lixiang Zhong, Jia Li, Yuanchang Li, Haizhou Lu, Hongda Du, Lin Gan, Chengjun Xu, Sum Wai Chiang, and Feiyu Kang, J. Phys. Chem. C 120, 23239 (2016).

41. "Enhanced current noise correlations in a Coulomb-Majorana device", Hai-Feng Lv, Hai-Zhou Lu*, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 93, 245418 (2016).

40. "Linear magnetoconductivity in an intrinsic topological Weyl semimetal", Song-Bo Zhang*, Hai-Zhou Lu*, and Shun-Qing Shen, New J. Phys. 18, 053039 (2016).

39. "Detecting monopole charge in Weyl semimetals via quantum interference transport", Xin Dai, Hai-Zhou Lu*, Shun-Qing Shen, and Hong Yao*, Phys. Rev. B 93, 161110(R) (2016).

38. "Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal", C. L. Zhang, S. Y. Xu I. Belopolski, Z. Yuan, Z. Lin, B. Tong, G. Bian, N. Alidoust, C. C. Lee, S. M. Huang, T. R. Chang, G. Chang, C. H. Hsu, H. T. Jeng, M. Neupane, D. S. Sanchez, H. Zheng, J. Wang, H. Lin, C. Zhang, H. Z. Lu, S. Q. Shen, T. Neupert, M. Z. Hasan*, and S. Jia*, Nature Communications 7, 10735 (2016).

37. "Weak localization effect in topological insulator micro flakes grown on insulating ferrimagnet BaFe12O19", Guolin Zheng*, NingWang*, Jiyong Yang,WeikeWang, Haifeng Du,Wei Ning, Zhaorong Yang, Hai-Zhou Lu*, Yuheng Zhang, and Mingliang Tian*, Scientific Reports 6, 21334 (2016).

36. "Negative magnetoresistance in Dirac Semimetal Cd3As2", Hui Li*, Hongtao He*, Hai-Zhou Lu*, Huachen Zhang, Hongchao Liu, Rong Ma, Zhiyong Fan, Shun-Qing Shen*, Jiannong Wang*, Nature Communications 6, 10301 (2016).

2015

35. "High-field magnetoconductivity of topological semimetals with short-range potential", Hai-Zhou Lu, Song-Bo Zhang, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 92, 045203 (2015).

34. "Weak antilocalization and localization in disordered and interacting Weyl semimetals", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 92, 035203 (2015).

33. "Edge states and integer quantum Hall effect in topological insulator thin films", Song-Bo Zhang, Hai-Zhou Lu, and Shun-Qing Shen, Scientific Reports 5, 13277 (2015).

2014

32. [Review] "Weak localization and weak anti-localization in topological insulators", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Proc. SPIE 9167, Spintronics VII, 91672E (August 28, 2014).

31. "Current noise cross correlation mediated by Majorana bound states", Hai-Feng Lü, Hai-Zhou Lu, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 90, 195404 (2014).

30. "Tunable interaction-induced localization in topological insulator Bi2Te3 thin films", Hong-Chao Liu*, Hai-Zhou Lu*, Hong-Tao He, Bai-Kui Li, Shi-Guang Liu, Qing Lin He, Gan Wang, Iam-Keong Sou, Shun-Qing Shen*, and Jiannong Wang*, ACS Nano 8, 9616 (2014).

29. "Finite-temperature conductivity and magnetoconductivity of topological insulators", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. Lett. 112, 146601 (2014).

2013

28. "Quantum transport in magnetic topological insulator thin films", Hai-Zhou Lu, An Zhao, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. Lett. 111, 146802 (2013).

27. "Extrinsic anomalous Hall conductivity of a topologically nontrivial conduction band", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 88, 081304(R) (2013).

26. "Spin Hall effect in spin-valley coupled monolayers of transition metal dichalcogenides", Wen-Yu Shan, Hai-Zhou Lu, and Di Xiao,  Phys. Rev. B 88, 125301 (2013).

25. "Intervalley scattering and localization behaviors of spin-valley coupled Dirac fermions", Hai-Zhou Lu, Wang Yao, Di Xiao, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. Lett. 110, 016806 (2013).

24. "Quantum impurity in the bulk of topological insulator", Hai-Feng Lü, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, and Tai-Kai Ng, Phys. Rev. B 87, 195122 (2013).

2012

23. "Anomalous anisotropic magnetoresistance in topological insulator films", JianWang, Li, Handong Li, Cuizu Chang, Ke He, Joon Sue Lee, Haizhou Lu, Yi Sun, Xucun Ma, Nitin Samarth, Shunqing Shen, Qikun Xue, Maohai Xie, Moses H. W. Chan, Nano Research 5, 739 (2012).

22. "Nonlocal noise cross-correlation mediated by entangled Majorana fermions", Hai-Feng Lü, Hai-Zhou Lu, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 86, 075318 (2012).

21. "Spin-orbit scattering in quantum diffusion of massive Dirac fermions", Wen-Yu Shan, Hai-Zhou Lu* and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 86, 125303 (2012).

2011

20. [Review] "Topological insulator and the Dirac equation",  Shun-Qing Shen, Wen-Yu Shan, Hai-Zhou Lu, SPIN 01, 33 (2011).

19. "Non-magnetic impurities and in-gap bound states in topological insulators", Jie Lu, Wen-Yu Shan, Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, New J. Phys. 13, 103016 (2011). 

18. "Weak localization of bulk channels in topological insulator thin films", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 84, 125138 (2011). 

17. "Competition between weak localization and antilocalization in topological surface states", Hai-Zhou Lu, Junren Shi, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. Lett. 107, 076801 (2011).

16. "Quadratic magnetic field dependence of magneto-electric photocurrent", Junfeng Dai, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, Fu-Chun Zhang, and Xiaodong Cui, Phys. Rev. B 83, 155307 (2011).

15. "Vacancy-induced bound states in topological insulators", Wen-Yu Shan, Jie Lu, Hai-Zhou Lu, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 84, 035307 (2011).

14. "Impurity effect on weak anti-localization in the topological insulator Bi2Te3", Hong-Tao He, GanWang, Tao Zhang, Iam-Keong Sou, George K. L.Wong, Jian-Nong Wang, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, and Fu-Chun Zhang, Phys. Rev. Lett. 106, 166805 (2011).

13. "Theory of magnetoelectric photocurrent generated by direct interband transitions in a semiconductor quantum well", Hai-Zhou Lu, Bin Zhou, Fu-Chun Zhang, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 83, 125320 (2011).

2010

12. "Magneto-electric photocurrent generated by direct inter-band transitions in In-GaAs/InAlAs two-dimensional electron gas", Junfeng Dai, Hai-Zhou Lu*, C. L. Yang, Shun-Qing Shen, Fu-Chun Zhang, and Xiaodong Cui*, Phys. Rev. Lett. 104, 246601 (2010).

11. "Effective continuous model for surface states and thin films of three dimensional topological insulators", Wen-Yu Shan, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, New J. Phys. 12, 043048 (2010).

10. "Massive Dirac fermions and spin physics in an ultrathin film of topological insulator", Hai-Zhou Lu, Wen-Yu Shan, Wang Yao, Qian Niu, Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 81, 115407 (2010). 

2009

9. "Detecting and switching magnetization of Stoner nanograin in non-local spin valve", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 80, 094401 (2009).

8. "Spin-bias driven magnetization reversal and nondestructive detection in a single molecular magnet", Hai-Zhou Lu, Bin Zhou, and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 79, 174419 (2009).

7. "Quantum blockade and loop current induced by a single lattice defect in graphene nanoribbons", Jie-Yun Yan, Ping Zhang, Bo Sun, Hai-Zhou Lu, Zhigang Wang, Suqing Duan, Xian-Geng Zhao, Phys. Rev. B 79, 115403 (2009).

6. "Generation and detection of spin current in the three-terminal quantum dot", Rong Lü, Hai-Zhou Lu, Xi Dai, and Jiangping Hu, J. Phys.: Condens. Matt. 21, 495304 (2009).

2008

5. "Finite size effects on helical edge states in a quantum spin-Hall system", Bin Zhou, Hai-Zhou Lu, Rui-Lin Chu, Shun-Qing Shen, and Qian Niu, Phys. Rev. Lett. 101, 246807 (2008).

4. "Using spin bias to manipulate and measure spin in quantum dots", Hai-Zhou Lu and Shun-Qing Shen, Phys. Rev. B 77, 235309 (2008).

3. "Fano effect through parallel-coupled double Coulomb islands", Haizhou Lu, Rong Lü, and Bang-fen Zhu, J. Phys.: Condens. Matt. 18, 8961 (2006).

2. "Phonon-assisted Kondo effect in a single-molecule transistor out of equilibrium", Zuo-Zi, Chen, Haizhou Lu, Rong Lü, and Bang-fen Zhu, J. Phys.: Condens. Matt. 18, 5435 (2006).

1. "Tunable Fano effect in parallel-coupled double quantum dot System", Haizhou Lu, Rong Lü and Bang-fen Zhu, Phys. Rev. B 71, 235320 (2005).

Copyright © 2018 All Rights Reserved.