Publications

  • Journal Papers

5. Shuai Zhu, Ye-Hui Chen, Yong-Bin Wang, Peiyuan Yu, Shaoyu Li, Shao-Hua Xiang, Jun-Qi Wang, Jian Xiao, Bin Tan*. Organocatalytic atroposelective construction of axially chiral arylquinones. Nat. Commun. 201910, 4268

4. Dong-Liang Lu, Ye-Hui Chen, Shao-Hua Xiang, Peiyuan Yu, Bin Tan, Shaoyu Li*. Atroposelective Construction of Arylindoles by Chiral Phosphoric Acid-Catalyzed Cross-Coupling of Indoles and Quinones. Org. Lett. 201921, 6000.

3. Liang-Wen Qi, Shaoyu Li, Shao-Hua Xiang, Jun (Joelle) Wang*, Bin Tan*. Asymmetric construction of atropisomeric biaryls via a redox neutral cross-coupling strategy. Nat. Catal. 20192, 314. 

2. Jian Zhang, Peiyuan Yu, Shaoyu Li, He Sun, Shao-Hua Xiang,Jun (Joelle) Wang, Kendall N. Houk*, Bin Tan*. Asymmetric phosphoric acid–catalyzed four-component Ugi reaction. Science 2018361, eaas8708.

1. Shaoyu Li, Ji-Wei Zhang, Xian-Lin Li, Dao-Juan Cheng,and Bin Tan*. Phosphoric Acid-Catalyzed Asymmetric Synthesis of SPINOL Derivatives. J. Am. Chem. Soc. 2016138, 16561.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.