Publications

 • Journal Papers

2017-

 1. Xinfang Nie#, Bo-Bo Wei#, Xi Chen, Ze Zhang, Xiuzhu Zhao, Chudan Qiu, Yu Tian, Yunlan Ji, Tao Xin*, Dawei Lu*, and Jun Li*, Experimental Detection of Dynamical Quantum Phase Transitions via Out-of-Time-Ordered Correlators, Phys. Rev. Lett. 124, 250601 (2020).

 2. Tao Xin*#, Yishan Li#, Yu-ang Fan, Xuanran Zhu, Yingjie Zhang, Xinfang Nie, Jun Li*, Qihang Liu*, and Dawei Lu*, Experimental Detection of the Quantum Phases of a Three-Dimensional Topological Insulator on a Spin Quantum Simulator , Phys. Rev. Lett. 125, 090502 (2020).

 3. Jiahui Chen, Yehao Zhou, Ji Bian, Jun Li*, and Xinhua Peng*, Subspace controllability of symmetric spin networks, Phys. Rev. A 102, 032602 (2020).

 4. Xiaodong Yang, Ran Liu, Jun Li*, and Xinhua Peng*, Optimizing adiabatic quantum pathways via a learning algorithm, Phys. Rev. A 102, 012614 (2020).

 5. Tao Xin*, Xinfang Nie, Xiangyu Kong, Jingwei Wen, Dawei Lu*, and Jun Li*, Quantum Pure State Tomography via Variational Hybrid Quantum-Classical Method , Phys. Rev. Applied 13, 024013 (2020).

 6. Jun Li*, Zhihuang Luo, Tao Xin, Hengyan Wang, David Kribs, Dawei Lu*, Bei Zeng*, Raymond Laflamme, Experimental Implementation of Efficient Quantum Pseudorandomness on a 12-spin System, Phys. Rev. Lett. 123, 030502 (2019).

 7. Wenqiang Zheng, Hengyan Wang, Tao Xin, Xinfang Nie*, Dawei Lu*, and Jun Li*, Optimal Bounds on State Transfer Under Quantum Channels with Application to Spin System Engineering, Phys. Rev. A 100, 022313 (2019).
 8. Tao Xin, Sirui Lu, Ningping Cao, Galit Anikeeva, Dawei Lu, Jun Li*, Guilu Long, Bei Zeng*, Local-measurement based quantum state tomography via neural networks, npj Quantum Information, 5, 109 (2019).
 9. Xiaodong Yang, Jun Li*, Xinhua Peng*, An improved differential evolution algorithm for learning high-fidelity quantum controls, Science Bulletin, 64, 1402 (2019).
 10. Ke Zhang, Jun Li*, Min Jiang, Nan Zhao*, and Xinhua Peng*, Feedback control for manipulating magnetization in spin-exchange optical pumping system, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 61, 080314 (2018).
 11. Sirui Lu, Shilin Huang, Keren Li, Jun Li*, Jianxin Chen, Dawei Lu*, Zhengfeng Ji, Yi Shen, Duanlu Zhou, Bei Zeng, Separability-entanglement classifier via machine learning , Phys. Rev. A 98, 012315 (2018).
 12. Tao Xin, Shilin Huang, Sirui Lu, Keren Li, Zhihuang Luo, Zhangqi Yin, Jun Li*, Dawei Lu*, Guilu Long*, Bei Zeng, NMRCloudQ: A Quantum Cloud Experience on a Nuclear Magnetic Resonance Quantum Computer, Science Bulletin 63, 17–23 (2018).
 13. Jun Li*, Shilin Huang, Zhihuang Luo, Keren Li, Dawei Lu, Bei Zeng, Optimal design of measurement settings for quantum-state-tomography experiments, Phys. Rev. A 96, 032307 (2017) .
 14. Jun Li, Ruihua Fan, Hengyan Wang, Bingtian Ye, Bei Zeng*, Hui Zhai*, Xinhua Peng*, Jiangfeng Du, Measuring out-of-time-order correlators on a nuclear magnetic resonance quantum simulator, Phys. Rev. X 7, 031011 (2017) . (Selected for a Viewpoint in Physics)
 15. Jun Li*, Xiaodong Yang, Xinhua Peng*, and Chang-Pu Sun, Hybrid Quantum-Classical Approach to Quantum Optimal Control, Phys. Rev. Lett. 118, 150503 (2017) .
 16. Qi Yu, Yanbao Zhang*, Jun Li*, Hengyan Wang, Xinhua Peng*, Generic preparation and entanglement detection of equal superposition states, Sci. China Phys. Mech. Astron. 60, 070313 (2017).

Copyright © 2018 All Rights Reserved.