Publications

  • Journal Papers
  • Authored Books

Journal papers: 152      Total citation: 12,335      H index: 42  according to Web of Science.

[154], "Ferroelastic-switching-driven large shear strain and piezoelectricity in a hybrid ferroelectric", Yuzhong Hu, Lu You, Bin Xu, Tao Li, Samuel Alexander Morris, Yongxin Li, Yehui Zhang, Xin Wang, Pooi See Lee, Hong Jin Fan* and Junling Wang*, Nature Materials, accepted (2020).

[153], "Continuously controllable photoconductance in freestanding BiFeO3 by the macroscopic flexoelectric effect", Rui Guo, Lu You, Wenan Lin, Amr Abdelsamie, Xinyu Shu, Guowei Zhou, Shaohai Chen, Liang Liu, Xiaobing Yan*, Junling Wang*, Jingsheng Chen*, Nature Communications 11, 2571 (2020).

[152], "Anomalous polarization switching and permanent retention in a ferroelectric ionic conductor", Zhou Shuang, You Lu, Chaturvedi Apoorva, Morris Samuel A., Herrin Jason S., Zhang Na, Abdelsamie Amr, Hu Yuzhong, Chen Jieqiong, Zhou Yang, Dong Shuai, Junling Wang*, Materials Horizons 7, 1 (2020).

Before 2020

[151],"Origin of giant negative piezoelectricity in a layered van der Waals ferroelectrics", Lu You, Yang Zhang, Shuang Zhou, Apoorva Chaturvedi, Samuel A. Morris, Fucai Liu, Lei Chang, Daichi Ichinose, Hiroshi Funakubo, Weijin Hu, Tom Wu, Zheng Liu, Shuai Dong*, Junling Wang*, Science Advances 5, eaav3780 (2019).

[150], "Strain Effect on Oxygen Evolution Reaction Activity of Epitaxial NdNiO3 Thin Films", Wang Le, Stoerzinger Kelsey A., Chang Lei, Yin Xinmao, Li Yangyang, Tang Chi Sin, Jia Endong, Bowden Mark E., Yang Zhenzhong, Abdelsamie Amr, You Lu, Guo Rui, Chen Jingsheng, Rusydi, Andrivo, Wang Junling*; Chambers Scott A., Du Yingge, ACS Applied Materials & Interfaces 11, 13 (2019).

[149], "Tuning Photovoltaic Performance of Perovskite Nickelates Heterostructures by Changing the A-Site Rare-Earth Element", Chang Lei, Wang Le, You Lu, Yang Zhenzhong, Abdelsamie Amr, Zhang Qinghua, Zhou Yang, Gu Lin, Chambers Scott A., Wang Junling*, ACS Applied Materials & Interfaces 11, 17 (2019).

[148], "Van der Waals negative capacitance transistors", Wang Xiaowei, Yu Peng, Lei Zhendong, Zhu Chao, Cao Xun, Liu Fucai, You Lu, Zeng Qingsheng, Deng Ya, Zhu Chao, Zhou Jiadong, Fu Qundong, Wang Junling; Huang Yizhong, Liu Zheng, Nature Communications 10, 3037 (2019).

[147] ,"Transparent, Flexible, Fatigue-Free, Optical-Read, and Nonvolatile Ferroelectric Memories", Gao Huan, Yang Yuxi, Wang Yaojin, Chen Lang, Wang Junling, Yuan Guoliang*, Liu Jun-Ming*, ACS Applied Materials & Interfaces 11, 38 (2019).

2018

[146], "The path to flexible ferroelectrics: Approaches and progress", Lei Chang, Lu You, Junling Wang*, Japanese Journal of Applied Physics 57, 9 (2018).

[145], "Spin-valve-like magnetoresistance in a Ni-Mn-In thin film", Agarwal S , Wang BM , Yang HL , Dhanapal P, Shen Y , Wang JL , Wang HL , Zhao JH, Li, RW, Phys. Rev. B 97, 214427 (2018).

[144], "Ultrafast electron-phonon coupling and photo-induced strain in the morphotropic phase boundary of BixDy1-xFeO3 films", Zeyu Zhang, Lu You, Juan Du, Junling Wang, Zuanming Jin, Guohong Ma, Yuxin Leng, Scientific Reports 8, 3258 (2018).

[143], "2D Magnetic Mesocrystals for Bit Patterned Media", Shanshan Guo, Feng Xu, Baomin Wang, Ning Wang, Huali Yang, Pravarthana Dhanapal, Fei Xue, Junling Wang, Run-wei Li, Advanced Materials Interfaces 5, 1800997 (2018).

[142], "Band alignment and electrocatalytic activity at the p-n La0.88Sr0.12FeO3/SrTiO3(001) heterojunction", L. Wang, Y. Du, L. Chang, K. A. Stoerzinger, M. E. Bowden, J. Wang, S. A. Chambers, Appl. Phys. Lett. 112, 261601 (2018).

[141], "Enhancing ferroelectric photovoltaic effect by polar order engineering", Lu You, Fan Zheng, Liang Fang, Yang Zhou, Liang Z. Tan, Zeyu Zhang, Guohong Ma, Daniel Schmidt, Andrivo Rusydi, Le Wang, Lei Chang, Andrew M. Rappe*, Junling Wang*, Science Advances 4, eaat3438 (2018).

[140], "In-Plane Ferroelectricity in Thin Flakes of Van der Waals Hybrid Perovskite", Lu You, Fucai Liu, Hongsen Li, Yuzhong Hu, Shuang Zhou, Lei Chang, Yang Zhou, Qundong Fu, Guoliang Yuan, Shuai Dong, Hongjin Fan, Alexei Gruverman, Zheng Liu*, Junling Wang*, Advanced Materials 30, 1803249 (2018).

[139], "Modulation of Manganite Nanofilm Properties Mediated by Strong Influence of Strontium Titanate Excitons", Xinmao Yin, Chi Sin Tang, Muhammad Aziz Majidi, Peng Ren, Le Wang, Ping Yang, Caozheng Diao, Xiaojian Yu, Mark B. H. Breese, Andrew T. S. Wee, Junling Wang*, Andrivo Rusydi*, ACS Applied Materials & Interfaces 10, 35563 (2018).

[138], "Open-cell poly(vinylidene fluoride) foams with polar phase for enhanced airborne sound absorption", Ayman Mahmoud Mohamed, Kui Yao, Mohamed Yasmin, Shuting Chen, Junling Wang, Seeram Ramakrishna, Appl. Phys. Lett. 113, 092903 (2018).

[137], "Spin-valve-like magnetoresistance in a Ni-Mn-In thin film", Sandeep Agarwal, Baomin Wang, Huali Yang, Pravarthana Dhanapal, Yuan Shen, Junling Wang, Hailong Wang, Jianhua Zhao, Run-wei Li, Phys. Rev. B 97, 214427 (2018).

[136], "Tuning Bifunctional Oxygen Electrocatalysts by Changing the A-Site Rare-Earth Element in Perovskite Nickelates", Le Wang, Kelsey A. Stoerzinger*, Lei Chang, Jiali Zhao, Yangyang Li, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Mark E. Bowden, Zhenzhong Yang, Haizhou Guo, Lu You, Rui Guo, Jiaou Wang, Kurash Ibrahim, Jingsheng Chen, Andrivo Rusydi, Junling Wang*, Scott A. Chambers, Yingge Du*, Advanced Functional Materials 28, 1803712 (2018).

[135],"Ultrafast electron-phonon coupling and photo-induced strain in the morphotropic phase boundary of BixDy1-xFeO3 films", Zeyu Zhang, Lu You, Juan Du, Junling Wang, Zuanming Jin, Guohong Ma, Yuxin Leng, Scientific Reports 8, 3258 (2018).

2017

[134], "Construction of high performance CH3NH3PbI3-based solar cells by hot-casting technique", Shiwei Wang, Lijuan Wang, Long Zhang, Lei Chang, Le Wang, Junling Wang*Solar Energy Materials and Solar Cells 163, 120 (2017).

[133], "Construction of nanowireCH3NH3PbI3-based solar cells with 17.62% efficiency by solvent etching technique", Shiwei Wang*, Su Yan, Mian Wang, Lei Chang, Junling Wang*, Zhe Wang, Solar Energy Materials and Solar Cells 167, 173 (2017).

[132], "Enhanced Photoelectrochemical Performance in Reduced Graphene Oxide/BiFeO3 Heterostructures", Yan Ren, Feng Nan, Lu You, Yang Zhou, Yanyan Wang, Junling Wang, Xiaodong Su, Mingrong Shen, Liang Fang, Small 13, 1603457 (2017).

[131], "Ferroelectric BiFeO3 as an Oxide Dye in Highly Tunable Mesoporous All-Oxide Photovoltaic Heterojunctions", Lingfei Wang, He, Ma, Lei Chang, Chun Ma, Guoliang Yuan, Junling Wang, Tom Wu, Small 13, 1602355 (2017).

[130], "Investigation of the metal-insulator transition in NdNiO3 films by site-selective X-ray absorption spectroscopy", Natalia Palina, Le Wang, Sibashisa Dash, Xiaojian Yu, Mark B. H. Breese, Junling Wang, Andrivo Rusydi, Nanoscale 9, 6094 (2017).

[129], "Localization-driven metal-insulator transition in epitaxial hole-doped Nd1-xSrxNiO3 ultrathin films", Le Wang, Lei Chang, Xinmao Yin, Rusydi Andrivo, Lu You, Yang Zhou, Liang Fang, Junling Wang*J. of Phys. Condensed Matter 29, 025002 (2017).

[128], "Pulsed laser deposition of Sr2FeMoO6 thin films grown on spark plasma sintered Sr2MgWO6 substrates", M. Santosh, M. Lacotte, A. David, P. Boullay, C. Grygiel, D. Pravarthana, G. S. Rohrer, P. A. Salvador, P. Padhan, U. Luders, Junling Wang, W. Prellier, J. of Phys. D, Applied Physics 50, 235301 (2017).

[127], "Electrochemically driven giant resistive switching in perovskite nickelates heterostructures", Le Wang, Qinghua Zhang, Lei Chang, Lu You, Xu He, Kuijuan Jin, Lin Gu, Haizhong Guo, Yaqing Feng, Junling Wang*, Advanced Electronic Materials 10.1002/ aelm.201700321 (2017).

[126], " Self-Powered Sensitive and Stable UV-Visible Photodetector Based on GdNiO3/Nb-doped SrTiO3 Heterojunctions", Le Wang, Lei Chang, Xinmao Yin, Lu You, Jia-Li Zhao, Haizhong Guo, Kuijuan Jin, Kurash Ibrahim, Jiaou Wang, Andrivo Rusydi, and Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 110, 043504 (2017).

[125], “Effect of high-frequency modes on singlet fission dynamics”, Fujihashi, Y; Chen, LP; Ishizaki, A; Wang, J L*; Zhao, Y;Journal of Chemical Physics 146, 4 (2017).

[124], .

2016

[123], "2D black phosphorus/SrTiO3-based programmable photoconductive switch", Fucai Liu, Zhao Zhu, Lu You, Shi-jun Liang, Shoujun Zheng, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Yongmin He, Qingsheng Zeng, Hongjin Fan, Lay Kee Ang, Junling Wang, Zheng Liu, Advanced Materials 28, 7768 (2016).

[122], "Band gap tuning of nickelates for photovoltaic applications", Lei Chang, Le Wang, Lu You, Yang Zhou, Liang Fang, Shiwei Wang, and Junling Wang*J. of Phys. D, Applied Physics 49, 10.1088/0022-3727/49/44/44LT02 (2016).

[121]," Enhanced ferroelectric photoelectrochemical properties of polycrystalline BiFeO3 film by decorating with Ag nanoparticles", Qing Liu, Yang Zhou, Lu You, Junling Wang, Mingrong Shen, and Liang Fang, Appl. Phys. Lett. 108, 10.1063/1.4939747 (2016).

[120], "Magnetic fingerprint of interfacial coupling between CoFe and nanoscale ferroelectric domain walls", Qintong Zhang, Peyton Murray, Lu You, Caihua Wan, Xuan Zhang, Wenjing Li, Usman Khan, Junling Wang, Kai Liu, and Xiufeng Han, Appl. Phys. Lett. 109, 10.1063/1.4961545 (2016).

[119], "Oxygen vacancy induced room-temperature metal-insulator transition in nickelate films and its potential application in photovoltaics", Le Wang, Sibashisa Dash, Lei Chang, Lu You, Yaqing Feng, Xu He, Kui-juan Jin, Yang Zhou, Hock Guan Ong, Peng Ren, Shiwei Wang, Lang Chen, and Junling Wang*ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 9769 (2016).

[118], "Room-temperature ferroelectricity in CuInP2S6 ultrathin flakes", Fucai Liu, Lu You, Kyle L. Seyler, Xiaobao Li, Peng Yu, Junhao Lin, Xuewen Wang, Jiadong Zhou, Hong Wang, Haiyong He, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Pradeep Sharma, Xiaodong Xu, Pulickel M. Ajayan, Junling Wang*, Zheng Liu*, Nature Communications 7, 12357 (2016).

[117], "Ferroelectric polarization switching dynamics and domain growth of triglycine sulfate and imidazolium perchlorate", He Ma, Wenxiu Gao, Junling Wang*, Tom Wu, Guoliang Yuan*, Junming Liu and Zhiguo Liu, Advanced Electronic Materials 2, 1600038 (2016).

[116], "Giant Photostriction in Organic-Inorganic Lead Halide Perovskites", Yang Zhou, Lu You, Shiwei Wang, Zhiliang Ku, Hongjin Fan, Daniel Schmidt, Andrivo Rusydi, Lei Chang, Le Wang, Peng Ren, Liufang Chen, Guoliang Yuan, Lang Chen and Junling Wang*, Nature Communications 7, 11193 (2016).

[115], "Enhanced ferroelectric photoelectrochemical properties of polycrystalline BiFeO3 film by decorating with Ag nanoparticles", Qing Liu, Yang Zhou, Lu You, Junling Wang, Mingrong Shen and Liang Fang, Appl. Phys. Lett. 108, 022902 (2016).

[114], "Thermally induced reversible double phase transitions in an organic-inorganic hybrid Iodoplumbate C4H12NPbI3 with symmetry breaking", Guangfeng Liu, Jie Liu, Zhihua Sun, Z.Y. Zhang, Lei Chang, Junling Wang, and Qichun Zhang, Inorganic Chemistry 55, 8025 (2016).

[113], "Tuning magnetic anisotropy of amorphous CoFeB film by depositing on convex flexible substrates", Xinyu Qiao, Baomin Wang, Zhenhua Tang, Yuan Shen, Huali Yang, Junling Wang, Qingfeng Zhan, Shining Mal, Xiaohong Xu, and Run-wei Li, AIP Advances 6, 056106 (2016).

2015

[112], "Strain assisted electrocaloric effect in PbZr0.95Ti0.05O3 films on 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3 substrate", Zhenghu Zuo, Bin Chen, Baomin Wang, Huali Yang, Qingfeng Zhan, Yiwei Liu, Junling Wang* and Run-wei Li*, Scientific Reports 5, 16164 (2015).

[111], "A first-principles study of oxygen vacancy induced changes in structural, electronic and magnetic properties of LSMO", Jia Li, Lizhong Sun, Prathamesh M. Shenai, Junling Wang, Hang Zheng, Yang Zhao, J. of Alloys and Compounds 649, 973 (2015).

[110], "Bubble nucleation and migration in a lead-iron hydr(oxide) core-shell nanoparticle", Kai-Yang Niu, Timofey Frolov, Huolin Xin, Junling Wang, Mark Asta, and Haimei Zheng, PNAS 112, 012928 (2015).

[109], "Anisotropic optical properties of rhombohedral and tetragonal thin film BiFeO3 phase", Daniel Schmidt, Lu You, Xiao Chi, Junling Wang, Andrivo Rusydi, Phys. Rev. B 92, 075310 (2015).

[108], "Carbon quantum dots coated BiVO4 inverse opals for enhanced photoelectrochemical hydrogen generation", Feng Nan, Zhenhui Kang, Junling Wang, Mingrong Shen, Liang Fang, Appl. Phys. Lett. 106, 153901 (2015).

[107], "Polarization-mediated thermal stability of metal/oxide heterointerface", Qingtong Zhang, Lu You, Xi Shen, Caihua Wan, Zhonghui Yuan, Li Huang, Wenjie Kong, Hao Wu, Richeng Yu, Junling Wang*, and Xiufeng Han*, Advanced Materials 27, 6934 (2015).

[106], " Competition between strain and dimensionality effects on the electronic phase transition in NdNiO3 films", Le Wang, Sheng Ju, Lu You, Yajun Qi, Yu-wei Guo, Peng Ren, Yang Zhou, Junling Wang*, Scientific Reports 5, 18707 (2015).

[105], "Influence of epitaxial BiFeO3 on superparamagnetic behavior of CoFeB thin film", Q. T. Zhang, L. You, C.H. Wan, Z.H. Yuan, X. Zhang, J. Wang, X. F. Han, J. Appl. Phys. 117, 143904 (2015).

[104], "Large magnetoresistance at high bias voltage in double-layer organic spin valves", S. H. Liang, R. Geng, Q. T. Zhang, L. You, R. C. Subedi, J. Wang, X. F. Han, T. D. Nguyen, Organic Electronics 26, 314 (2015).

[103], "Nanoscale phase mixture in uniaxial strained BiFeO3 (110) thin films", Huajun Liu, Ping Yang, Lu You, Yang Zhou, Zhen Fan, Hui Ru Tan, Junling Wang, John Wang, Kui Yan, J. Appl. Phys. 118, 104103 (2015).

[102], "Flexible organic ferroelectric films with large piezoelectric response", Wenxiu Gao, Lei Chang, He Ma, Lu You, Jiang Yin, Junming Liu, Zhiguo Liu, Junling Wang*, and Guoliang Yuan*, NPG Asia Materials 7, e189 (2015).

[101], "Spin Hall magnetoresistance in CoFe2O4/Pt films", Hao Wu, Qintong Zhang, Caihua Wan, Syed Shahbaz, Ali, Zhonghui Yuan, Lu You, Junling Wang, Yongseong Choi, Xiufeng Han, IEEE Transactions on Magnetics 51, 4100104, doi: 10.1109/TMAG.2015.2433060 (2015).

[100], "Unraveling how electronic and spin structures control macroscopic properties of manganite ultra-thin films", Xinmao Yin, Muhammad Aziz Majidi, Xiao Chi, Peng Ren, Lu You, Natalia Palina, Xiaojiang Yu, Caozheng Diao, Daniel Schmidt, Baomin Wang, Ping Yang, Mark B.H. Breese, Junling Wang*, Andrivo Rusydi*, NPG Asia Materials 7, e196 (2015).

[99], "Enhanced visible light photocatalytic properties of TiO2 thin films on the textured multicrystalline silicon wafers", Jianjiang Li, Jingjiao Zhang, Liang Fang*, Junling Wang, Mingrong Shen and Xiaodong Su, Journal of Materials Chemistry A 3, 4903 (2015).

2014

[98],"Unusual anisotropic magnetoresistance in charge-orbital ordered Nd0.5Sr0.5MnO3 polycrystals", Huali Yang, Baomin Wang, Yiwei Liu, Zhihuan Yang, xiaojian Zhu, Yali Xie, Zhenghu Zuo, Bin Chen, Qingfeng Zhan, Junling Wang, Run-Wei Li, J. Appl. Phys. 116, 234505 (2014).

[97], "Ab-initio study of donor-acceptor codoping for n-type CuO", Yuan Peng, Jianwei Zheng, Ping Wu, and Junling Wang*J. Appl. Phys. 116, 163704 (2014).

[96], "Effect of Lanthanum Doping on Tetragonal-like BiFeO3 with Mixed-phase Domain Structures", Lu You, Petrus Caesario, Liang Fang, Peng Ren, Le Wang, Yang Zhou, Alexei Gruverman and Junling Wang*Phys. Rev. B 90, 134110 (2014).

[95], "CdS sensitized 3D hierarchical TiO2/ZnO heterostructure for efficient solar energy conversion", Zhaoke Zheng, Wen Xie, Zhi Shiuh Lim, Lu You, and Junling Wang*Scientific Report 4, 5721, doi:10.1038/srep05721 (2014).

[94], "Universal Ferroelectric Switching Dynamics of Vinylidene Fluoride-trifluoroethylene Copolymer Films", Wei Jin Hu, Deng-Ming Juo, Lu You, Junling Wang, Yi-Chun Chen, Ying-Hao Chu, Tom Wu*, Scientific Report 4, 4772 (2014).

[93], "Beta-phase PVDF films encouraged more homogeneous cell distribution and more significant deposition of fibronectin towards the cell-material interface compared to alpha-phase PVDF films", YKA Low, X. Zou, YM Fang, JL Wang, WS Lin, FYC Boey, KW Ng, Materials Science and Engineering C- Materials for Biological Applications 34, 345 (2014).

[92], "Magneto-mechanical coupling effect in amorphous Co40Fe40B20 films grown on flexible substrates", Zhenghua Tang, Baomin Wang, Huali Yang, Xinyu Xu, Yiwei Liu, Dandan Sun, Lixiang Xia, Qingfeng Zhan, Bin Chen, Minghua Tant, Yichun Zhou, Junling Wang, Run-Wei Li, Appl. Phys. Lett. 105 103504 (2014).

[91], "Photovoltaic property of domain engineered epitaxial BiFeO3 films", Yang Zhou, Liang Fang, Lu You, Peng Ren, Le Wang, Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 105, 252903 (2014).

[90], "Positive temperature coefficient of magnetic anisotropy in polyvinylidene fluoride (PVDF)-based magnetic composites", Yiwei Liu, Baomin Wang, Qingfeng Zhan, Zhenhua Tang, Huali Yang, Gang Liu, Zhenghu Zuo, Xiaoshan, Zhang, Yali Xie, Xiaojian Zhu, Bin Chen, Junling Wang, Run-Wei Li, Scientific Reports 4, 6615 (2014).

[89], "Switchable photovoltaic response from polarization modulated interfaces in BiFeO3 thin films", Liang Fang, Lu You, Yang Zhou, Peng Ren, Zhi shiuh Lim, Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 104, 142903 (2014).

[88], "Mechanism of Polarization Fatigue in BiFeO3: the Role of Schottky Barrier", Yang Zhou, Xi Zou, Lu You, Rui Guo, Zhi Shiuh Lim, Lang Chen, Guoliang Yuan,* and Junling Wang*, Appl. Phys. Lett. 104, 012903 (2014).

[87], "Inverse opal structured Ag/TiO2 plasmonic photocatalyst prepared by pulsed current deposition and its enhanced visible light photocatalytic activity", Zhiyuan Chen, Liang Fang,* Wen Dong, Fengang Zheng, Mingrong Shen and Junling Wang*, J. Mater. Chem. A 2, 824(2014).

2013

[86], "Nonvolatile Resistive Switching in Pt/LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures", Shuxiang Wu, Xin Luo, Stuart Turner, Haiyang Peng, Weinan Lin, Junfeng Ding, Adrian David, Biao Wang, Gustaaf Van Tendeloo, Junling Wang, and Tom Wu, Phys. Rev. X 3, 041027 (2013).

[85], "Multiferroicity in manganite/titanate superlattices determined by oxygen pressure-mediated cation defects", Z. Li, L. You, Z. Yang, H.R. Tan, P. Ren, X.F. Chen, J.S. Pan, J.L. Wang, L. Wang, M. Bosman, W.G. Zhu and Z. L. Dong, J. Appl. Phys. 113, 164302 (2013).

[84], "Origin of the uniaxial magnetic anisotropy in La0.7Sr0.3MnO3 on stripe-domain BiFeO3",Lu You, Baomin Wang, Xi Zou, Zhi Shiuh Lim, Yang Zhou, Hui Ding, Lang Chen and Junling Wang*Phys. Rev. B 88, 184426 (2013).

[83],"Oxygen Driven Anisotropic Transport in Ultra-thin Manganite Films", Baomin Wang, Lu You, Peng Ren, Xinmao Yin, Yuan Peng, Bin Xia, Lan Wang, Xiaojiang Yu, Sock Mui Poh, Ping Yang, Guoliang Yuan, Lang Chen, Andrivo Rusydi* and Junling Wang*Nature Communications 4, 2778 (2013).

[82], "Orientation dependence of electrocaloric effects in PZN-PT single crystals", Rami Chukka, Suresh Vandrangi, Zuhuang Chen, Lu You, Junling Wang, Ping Yang and Lang Chen, AIP Advances 3, 072118 (2013).

[81],"Large tensile-strain-induced monoclinic MB phase in BiFeO3 epitaxial thin films on a PrScO3 substrate", Zuhuang Chen, Yajun Qi, Lu You, Ping Yang, C. W. Huang, Junling Wang, Thirumany Sritharan, and Lang Chen, Phys. Rev. B 88, 054114 (2013).

[80], "General route to ZnO nanorod arrays on conducting substrates via Galvanic-cell-based approach", Zhaoke Zheng, Zhi Shiuh Lim, Yuan Peng, Lu You, Lang Chen and Junling Wang*Scientific Report 3, 2434, (2013).

[79], “Non-volatile memory based on ferroelectric photovoltaic effect”, Rui Guo, Lu You, Yang Zhou, Zhi Shiuh Lim, Xi Zou, Lang Chen, R. Ramesh, Junling Wang*Nature Communications 4,1990 (2013).

[78], “Photocarrier generation in CuxO thin films deposited by radio frequency sputtering”, Viet Pham Thien, Manohar Rao, P. Andreasson, Yuan Peng, Junling Wang, and K. B. Jinesh, Appl. Phys. Lett. 102, 032103 (2013).

[77], "Quantifying thickness-dependent charge mediated magnetoelectric coupling in magnetic/dielectric thin film heterostructures", Z. Zhou, T.X. Nan, Y. Gao, X. Yang, S. Beguhn, M. Li, Y. Lu, J. L. Wang, M. Liu, K. Mahalingam, B.M. Howe, G. J. Brown and N.X. Sun, Appl. Phys. Lett. 103, 232906 (2013).

[76], "Temperature controlled c axis elongated low symmetry phase BiFeO3 thin film on STO substrate", Peng Ren, Soon Khuen Cho, Peng Liu, Lu You, Xi Zou, Baomin Wang, Junling Wang, and Lan Wang, AIP Advances 3, 012110 (2013).

[75], "Temperature-dependent tunneling electroresistance in Pt/BaTiO3/SrRuO3 ferroelectric tunnel junctions", Zheng Wen, Lu You, Junling Wang, Aidong Li and Di Wu, Appl. Phys. Lett. 103, 132913 (2013).

[74], "Unusual 90 degrees domain structure in (2/3)Bi(Zn1/2Ti1/2)O3-(1/3)BiFeO3 epitaxial films with giant 22% tetragonal distortion", Shintaro Yasui, Keisuke Yazawa, Masaaki Matsushima, Tomoaki Yamada, Hitoshi Morioka, Hiroshi Uchida, Takashi Iijima, Lu You, Junling Wang, Takashisa Yamamoto, Yuichi Ikuhara, Hiroshi Funakubo, Appl. Phys. Lett. 103, 042904 (2013).

2012

[73], "Chemoselective photodeoxidization of Graphene oxide using sterically hindered amines as catalyst: synthesis and applications", Fei Zhao, Juqing Liu, Xiao Huang, Xi Zou, Gang Lu, Pengju Sun, Shixin Wu, Wei Ai, Mingdong Yi, Xiaoying Qi, Linghai Xie, Junling Wang, Hua Zhang, and Wei Huang, ACS Nano 6, 3027 (2012).

[72], "Characterization and Manipulation of Mixed Phase Nanodomains in Highly-strained BiFeO3 Thin Films", Authors: You, Lu; Chen, Zuhuang; Zou, Xi; Ding, Hui; Chen, Weigang; Chen, Lang; Yuan, Guoliang; Wang, Junling*ACS Nano 6, 5388 (2012).

[71], “Influence of target composition and deposition temperature on the domain structure of BiFeO3 thin films”, Rui Guo, Lu You, M. Motapothula, Zhen Zhang, M.B.H. Breese, Lang Chen, Di Wu, and JunlingWang*AIP advances 2, 042104 (2012).

[70], “Electric-field control of magnetic properties of CoFe2O4 films on Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 substrate", Hui Ding, Jun Wei Cheah, Lang Chen, Thirumany Sritharan, Junling Wang*Thin Solid Films 522, 420 (2012).

[69], “Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics, Xiamin Chen, Junling Wang, Guoliang Yuan, Di Wu, Junming Liu, Jiang Yin, and Zhiguo Liu, Journal of Alloys and Compounds 541, 173 (2012).

[68], "Mechanism of Polarization Fatigue in BiFeO3", Xi Zou, Lu You, Weigang Chen, Hui Ding, Di Wu, Tom Wu, Lang Chen, Junling Wang*ACS Nano 10, 8997 (2012).

[67], "Charge Trapping-Detrapping Induced Resistive Switching in (Ba0.7,Sr0.3)TiO3", Xi Zou, Hock Guan Ong, Lu You, Weigang Chen, Hui Ding, Hiroshi Funakubo, Lang Chen, and Junling Wang*AIP Advances 2, 032166 (2012).

[66], “Abnormal Poisson’s ratio and linear compressibility in perovskite materials”, C. W. Huang, Wei Ren, Viet Cuong Nguyen, Zuhuang Chen, Junling Wang, T. Sritharan and Lang Chen, Advanced Materials 24, 4170 (2012).

[65],“Structure and piezoelectric properties of BiFeO3 and Bi0.92Dy0.08FeO3 multiferroics at high temperature”, Chen Sun, Xiaomin Chen, Junling Wang, Guoliang Yuan, Jiang Yin, Zhiguo Liu, Solid State Communications 152, 1194 (2012).

[64], “Dielectric dynamics of epitaxial BiFeO3 thin films”, Peng Ren, Peng Liu, Bin Xia, Xi Zou, Lu You, Junling Wang and Lan Wang, AIP Advances 2, 022133 (2012).

[63], "Coexistence of ferroelectric vortex domains and charged domain walls in epitaxial BiFeO3 film on (110)O GdScO3 substrate", Yajun Qi, Zuhuang Chen, Chuanwei Huang, Lihua Wang, Xiaodong Han, Junling Wang, Ping Yang, Thirumany Sritharan, and Lang Chen, J. Appl. Phys. 111, 104117 (2012).

[62], "Density functional theory analysis of dopants in cupric oxide", Yuan Peng, Zhen Zhang, Thien Viet Pham, Yang Zhao, Ping Wu, and Junling Wang*J. Appl. Phys. 111, 103708 (2012).

[61], "Domain tuning in mixed-phase BiFeO3 thin films using vicinal substrate", Lu You, Shintaro Yasui, Xi Zou, Hui Ding, Zuhuang Chen, Weigang Chen, Lang Chen, Hiroshi Funakubo, Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 100, 202901 (2012).

[60], "Growth of (111)-oriented BaTiO3–Bi(Mg0.5Ti0.5)O3 epitaxial films and their crystal structure and electrical property characterizations",Hidenori Tanaka, Mohamed-Tahar Chentir, Tomoaki Yamada, Shintaro Yasui, Yoshitaka Ehara, Keisuke Yamato, Yuta Kashiwagi, Chua Ngeah Theng, Junling Wang, Soichiro Okamura, Hiroshi Uchida, Takashi Iijima, Satoshi Wada, and Hiroshi Funakubo, J. Appl. Phys. 111, 084108 (2012).

[59], “Study of Strain effect on in-plane polarization in epitaxial BiFeO3 thin films using planar electrodes”, Zuhuang Chen, Xi Zou, Wei Ren, Lu You, Chuanwei Huang, Yurong Yang, Ping Yang, Junling Wang, Thirumany Sritharan, L. Bellaiche, and Lang Cheng, Phys. Rev. B, 86, 235125 (2012).

[58], "Temperature-driven evolution of hierarchical nanodomain structure in tetragonal-like BiFeO3 films", Yajun Qi, Zuhuang Chen, Lihua Wang, Xiaodong Han, Junling Wang, Thirumany Sritharan and Lang, Chen, Appl. Phys. Lett. ,100, 022908 (2012).

2011

[57], "Photovoltaic property of BiFeO3 thin films with 109˚ domains", Rui Guo, Lu You, Lang Chen, Di Wu, and Junling Wang*, Appl. Phys. Lett., 99, 122902 (2011).

[56], “Coexistence of ferroelectric triclinic phases in highly strained BiFeO3 films”, Zuhuang Chen, S. Prosandeev, Z. L. Luo, Wei Ren, Yajun Qi, C. W. Huang, Lu You, C. Gao, I.A. Kornev, Tom Wu, Junling Wang, P. Yang, T. Sritharan, L. Bellaiche and Lang Chen, Phys. Rev B, 84, 094116 (2011).

[55], "Domain structure and in-plane switching in a highly strained Bi0.9Sm0.1FeO3 film", Weigang Chen, Wei Ren, Lu You, Yurong Yang, Zuhuang Chen, Yajun Qi, Xi Zou, Junling Wang, Thirumany Sritharan, Ping Yang, L. Bellaiche and Lang Chen, Appl. Phys. Lett. 99, 222904 (2011).

[54], "Nanoscale phase separation in quasi-uniaxial and biaxial strained multiferroic thin films", Yajun Qi, Chuanwei Huang, Zuhuang Chen, Zhenlin Luo, Yiqian Wang, Jun Guo, Tim White, Junling Wang, Chen Gao, Thirumany Sritharan and Lang Chen, Appl. Phys. Lett. 99, 132905 (2011).

[53], "First-principles prediction of a two dimensional electron gas at the BiFeO3/SrTiO3 interface", Zhen Zhang, Ping Wu, Lang Chen, and Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 99, 062902 (2011).

[52], "Origin of hysteresis in the transfer characteristic of carbon nanotube field effect transistor", H. G. Ong, J. W. Cheah, X. Zou, B. Li, X. H. Cao, H. Tantang, L.-J. Li, H. Zhang, G. C. Han and J. Wang*J. Phys. D: Appl. Phys. 44, 285301 (2011).

[51], "Thickness-dependent magnetism and spin-glass behaviors in compressively strained BiFeO3 thin films", Ching-Jung Cheng, Chengliang Lu, Zuhuang Chen, Lu You, Lang Chen, Junling Wang, and Tom Wu, Appl. Phys. Lett. 98, 242502 (2011).

[50], "Multiferroic properties of (Bi1-xPrx)(Fe0.95Mn0.05)O3 thin films",  Zheng Wen, Lu You, Xuan Shen, Xuefei Li, Di Wu, Junling Wang and Aidong Li, Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 176, 990 (2011).

[49], “Enhanced cooling capacities of ferroelectric materials at morphotropic phase boundaries”, Rami Chukka, Jun Wei Cheah, Zuhuang Chen, P. Yang, S. Shannigrahi, Junling Wang and Lang Chen, Appl. Phys. Lett. 98 242902 (2011).

[48], “Low-symmetry monoclinic phases and polarization rotation path mediated by epitaxial strain in multiferroic BiFeO3 thin films”, Zuhuang Chen, Zhenlin Luo, Chuanwei Huang, Yajun Qi, Ping Yang, Lu You, Chuansheng Hu, Tom Wu, Junling Wang, Chen Gao, Thirumany Sritharan and Lang Chen, Advanced Functional Materials 21, 133 (2011).

[47 ], “Visible Light Responsive Perovskite BiFeO3 Pills and Rods with Dominant {111}c Facets”, Linfeng Fei, Jikang Yuan, Yongming Hu, Changzheng Wu, Junling Wang and Yu Wang, Crystal Growth & Design 11, 1049 (2011).

[46], “Understanding Asymmetric Transportation Behavior in Graphene Field-Effect Transistors Using Scanning Kelvin Probe Microscopy”, W. J. Liu, H. Y. Yu, S. H. Xu, Q. Zhang, X. Zou, J.L. Wang, K. L. Pey, J. Wei, H. L. Zhu, and M. F. Li, IEEE Electron Device Letters 32, 128 (2011).

[45], "Effective control of polarity in Bi0.9La0.1FeO3 thin films by dopant-related internal bias",Yang Wang, Weigang Chen, Zuhuang Chen, Naidu Chukka Rami, Junling Wang, John Wang,and Lang Chen, Phys. Status Solidi A 1–5 (2011).

2010

[44], "Low symmetry monoclinic MC phase in epitaxial BiFeO3 thin films on LaSrAlO4 substrates", Zuhuang Chen, Zhenlin Luo, Yajun Qi, Ping Yang, Shuxiang Wu, Chuanwei Huang,Tom Wu, Junling Wang, Chen Gao, Thirumany Sritharan, and Lang Chen, Appl. Phys. Lett. 97, 242903 (2010).

[43], "Superconducting gap induced barrier ehchancement in a BiFeO3-based heterostructure", L. Lu, Y. Wang, L. You, X. Zhou, H. Y. Peng, G. Z. Xing, E. E. M. Chia, C. Panagopoulos, L. chen, J.-M. Liu, J. Wang* and T. Wu*, Appl. Phys. Lett. 97, 252905 (2010).

[42], "Uniaxial magnetic anisotropy in La0.7Sr0.3MnO3 thin film induced by multiferroic BiFeO3 with stripe ferroelectric domains", Lu You, Chengliang Lu, Pan Yang, Guchang Han, Tom Wu, Ulrike Luders, Wilfrid Prellier, Kui Yao, Lang Chen, and Junling Wang*Adv. Mater. 22 (44), 4964 (2010).

[41], "Strain-driven phase transitions and associated dielectric/piezoelectric anomalies in BiFeO3 thin films", C. W. Huang, Y. H. Chu, Z. H. Chen, Junling Wang, T. Sritharan, Q. He, R. Ramesh, and Lang Chen, Appl. Phys. Lett. 97, 152901 (2010).

[40], "Nanoscale polarization relaxation of epitaxial BiFeO3 thin film", Weigang Chen, Lu You, Gaofeng Chen, Ngeah Theng Chua, Ong Hock Guan, Xi Zou, Junling Wang, and Lang Chen, Thin Solid Films, 518, e169 (2010).

[39], “Enhanced ferromagnetism at the rhombohedral-tetragonal phase boundary in Pr and Mn co-substituted BiFeO3 powders”, Zheng Wen, Xuan Shen, Di Wu, Qingyu Xu, Junling Wang and Aidong Li, Solid State Communications 150, 2081 (2010).

[38], “Properties of (K,Na)NbO3-based lead-free piezoelectric films prepared by pulsed laser deposition”, Ngeah Theng Chua, Lu You, Jan Ma, Junling Wang*Thin Solid Films 518, 6777 (2010).

[37], “A magnetically responsive material of single-walled carbon nanotubes functionalized with magnetic ionic liquid”, Xiaowei pei, Ye Hai Yan, Liangyu Yan, Pan Yang, Junling Wang, Rong Xu, Mary B, Chan-Park, Carbon 48, 2501 (2010).

[36],"Polarization switching in quasi-planar BiFeO3 capacitors”, Lu You, Elvin Liang, Rui Guo, Di Wu, Kui Yao, Lang Chen, Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 97, 062910 (2010).

[35], "Nanoscale domains in strained epitaxial BiFeO3 thin Films on LaSrAlO4 substrate", Zuhuang Chen, Lu You, Chuanwei Huang, Yajun Qi, Junling Wang, Thirumany Sritharan, and Lang Chen, Appl. Phys. Lett. 96, 252903 (2010).

[34],"Density functional theory plus U study of vacancy formations in bismuth ferrite", Zhen Zhang, Ping Wu, Lang Chen and Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 96, 232906 (2010).

[33],"Enhanced low field magnetoresistance in nanocrystalline La0.7Sr0.3MnO3 synthesized on MgO nanowires", Z. Zhang, R. Ramadurai, B. T. Xie, L. You, L. M. Wong, S. J. Wang, J. L. Wang,W. Prellier, Y. G. Zhao, and T. Wu, Appl. Phys. Lett. 96, 222501 (2010).

[32], "Temperature-dependent leakage current characteristics of Pr and Mn cosubstituted BiFeO3 thin films", Zheng Wen, Xuan Shen, Jingxian Wu, Di Wu, Aidong Li, Bin Yang, Zhu Wang, Hengzhi Chen and Junling Wang*, Appl. Phys. Lett. 96, 202904 (2010).

[31], “All-Carbon Electronic Devices Fabricated by Directly Grown Single-Walled Carbon Nanotubes on Reduced Graphene Oxide Electrodes”, Bing Li, Xiehong Cao, Hock Guan Ong, Jun Wei Cheah, Xiaozhu Zhou, Zongyou Yin, Hai Li, Junling Wang, Freddy Boey, Wei Huang, Hua Zhang, Advanced Materials 22, 3058 (2010).

[30], “Systematic Variations in structural and electronic properties of BiFeO3 by A-site substitution”, Zhen Zhang, Ping Wu, Li Lu, Lang Chen and Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 96, 012905 (2010).

2009

[29], “Evidences for the depletion region induced by the polarization of ferroelectric semiconductors”, Guo-Liang Yuan, Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 95, 252904 (2009).

[28], "Influence of pulsed laser deposition rate on the microstructure and thermoelectric properties of Ca3Co4O9 thin films", T. Sun, J. Ma, Q.Y. Yan, Y.Z. Huang, J. L. Wang and H.H. Hng, Journal of Crystal Growth 311, 4123 (2009).

[27], “Phenomenological analysis of domain width in rhombohedral BiFeO3 films”, C.W. Huang, Lang Chen, J. Wang, Q. He, S. Y. Yang, Y. H. Chu, and R. Ramesh, Phys. Rev. B 80, 140101 (2009).

[26],"Study of Charge Diffusion at the Carbon Nanotube-SiO2 Interface by Electrostatic Force Microscopy", Yingran He, Hock Guan Ong, Yang Zhao, Sailing He, Lain-Jong Li, and Junling Wang*, J. Phys. Chem. C 113, 15476 (2009).

[25], “Influence of Oxygen Pressure on the Ferroelectric Properties of Epitaxial BiFeO3 Thin Films by Pulsed Laser Deposition”, Lu You, Ngeah Theng Chua, Kui Yao, Lang Chen, and Junling Wang*Phys. Rev. B 80, 024105 (2009).

[24], "A modified scaling law for 180° stripe domains in ferroic thin films", G.-P. Zhao, Lang Chen, and Junling Wang*J. Appl. Phys. 105, 061601 (2009).

[23], “Effective doping of single-layer graphene from underlying SiO2 substrates”, Y. Shi, X. Dong, Peng Chen, Junling Wang, and L. J. Li, Phys. Rev. B 79, 115402 (2009). 

[22], “Illumination-Enhanced Hysteresis of Transistors Based on Carbon Nanotube Networks”, C.W. Lee, X. Dong, S.H. Goh, Junling Wang, J. Wei, and L. J. Li, J. Phys. Chem. C 113 (12), 4745 (2009).

[21], “Low-voltage organic ferroelectric field effect transistors using Langmuir-Schaefer films of poly(vinylidene fluoride-trifluororethylene)”, Chien A. Nguyen, Junling Wang, Lang Chen, Subodh G. Mhaisalkar, and Pooi See Lee, Organic Electronics 10, 145 (2009).

2008

[20], “Development of lead-free piezoceramic”, N. Chua, J. Wang*, and J. Ma, Diffusion and Defect Data Part B (Solid State Phenomena) 136, 63(2008).

[19], “Photoconductivity from carbon nanotube transistors activated by photosensitive polymers”, Yumeng Shi, Xiaochen Dong, Hosea Tantang, Cheng-Hui Weng, Fuming Chen, Chunwei Lee, Keke Zhang, Yuan Chen, Junling Wang and Lain-Jong Li, J. Phys. Chem. C 112 (46), 18201 (2008).

[18], “Charge Injection at Carbon Nanotube-SiO2 Interface”, Hock Guan Ong, Jun Wei Cheah, Lang Chen, Hosea Tangtang, Yanping Xu, Hua Zhang, Lain-Jong Li and Junling Wang*, Appl. Phys. Lett. 93, 093509 (2008).

[17], N-type Behavior of Ferroelectric-Gate Carbon Nanotube Network Transistor”, Jun Wei Cheah, Yumeng Shi, Hock Guan Ong, Chun Wei Lee, Lain-Jong Li and Junling Wang*Appl. Phys. Lett. 93, 082103 (2008).

[16], “Growth, Crystal Structure, and Properties of Epitaxial BiScO3 Thin Films”, Susan Trolier-McKinstry, Michael D. Biegalski, Junling Wang, Alexei Belik and Igor Levin, J. Appl. Phys. 104, 044102 (2008).

[15], "Self-assembled shape- and orientation- controlled synthesis of nanoscale Cu3Si triangles, squares, and wires", Zhou Zhang, Nancy Wong, Hock Guan Ong, Xinjiao Wang, Junling Wang, Shijie Wang, Hongyu Chen and Tom Wu, Nano Letters 8, 3205(2008).

[14], “Work function engineering of electrodes via electropolymerization of ethylenedioxythiophenes and its derivatives”, Yumeng Shi, Shyh-Chyang Luo, Wenjing Fang, Keke Zhang, Emril Mohamed Ali, F.Y.C. Boey, Jackie Y. Ying, Junling Wang, Hsiao-hua Yu and Lain-Jong Li, Organic Electronics 9, 859 (2008).

[13], “Toward High-Performance Solution-Processed Carbon Nanotube Network Transistors by Removing Nanotube Bundles”, Chun Wei Lee, Cheng-Hui Weng, Li Wei, Yuan Chen, Mary B. Chan-Park, Chuen-Horng Tsai, Keh-Chyang Leou, C. H. Patrick Poa, Junling Wang and Lain-Jong Li, J. Phys. Chem. C 112, 12089 (2008).

[12],“dc leakage behavior and conduction mechanism in (BiFeO3)m(SrTiO3)m superlattices”, R. Ranjith, W. Prellier, Jun Wei Cheah, Junling Wang and Tom Wu, Appl. Phys. Lett. Vol. 92, 232905 (2008).

[11], “Strain effects and thickness dependence of ferroelectric properties in epitaxial BiFeO3 thin films”, Hua Ma, Lang Chen, Junling Wang, J. Ma and F. Boey, Appl. Phys. Lett. Vol. 92, 182902 (2008).

Before 2007

[10], "Oxygen vacancy motion in Er-doped barium strontium titanate thin films", Junling Wang and Susan Trolier-McKinstry, Appl. Phys. Lett. 89, 172906 (2006).

[9], "Low-temperature crystallized pyrochlore bismuth zinc niobate thin films by excimer laser annealing", Jian-Gong Cheng, Junling Wang, Tanawadee Dechakupt, Susan Trolier-McKinstry, Appl. Phys. Lett. 87, 232905 (2005).

[8], “Low Symmetry Phase in (001) BiFeO3 Epitaxial Constrained Thin Films”, Guangyong Xu, H. Hiraka, G. Shirane, Jiefang Li, Junling Wang, D. Viehland, Appl. Phys. Lett. 86, 182905 (2005).

[7], "Destruction of spin cycloid in (111)c-BiFeO3 thin films by epitaxial constraint: Enhanced polarization and release of latent magnetization", F. Bai, J. Wang, A.P. Pyatakov, J. Li, N. Wang, L.E. Cross, R. Ramesh, M. Wuttig, A.K., Zvezdin, and D. Viehland, Appl. Phys. Lett. 86, 032511 (2005).

[6], "Dramatically Enhanced Polarization in (001), (101) and (111) BiFeO3 Thin Films due to Epitaxial-induced Transitions", J. F. Li, J. Wang, M. Wuttig, R. Ramesh, N. Wang, B. Ruette, A. P. Pyatakov, A. K. Zevzdin, D. Viehland, Appl. Phys. Lett. 84, 5261 (2004).

[5], "Self-assembled single-crystal ferromagnetic iron nanowires formed by decomposition", L. Mohaddes-Ardabili, H. Zheng, S. G. Ogale, B. Hannoyer, W. Tian, J. Wang, S. E. Lofland, S. R. Shinde, L. Salamanca-Riba, D. G. Schlom, M. Wuttig, R. Ramesh, Nature Materials 3, 533 (2004).

[4], "Three-Dimensional Heteroepitaxy in Self-assembled BaTiO3-CoFe2O4 Nanostructures", H. Zheng, J. Wang, L. Mohaddes-Ardabili, D. G. Schlom, M. Wuttig, R. Ramesh, L. Salamanca-Riba, Appl. Phys. Lett. 85, 2035 (2004).

[3], "Epitaxial BiFeO3 Thin Films on Si", J. Wang, H. Zheng, Z. Ma, S. Prasertchoung, M. Wuttig, R. Droopad, J. Yu, K. Eisenbeiser, R. Ramesh, Appl. Phys. Lett. 85, 2574 (2004).

[2], "Multiferroic BaTiO3-CoFe2O4 Nanostructures", H. Zheng, J. Wang, S. E. Lofland, Z. Ma, L. Mohaddes-Ardabili, T. Zhao, L. Salamanca-Riba, S. R. Shinde, S. B. Ogale, F. Bai, D. Viehland, Y. Jia, D. G. Schlom, M. Wuttig, A. Roytburd, R. Ramesh, Science 303, 661 (2004).

[1], "Epitaxial BiFeO3 Multiferroic Thin Film Heterostructures", J. Wang, J. B. Neaton, H. Zheng, V. Nagarajan, S. B. Ogale, B. Liu, D. Viehland, D. G. Schlom, U. V. Waghmare, N. A. Spaldin, K. M. Rabe, M. Wuttig, R. Ramesh, Science 299, 1719 (2003).

Book and Book Chapters:

1, Multiferroic Materials: Properties, Techniques, and Applications, Edited by Junling WANG, ISBN-13: 978-1482251531, ISBN-10: 1482251531, CRC Press, 2016. Available at link.

2, “Study of Carbon Nanotube Based Devices Using Scanning Probe Microscope”, Hock Guan Ong and Junling Wang*, Chapter 14, "Physical and Chemical Properties of Carbon Nanotubes", edited by Satoru Suzuki, ISBN 978-953-51-1002-6 (2013). Open Access bookLink

Copyright © 2018 All Rights Reserved.