Publications

  • Journal Papers

(Equal contribution; *Corresponding authors)

(1) Jin Yang, Shaolong Jiang*, Jiafeng Xie, Huachao Jiang, Shujuan Xu, Kai Zhang, Yuping Shi, Yanfeng Zhang, Zhi Zeng, Guangyou Fang, Tianwu Wang*, Fuhai Su*. Identifying the Intermediate Free-Carrier Dynamics Across the Charge Separation in Monolayer MoS2/ReSe2 Heterostructures. ACS Nano 2021, https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06822. 

(2) Shaolong Jiang†,*, Cheng Zhang, Erding Zhao, Mengjiao Han, Liang Zhu, Yu-Qing Zhao*. Synthesis of ultrathin PdSe2 flakes for hydrogen evolution reaction. Appl. Surf. Sci. 2021570, 151178. 

(3) Yu-Qing Zhao*, Zhao-Sheng Liu, Guo-Zheng Nie, Zhong-Hua Zhu, Yi-Feng Chai, Jun-Nian Wang, Meng-Qiu Cai*Shaolong Jiang*. Structural, electronic, and charge transfer features for two kinds of MoS2/Cs2PbI4 interfaces with optoelectronic applicability: Insights from first-principles. Appl. Phys. Lett. 2021118, 173104. (Editor's Pick)

(4) Chunyu XieShaolong Jiang, Yinlu Gao, Min Hong, Shuangyuan Pan, Jijun Zhao*, Yanfeng Zhang*. Giant Thickness-Tunable Bandgap and Robust Air Stability of Two-Dimensional Palladium Diselenide. Small 202016, 2000754. (Inside Back Cover)

(5) Shaolong Jiang†,*, Jin Yang, Yuping Shi, Jing Zhao, Chunyu Xie, Liyun Zhao, Jiatian Fu, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Qin Xie, Huachao Jiang, Qing Zhang, Xianlong Wang, Fuhai Su*, Yanfeng Zhang. Salt-assisted growth and ultrafast photocarrier dynamics of large-sized monolayer ReSe2Nano Res. 202013, 667–675.

(6) Yu-Qing Zhao*, Ying Xu, Dai-Feng Zou, Jun-Nian Wang, Guo-Feng Xie, B Liu, Meng-Qiu Cai*Shao-Long Jiang*. First-principles study on photovoltaic properties of 2D Cs2PbI4-black phosphorus heterojunctions. J. Phys.: Condens. Matter 202032, 195501.

(7) Qian Liu*, Yaqiang Tian, Xiaoping Zheng, Liansheng Chen, Yuqing Zhao*Shaolong Jiang*. Oxygen manipulation at the Co/SiO2 interface and its effect on spin-dependent transport properties. Applied Physics A 2020126, 509.

(8) Shaolong Jiang, Chunyu Xie, Yue Gu, Qinghua Zhang, Xianxin Wu, Yilin Sun, Wei Li, Yuping Shi, Liyun Zhao, Shuangyuan Pan, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Dan Xie, Qing Zhang, Xinfeng Liu, Xiaolong Zou, Lin Gu, Yanfeng Zhang*. Anisotropic Growth and Scanning Tunneling Microscopy Identification of Ultrathin Even-Layered PdSe2Small 201915, 1902789.

(9) Chunyu XieShaolong Jiang, Xiaolong Zou, Yuanwei Sun, Liyun Zhao, Min Hong, Shulin Chen, Yahuan Huan, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Yuping Shi, Porun Liu, Qing Zhang, Peng Gao, Yanfeng Zhang*. Space-confined growth of monolayer ReSe2 under a graphene layer on Au foils. Nano Res. 201912, 149–157.

(10) Shaolong Jiang†,*, Qian Liu, Yuqing Zhao*. High annealing stability of spin-dependent transport properties in perpendicular multilayers with Ta2O5 interfacial layer. Thin Solid Films 2019685, 234–237.

(11) Shaolong Jiang, Min Hong, Wei Wei, Liyun Zhao, Na Zhang, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Nan Gao, Xiebo Zhou, Chunyu Xie, Jianping Shi, Yahuan Huan, Lianming Tong, Jijun Zhao, Qing Zhang, Qiang Fu*, Yanfeng Zhang*. Direct synthesis and in situ characterization of monolayer parallelogrammic rhenium diselenide on gold foil. Communications Chemistry 20181, 17. (Editor’s Pick)

(12) Shaolong Jiang, Zhepeng Zhang, Na Zhang, Yahuan Huan, Yue Gong, Mengxing Sun, Jianping Shi, Chunyu Xie, Pengfei Yang, Qiyi Fang, He Li, Lianming Tong, Dan Xie, Lin Gu, Porun Liu, Yanfeng Zhang*. Application of chemical vapor-deposited monolayer ReSe2 in the electrocatalytic hydrogen evolution reaction. Nano Res. 201811, 1787–1797.

(13) Shaolong Jiang, Liyun Zhao, Yuping Shi, Chunyu Xie, Na Zhang, Zhepeng Zhang, Yahuan Huan, Pengfei Yang, Min Hong, Xiebo Zhou, Jianping Shi, Qing Zhang*, Yanfeng Zhang*. Temperature-dependent Raman spectroscopy studies of the interface coupling effect of monolayer ReSe2 single crystals on Au foils. Nanotechnology 201829, 204003.

(14) Qian Liu*Shaolong Jiang*, Jiao Teng. Anomalous Hall effect assisted by interfacial chemical reaction in perpendicular Co/Pt multilayers. J. Magn. Magn. Mater. 2018454, 264–266.

(15) Qian Liu†,*Shaolong Jiang†,*, Jiao Teng. Interfacial chemical structure-modulated anomalous Hall effect in perpendicular Co/Pt multilayers. Appl. Surf. Sci. 2018433, 556–559.

(16) Shao-Long Jiang, Guang Yang, Jiao Teng*, Qi-Xun Guo, Yi-Wei Liu, Xu-Jing Li, Guang-Hua Yu*. Effects of HfO2/Co interface and Co/HfO2 interface on anomalous Hall behavior in perpendicular Co/Pt multilayers. J. Magn. Magn. Mater. 2017433, 42–46.

(17) Shao-Long Jiang, Xu-Jing Li, Yi-Wei Liu, Xi Chen, Qian-Qian Liu, Gang Han, Guang Yang, Dong-Wei Wang*, Jing-Yan Zhang, Jiao Teng, Guang-Hua Yu*. Thermally stable anomalous Hall behavior in perpendicular Co/Pt multilayers sandwiched by HfO2 layers. Appl. Surf. Sci. 2016360, 758–761.

(18) Shao-long Jiang, Guang Yang, Jiao Teng*, Qi-Xun Guo, Lei-Lei Li, Guang-Hua Yu*. Interface-engineered spin-dependent transport in perpendicular Co/Pt multilayers. Appl. Surf. Sci. 2016387, 375–378.

(19) Shao-Long Jiang, Xi Chen, Jing-Yan Zhang, Guang Yang, Jiao Teng, Xu-Jing Li, Yi Cao, Qian-Qian Liu, Kang Yang, Chen Hu, Guang-Hua Yu*. Oxygen atom diffusion-driven anomalous Hall behavior in Co/Pt multilayers. Thin Solid Films 2015579, 123–126.

(20) Shao-Long Jiang, Xi Chen, Kang Yang, Gang Han, Jiao Teng, Xu-Jing Li, Guang Yang, Qian-Qian Liu, Yi-Wei Liu, Lei Ding, Guang-Hua Yu*. Interface-assisted magnetoresistance behavior for ultrathin NiFe films. J. Magn. Magn. Mater. 2015393, 419–422.

(21) Shao-Long Jiang, Xi Chen, Xu-Jing Li, Kang Yang, Jing-Yan Zhang, Guang Yang, Yi-Wei Liu, Jin-Hui Lu, Dong-Wei Wang*, Jiao Teng, Guang-Hua Yu*. Anomalous Hall effect engineering via interface modification in Co/Pt multilayers. Appl. Phys. Lett. 2015107, 112404.

(22) Shao-Long Jiang, Xi Chen, Jing-Yan Zhang, Guang Yang, Jiao Teng, Xu-Jing Li, Yi Cao, Zhi-Duo Zhao, Kang Yang, Yang Liu, Guang-Hua Yu*. Chemically manipulated anomalous Hall effect and perpendicular magnetic anisotropy in Co/Pt multilayers. Appl. Surf. Sci. 2014320, 263–266.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.