Publications

 • Journal Papers

Academic achievements:

 1. Shenyang Huang, Fanjie Wang, Guowei Zhang, Chaoyu Song, Yuchen Lei, Qiaoxia Xing, Chong Wang, Yujun Zhang, Jiasheng Zhang, Yuangang Xie, Lei Mu, Chunxiao Cong, Mingyuan Huang, and Hugen Yan, “From anomalous to normal: Temperature dependence of the band structure in two-dimensional black phosphorus”, Physical Review Letters (just accepted, 2020)
 2. Bingbing Lyu, Yifan Gao, Yujun Zhang, Le Wang, Xiaohua Wu, Yani Chen, Jiasheng Zhang, Gaomin Li, Qiaoling Huang, Naipeng Zhang, Yuanzhen Chen, Jiawei Mei, Hugen Yan, Yue Zhao, Li Huang, Mingyuan Huang, "Probing the Ferromagnetism and Spin Wave Gap in VI3 by Helicity-Resolved Raman Spectroscopy", Nano Lett., 2020, 20(8), 6024-6031.
 3. Yujun Zhang, Xiaohua Wu, Bingbing Lv, Minghui Wu, Shixuan Zhao, Junyang Chen, Mengyuan Jia, Chusheng Zhang, Le Wang, Xinwei Wang, Yuanzhen Chen, Jiawei Mei, Takashi Taniguchi, Kenji watanabe, Hugen Yan, Qihang Liu, Li Huang, Yue Zhao, Mingyuan Huang, “Magnetic order induced polarization anomaly of Raman scattering in CrI3 layers”, Nano Lett., 2020, 20(1), 729-734.
 4. Guowei Zhang, Shenyang Huang, Fanjie Wang, Qiaoxia Xing, Chaoyu Song, Chong Wang, Yuchen Lei, Mingyuan Huang, and Hugen Yan, “The optical conductivity of few-layer black phosphorus by infrared spectroscopy”, Nature Communications, 2020, 11, 1847.
 5. Gaomin Li, Liang-Long Huang, Xiaobin Chen, Cai Liu, Shenghai Pei, Xinwei Wang, Shanmin Wang, Yusheng Zhao, Dapeng Yu, Le Wang, Fei Ye, Jia-Wei Mei, and Mingyuan Huang, “Probing the continuum scattering and magnetic collapse in single-crystalline alpha-Li2IrO3 by Raman spectroscopy”, Physical Review B, 2020, 101, 174436.
 6. Shenghai Pei, Liang-Long Huang, Gaomin Li, Xiaobin Chen, Bin Xi, XinWei Wang, Youguo Shi, Dapeng Yu, Cai Liu, Le Wang, Fei Ye, Mingyuan Huang, Jia-Wei Mei, “Magnetic Raman continuum in single crystalline H3LiIr2O6”, Physical Review B, 2020, 101, 201101(R).
 7. Yujun Zhang, Gaomin Li, Shenghai Pei, Bingbing Lyu, Qiaoling Huang, Xinwei Wang, Wei He and Mingyuan Huang, “Self-modulated photoluminescence of CrBr3 flake”, Micro Nano Letters, (just accepted, 2020)
 8. Xiaobing Tang, Wei Chen, Dan Wu, Aijing Gao, Gaomin Li, Jiayun Sun, Kangyuan Yi, Zhaojin Wang, Guotao Pang, Hongcheng Yang, Renjun Guo, Haochen Liu, Huaying Zhong, Mingyuan Huang, Rui Chen, Peter Müller-Buschbaum, Xiao Wei Sun, and Kai Wang, “In Situ Growth of All-Inorganic Perovskite Single Crystal Arrays on Electron Transport Layer”, Advanced Science, 2020, 7, 1902767.
 9. Poulami Ghosh, Mingyuan Huang, “Effects of strain on various properties and applications on one-dimensional nano-/microstructures”, Journal of Materials Science, 2020, 55, 7208.
 10. Yani Chen, Peipei Wang, Minghui Wu, Jinlong Ma, Shihao Wen, Xuefeng Wu, Gaomin Li, Yue Zhao, Kedong Wang, Liyuan Zhang, Li Huang, Wu Li, Mingyuan Huang, “Raman spectra and dimensional effect on the charge density wave transition in GdTe3”, Applied Physics Letters, 2019, 115, 15, 151905.
 11. Gaomin Li, Xiaobin Chen, Yuan Gan, Fenglei Li, Mingqi Yan, Fan Ye, Shenghai Pei, Yujun Zhang, Le Wang, Huimin Su, Junfeng Dai, Yuanzhen Chen, Youguo Shi, Xinwei Wang, Liyuan Zhang, Shanmin Wang, Dapeng Wang, Fei Ye, Jiawei Mei, Mingyuan Huang, “Raman spectroscopy evidence for dimerization and Mott collapse in a-RuCl3 under pressures”, Physical Review Materials, 2019, 3, 2, 023601.
 12. Poulami Ghosh, Dapeng Yu, Mingyuan Huang, “Effect of incident laser power and incorporating polariton effects in GaN microrods”, Journal of Luminescence, 2019, 209, 328-332.
 13. Poulami Ghosh, Dapeng Yu, Tao Hu, Jing Liang, Zhanghai Chen, Yingkai Liu, Mingyuan Huang, “Strong exciton–photon coupling and polariton lasing in GaN microrod”, Journal of Materials Science, 2019, 54, 11, 8472-8481.
 14. Lin Cui, Rui He, Gaomin Li, Yujun Zhang, Yumeng You, Mingyuan Huang, “Raman spectroscopy of optical phonon and charge density wave modes in 1T-TiSe2 exfoliated flakes”, Solid State Communications, 2017, 266, 21-25.
 15. Ze Xiong, Jiawei Chen, Jizhuang Wang, Yu Cai, Xiang Liu, Zhicheng Su, Shijie Xu, Arshad Khan, Wendi Li, Juncao Bian, Gaomin Li, Mingyuan Huang, and Jinyao Tang, “Electrochemical half-reaction-assisted sub-bandgap photon sensing in a graphene hybrid photodetector”, NPG Asia Materials, 2017, 9, e436.
 16. Sai Yu, Hailong Wang, Yong Ni, Linghui He, Mingyuan Huang, Yuan Lin, Jin Qian, Hongyuan Jiang, “Tuning interfacial patterns of molecular bonds via surface morphology”, Soft Matter, 2017, 266, 21.
 17. Ze Xiong, Jiawei Chen, Jizhuang Wang, Yu Cai, Xiang Liu, Zhicheng Su, Shijie Xu, Arshad Khan, Wendi Li, Juncao Bian, Gaomin Li, Mingyuan Huang, Jinyao Tang, “Electrochemical half-reaction-assisted sub-bandgap photon sensing in a graphene hybrid phsotodetector”, Npg Asia Materials, 2017, 9.
 18. Lin Cui, Mingyuan Huang, Yumeng You, Gaomin Li, Yujun Zhang, Chuankun Liu, Shilin Liu, “Enhancement of magnetic dipole emission at yellow light with polarization-independent hexagonally arrayed nanorods optical metamaterials”, Optical Materials Express, 2016, 6, 4, 1151-1160.
 19. Lin Cui, Mingyuan Huang, Yumeng You, Yujun Zhang, Gaomin Li, Shilin Liu, Chuankun Liu, “Electric and magnetic resonances in optical metamaterial for efficient absorption enhancement in ultrathin CdTe-based photovoltaic cells”, Optical Materials Express, 2016, 6, 5, 1480-1487.
 20. Ziming Zhu, Xiaolong Yang, Mingyuan Huang, Qingfeng He, Guang Yang, Zhao Wang, “Mechanisms governing phonon scattering by topological defects in graphene nanoribbons”, Nanotechnology, 2016, 27, 5.
 21. Mingyuan Huang, Tod A. Pascal, Hyungjun Kim, William A. Goddard, Julia R. Greer, “Electronic-mechanical coupling in graphene from in situ nanoindentation experiments and multiscale atomistic simulations”, Nano Letters, 2011, 11, 3, 1241-1246.
 22. Mingyuan Huang, Hugen Yan, Tony F. Heinz, James Hone, “Probing strain-induced electronic structure change in graphene by Raman spectroscopy”, Nano Letters, 2010, 10,10, 4074-4079.
 23. Mingyuan Huang, Hugen Yan, Changyao Chen, Daohua Song, Tony F. Heinz, James Hone, “Phonon softening and crystallographic orientation of strained graphene studied by Raman spectroscopy”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106, 18, 7304-7308.
 24. Bhupesh Chandra, Joydeep Bhattacharjee, Meninder Purewal, Young-Woo Son, Yang Wu , Mingyuan Huang, Tony F. Heinz , Philip Kim , J. B. Neaton , James Hone, “Molecular-Scale Quantum Dots from Carbon Nanotube Heterojunctions”, Nano Letters, 2009, 9, 1544.
 25. Yang Wu, Mingyuan Huang, Feng Wang, X. M. Henry Huang, Sami Rosenblatt, Limin Huang, Hugen Yan, Stephen P. O’Brien, James Hone, and Tony F. Heinz, “Determination of the Young’s Modulus of Structurally Defined Carbon Nanotubes”, Nano Letters, 2009, 8, 4158.
 26. Mingyuan Huang, Yang Wu, Bhupesh Chandra, Hugen Yan, Yuyao Shan, Tony F. Heinz, James Hone, “Direct measurement of strain-induced changes in the band structure of carbon nanotubes”, Physical Review Letters, 2008, 100, 13.
 27. Yang Wu, Janina Maultzsch, Ernst Knoesel, Bhupesh Chandra, Mingyuan Huang, M. Y. Sfeir, Louis Brus, J. Hone , and Tony F. Heinz, “Variable Electron-Phonon Coupling in Isolated Metallic Carbon Nanotubes Observed by Raman Scattering”, Physical Review Letters, 2007, 99, 027402.
 28. Mingyuan Huang, Haibo Chen, Jinan Lv, Pin Lv, Peiqiang Zhang, “A Modified Molecular Structural Mechanics Method for Analysis of Carbon Nanotubes”, Chinese Journal of Chemical Physics, 2006, 19(4), 286-290.
 29. Bhupesh Chandra, Robert Caldwell, Mingyuan Huang, Limin Huang, Matthew Y. Sfeir, Stephen P. O'Brien, Tony F. Heinz, and J. Hone, “Electrical transport measurements of nanotubes with known (n, m) indices”, Physica Status Solidi(b), 2006, 243(13), 3359-3364.
 30. P. De Poortere, H.L. Stormer, L.M. Huang, S.J. Wind, S.P. O'Brien, M. Huang, and J. Hone, “2-nm-wide nanogaps fabricated with single-walled carbon nanotube shadow masks”, J. of Vac. Sci. Technol. B, 2006, 24, 3213.
 31. Limin Huang, Brian White, Matthew Y. Sfeir, Mingyuan Huang, Henry X. Huang, Shalom Wind, James Hone, Stephen O'Brien, “Cobalt Ultrathin Film Catalyzed Ethanol Chemical Vapor Deposition of Single-Walled Carbon Nanotubes”, J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 11103.
 32. Matthew Y. Sfeir, Tobias Beetz, Feng Wang, Limin Huang,  X. M. Henry Huang, Mingyuan Huang,  J. Hone,  Stephen O’Brien,  J. A. Misewich,  Tony F. Heinz,  Lijun Wu, Yimei Zhu,  Louis E. Brus, “Optical Spectroscopy of Single-Walled Carbon Nanotubes of Defined Crystal Structure”, Science, 2006, 312, 554-556.
 33. P. De Poortere, H.L. Stormer. L. M. Huang, S. J. Wind, S. O'Brien, Mingyuan Huang, J. Hone, “Single-wall carbon nanotubes as shadow masks for nanogap fabrication”, Applied Physics letters, 2006, 88, 143124.
 34. Xue Ming Henry Huang, Robert Caldwell, Limin Huang, Seong Chan Jun, Mingyuan Huang, Matthew Y. Sfeir, Stephen P. O’Brien, and James Hone, “Controlled Placement of Individual Carbon Nanotubes”, Nano Letters, 2005, 5, 1515.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.