Publications

  • Journal Papers
  • Authored Books

2021
1. Pu Tan, Longzhu Liu, Zi-Yi Chen, Hanjian Lai, Yulin Zhu, Hui Chen, Nan Zheng, Yuanzhu Zhang and Feng He*“Structure-Property Relationships of Precisely Chlorinated Thiophene-Substituted Acceptors”Adv. Funct. Mater.2021, in press.
2. Hui Chen, Tingxing Zhao, Long Li, Pu Tan, Hanjian Lai, Yulin Zhu, Xue Lai, Liang Han, Nan Zheng, Liang Guo and Feng He*“17.6%-Efficient Quasi-Planar Heterojunction Organic Solar Cells from a Chlorinated 3D Network Acceptor”Adv. Mater.2021, 2102778.
3. Longzhu Liu, Shiyan Chen, Yangyang Qu, Xiang Gao, Liang Han, Zhiwei Lin, Liulin Yang, Wei Wang, Nan Zheng, Yongye Liang, Yuanzhi Tan*, Haiping Xia* and Feng He*“Nanographene-Osmapentalyne Complexes as a Cathode Interlayer in Organic Solar Cells Enhance Efficiency over 18%”Adv. Mater.2021, 2101279.

4. Xue Lai, Wenhui Li, Xiaoyu Gu, Hui Chen, Yuniu Zhang, Gongqiang Li*, Ren Zhang, Dongyu Fan, Feng He*, Nan Zheng, Jiahao Yu, Rui Chen, Aung Ko Ko Kyaw* and Xiaowei Sun, “High-Performance Quasi-2D Perovskite Solar Cells with Power Conversion Efficiency Over 20% Fabricated in Humidity-Controlled Ambient Air”Chem. Eng. J. 2021427, 130949.
5. Congcong Cao, Hanjian Lai, Hui Chen, Yulin Zhu, Mingrui Pu, Nan Zheng, and Feng He*, “Over 17.5% efficiency ternary organic solar cells with enhanced photon utilization via a medium band gap non-fullerene acceptor”, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 16418-16426.

6. Hanjian Lai,‡ Longzhu Liu,‡ Nan Zheng, Liang Han and Feng He*“Push or Pull Electrons: Acetoxy and Carbomethoxy Substituted Isomerisms in Organic Solar Cell Acceptors”J. Phys. Chem. Lett202112, 4666-4673.

7. Lin Chen, Congcong Cao, Hanjian Lai, Yulin Zhu, Mingrui Pu, Nan Zheng, and Feng He*“End-Group Modifications with Bromine and Methyl in Nonfullerene Acceptors: The Effect of Isomerism”ACS Appl. Mater. & Inter.2021, 13, 29737–29745.

8. Heng Li, Liang Han, Yulin Zhu, Paco Fernández-Trillo and Feng He*“Transformation from Rod-like to Diamond-like Micelles by Thermally Induced Nucleation Self-assembly”Macromolecules2021, 54, 5278-5285.
9. Hengtao Wang and Feng He*“Recent Advances of Chlorination in Organic Solar Cells”Synlett2021, 32, A-F. (Invited Contribution)

10. Hengtao Wang, Hui Chen, Weicheng Xie, Hanjian Lai, Tingxing Zhao, Yulin Zhu, Lin Chen, Chunxian Ke, Nan Zheng and Feng He*“Configurational Isomers Induced Significant Difference in All-Polymer Solar Cells” Adv. Funct. Mater.2021, 202100877.
11. Gongya Zhang, Haijun Ning, Hui Chen, Qiuju jiang, Jiaquan Jiang, Pengwei Han, Li Dang, Meichen Xu, Ming Shao, Feng He* and Qinghe Wu*“Naphthalenothiophene Imide-based Polymer Exhibiting Over 17% Efficiency” Joule2021, 5, 931-944.
12. Meigen Guo, Hui Chen, Zhenghui Luo, Yulin Zhu, Feng He* and Chuluo Yang*, “Ternary organic solar cells with PCEs of up to 16.6% by two complementary acceptors working in alloy-like model” Org. Electron.2021, 91, 106085. (Invited Contribution)
13. Tingxing Zhao, Huan Wang, Mingrui Pu, Hanjian Lai, Hui Chen, Yulin Zhu, Nan Zheng and Feng He*“Tuning the Molecular Weight of Chlorine-Substituted Polymer Donors for Small Energy Loss” Chin. J. Chem. 2021, 39, 1651-1658. (Invited Contribution)

14. Pengjie Chao, Hui Chen, Mingrui Pu, Yulin Zhu, Liang Han, Nan Zheng, Jiadong Zhou, Xiaoyong Chang, Daize Mo, Zengqi Xie, Hong Meng and Feng He*“Chlorinated Benzo[1,2-b:4,5-c']dithiophene-4,8-dione Polymer Donor: A Small Atom Makes A Big Difference” Adv. Sci.2021, 9, 2003641.
15. Qiaoqiao Zhao, Hanjian Lai, Hui Chen, Heng Li and Feng He*“H- and J-aggregation inspiring efficient solar conversion” J. Mater. Chem. A2021, 9, 1119-1126.

16. Hanjian Lai, Meigen Guo, Yulin Zhu, Lin Chen, Pu Tan, Chuluo Yang and Feng He*“Cis- and Trans-orientation of Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-based Isomers in Organic Solar Cells” Mater. Chem. Front., 2021, 5, 1486-1494.
17. Daize Mo, Hui Chen, Yulin Zhu, Hsin-Hsiang Huang, Pengjie Chao and Feng He*“Effects of Halogenated End Groups on the Performance of Non-fullerene Acceptors” ACS Appl. Mater. & Inter.2021, 13, 6147-6155.
18. Rong Wei, Hui Chen, Yikun Guo, Han Han, Di Zhang, Yulin Zhu, Feng He* and Dahui Zhao*“Thiophene-fused Perylenediimide-based Polymer Acceptors for High Performance All-polymer Solar Cells” Macromolecules2021, 54, 1499-1506.
19. Mingrui Pu, Hui Chen, Pengjie Chao, Yulin Zhu, Nan Zheng, Hanjian Lai, Tingxing Zhao and Feng He*, “Chlorinated Random Terpolymers with Efficient Solar Conversion and Low Batch-to-Batch Variation” ACS Appl. Polym. Mater.2021, 3, 14-22.
20. Longzhu Liu, Pengjie Chao, Daize Mo and Feng He*, “Chlorinated polymer solar cells simultaneously enhanced by fullerene and non-fullerene ternary strategies” J. Energy Chem.2021, 54, 620-625.

21. Hui Chen, Hanjian Lai, Ziyi Chen, Yulin Zhu, Huan Wang, Liang Han, Yuanzhu Zhang and Feng He*, “17.1%-Efficient Eco-Compatible Organic Solar Cells from a Dissymmetric 3D Network Acceptor” Angew. Chem. Int. Ed.2021, 60, 3238-3246.
22. Haijun Ning, Gongya Zhang, Hui Chen, Zhuoran Wang, Shaofei Ni, Fushen Lu, Fan Liu, Li Dang, Jiangang Liu, Feng He and Qinghe Wu*Naphthalenothiophene Imide-Based Polymer Donor for High Performance Polymer Solar Cells” Chem. Mater2021, 33, 1976-1982.
23. Yingcan Zhao,   Yuexiao Jia,   Jiayi Xu,   Liang Han,   Feng He  and  Xingyu Jiang*The Antibacterial Activities of MoS2 Nanosheets towards Multi-Drug Resistant Bacteria” Chem. Commun2021, 57, 2998-3001.
24. 
Haijun Ning, Qiuju Jiang, Pengwei Han, Man Lin, Gongya Zhang, Jinming Chen, Hui Chen, Suyi Zeng, Jinping Gao, Jiangang Liu, Feng He, and Qinghe Wu*, “Manipulating Solubility Property of Polymer Donor for High-Performance Layer-by-Layer Processed Organic Solar Cells”Energy Environ. Sci.2021, in press.

2020
1. Huan Wang, Liang Han, Jiadong Zhou, Tao Liu1, Daize Mo, Hui Chen, Haijian Lai, Na, Zheng, Zengqi Xie, Wenhua Zheng and Feng He*, “Isomerism: Minor Changes in the Position of Bromine Lead to Notably Different Photovoltaic Performance” CCS Chem., 2020, 2, 2591-2601.

2. Ying Qin, Hui Chen, Jia Yao, Yue Zhou, Yongjoon Cho, Yulin Zhu, Beibei Qiu, Cheng-Wei Ju, Zhi-Guo Zhang*, Feng He*, Changduk Yang, Yongfang Li and Dongbing Zhao*, “Silicon and oxygen synergistic effects for the discovery of new high-performance nonfullerene acceptors” Nat. Commun.2020, 11, 5814.
3. Hanjian Lai and Feng He*“Crystal Engineering in Organic Photovoltaic Acceptors: A 3D Network Approach” Adv. Energy Mater.2020, 10, 2002678. (Invited Review).
4. Daize Mo, Hui Chen, Jiadong Zhou, Liang Han, Yulin Zhu, PengJie Chao, Nan Zheng, Zengqi Xie and Feng He*“Isomeric Effects of Chlorinated End Groups on Efficient Solar Conversion” J. Mater. Chem. A2020, 8, 23955–23964.
5. Hanjian Lai, Qiaoqiao Zhao, Ziyi Chen, Hui Chen, Pengjie Chao, Yulin Zhu, Yongwen Lang, Nan Zhen, Daize Mo, Yuanzhu Zhang and Feng He*, "Trifluoromethylation Enables a 3D Interpenetrated Low-Band-Gap Acceptor for Efficient Organic Solar Cells" Joule2020, 4, 688-700.
6. Pengjie Chao, Hui Chen, Yulin Zhu, Hanjian Lai, Daize Mo, Nan Zheng, Xiaoyong Chang, Hong Meng and Feng He*"A Benzo[1,2-b:4,5-c′]Dithiophene-4,8-Dione-Based Polymer Donor Achieving an Efficiency Over 16%" Adv. Mater.2020, 32, 1907059.
7. Liang Han, Hua Fan, Yulin Zhu, Meijing Wang, Feng Pan, Dapeng Yu, Yue Zhao* and Feng He*, "Precisely Controlled Two-Dimensional Rhombic Copolymer Micelles for Sensitive Flexible Tunneling Devices" CCS Chem., 2020, 2, 1399-1409.
8. Huan Wang, Tao Liu, Jiadong Zhou, Daize Mo, Liang Han, Hanjian Lai, Hui Chen, Nan Zheng, Yulin Zhu, Zengqi Xie and Feng He*, "Bromination: An Alternative Strategy for Non-Fullerene Small Molecule Acceptors" Adv. Sci.2020, 7, 1903784.
9. Shiyan Chen, Longzhu Liu, Xiang Gao, Yuhui Hua, Lixia Peng, Ying Zhang, Liulin Yang, Yuanzhi Tan, Feng He* and Haiping Xia*, "Addition of alkynes and osmium carbynes towards functionalized dπ–pπ conjugated systems" Nat. Commun.2020, 11, 4651.
10. Qiaoqiao Zhao, Jianfei Qu, and Feng He*"Chlorination: An Effective Strategy for High‐Performance Organic Solar Cells" Adv. Sci.2020, 7, 2000509. (Invited Review)
11. Daize Mo, Hui Chen, Jiadong Zhou, Ningning Tang, Liang Han, Yulin Zhu, Pengjie Chao, Hanjian Lai, Zengqi Xie* and Feng He*"Alkyl Chain Engineering of Chlorinated Acceptors for Elevated Solar Conversion" J. Mater. Chem. A2020, 8, 8903-8912.
12. Hanjian Lai, Hui Chen, Yulin Zhu, Lin Chen, Hsin-Hsiang Huang and Feng He*"An asymmetrical A–DAD–A-type acceptor simultaneously enhances voltage and current for efficient organic solar cells" J. Mater. Chem. A2020, 8, 9670-9676.
13. Daize Mo, Hui Chen, Yulin Zhu, Hsin-Hsiang Huang, Pengjie Chao and Feng He*"Synergistic Effect of Alkyl Chain and Chlorination Engineering on High-Performance Nonfullerene Acceptors" ACS Appl. Mater. & Inter.2020, 12, 28329–28336.
14. Rui Qi, Yulin Zhu, Liang Han, Meijing Wang and Feng He*"Rectangular Platelet Micelles with Controlled Aspect Ratio by Hierarchical Self-Assembly of Poly(3-hexylthiophene)-b-poly(ethylene glycol)" Macromolecules2020, 53, 6555–6565.
15. Pengjie Chao, Meigeng Guo, Yulin Zhu, Hui Chen, Mingrui Pu, Hsin-Hsiang Huang, Hong Meng*, Chuluo Yang* and Feng He*, "Enhanced Photovoltaic Performance by Synergistic Effect of Chlorination and Selenophene π-Bridge" Macromolecules, 2020, 53, 2893-2901.
16. Yulin Zhu, Liang Han, Hua Fan, Meijing Wang, Rui Qi, Yue Zhao and Feng He*"3D spirals of conjugated block copolymers driven by screw dislocation" Macromolecules, 2020, 53, 3217-3223.
17. Pengjie Chao, Hui Chen, Yulin Zhu, Nan Zheng, Hong Meng and Feng He*, "Chlorination of Conjugated Side Chains To Enhance Intermolecular Interactions for Elevated Solar Conversion" Macromolecules, 2020, 53, 165-173.
18. Meijing Wang, Liang Han, Yulin Zhu, Rui Qi, Leilei Tian* and Feng He*"Formation of Hierarchical Architectures with Dimensional and Morphological Control in the Self-Assembly of Conjugated Block Copolymers" Small Methods2020, 4, 1900470.
19. Meijing Wang, Yulin Zhu, Liang Han, Rui Qi and Feng He*"Inky flower-like supermicelles assembled from π-conjugated block copolymers" Poly. Chem.2020, 11, 61-67.
20. Daize Mo, Li Lin, Pengjie Chao, Hanjian Lai, Qingwen Zhang*, Leilei Tian* and Feng He*"Chlorination vs. fluorination: a study of halogenated benzo[c][1,2,5]thiadiazole-based organic semiconducting dots for near-infrared cellular imaging" New J Chem., 2020, 44, 7740-7748.
21. Weiben Chen, Lei Wang, Daize Mo, Feng He, Zhiling Wen, Xiaojun Wu, Hangxun Xu* and Long Chen*, "Modulating Benzothiadiazole‐Based Covalent Organic Frameworks via Halogenation for Enhanced Photocatalytic Water Splitting: Small Changes Make Big Differences" Angew. Chem. Int. Ed.2020, 59, 16902–16909.
22. Xiaoyan Du, Thomas Heumueller, Wolfgang Gruber, Osbel Almora, Andrej Classen, Jianfei Qu, Feng He, Tobias Unruh, Ning Li* and Christoph J. Brabec*, "Unraveling the Microstructure-Related Device Stability for Polymer Solar Cells Based on Nonfullerene Small-Molecular Acceptors" Adv. Mater., 2020, 1908305.
23. Kai Chang, Yaxing Li, Gengxin Du, Mingyao Zhong, Ping Yang, Yulin Zhu, Feng He, Baoxiu Mi*, Xinyan Zhao* and Weiwei Deng*, "Efficient non-fullerene organic photovoltaics printed by electrospray via solvent engineering" ACS Appl. Mater. & Inter.2020, 12, 27405-27415.
24. Chao Zhang, Xin Song, Kai-Kai Liu, Ming Zhang, Jianfei Qu, Can Yang, Gui-Zhou Yuan, Asif Mahmood, Feng Liu*, Feng He, Derya Baran* and Jin-Liang Wang*, "Electron-Deficient and Quinoid Central Unit Engineering for Unfused Ring-Based A1-D-A2-D-A1-Type Acceptor Enables High Performance Nonfullerene Polymer Solar Cells with High Voc and PCE Simultaneously" Small2020, 1907681.
25. Lanqing Li, Chen Shao, Tao Liu, Zhicong Chao, Huanle Chen, Fan Xiao, Huamei He, Zixiang Wei, Yulin Zhu, Huan Wang, Xindan Zhang, Yating Wen, Bing Yang, Feng He and Leilei Tian*, “An NIR-II-Emissive Photosensitizer for Hypoxia-Tolerant Photodynamic Theranostics”Adv. Mater.2020, 202003471.

2019
1. Qiaoqiao Zhao, Zuo Xiao, Jianfei Qu, Longzhu Liu, Henning Richter, Wei Chen, Liang Han, Meijing Wang, Jieming Zheng, Zengqi Xie, Liming Ding* and Feng He*“Elevated Stability and Efficiency of Solar Cells via Ordered Alloy Co-Acceptors” ACS Energy Lett., 20194, 1106-1114.
2. Hui Chen, Yikun Guo, Pengjie Chao, Longzhu Liu, Wei Chen, Dahui Zhao and Feng He*, “A chlorinated polymer promoted analogue co-donors for efficient ternary all-polymer solar cells” Sci. China Chem., 2019, 62(2), 238–244.

3. Jianfei Qu, Duning Li, Huan Wang, Jiadong Zhou, Nan Zheng, Hanjian Lai, Tao Liu, Zengqi Xie and Feng He*“Bromination of the Small-Molecule Acceptor with Fixed Position for High-Performance Solar Cells” Chem. Mater., 201931, 8044-8051.
4. Hanjian Lai, Hui Chen, Jiadong Zhou, Jianfei Qu, Meijing Wang, Weicheng Xie, Zengqi Xie and Feng He*“3D Interpenetrating Network for High-Performance Nonfullerene Acceptors via Asymmetric Chlorine Substitution” J. Phys. Chem. Lett201916, 4737-4743.
5. Hanjian Lai, Hui Chen, Jiadong Zhou, Jianfei Qu, Pengjie Chao, Tao Liu, Xiaoyong Chang, Nan Zheng, Zengqi Xie and Feng He*“Isomer-free: Precise Positioning of Chlorine Induced Interpenetrating Charge Transfer for Elevated Solar Conversion” iSciecne201917, 302-314.
6. Tao Liu, Qiaoqiao Zhao, Huan Wang, Jianfei Qu, Pengjie Chao, Nan Zheng, Hanjian Lai, Daize Mo and Feng He*“Carbon–oxygen-bridged hexacyclic non-fullerene acceptors with chlorinated end groups” Mater. Chem. Front., 2019, 3 (9), 1859-1865.
7. Tengda Huang, Hui Chen, Jiajing Feng, Andong Zhang, Wei Jiang*, Feng He* and Zhaohui Wang*, “Rylene Annulated Subphthalocyanine: A Promising Cone-Shaped Non-Fullerene Acceptor for Organic Solar Cells” ACS Mater. Lett., 20191, 404-409.
8. Jianfei Qu, Qiaoqiao Zhao, Jiadong Zhou, Hanjian Lai, Tao Liu, Duning Li, Wei Chen*, Zengqi Xie* and Feng He*“Multiple Fused Ring-Based Near-Infrared Nonfullerene Acceptors with an Interpenetrated Charge-Transfer Network” Chem. Mater., 201931, 1664-1671.
9. Longzhu Liu, Hui Chen, Wei Chen and Feng He*“From binary to quaternary: high-tolerance of multiacceptors enables development of efficient polymer solar cells” J. Mater. Chem. A20197, 7815-7822.
10. Chao Yao, Bin Liu, Yanan Zhu, Ling Hong, Jingsheng Miao, Jianhui Hou*, Feng He* and Hong Meng*, “Highly Fluorescent Anthracene Derivative as Non-fullerene Acceptor in OSCs with Small Non-radiative Energy Loss of 0.22 eV and High PCEs over 13%” J. Mater. Chem. A2019710212-10216.
11. Xiaowei Zhong, Hui Chen, Meijing Wang, Shenglong Gan, Qiming He, Wei Chen* and Feng He*“Synergistic Effect of Chlorination and Selenophene: Achieving Elevated Solar Conversion in Highly Aggregated Systems” Macromolecules2019, 52, 2393-2401.
12. Hui Chen, Jianfei Qu, Longzhu Liu, Wei Chen and Feng He*“A Study on Carrier Dynamics and Morphology Regulated by DIO in Chlorinated Non-fullerene Polymer Solar Cells” J. Phys. Chem. Lett201910, 936-942.
13. Hajian Lai, Hui Chen, Yue Shen, Meijing Wang, Pengjie Chao, Weicheng Xie, Jianfei Qu, Bing Yang and Feng He*“Using Chlorine Atoms to Fine-Tune the Intermolecular Packing and Energy Levels of Efficient Nonfullerene Acceptors” ACS Appl. Energy Mater., 2019, 2, 7663−7669.
14. Daize Mo, Zhe Chen, Liang Han, Hanjian Lai, Pengjie Chao, Qingwen Zhang*, Leilei Tian* and Feng He*“Highly stable and bright fluorescent chlorinated polymer dots for cellular imaging” New J Chem201943, 2540-2549.
15. Pengjie Chao, Longzhu Liu, Jianfei Qu, Qiming He, Shenglong Gan, Hong Meng, Wei Chen* and Feng He*“Overcoming the trade-off between Voc and Jsc: Asymmetric chloro-substituted two-dimensional benzo [1, 2-b: 4, 5-b′] dithiophene-based polymer solar cells” Dyes and Pigments2019162, 746-754.
16. Pengjie Chao, Nicolas Johner, Xiaowei Zhong, Hong Meng and Feng He*“Chlorination strategy on polymer donors toward efficient solar conversions” J. Energy Chem.201939, 208–216. (Invited Review)
17. Zuo Xiao, Shangfeng Yang, Zhou Yang, Junliang Yang, Hin-Lap Yip, Fujun Zhang,  Feng He, Tao Wang, Jizheng Wang, Yongbo Yuan,* Huai Yang,* Mingkui Wang*  and Liming Ding*,  “Carbon–Oxygen-Bridged Ladder-Type Building Blocks for Highly Efficient Nonfullerene Acceptors” Adv. Mater2019, 31, 1804790.

2018
1. Hui Chen, Zhiming Hu, Huan Wang, Longzhu Liu, Pengjie Chao, Jianfei Qu, Anhua Liu, Wei Chen and Feng He*“A Chlorinated π-Conjugated Polymer Donor for Efficiency Organic Solar Cells” Joule20182, 1623–1634.
2. Liang Han, Meijing Wang, Xiangmeng Jia, Wei Chen, Hujun Qian and Feng He*“Uniform two-dimensional square assemblies from conjugated block copolymers driven by π–π interactions with controllable sizes” Nat. Commun.20189, 865-876.
3. Jianfei Qu, Hui Chen, Jiadong Zhou, Hanjian Lai, Tao Liu, Pengjie Chao, Duning Li, Zengqi Xie, Feng He* and Yuguang Ma, “Chlorine Atom-Induced Molecular Interlocked Network in a Non-Fullerene Acceptor” ACS Appl. Mater. & Inter.201810 (46), 39992–40000.
4. Kai Wang, Hui Chen, Xin Wei, Hassan Bohra, Feng He* and Mingfeng Wang*, “Over 7% photovoltaic efficiency of a semicrystalline donor-acceptor polymer synthesized via direct arylation polymerization” Dyes and Pigments2018158, 183-187.
5. Pengjie Chao, Zhao Mu, Huan Wang, Daize Mo, Hui Chen, Hong Meng, Wei Chen* and Feng He*“Chlorination of Side Chains: A Strategy for Achieving a High Open Circuit Voltage Over 1.0 V in Benzo [1, 2-b: 4, 5-b′] dithiophene-Based Non-Fullerene Solar Cells” ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 2365-2372.
6. Jianfei Qu, Zhao Mu, Hanjian Lai, Hui Chen, Tao Liu, Shuai Zhang, Wei Chen* and Feng He*“Alkyl Chain End Group Engineering of Small Molecule Acceptors for Non-Fullerene Organic Solar Cells” ACS Appl. Energy Mater., 20181, 4724-4730.
7. Pengjie Chao, Longzhu Liu, Jiadong Zhou, Jianfei Qu, Daize Mo, Hong Meng, Zengqi Xie, Feng He* and Yuguang Ma, “Multichloro-Substitution Strategy: Facing Low Photon Energy Loss in Nonfullerene Solar Cells” ACS Appl. Energy Mater., 20181, 6549-86559.
8. Yuan Zhao, Huan Wang, Shengpeng Xia, Feng Zhou, Zhenghui Luo, Jiajia Luo, Feng He* and Chuluo Yang*, “9,9’-Bifluorenylidene-Core Perylene Diimide Acceptors for As-Cast Non-Fullerene Organic Solar Cells: The Isomeric Effect on Optoelectronic Properties” Chem. Eur. J.2018, 24, 4149-4156.
9. Jianfei Qu, Zhao Mu, Hanjian Lai, Mo Xie, Longzhu Liu, Wei Lu, Wei Chen* and Feng He*“Effect of the Molecular Configuration of Perylene Diimide Acceptors on Charge Transfer and Device Performance”ACS Appl. Energy Mater., 20181 (2), 833-840.
10. Zhi-ming Hu, Hui Chen, Xiao-wei Zhong, Jian-fei Qu, Wei Chen*, An-hua Liu* and Feng He*“Design and Synthesis of Halogen Atom Substituted Benzothiadiazole-based Donor Polymers for Efficient Solar Energy Conversion” Acta Polymerica Sinica20182, 273-283.
11. Pengjie Chao, Huan Wang, Daize Mo, Hong Meng, Wei Chen* and Feng He*, “Synergistic Effects of Chlorination and A Fully Two-Dimensional Side-Chain Design on Molecular Energy Level Modulation toward Non-Fullerene Photovoltaics” J. Mater. Chem. A20186, 2942-2951.
12. Yuan Zhao, Huan Wang, Weixuan Zeng, Shengpeng Xia, Feng Zhou, Hui Chen, Feng He* and Chuluo Yang*, “Regulating the optoelectronic properties of small molecule donors with multiple alternative electron-donor and acceptor units for organic solar cells” J. Mater. Chem. A20186, 8101-8108.
13. Zhen Yang, Hui Chen, Huan Wang, Daize Mo, Longzhu Liu, Pengjie Chao, Yulin Zhu, Chuanjun Liu, Wei Chen* and Feng He*, “The integrated adjustment of chlorine substitution and two-dimensional side chain of low band gap polymers in organic solar cells” Polym. Chem., 20189, 940-947.
14. Hassan Bohra, Hui Chen, Yanfen Peng, Amsalu Efrem, Feng He and Mingfeng Wang*, “Direct Arylation Polymerization Toward Efficient Synthesis of Benzo[1,2-c:4,5-c’] Dithiophene-4,8-Dione Based Donor-Acceptor Alternating Copolymers for Organic Optoelectronic Applications” J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.201856, 2554-2564.

2017
1. Huan Wang, Pengjie Chao, Hui Chen, Zhu Mu, Wei Chen* and Feng He*, “Simultaneous Increase in Open-Circuit Voltage and Efficiency of Fullerene-Free Solar Cells through Chlorinated Thieno[3,4‑b]thiophene Polymer Donor” ACS Energy Lett., 20172, 1971-1977. 
2. Daize Mo, Huan Wang, Hui Chen, Shiwei Qu, Pengjie Chao, Zhen Yang, Leilei Tian, Yu-An Su, Yu Gao, Bing Yang, Wei Chen* and Feng He* “Chlorination of low band-gap Polymers: towards high performance polymer solar cells” Chem. Mater., 201729, 2819–2830.
3. Pengjie Chao, Huan Wang, Shiwei Qu, Daize Mo, Hong Meng, Wei Chen* and Feng He*, “From Semi- to Full-Two-Dimensional Conjugated Side-Chain Design: A Way toward Comprehensive Solar Energy Absorption” Macromolecules201750, 9617-9625
4. Shiwei Qu, Huan Wang, Daize Mo, Pengjie Chao, Zhen Yang, Longji Li, Leilei Tian, Wei Chen* and Feng He*, “Fine Tuning of Open-Circuit Voltage by Chlorination in Thieno[3,4‑b]thiophene− Benzodithiophene Terpolymers toward Enhanced Solar Energy Conversion” Macromolecules201750, 4962-4971.
5. Zhiming Hu, Hui Chen, Jianfei Qu, Xiaowei Zhong, Pengjie Chao, Mo Xie, Wei Lu, Anhua Liu*, Leilei Tian, Yu-An Su, Wei Chen* and Feng He*“Design and Synthesis of Chlorinated Benzothiadiazole-Based Polymers for Efficient Solar Energy Conversion” ACS Energy Lett.20172, 753-758.
6. Hui Chen, Pengjie Chao, Dengbao Han, Huan Wang, Jingsheng Miao, Haizheng Zhong*, Hong Meng and Feng He* “Hydroxyl-terminated CuInS2-based quantum dots: potential cathode interfacial modifiers for efficient inverted polymer solar cells” ACS Appl. Mater. & Inter., 20179 (8), 7362–7367.

2016
1. Yuan Zhao, Zhou Xu, Kailong Wu, Huan Wang, Shiwei Qu, Feng He* and Chuluo Yang*, "Diketopyrrolopyrrole based A(2)-D-A(1)-D-A(2) type small molecules for organic solar cells: Effects of substitution of benzene with thiophene" Dyes and Pigments2016130, 282-290.
2. Yuan Zhao, Zhou Xu, Kailong Wu, Huan Wang, Shiwei Qu, Feng He* and Chuluo Yang*, "Influence of the positions of thiophenes and side chains on diketopyrrolopyrrole based narrow band-gap small molecules for organic solar cells" Dyes and Pigments2016130, 100-108.

Publications Prior to SUSTech
1. Feng He, Wei Wang, Wei Chen, Tao Xu, Seth B. Darling, Joseph Strzalka, Yun Liu, Luping Yu*, “Tetrathienoanthracene-based copolymers for efficient solar cells” J. Am. Chem. Soc2011133, 3284-3287.
2. Feng He, Torben Gädt, Ian Manners*, Mitchell A. Winnik*, “Fluorescent “barcode” multiblock co-micelles via the living self-assembly of di- and triblock copolymers with a crystalline core-forming metalloblck” J. Am. Chem. Soc2011133, 9095-9103.
3. Feng He, Luping Yu*, “How far can polymer solar cells go? In need of a synergistic approach” J. Phys. Chem. Lett2011, 3102-3113.
4. Bridget Carsten, Feng He, Hae J. Son, Tao Xu, Luping Yu*, “Stille polycondensation for synthesis of functional materials” Chem. Rev2011111, 1493-1528.
5. Feng He, Torben Gädt, Marcus Jones, Gregory D. Scholes, Ian Manners*, Mitchell A. Winnik*, “Synthesis of poly(ferrocenyldimethylsilane-b-2-vinylpyridine-b-2,5-di(2'-ethylhexyloxy)-1,4-phenylvinylene) and self-assembly to form fluorescent micelles” Macromolecules, 200942, 7953–7960.
6. Feng He, Yinhua Zhou, Shuijun Liu, Leilei Tian, Hai Xu, Houyu Zhang, Bing Yang, Qingfang Dong, Wenjing Tian, Yuguang Ma*, Jiacong Shen, “Cruciform oligo(phenylenevinylene) with a bipyridine bridge: synthesis, its rhenium(I) complex and photovoltaic properties” Chem. Commun2008, 3912–3914.
7. Feng He, Leilei Tian, Weijie Xie, Mao Li, Qi Gao, Muddasir Hanif, Yingfang Zhang, Cheng Gang, Bing Yang, Yuguang Ma,* Shiyong Liu, Jiacong Shen, “Highly efficient blue organic light-emitting devices based on improved guest/host combination” J. Phys. Chem. C, 2008112, 12024–12029.
8. Feng He, Leilei Tian, Hai Xu, Xiaoyu Tian, Weijie Xie, Muddasir Hanif, Jialiang Xia, Fengzhong Shen, Bing Yang, Feng Li, Yuguang Ma,* Yanqiang Yang*, Jiacong Shen, “Diphenylamine substituted cruciform oligo(phenylenevinylene): enhanced one-photon and two-photon excited fluorescence in solid-state” Adv. Funct. Mater200717, 1551–1557.
9. Feng He, Hai Xu, Bing Yang, Yu Duan, Leilei Tian, Keke Huang, Yuguang Ma,* Shiyong Liu, Shouhua Feng, Jiacong Shen, “Oligomeric phenylenevinylene with cross dipole arrangement and amorphous morphology: enhanced solid-state luminescence efficiency and electroluminescence performance” Adv. Mater200517, 2710–2714.
10. Feng He, Hong Xia, Shi Tang, Yu Duan, Ming Zeng, Linlin Liu, Mao Li, Haiquan Zhang, Bing Yang, Yuguang Ma,* Shiyong Liu, Jiacong Shen, “A novel amorphous oligo(phenylenevinylene) dimer with a biphenyl linkage center and fluorene end groups for electroluminescent devices” J. Mater. Chem200414, 2735–2740.
11. Feng He, Gang Cheng, Haiquan Zhang, Yan Zheng, Zengqi Xie, Bing Yang, Yuguang Ma,* Shiyong Liu, Jiacong Shen, “Synthesis, characteristics and luminescence properties of oligo(phenylenevinylene) dimers with a biphenyl linkage center” Chem. Commun. 2003, 2206–2207.
12. Feng He, Haiquan Zhang, Lin He, Yan Zheng, Guo Zhang, Yuguang Ma*, Jiacong Shen, “Twisted PPV copolymers with efficient blue light emitting” Synth. Met. 2003, 135–136, 209–210.
13. Shanfeng Xue, Suijun Liu, Feng He, Liang Yao, Cheng Gu, Hai Xu, Zengqi Xie, Hongbin Wu, Yuguang Ma*, “Chemistry and Material based on 5,5'-bibenzo[c][1,2,5]thiadiazole” Chem. Commun201349, 5730-5732.
14. Haythem A. Saadeh, Luyao Lu, Feng He, Joseph E. Bullock, Wei Wang, Bridget Carsten, Luping Yu*, “Polyselenopheno[3,4‐b]selenophene for Highly Efficient Bulk Heterojunction Solar Cells” ACS Macro lett20121, 400–403.12. 
15. Jieshu Qian, Yijie Lu, Anselina Chia, Meng Zhang, Paul A Rupar, Nikhil Gunari, Gilbert C Walker, Graeme Cambridge, Feng He, Gerald Guerin*, Ian Manners*, Mitchell A Winnik*, “Self-seeding in one dimension: a route to uniform fiber-like nanostructures from block copolymers with a crystallizable core-forming block” ACS Nano 20137, 3754-3766.

16. Mayank Mayukh, In Hwan Jung, Feng He, Luping Yu* “remental optimization in donor polymers for bulk heterojunction organic solar cells exhibiting high performance” J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys., 201250, 1057–1070.
17. Bridget Carsten, Jodi M. Szarko, Luyao Lu, Hae Jung Son, Feng He, Sylvia J. Lou, Lin X. Chen*, Luping Yu*, “Examining the Effect of the Dipole Moment on Charge Separation in Donor–Acceptor Polymers for Organic Photovoltaic Applications” Macromolecules 201245, 6390–6395.
18. Bridget Carsten, Jodi M. Szarko, Hae Jung Son, Wei Wang, Luyao Lu, Feng He, Brian S. Rolczynski, Sylvia J. Lou, Lin X. Chen*, Luping Yu*, “Examining the Effect of the Dipole Moment on Charge Separation in Donor–Acceptor Polymers for Organic Photovoltaic Applications” J. Am. Chem. Soc20115, 8248–8257.
19. Hae J. Son, Feng He, Bridget Carsten, Luping Yu*, “Are We There Yet?-Design of Better Conjugated Polymers for Polymer Solar Cells” J. Mater. Chem201121, 18934-18945.
20. Wei Chen*, Tao Xu, Feng He, Wei Wang, Cheng Wang, Joseph Strzalka, Yun Liu, Jianguo Wen, Dean J. Miller, Jihua Chen, Kunlun Hong, Luping Yu*, Seth B. Darling*, "Hierarchical Nanomorphologies Promote Exciton Dissociation in Polymer/Fullerene Bulk Heterojunction Solar Cells" Nano Letters 201111, 3707–3713.
21. Shumin Yang, Dan Lu, Leilei Tian, Feng He, Geng Chen, Fangzhong Shen, Hong Xu, Yuguang Ma*, “Stable water-dispersed organic nanoparticles: preparation, optical properties, and cell imaging application” Nanoscale2011, 3, 2261-2267.
22. Jodi M. Szarko, Brian S. Rolczynski, Jianchang Guo, Yongye Liang, Feng He, Michael W. Mara, Luping Yu, Lin X. Chen*, “Electronic Processes in Conjugated Diblock Oligomers Mimicking Low Band-Gap Polymers: Experimental and Theoretical Spectral Analysis” J. Phys. Chem. B, 2010114, 14505-14513.
23. Xu Hong, Yang Shu-Min, Chen Geng, Leilei Tian, Feng He, Guangyi Wang, Yuguang Ma*, “Organic Two-photon Fluorescence Nanoparticles for Cell Stains” Chem. J. Chin. Univ., 201031, 632-634.
24. Hai Xu, Feng He, Bing Yang, Hongyu Zhang, Shiyong Liu, Xing Gu, Dandan Liu, Xiaodong Liu, Jingshen Yu, Yuguang Ma*, “Ground, Excited Structures and Photoelectronic Properties of Poly(p-phenylenevinylene) Oligomers with Biphenyl Bridge” Acta Phys.-Chim. Sin200925, 869-875.
25. Liu Suijun, Feng He, Huan Wang, Hai Xu, Chunyu Wang, Feng Li*, Yuguang Ma*, “Cruciform DPVBi: synthesis, morphology, optical and electroluminescent properties” J. Mater. Chem. 200818, 4802–4807.
26. Fangfang Wang, Feng He, Zengqi Xie, Mao Li, Muddasir Hanif, Xing Gu, Bing Yang, Hongyu Zhang, Ping Lu, Yuguang Ma*, “A solution-processible poly(p-phenylene vinylene) without alkyl substitution: Introducing the cis-vinylene segments in polymer chain for improved solubility, blue emission, and high efficiency” J. Polym. Sci. Pol. Chem200846, 5242–5250.
27. Fangfang Wang, Feng He, Zengqi Xie, Yupeng Li, Muddasir Hanif, Mao Li, Yuguang Ma*, “Poly(p-phenylene vinylene) derivatives with different contents of cis-olefins and their effect on the optical properties” Macromol. Chem. Phys2008209, 1381–1388.
28. Yu Duan, Feng He, Ping Chen, Yi Zhao, Shiyong Liu*, Yuguang Ma*, “Small-molecular white organic light-emitting devices employing 2, 5, 2 ', 5 '-tetra (p-trifluoromethylstyryl)-biphenyl as single-emitting component” Opt. Quantum Electron, 200840, 57–63.
29. Leilei Tian, Feng He, Houyu Zhang, Hai Xu, Bing Yang, Chunyu Wang, Ping Lu, Fei Li, Yuguang Ma*, Jiacong Shen, “Thermal cycloaddition facilitated by orthogonal π-π organization through conformational transfer in a swivel-cruciform oligo(phenylenevinylene)”Angew. Chem. Int. Ed. 200746, 3245–3248.
30. Yingfang Zhang, Feng He, Gang Cheng, Chunyan Ruan, Yuanyuan Lin, Yi Zhao, Yuguang Ma*, Shiyong Liu*, “Blue and white organic light-emitting devices using oligo(phenylenvinylene) as a blue emitter” Semicond. Sci. Tech200722, 214–217.
31. Yupeng Li, Fangzhong Shen, Huan Wang, Feng He, Zengqi Xie, Houyu Zhang, Zhiming Wang, Linlin Liu, Feng Li*, Muddasir Hanif, Ling Ye, Yuguang Ma*, “Supramolecular Network Conducting the Formation of Uniaxially Oriented Molecular Crystal of Cyano Substituted Oligo(p-phenylene vinylene) and Its Amplified Spontaneous Emission (ASE) Behavior” Chem. Mater. 200820, 7312–7318.
32. Yupeng Li, Hai Xu, Liyong Wu, Feng He, Fangzhong Shen, Linlin Liu, Bing Yang, Yuguang Ma*, “NMR signal assignment of segments in MEH-CN-PPV cis/trans-conformational segments in MEH-CN-PPV” J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. 200846, 1105–1113.
33. Bing Yang, Zengqi Xie, Houyu Zhang, Hai Xu, Muddasir Hanif, Xing Gu, Feng He, Jingsheng Yu, Yuguang Ma*, Jiacong Shen, Xiaodong Liu, Jikang Feng, “Theoretical study of 2,5-diphenyl-1,4-distyrylbenzene (a model compound of PPV): A comparison of the electronic structure and photophysical properties of cis- and trans-isomers” Chem. Phys. 2008345, 23–31.
34.
Deming Han, Jikang Feng*, Aimin Ren, Xiaohong Shang, Xiangbiao Zhang, Yuguang Ma, and Feng He“Theoretical studies on the one- and two-photon absorption properties of double-bis(styryl)benzene derivatives”J. Chem. Chem. 200826, 77-84.
35. Fangzhong Shen, Feng He, Dan Lu, Zengqi Xie, Weijie Xie, Yuguang Ma*, Bin Hu, “Bright and colour stable white polymer light-emitting diodes” Semicond. Sci. Tech200621, L16–L19.
36. Yu Duan*, Yi Zhao, Ping Cheng, Jiang Li, Shiyong Liu, Feng He, Yuguang Ma*, “High-performance blue electroluminescence devices based on distyrylbenzene derivatives” Appl. Phys. Lett. 200688, 263503.
37. Yingfang Zhang, Gang Cheng, Shufeng Chen, Yan Li, Yi Zhao, Shiyong Liu*, Feng He, Leilei Tian, Yuguang Ma*, “Efficient blue organic light-emitting devices based on oligophenylenevinylene” Appl. Phys. Lett200688, 263508.
38. Hai Xu, Bing Yang, Feng He, Zengqi Xie, Leilei Tian, Xiaodong Liu, Jingshen Yu, Yuguang Ma*, “Theoretical studies on ground state structure, electronic energy level and absorption spectra of PPV oligomers with biphenyl bridge” Chem. J Chinese U., 200627, 510–514.
39. Yu Duan, Feng He, Gang Chen, Jiang Li, Yuguang Ma, Shiyong Liu*, “Blue electroluminescent devices based on a trimeric phenylenvinylene derivative as emitting layer’’ Thin Solid Films 2005492, 275–278.
40. Zengqi Xie, Bing Yang, Gang Cheng, Linlin Liu, Feng He, Fangzhong Shen, Yuguang Ma*, Shiyong Liu, “Supramolecular interactions induced fluorescence in crystal: anomalous emission of 2,5-diphenyl-1,4-distyrylbenzene with all cis double bonds” Chem. Mater200517, 1287–1289.
41. Gang Cheng, Feng He, Yi Zhao, Yu Duan, Haiquan Zhang, Bing Yang, Yuguang Ma*, Shiyong Liu, “Highly efficient blue organic light-emitting devices using oligo(phenylenevinylene) dimers as an emitting layer” Semicond. Sci. Tech200419, 78–80.
42. Gang Cheng, Yi Zhao, Yingfang Zhang, Shiyong Liu*, Feng He, Haiquan Zhang, Yuguang Ma*, “White organic light-emitting devices using 2,5,2',5'-tetrakis(4'-biphenylenevinyl)- biphenyl as blue light-emitting layer” Appl. Phys. Lett200484, 4457–4459.

Organic Bulk Heterojunction Solar Cells, Chapter 3 in Photosynthetic Protein-based Photovoltaics, pp. 61-108. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.