Publications

 • Journal Papers
 • Invention Patent
 • Authored Books
 1. Pang Zhu#, Huifeng Du#, Xingyu Hou#, Peng Lu, Liu Wang, Jun Huang, Ningning Bai, Zhigang Wu, Nicholas X. Fang*, Chuan Fei Guo*, Skin-Electrode Iontronic Interface for Mechanosensing. Nat. Commun. 2021, accepted.
 2. Liu Wang, Dongchang Zheng, Pablo Harker, Aman B Patel, Chuan Fei Guo, Xuanhe Zhao*, Evolutionary design of magnetic soft continuum robots. PNAS 2021, 118, e2021922118.
 3. Shuo Zhang, Jiajun Jiang, Qin Jiang, Wenjie Fei, Chuan Fei Guo, Zhigang Wu*. Dynamically Conformal Mask Printing of Liquid Alloy Circuits on Morphing Objects S Zhang, Adv. Mater. Technol. 2021, 2001274
 4. Lingyu Zhao#, Liu Wang#, Jidong Shi, Xingyu Hou, Qi Wang, Yuan Zhang, Yan Wang, Ningning Bai, Junlong Yang, Jianming Zhang, Bo Yu, Chuan Fei Guo*. Shape-Programmable Interfacial Solar Evaporator with Salt-Precipitation Monitoring Function. ACS Nano 2021,2021, 15, 5752–5761.
 5. Peng Lu, Liu Wang, Pang Zhu, Jun Huang, Yueji Wang, Ningning Bai, Yan Wang, Gang Li, Junlong Yang, Kewei Xie, Jianming Zhang, Bo Yu, Yuan Dai, Chuan Fei Guo*. Iontronic Pressure Sensor with High Sensitivity and Linear Response over A Wide Pressure Range Based on Soft Micropillared Electrodes. Sci. Bull. 2021,66(11), 1091–1100.
 6. Yong Qian, Yijie Zhou, Mingjin Lu, Xiaoshuang Guo, Dongjie Yang, Hongming Lou, Xueqing Qiu*Chuan Fei Guo*, Direct Construction of Catechol Lignin for Engineering Long-acting Conductive, Adhesive, and UV-blocking Hydrogel Bioelectronics. Small Methods 2021, 2001311.
 7. Chuan Fei Guo* and Liming Ding*, Integration of Soft Electronics and Biotissues, The Innovation 2021, 2(1), 100074.
 8. Yan Ding#, Haoqi Tang#, Chaohong Zhang*, Weixuan Li, Gang Li, Yuan Zhang, Chen Xu, Fu Zhao, Qiongyu Guo, Chuan Fei Guo*, X.-D. Xiang*. High-throughput Screening of Self-Healable Polysulfobetaine Hydrogels and Their Applications in Flexible Electronics. Adv. Funct. Mater. 2021, 2100489.
 9. Jue Deng, Hyunwoo Yuk, Jingjing Wu, Claudia E. Varela, Xiaoyu Chen, Ellen T. Roche, Chuan Fei Guo*, Xuanhe Zhao*. Electrical Bioadhesive Interface for Bioelectronics, Nature Mater. 2021, 20(2), 229-236.
 10. Xingyu Hou, Chuan Fei Guo*. Sensing mechanisms and applications of flexible pressure sensor. Acta Phys. Sin. 2020, 178102.
 11. Shuo Zhang, Qin Jiang, Yi Xu, Chuan Fei Guo, Zhigang Wu. Facile Fabrication of Self-Similar Hierarchical Micro–Nano Structures for Multifunctional Surfaces via Solvent-Assisted UV-Lasering. Micromachines 2020, 11, 682.
 12. Liu Wang, Yoonho Kim, Chuan Fei Guo, Xuanhe Zhao*. Hard-magnetic elastica. Mech. Phys. Solids 2020, 142, 104045.
 13. Yu Chang, Liu Wang, Ruya Li, Zhichao Zhang, Qi Wang, Junlong Yang, Chuan Fei Guo* and Tingrui Pan*. First Decade of Iontronic Sensing: From Droplet Sensors to Flexible Electronics. Advanced Materials 2020, 2003463.
 14. Qiupeng Lin, Jun Huang, Junlong Yang, Yi Huang, Yifan Zhang, Yueji Wang, Jianming Zhang, Yan Wang, Linlin Yuan, Minkun Cai, Xingyu Hou, Weixing Zhang, Yunlong Zhou, Shi Guo Chen,* and Chuan Fei Guo*. Highly Sensitive Flexible Iontronic Pressure Sensor for Fingertip Pulse Monitoring, Advanced Healthcare Materials 2020, 2001023.
 15. Min Fu, Jianming Zhang, Yuming Jin, Yue Zhao, Siya Huang*,  Chuan Fei Guo*. A Highly Sensitive, Reliable and High-Temperature-Resistant Flexible Pressure Sensor Based on Resilient Ceramic Nanofibers, Adv. Sci. 2020, 2000258. 
 16. Jun Huang, Liu Wang, Yuming Jin, Peng Lu, Lin-Lin Wang, Ningning Bai, Gang Li, Pang Zhu, Yan Wang, Jianming Zhang, Zhigang Wu, Chuan Fei Guo*. Tuning the Rigidity of Silk Fibroin for the Transfer of Highly Stretchable Electronics. Adv. Funct. Mater. 2020, 2001518. 
 17. Qingxian Liu, Zhiguang Liu, Chenggao Li, Kewei Xie, Chenggao Li, Pang Zhu, Biqi Shao, Jianming Zhang, Junlong Yang, Jin Zhang*, Quan Wang*, Chuan Fei Guo*. Highly Transparent and Flexible Iontronic Pressure Sensors Based on An Opaque to Transparent Transition. Advanced Science 2020, 202000348.
 18. Tianzeng Hong#, Tianze Shen#, Junlong Yang , Yichen Sun , Jianming Zhang , Haiyang Pan , Ying Hong , Yan Wang , Shuo Chen ,Yue Zhao*, Chuan Fei Guo*. Sugar Transfer of Nanomaterials and Flexible Electrodes. Int. J. Smart Nano Mater.2020, 11(1), 1-10. (Invited paper). 
 19. Yan Wang#, Tianzeng Hong#, Liu Wang, Gang Li, Ningning Bai, Chunhua Li, Peng Lu, Minkun Cai, Zhigang Wu, Nanshu Lu, Bo Yu,  Jianming Zhang*,  Chuan Fei Guo*. Epidermal Electrode with Enhanced Breathability and High Sensing Performance. Materials Today Physics 2020, 12, 100191.
 20. Yan Wang, Ningning Bai, Junlong Yang, Zhiguang Liu, Gang Li, Minkun Cai, Lingyu Zhao, Yuan Zhang, Jianming Zhang, Chunhua Li, Yunlong Zhou, Chuan Fei Guo*. Silver Nanowires for Anti-counterfeiting. Journal of Materiomics 2020,6(1),152-157.
 21. Ningning Bai, Liu Wang, Qi Wang, Jue Deng, Yan Wang, Peng Lu, Jun Huang, Gang Li, Yuan Zhang, Junlong Yang, Kewei Xie, Xuanhe Zhao, Chuan Fei Guo*. Graded Intrafillable Architecture-based Ionic Pressure Sensor with Ultra-Broad-Range High Sensitivity, Nature Commun. 2020, 11, 209.
 22. Junlong Yang, Tianzeng Hong, Jue Deng, Yan Wang, Fan Lei, Jianming Zhang, Bo Yu, Zhigang Wu, Xinzheng Zhang, Chuan Fei Guo*, Stretchable, Transparent and Imperceptible Supercapacitors Based on Au@MnO2 Nanomesh Electrodes.Chem. Commun. 2019, 55, 13737-13740.
 23. Bei Wang, Kang Wu, Klas Hjort, Chuanfei Guo, Zhigang Wu*, High-Performance Liquid Alloy Patterning of Epidermal Strain Sensors for Local Fine Skin Movement Monitoring, Soft Robotics 2019,6(3),414-421.
 24. Cheng Yang, Min Guo, Dong Gao, Waner He, Jiajun Feng, Aihua Zhang, Zhen Fan, Deyang Chen, Min Zeng, Sujuan Wu, Jinwei Gao, Chuan Fei Guo*, Guofu Zhou, Xubing Lu*, Junming Liu. A Flexible Strain Sensor of Ba(Ti,Nb)O3/Mica with a Broad Working Temperature Range,  Adv. Mater. Technol. 2019, 1900578.
 25. Yan Wang, Qihan Liu, Jianming Zhang, Tianzeng Hong, Wenting Sun, Lu Tang, Eric Arnold, Zhigang Suo, Wei Hong, Zhifeng Ren*, Chuan Fei Guo*, Giant Poisson’s effect for wrinkle-free stretchable transparent electrodes, Adv. Mater. 2019, 1902955.
 26. Gang Li, Zhiguang Qiu, Yan Wang, Ying Hong, Yongbiao Wan, Jianming Zhang, Junlong Yang, Zhigang Wu, Chuan Fei Guo*. Fully Organic and Intrinsically Stretchable Skin-like Electronics. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019, 11, 10373–10379. (Published on 2019/02/20)
 27. Junlong Yang#, Qingxian Liu#, Zhihao Deng, Fan Lei, Jianming Zhang, Quan Wang, Xinzheng Zhang, Zhigang Wu, Chuan Fei Guo*. Ionic Liquid Activated Wearable Electronics.  Mater. Today Phys. 2019, 8, 78-85. (Published on 2019/02/20)
 28. Shuo Zhang, Bei Wang, Jiajun Jiang, Kang Wu, Chuan Fei Guo, Zhigang Wu. High Fidelity Conformal Printing of 3D Liquid Alloy Circuits for Soft Electronics. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 7148–7156. (Published on 2019/01/24)
 29. Bei Wang, Wenci Xin, Klas Hjort, Chuanfei Guo, Zhigang Wu*. Sandwiched Polyethylene Shrink Film Masking with Tunable Resolution and Shape for Liquid Alloy Patterning, ACS Appl. Polym. Mater. 2019, 1, 145–151.
 30. Qikai Li, Manjiao Deng, Shuangmeng Zhang, Duokai Zhao, Qinglin Jiang, Chuanfei Guo, Qing Zhou *, Weishu Liu *. Synergistic enhancement of thermoelectric and mechanical performances of ionic liquid LiTFSI modulated PEDOT flexible films. Journal of Materials Chemistry C, 2019.7.4374.
 31. Jiantao Kong#, Tianyi Sun#, Feng Cao, Yang Li, Jiming Bao, Jinwei Gao, Xin Wang, Guofu Zhou, Chuanfei Guo, Zhifeng Ren, and Krzysztof Kempa*. A Metamaterial-Plasmonic Scheme Based on a Random Metallic Network for Controlling Thermal Emission. Phys. Status Solidi A. 2018,215(14),1800206.
 32. Siya Huang, Yuan Liu, Yue Zhao, Zhifeng Ren*, Chuan Fei Guo*. Flexible electronics: stretchable electrodes and their future. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1805924. (2018/11/28)
 33. Kangmin Leng, Chuanfei Guo, Kang Wu, Zhigang Wu. Tunnel Encapsulation Technology for Durability Improvement in Stretchable Electronics Fabrication. Micromachines 2018, 9 (10), 519.
 34. Yongbiao Wan, Zhiguang Qiu, Jun Huang, Jingyi Yang, Qi Wang, Peng Lu, Junlong Yang, Jianming Zhang, Siya Huang, Zhigang Wu, Chuan Fei Guo*, Natural Plant Materials as Dielectric Layer for Highly Sensitive Flexible Electronic Skin. Small 2018, 14, 801657.
 35. Zhiguang Qiu, Yongbiao Wan, Wohua Zhou, Jingyi Yang, Junlong Yang, Jun Huang, Jianming Zhang, Qingxian Liu, Siya Huang, Ningning Bai, Zhigang Wu, Wei Hong, Hong Wang, Chuan Fei Guo*, Ionic Skin with Biomimetic Dielectric Layer Templated from Calathea Zebrine Leaf, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1802343.
 36. Yongbiao Wan, Zhiguang Qiu, Ying Hong, Yan Wang, Jianming Zhang, Qingxian Liu, Zhigang Wu, Chuan Fei Guo*. A Highly Sensitive Flexible Capacitive Tactile Sensor with Sparse and High-Aspect-Ratio Microstructures. Adv. Electron. Mater. 2018, 1700586.
 37. Zhigang Wu*, Shuo Zhang, Alexey Vorobyev, Kristofer Gamstedt, Kang Wu, Chuanfei Guo, Seung Hee Jeong*. Seamless modulus gradient structures for highly resilient, stretchable system integration. Mater.Today Phys.2018, 4, 28-35.
 38. Kang Wu, Pan Zhang, Fen Li, Chuanfei Guo, Zhigang Wu*. On-Demand Multi-Resolution Liquid Alloy Printing Based on Viscoelastic Flow Squeezing. Polymers 2018, 10(3), 330.
 39. Peng Peng, Kang Wu, Liangxiong Lv, Chuanfei Guo, Zhigang Wu*. Stretchable Electronics: One-Step Selective Adhesive Transfer Printing for Scalable Fabrication of Stretchable Electronics. Adv. Mater. Technol. 2018, 3(3), 1870009.
 40. Depeng Zhao, Xiang Wu*, Chuan Fei Guo*. Hybrid MnO2@ NiCo2O4 nanosheets for high performance asymetric supercapacitors. Inorg. Chem. Front. 2018, 5, 1378.
 41. Dongxue Chen, Jianjie Dong, Jianji Yang, Yilei Hua, Guixin Li, Chuan Fei Guo, Changqing Xie, Ming Liu, Qian Liu*. Realization of Near-perfect Absorption in Whole Reststrahlen Band of SiC. Nanoscale 2018, 10, 9450-9454.
 42. Qingxian Liu, Jun Huang, Jianming Zhang, Ying Hong, Yongbiao Wan, Qi Wang, Mingli Gong, Zhigang Wu, Chuan Fei Guo*. Thermal, Waterproof, Breathable, and Antibacterial Cloth with a Nano-Porous Structure. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 2026-2032.
 43. Yujia Liang, Yong Xie, Dongxue Chen, Chuanfei Guo, Shuai Hou, Tao Wen, Fengyou Yang, Ke Deng*, Xiaochun Wu*, Ivan I. Smalyukh*, Qian Liu*. Symmetry control of nanorod superlattice driven by a governing force. Nature Commun. 2017, 8, 1410.
 44. Chuan Fei Guo*, Jian Zhong, Liqian Gao, Jinwei Gao, Siya Huang. Nanostructures for Flexible Electronics and Drug Delivery.  J. Nanomater. 2017, 2017, 3516952.
 45. Meng Wang, Qian Liu, Haoran Zhang, Chuang Wang, Lei Wang, Bingxi Xiang, Yongtao Fan, Chuan Fei Guo*, Shuangchen Ruan*. Laser Direct Writing of Tree-Shaped Hierarchical Cones on a Superhydrophobic Film for High-Efficiency Water Collection. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 29248–29254.
 46. Yongbiao Wan, Yan Wang, Chuan Fei Guo*. Recent progresses on flexible tactile sensors.Mater. Today Phys. 2017, 1, 61-73.
 47. Jingying Sun, Feng Wang, Yuan Liu, Yizhou Ni, Haiqing Zhou, Chuan Fei Guo*, Shuo Chen*. Gold micromeshes as highly active electrocatalysts for methanol oxidation reaction. RSC Adv. 2017, 7, 22479–22484.
 48. Siya Huang, Yuan Liu, Chuan Fei Guo*, and Zhifeng Ren*. A Highly Stretchable and Fatigue-Free Transparent Electrode Based on an In-Plane Buckled Au Nanotrough Network. Adv. Electron. Mater. 2017, 3(3), 1600534.
 49. Yuan Liu, Jianming Zhang, Heng Gao, Yan Wang, Qingxian Liu, Siya Huang, Chuan Fei Guo*, Zhifeng Ren*. Capillary-Force- Induced Cold Welding in Silver-Nanowire-Based Flexible Transparent Electrodes. Nano Lett. 2017, 17(2), 1090-1096.
 50. Ye Tian, Lida Pan, Chuan Fei Guo, Qian Liu*. Atomic origin of the traps in memristive interface. Nano Res. 2017, 10(6), 1924–1931.
 51. Haoran Zhang, Fengyou Yang, Jianjie Dong, Lena Du, Chuang Wang, Jianming Zhang, Chuan Fei Guo*, Qian Liu*, Kaleidoscopic imaging patterns of complex structures fabricated by laser-induced deformation. Nature Commun. 2016, 7, 13743.
 52. Ye Tian, Jianming Zhang, Chuanfei Guo, Baoshun Zhang, Qian Liu*, Photoconductive probing of the trap distribution in switchable interfaces. Nanoscale 2016, 8, 915–920.
 53. Chuan Fei Guo, Yan Chen, Lu Tang, Fang Wang, Zhifeng Ren. Enhancing scratch-resistance by introducing chemical bonding in highly stretchable and transparent electrodes. Nano Lett. 2016, 16, 594–600.
 54. Xiang Wu, Chuanfei Guo, Haibo Zeng, Umar Ahmad. Special Section on Hierarchically Nanostructured Materials for Environmental and Energy Applications. Sci. Adv. Mater.2016, 8(6), 1227-1230.
 55. Haiqing Zhou, Fang Yu, Jingying Sun, Ran He, Yumei Wang, Chuanfei Guo, Feng Wang, Yucheng Lan, Zhifeng Ren*, Shuo Chen*. Highly active and durable self-standing WS2/graphene hybrid catalysts for the hydrogen evolution reaction.  J. Mater. Chem. A 2016, 4(24), 9472-9476.
 56. Chuan Fei Guo, Qihan Liu, Guohui Wang, Yecheng Wang, Zhigang Suo, Ching-Wu Chu, Zhifeng Ren. Fatigue-free, super-stretchable, transparent, and biocompatible metal electrodes. PNAS 2015, 2015, 112, 12332–12337.
 57. Yuan Liu#, Chuan Fei Guo#, Siya Huang, Tianyi Sun Yumei Wang, Zhifeng Ren. A new method for fabricating ultrathin metal films as scratch-resistant flexible transparent electrodes. J. Materiomics 2015, 1, 52–59. (# Equal contribution)
 58. Chuan Fei Guo, and Zhifeng Ren. Flexible transparent conductors based on metal nanowire networks.  Mater. Today 2015, 18, 143–15.
 59. Siya Huang, Chuanfei Guo, Xuan Zhang, Wei Pan, Xi Luo, Chunsong Zhao, Jianghong Gong, Xiaoyan Li, Zhi Feng Ren, and Hui Wu. Buckled Tin Oxide Nanobelt Webs as Highly Stretchable and Transparent Photosensors. Small 2015, 42, 5712-5718.
 60. Ran He, Sonika Gahlawat, Chuanfei Guo, Shuo Chen, Tulashi Dahal, Hao Zhang, Weishu Liu, Qian Zhang, Eyob Chere, Kenneth White, and Zhifeng Ren. Studies on mechanical properties of thermoelectric materials by nanoindentation. Phys. Status Solidi A 2015, 212, 2191-2195.
 61. Tulashi Dahal, Qing Jie, Weishu Liu, Keshab Dahal, Chuanfei Guo, Yucheng Lan, and Zhifeng Ren. Effect of triple fillers in thermoelectric performance of p-type skutterudites. J. Alloy. Compd. 2015, 623, 104–108.
 62. Haiqing Zhou, Fang Yu, Chuanfei Guo, Zongpeng Wang, Yucheng Lan, Gang Wang, Zheyu Fang, Yuan Liu, Shuo Chen, Lianfeng Sun and Zhifeng Ren. Well-oriented epitaxial gold nanotriangles and bowties on MoS2 for surface-enhanced Raman scattering. Nanoscale 2015, 7, 9153–9157.
 63. Ye Tian, Chuanfei Guo, Jianming Zhang, and Qian Liu. Operable persistent photo-conductivity of Bi2S3 nested nano-networks. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 851–857.
 64. Xiang Wu, Xijin Xu, Chuanfei Guo, Tan Chee Kiang Ivan. Semiconductor Nanomaterials for Energy Conversion and Storage. J. Nanomater. 2015, 2015, 1-2.
 65. Chuan Fei Guo, Tianyi Sun, Qihan Liu, Zhigang Suo, Zhifeng Ren. Highly stretchable and transparent nanomesh electrodes made by grain boundary lithography. Nature Commun. 2014, 5, 3121.
 66. Chuan Fei Guo, Tianyi Sun, Feng Cao, Qian Liu, Zhifeng Ren. Metallic nanostructures for light trapping in solar energy harvesting devices. Light Sci. Appl. 2014, 3, e161.
 67. Chuan Fei Guo, Yucheng Lan, Tianyi Sun, and Zhifeng Ren. Deformation –induced cold-welding for self-healing of super-durable flexible transparent electrodes. Nano Energy 2014, 8, 110–117.
 68. Tulashi Dahal, Yucheng Lan, Qing Jie, Weishu Liu, Keshab Dahal, Lu Tang, Chuanfei Guo, and Zhifeng Ren. Substitution of Antimony by Tin and Tellurium in n-Type Skutterudites CoSb2.8SnxTe0.2−x. JOM 2014, 66, 2282–2287.
 69. Tulashi Dahal, Qing Jie, Giri Joshi, Shuo Chen, Chuanfei Guo, Yucheng Lan, and Zhifeng Ren. Thermoelectric property enhancement in Yb-doped n-type skutterudites YbxCo4Sb12. Acta Mater. 2014, 75, 316–321.
 70. Meng Wang, Ye Tian, Jianming Zhang, Chuanfei Guo, Xinzheng Zhang, Qian Liu. Raman scattering in In/InOx core shell structured nanoparticles.Chin. Phys. B 2014, 23(8), 117-120.
 71. Tianyi Sun#, Chuanfei Guo#, Feng Cao, Eser Metin Akinoglu,Yang Wang, Michael Giersig, Zhifeng Ren, and Krzysztof Kempa. A Broadband Solar Absorber with 12 nm Thick Ultrathin a-Si Layer by Using Random Metallic Nanomeshes. Appl. Phys. Lett. 2014, 104, 251119. (#Co-1st author)
 72. Bing Han, Ke Pei, Yuanlin Huang, Xiaojian Zhang, Qikun Rong, Qinggeng Lin, Yangfei Guo Tianyi Sun, Chuanfei Guo, David Carnahan, Michael Giersig, Yang Wang, Jinwei Gao, Zhifeng Ren, Krzysztof Kempa. Uniform Self‐Forming Metallic Network as a High‐Performance Transparent Conductive Electrode. Adv. Mater. 2014, 26 (6), 873–877.
 73. Machhindra Koirala, Hui Wang, Mani Pokharel, Yucheng Lan, Chuanfei Guo, Cyril Opeil, and Zhifeng Ren. Nanostructured YbAgCu4 for Potentially Cryogenic Thermoelectric Cooling. Nano Lett. 2014, 14, 5016-5020.
 74. Tulashi Dahal, Qing Jie, Yucheng Lan, Chuanfei Guo, Zhifeng Ren*. Thermoelectric performance of Ni compensated cerium and neodymium double filled p-type skutterudites. Phys.Chem. Chem. Phys. 2014, 16(34), 18170-18175.
 75. Meng Wang, Chuang Wang, Ye Tian, Jianming Zhang, Chuanfei Guo, Xinzheng Zhang, and Qian Liu. Study on optical and electric properties of ultrafine-grained indium films. Appl. Surf. Sci. 2014, 296, 209–213.
 76. Weishu Liu#, Chuan Fei Guo#, MengliangYao, Yucheng Lan, Hao Zhang, Qian Zhang, Shuo Chen, Cyril P. Opeil, Zhifeng Ren*. Bi2S3 nanonetwork as precursor for improved thermoelectric performance. Nano Energy, 2014, 4(3), 113-122. (Equal contribution)
 77. Jianming Zhang, Chuanfei Guo, Ye Tian, and Qian Liu. Superstructure transformations from hexagonal to tetragonal microplates and nested two-dimensional nanonetworks. Chin. Sci. Bull. 2014, 59, 1787–1793.
 78. Xiang Wu, Xijin Xu, Chuanfei Guo, Haibo Zeng. Metal Oxide Heterostructures for Water Purification. J. Nanomater. 2014, 2014, 603096.
 79. Chuan Fei Guo, Tianyi Sun, Yang Wang, Jinwei Gao, Qian Liu, Zhifeng Ren. Conductive black silicon surface made by silver nanonetwork assisted etching. Small 2013, 9, 2415–2419.
 80. Chuan Fei Guo, Jianming Zhang, Meng Wang, Ye Tian, Qian Liu. A Strategy to prepare wafer scale bismuth compound superstructures. Small 2013, 9, 2394–2398.
 81. Jianming Zhang, Chuanfei Guo, Haoran Zhang, & Qian Liu. One-step fabrication of micro/nanotunnel in metal interlayer. Nanoscale 2013, 5, 8351–8354.
 82. Yong Xie, Shengming Guo, Chuanfei Guo, Meng He, Dongxue Chen, Yinglu Ji, Ziyu Chen, Xiaochun Wu, Qian Liu, and Sishen Xie. Controllable two-stage droplet evaporation method and its nanoparticles self-assembly mechanism. Langmuir 2013, 29, 6232–6241.
 83. Tianyi Sun, Eser Metin Akinoglu, Chuanfei Guo, Trilochan Paudel, Jinwei Gao, Yang Wang, Michael Giersig, Zhifeng Ren, and Krzysztof Kempa. Enhanced broad-band extraordinary optical transmission through subwavelength perforated metallic films on strongly polarizable substrates.  Appl. Phys. Lett. 2013, 102,101114.
 84. Yujia Liang, Chuanfei Guo, Sihai Cao, Ye Tian, Qian Liu *. A High Quality BiOCI Film with Petal-Like Hierarchical Structures and Its Visible-Light Photocatalytic Property. J. Nanosci. Nanotech.2013, 13(2), 919-923.
 85. Jianing Lu, Ming Hu, Ye Tian, Chuanfei Guo, Shengming Guo, Qian Liu*. Modified Chemical Vapor Deposition Synthesis of Ultralong V2O5 Nanobelt and Its Electronic Properties.J. Nanosci. Nanotech. 2013, 13(2), 914-918.
 86. Junjie Miao, Yongsheng Wang, Chuanfei Guo, Ye Tian, Jianming Zhang, Qian Liu, Zhiping Beam Focusing by Tapered Metallic Nano-Slits.J. Nanosci. Nanotech. 2013, 13(2), 1026-1029.
 87. Xiang Wu, Xijin Xu, Haibo Zeng, and Chuanfei Guo. Self-Assembly of Semiconductor Metal Oxide Nanostructures. J. Nanomater. 2013, 2013, 459516.
 88. Chuan Fei Guo, Jianming Zhang, Ye Tian, Qian Liu. A general strategy to superstructured networks and nested self-similar networks of bismuth compounds. ACS Nano 2012, 6, 8746–8752.
 89. Chuan Fei Guo, Vishal Nayyar, Zhuwei Zhang, Yan Chen, Junjie Miao, Rui Huang, and Qian Liu. Path-guided wrinkling of nanoscale metal films. Adv. Mater. 2012, 24, 3010–3014.
 90. Ye Tian, Chuan Fei Guo, Shengming Guo, Yongsheng Wang, Junjie Miao, Qi Wang, and Qian Liu. Bismuth nanowire growth under low deposition rate and its ohmic contact free of interface damage. AIP Advances 2012, 2, 012112.
 91. Ye Tian, Chuanfei Guo, Yanjun Guo, Qi Wang, and Qian Liu. BiOCl nanowire with hierarchical structure and its Raman features. Appl. Surf. Sci. 2012, 258, 1949–1954.
 92. Jianming Zhang, Chuanfei Guo, Yongsheng Wang, Junjie Miao, Ye Tian, and Qian Liu. Micro-optical elements fabricated by metal-transparent-metallic-oxides grayscale photomasks. Appl. Optics 2012, 51, 6606–6611.
 93. Yongsheng Wang, Rui Wang, Chuanfei Guo, Junjie Miao, Ye Tian, Tianling Ren, and Qian Liu. Path-directed and maskless fabrication of ordered TiO2 nanoribbons. Nanoscale 2012, 4, 1545–1548.
 94. Jianing Lu, Ming Hu, Ye Tian, Chuanfei Guo, Chuang Wang, Shengming Guo, and Qian Liu. Fast visible light photoelectric switch based on ultralong single crystalline V2O5 nanobelt. Opt. Express 2012, 20, 6974–6979.
 95. Junjie Miao, Yongsheng Wang, Chuanfei Guo, Ye Tian, Jianming Zhang, Qian Liu, Zhiping Zhou, and Hiroaki Misawa. Far-Field Focusing of Spiral Plasmonic Lens. Plasmonics 2012, 7, 377–381.
 96. Chuan Fei Guo, Ye Tian, Sihai Cao, Jianming Zhang, Haoying Tang, and Qian Liu. Topotactic transformations of superstructures: from thin films to 2D networks to nested 2D networks. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8211–8215.
 97. Yong Xie, Shengming Guo, Yinglu Ji, Chuanfei Guo, Xinfeng Liu, Ziyu Chen, Xiaochun Wu, and Qian Liu. Self-assembly of gold nanorods into symmetric superlattices directed by OH-terminated hexa (ethylene glycol) alkanethiol. Langmuir 2011, 27, 11394–11400.
 98. Junjie Miao, Yongsheng Wang, Chuanfei Guo, Ye Tian, Shengming Guo, Qian Liu, and Zhiping Zhou. Plasmonic lens with multiple-turn spiral nano-structures. Plasmonics 2011, 6, 235–239.
 99. Haoying Tang, Yong Ding, Peng Jiang, Haiqing Zhou, Chuan Fei Guo, Lianfeng Sun, Aifang Yu, and Zhong Lin Wang. High-index facets bound ripple-like ZnO nanobelts grown by chemical vapor deposition. CrystEngComm 2011, 13, 5052–5054.
 100. Hong-Yu Li, Bao-Gang Quan, Hao-Ying Tang, Chuan Fei Guo, Peng Jiang, Ai-Fang Yu, Si-Shen Xie, and Zhong-Lin Wang. ZnO nanowire arrays with and without cavity tops. Mater. Chem. Phys. 2011, 129, 905–909.
 101. Yongsheng Wang, Junjie Miao, Ye Tian, Chuanfei Guo, Jianming Zhang, Tianling Ren, and Qian Liu. TiO2 micro-devices fabricated by laser direct writing. Opt. Express 2011, 19, 17390–17395.
 102. Chuan Fei Guo, Jianming Zhang, Junjie Miao, Yongtao Fan and Qian Liu. MTMO grayscale mask.  Opt. Express 2010, 18, 2621–2631.
 103. Chuan Fei Guo, Yongsheng Wang, Qian Liu*. Ultrathin ZnO Nanostructures Synthesized by Thermal Oxidation of Hexagonal Zn Micro/Nanostructures. J. Nanosci. Nanotechnol. 2010, 10(11), 7167-7170.
 104. Yongsheng Wang, Chuanfei Guo, Cao Sihai, Miao Junjie, Ren Tianling, Liu Qian*. Controllable Fabrication of Super-Resolution Nanocrater Arrays by Laser Direct Writing.J. Nanosci. Nanotechnol. 2010, 10(11), 7134-7137.
 105. Chuan Fei Guo, Zhuwei Zhang, Sihai Cao, Qian Liu. Laser direct writing of nanoreliefs in Sn nanofilms. Opt. Lett. 2009, 34, 2820–2822.
 106. Chuan Fei Guo, Sihai Cao, Peng Jiang, Ying Fang, Jianming Zhang, Yongtao Fan, Yongsheng Wang, Wendong Xu, Zhensheng Zhao, and Qian Liu. Grayscale photomask fabricated by laser direct writing in metallic nano-films. Opt. Express 2009, 17, 19981–19987.
 107. Sihai Cao, Chuanfei Guo, Ying Lv, Yanjun Guo, and Qian Liu. A novel BiOCl film with flowerlike hierarchical structures and its optical properties. Nanotechnology 2009, 20, 275702.
 108. Yan Wu, Peng Jiang, Ming Jiang, Tiewei Wang, Chuan Fei Guo, Sishen Xie, and Zhonglin Wang. The shape evolution of gold seeds and gold@ silver core–shell nanostructures. Nanotechnology 2009, 20, 305602.
 109. Zhuwei Zhang, Chuanfei Guo, Sihai Cao, Lifeng Bai, Yong Xie and Qian Liu*. Ordered Metal Film Pattern with Submicron Period. Jpn. J. Appl. Phy 2009, 48(9), 090208.
 110. Sihai Cao, Chuanfei Guo, Yongsheng Wang, Junjie Miao, Zhuwei Zhang, and Qian Liu. Template-catalyst-free growth of single crystalline bismuth nanorods by RF magnetron sputtering method. Solid State Commun. 2009, 149, 87–90.
 111. 范永涛, 徐文东, 刘前, 郭传飞, 曹四海. 高准确度多功能激光直写装置. 光子学报 2009, 38, 2476–2480.
 112. 刘前, 曹四海, 郭传飞. 超分辨近场结构的研究进展及其应用. 物理 2009, 38, 804–808.
 113. Chuan Fei Guo, Yongsheng Wang, Peng Jiang, Sihai Cao, Junjie Miao,Zhuwei Zhang, Qian Liu. Zinc oxide nanostructures: epitaxially growing from hexagonal zinc nanostructures. Nanotechnology 2008, 19, 445710. (Cover and featured paper)
 114. Qian Liu, Toshio Fukaya, Sihai Cao, Chuanfei Guo, Zhuwei Zhang, Yanjun Guo, Jinsong Wei, Junji Tominaga. Study on readout durability of super-RENS disk,Optics Express 2008, 16(1), 213-218.
 1. 黄永安, 郭传飞, 熊文楠, 白宁宁. 一种风压测量柔性智能蒙皮及其制造方法与应用(CN). 中国发明专利,申请号:202010809302.9. 申请日:2020-8-12.
 2. 戴媛, 谢珂玮, 郭传飞, 白宁宁, 张瑞瑞, 周钦钦, 张正友. 柔性电容阵列及其制备方法、和电容阵列检测系统. 中国发明专利,申请号:202010377743.6. 申请日:2020-5-7.
 3. 戴媛, 路鹏, 张正友, 郭传飞柔性电容触觉传感器及其制备方法和触觉 传感系统. 中国发明专利,申请号:202010068204 .4. 申请日:2020-1-20.
 4. 戴媛, 张正友, 郭传飞, 路鹏. 一种传感器、智能设备、传感方法及存储介质. 中国发明专利,申请号:202010054425 .6. 申请日:2020-1-17.
 5. 郭传飞, 王燕, 张建明. 一种基于金属微纳米网络的柔性防伪层、其制备方法和用途. 中国发明专利,申请号:201911233482.4. 申请日:2019-12-05.
 6. 郭传飞, 白宁宁, 王柳. 一种介电层、离子电容式柔性触觉传感器及其制备方法和应用. 中国发明专利,申请号:201911083091.9. 申请日期:2019-11-7.
 7. 郭传飞, 刘庆先, 王泉. Sensor Dielectric Layer and Preparation Method and Use Thereof. PCT国际专利申请. 申请号:PCT/CN2019/094686,申请日:2019-07-04.
 8. 郭传飞, 黄思雅, 朱胖. 一种触觉感知智能织物的制备方法及其应用. 中国发明专利, 申请号:201910848233.X. 申请日:2019-09-09.
 9. 郭传飞, 黄思雅, 朱胖. 一种柔性触觉传感器及其制备方法和应用. 中国发明专利, 申请号:201910785274.9. 申请日: 2019-08-23.
 10. 郭传飞, 刘庆先, 王泉. 一种传感器介电层及其制备方法和用途. 中国发明专利:201910227098.7. 申请日:2019-3-25.
 11. 郭传飞, 刘庆先, 王泉. 一种压力传感器及其制备方法和用途. 中国发明专利:201910227424.4. 申请日:2019-3-25.
 12. Chuanfei Guo, Qingxian Liu, Junlong Yang, Jianming Zhang, Quan Wang, A Wearable Garment Sensor and Preparation Method and Application Thereof. Appl. No: PCT/CN2019/074929, Date: 2019-02-13.
 13. 郭传飞,李刚,邓志灏. 一种可拉伸超灵敏电子皮肤及其制备方法和应用. 中国发明专利, 申请号:201910032991.4, 申请日: 2019-01-14.
 14. 郭传飞,王燕, 一种用于表皮信号采集的表皮电极及其应用. 中国发明专利, 专利号: 201811494172.3. 申请日:2018-12-07.
 15. 郭传飞, 刘庆先, 杨俊龙, 王泉. 一种可穿戴式服装传感器及其制备方法和应用, 中国发明专利, 专利号:  201811398166.8. 申请日:2018-11-22.
 16. 郭传飞, 刘庆先, 杨俊龙, 王泉. 一种一体式电容式传感器及其制备方法和应用, 中国发明专利, 专利号: 201811398168.7. 申请日:2018-11-22.
 17. 郭传飞, 万永彪, 邱志光. 一种触觉传感器及其制备方法, 中国发明专利, 专利号: 201810791819.2. 申请日:2018-07-18.
 18. 郭传飞, 刘庆先, 黄俊, 张建明, 洪颖, 王琪. 一种保温防水抗菌多功能布料及其制备方法和应用. 中国发明专利, 申请号: 201711237044.6. 申请日: 2017-11-30, 公开日: 2018-03-06.
 19. 郭传飞, 刘庆先, 张建明, 王燕. 一种柔性透明电极的制备方法. 中国发明专利, 专利号: CN 201610967375.4 (已授权,Issued on 2018.2.27)
 20. Zhifeng Ren, Siya Huang, Chuanfei Guo, Flexible Electrodes and Methods of Manufacture Thereof. Application No.: US 62/492 437.
 21. Zhifeng Ren, Chuanfei Guo, Yuan Liu. Scratch Resistant Flexible Transparent Electrodes and Methods for Fabricating Ultrathin Metal Files as Electrodes. Application No.: US 15/547,033.
 22. Zhifeng Ren, Tianyi Sun, Chuanfei Guo. Composite filter for visible light transmission and long wave reflection, US Patent No: 10,012,775 B2. (Issued on 2018.07.03)
 23. Zhifeng Ren, Tianyi Sun, Chuanfei Guo. Metallic nanomeshes. US Patent No: 9899117. (Issued on 2018.02.20)
 24. Chuanfei Guo, Qian Liu, Sihai Cao, Yongsheng Wang. Metal optical grayscale mask and manufacturing method thereof. US patent No.: 8133642. (Issued on 2012.03.13).
 25. Chuanfei Guo, Qian Liu, Sihai Cao, Yongsheng Wang. 金属製光グレイスケールマスクおよびその製造. No.: JP 5558446. (Issued on 2014.06.13)
 26. 郭传飞,刘前,曹四海,王永胜. 一种金属光学灰度掩模及其制作方法. 专利号: CN200980111157.9. (已授权,Issued on 2012.05.09)
 27. 田野,刘前,郭传飞. BiOCl, BiOBr和Bi2S3的微纳米分级结构. 专利号: CN 2012041000748230.
 28. 张祝伟,郭传飞,刘前. 一种具有微纳褶皱图案的薄膜制备方法. 专利号: CN 201010135681.4 (已授权,Issued on 2012.11.21)
 29. 张建明, 郭传飞, 刘前. 一种超细晶金属或合金薄膜及其制备方法. 专利号: CN 201010033715.9 (已授权,Issued on 2012.01.25)
 30. 王永胜,刘前,曹四海,郭传飞,苗俊杰,田野. 一种基于激光直写金属薄膜线性可控制备纳米点阵的方法专利号: CN 200910088086.7 (已授权,Issued on 2015.01.15)
 31. 曹四海, 郭传飞, 刘前. 一种微米/纳米尺度BiOCl薄膜材料及其制备方法. 专利号: CN 200810224601.5 (已授权,Issued on 2011.07.27)
 32. 刘前, 郭传飞, 曹四海. 一种具有超分辨近场结构的只读光盘. 专利号: CN 200710119655.0 (已授权,Issued on 2011.11.23)
 33. 刘前, 曹四海, 郭传飞,李晓军. 带有氧化物掩模的局域微缩光刻膜. 专利号: CN 200710065294.6 (已授权,Issued on 2011.03.30)
 34. 刘前, 曹四海, 郭传飞,李晓军. 一种用于光刻技术的无机热阻膜. 专利号: CN 200710065293.1 (已授权,Issued on 2011.03.30)
 1. Laser Path-Guided Wrinkle Structures. Chapter 3 in Novel Optical Technologies for Nanofabrication, pp.43-80. Springer Berlin Heidelberg, 2014.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.