Publications

  • Journal Papers

期刊论文 (Google Scholar 引用 13000+, H index 60),ESI 他引9000+次,高被引论文:16

 

 <2021>

184

Duojie Wu#, Xuming Yang#, Shihui Feng, Yuanmin Zhu, and Meng Gu*, Clarifying the Roles of Cobalt and Nickel in the Structural Evolution of Layered Cathodes for Sodium-Ion Batteries, Nano Lett. 2021. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03285

183

Yang Yang, He Zhu, Fei Yang, Fan Yang, Dongjiang Chen, Zhipeng Wen, Dongzheng Wu, Minghui Ye, Yufei Zhang, Jinbao Zhao, Qi Liu, Xihong Lu, Meng Gu,* Cheng Chao Li,* and Weidong He*,Ten Thousand-Cycle Ultrafast Energy Storage of Wadsley−Roth Phase Fe−Nb Oxides with a Desolvation Promoting Interfacial Layer, Nano Letters, 2021, https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03478

182

Fanpeng Kong, Rutong Si, Ning Chen, Qi Wang, Junjie Li, Geping Yin, Meng Gu, Jiajun Wang*, Li-Min Liu*, Xueliang Sun*,Origin of hetero-nuclear Au-Co dual atoms for efficient acidic oxygen reduction, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 301, 29 September 2021, 120782 .https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120782 

181

Hai Yang, Fuxiang He, Menghao Li, Fanyang Huang, Zhihao Chen, Pengcheng Shi, Fanfan Liu, Yu Jiang, Lixin He, Meng Gu, Yan Yu*, Design Principles of Sodium/Potassium Protection Layer for High-Power High-Energy Sodium/Potassium-Metal Batteries in Carbonate Electrolytes: a Case Study of Na2Te/K2Te, Advanced Materials, 27 September 2021,2106353-2106362 https://doi.org/10.1002/adma.202106353  

180

Bing Han, Xiangyan Li, Shuang Bai, Yucheng Zou, Bingyu Lu, Minghao Zhang, Xiaomin Ma, Zhi Chang, Ying Shirley Meng*, Meng Gu*, Conformal three-dimensional interphase of Li metal anode revealed by low-dose cryoelectron microscopy, Matter, 18 October 2021, https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.09.019

179

Fanpeng Kong# , Rutong Si# , Ning Chen Qi Wang, Junjie Li, Geping Yin, Meng Gu,Jiajun Wang *, Li-Min Liu *, Xueliang Sun *,Origin of hetero-nuclear Au-Co dual atoms for efficient acidic oxygen reduction,Applied Catalysis B: Environmental,29 September 2021.

178

Qing Zhang, Bing Han,* Yucheng Zou, Shaocheng Shen, Menghao Li, Xinzhen Lu,Man Wang, Zaiping Guo,* Jianquan Yao, Zhi Chang, and Meng Gu*.Enabling Atomic-Scale Imaging of Sensitive Potassium Metal and Related Solid Electrolyte Interphases Using Ultralow-Dose Cryo-TEM,Adv. Mater.2021, 2102666.

177

Qi Wang,# Zhe Zhang,# Chao Cai,# Maoyu Wang, Zhi Liang Zhao, Menghao Li, Xiang Huang,Shaobo Han, Hua Zhou, Zhenxing Feng, Lei Li, Jun Li, Hu Xu,# Joseph S.Francisco,* and Meng Gu*,Single Iridium Atom Doped Ni2P Catalyst for Optimal Oxygen Evolution,J. Am. Chem. Soc. 2021,143, 34, 13605–13615

176

Zhengbo Liu, Jiadong Shen, Shihui Feng, Yalan Huang, Duojie Wu, Fangkun Li, Yuanmin Zhu, Meng Gu,* Qi Liu,* Jun Liu,* and Min Zhu, Ultralow Volume Change of P2-Type Layered Oxide Cathode for Na-Ion Batteries with Controlled Phase Transition by Regulating Distribution of Na+,Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2–12.

175

Jinfa Chang, Guanzhi Wang, Zhenzhong Yang, Boyang Li, Qi Wang, Ruslan Kuliiev,Nina Orlovskaya, Meng Gu,* Yingge Du, Guofeng Wang,* and Yang Yang*,Dual-Doping and Synergism toward High-Performance Seawater Electrolysis,Adv. Mater. 2021, 2101425.

174

Bing Han, Yucheng Zou, Guiyin Xu, Shiguang Hu, Yuanyuan Kang, Yunxian Qian,Jing Wu, Xiaomin Ma, Jianquan Yao, Tengteng Li, Zhen Zhang, Hong Meng, Hong Wang, Yonghong Deng*, Ju Li*, Meng Gu*Additive Stabilization of SEI on Graphite Observed Using Cryo-Electron Microscopy,Energy & Environmental Science,2021, DOI: 10.1039/D1EE01678D.

173

Bing Han#, Yucheng Zou#, Zhen Zhang, Xuming Yang, Xiaobo Shi, Hong Meng, Hong Wang, Kang Xu, Yonghong Deng*Meng Gu*,Probing the Na metal solid electrolyte interphase via cryo-transmission electron microscopy,Nature communications,2021,12(1),1-8.

172  Bing Han,Yucheng Zou, Ruohong Ke, Tengteng Li, Zhen Zhang, Chaoyang Wang, Meng Gu*, Yonghong Deng*, Jianquan Yao*, and Hong Meng*, Stable Lithium Metal Anodes with a GaOx Artificial Solid Electrolyte Interphase in Damp Air,ACS Appl. Mater. Interfaces ,2021, https://doi.org/10.1021/acsami.1c04196.
171 Bing Han, Zhen Zhang, Yucheng Zou, Kang Xu, Guiyin Xu, Hong Wang, Hong Meng, Yonghong Deng*, Ju Li*, Meng Gu*,Poor Stability of Li2CO3 in the Solid Electrolyte Interphase of a Lithium‐Metal Anode Revealed by Cryo‐Electron Microscopy,Advanced Materials, 2100404,https://doi.org/10.1002/adma.202100404
170  Xiao, Fei, Liu, Xiang, Sun, Cheng-Jun,Hwang, Inhui, Wang, Qi,Xu, Zhiwen, Wang, Yian, Zhu, Shangqian,Wu, Hsi-wen ,Wei, Zidong,Zheng, Liping,Cheng, Daojian,Gu, Meng,Xu, Gui-Liang,Amine, Khalil,Shao, Minhua. Solid-State Synthesis of Highly Dispersed Nitrogen-Coordinated Single Iron Atom Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel cells, Nano Letters2021, 21, 8, 3633–3639
169 Wei Chen, Bing Han, Qin Hu, Meng Gu, Yudong Zhu, Wenqiang Yang, Yecheng Zhou, Deying Luo, Fang-Zhou Liu, Rui Cheng, Rui Zhu, Shien-Ping Feng, Aleksandra B. Djurišić, Thomas P. Russell, Zhubing He, Interfacial stabilization for inverted perovskite solar cells with long-term stability, Science Bulletin,Available online 25 February,2021,https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.02.029
168 Changwei Wu#, Junfan Tong#, Jian Gao,* Junpeng Li, Xiaolei Li, Jianxun Zhu, Meng Gu,and Weidong Zhou*,Studies on the Sodium Storage Performances of Na3AlxV2−x(PO4)3@C Composites from Calculations and Experimental Analysis,ACS Appl. Energy Mater. 2021, 4, 1120−1129.
167

Tiehuai Li , Jing Wang, Shangqian Zhua, Ernest Pahuyo Delmoa, Fei Suna, Lili Zhang*,Meng Gu*, Minhua Shao*,Cu3PdxN nanocrystals for effiffifficient CO2 electrochemical reduction to methane,Electrochimica Acta 371 (2021) 137793.

 166 Chao Cai, Maoyu Wang, Shaobo Han, Qi Wang, Qing Zhang, Yuanmin Zhu, Xuming Yang, Duojie Wu, Xiaotao Zu*, George E. Sterbinsky, Zhenxing Feng*, and Meng Gu*, Ultrahigh Oxygen Evolution Reaction Activity Achieved Using Ir Single Atoms on Amorphous CoOx Nanosheets, ACS Catal. 2021, 11, 123–130 
 

  <2020>

165

  Hengquan Chen, Tianlong Zheng, Qinggang He*, Longan Shang, Guangjin Wang, Qi Wang, Xiaojiang Wang, Xiaobo Shi, Meng Gu*, Zheng Jiang, Local Coordination and Ordering Engineering to Design Efficient Core-Shell Oxygen Reduction Catalysts, J. Electrochem. Soc. 167 144501(2020)

164

Yuanmin Zhu, Meng Gu*, Z.F. Huang*,Extension of Compositional Space to the Ternary in Alloy Chiral Nanoparticles through Galvanic Replacement Reactions,Advanced Science, 2020, Volume7, Issue23, 2001321

163 Guojing Hu, Yuanmin Zhu, Junxiang Xiang, Tzu-Yi Yang, Meng Huang, Zhe Wang, Zhi Wang, Ping Liu, Ying Zhang, Chao Feng, Dazhi Hou, Wenguang Zhu, Meng Gu, Chia-Hsiu Hsu, Feng-Chuan Chuang, Yalin Lu, Bin Xiang, Yu-Lun Chueh, Antisymmetric Magnetoresistance in a van der Waals Antiferromagnetic/Ferromagnetic Layered MnPS3/Fe3GeTe2 Stacking Heterostructure, ACS Nano,2020, 14, 9, 12037–12044
162 Xiao Zhang#, Yang Wang#, Meng Gu#, Maoyu Wang, Zisheng Zhang, Weiying Pan, Zhan Jiang, Hongzhi Zheng, Marcos Lucero, Hailiang Wang, George E. Sterbinsky, Qing Ma, Yang-Gang Wang, Zhenxing Feng, Jun Li, Hongjie Dai , Yongye Liang. Molecular engineering of dispersed nickel phthalocyanines on carbon nanotubes for selective CO2 reduction, Nature Energy (2020), August, 5, 684–692
161 Zhao Li,  Wenhan Niu,  Zhenzhong Yang, Abdelkader Kara,  Qi Wang, Maoyu Wang, Meng Gu *, Zhenxing Feng*, Yingge Du*, Yang Yang*. Boosting Alkaline Hydrogen Evolution: Dominating Role of Interior Modification in Surface Electrocatalysis . Energy & Environmental Science,2020.7, 13, 3110-3118 
160 Wenhua Zhong,  Zheng Wang,  Shaobo Han,  Libo Deng,  Jun Yu,  Yangu Lin,  Xia Long, Meng Gu*,  Shihe Yang* . Identifying the Active Sites of a Single Atom Catalyst with pH-Universal Oxygen Reduction Reaction Activity.Cell Reports Physical Science 1, 100115, July 22, 2020,100115
159 Binbin Jiang,  Xixi Liu, Qi Wang,  Juan Cui,  Baohai Jia, Yuke Zhu, Jianghe Feng,  Yang Qiu, Meng Gu,  Zhenhua Ge,  Jiaqing He. Realizing high-efficiency power generation in low-cost PbS-based thermoelectric materials.Energy Environ. Sci., 2020, 13,579--591
158 Zhen Zhang,  Ping Li, Qi Wang,  Qi Feng, Youkun Tao,  Jiaoyan Xu, Cheng Jiang,  Xiner Lu,  Jiantao Fan,  Meng Gu,  Hui Li, Haijiang Wang. Mo modulation effect on the hydrogen binding energy of hexagonal-close-packed Ru for hydrogen evolution.J. Mater. Chem. A,2019, 7,2780-2786
157 Jiangwei Wen,  Xiaoting Yang,  Zongzhao Sun,  Jianjing Yang,  Ping Han, Qiuxia Liu, Hongyan Dong,  Meng Gu, Limin Huang , Hua Wang  . Biomimetic photocatalytic sulfonation of alkenes to access β-ketosulfones with single-atom iron site,Green Chem.,2020,22, 230–237
156 Chaozhuang Xue, Jiaxu Zhang, Xiang Wang, Meng Gu, Yuanmin Zhu, Dong-Sheng Li, Jun Guo, Yang Liu, Tao Wu. Light-triggered evolution of molecular clusters toward sub-nanoscale heterojunctions with high interface density.Chem. Commun.2019, 55, 8146--8149
155 Enhanced CO2 Electroreduction on Neighboring Zn/Co Monomers by Electronic Effect,Wenjin Zhu, Lei Zhang, Sihang Liu, Ang Li, Xintong Yuan, Congling Hu, Gong Zhang,
Wanyu Deng, Ketao Zang, Jun Luo, Yuanmin Zhu, Meng Gu, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong,Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1 – 6
 154  Realizing Record High Performance in n-type Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials,Bin Zhu, Xixi Liu, Qi Wang, Yang Qiu, Zhong Shu, Yao Tong,Zuteng Guo,Juan Cui,Meng Gu and  Jiaqing He,Energy Environ. Sci., 2020, https://doi.org/10.1039/D0EE01349H 
 153  High‐Safety and High‐Energy‐Density Lithium Metal Batteries in a Novel Ionic‐Liquid Electrolyte, Hao Sun ,Guanzhou Zhu,Yuanmin Zhu,Meng‐Chang Lin,Hui Chen,Yuan‐Yao Li,Wei Hsuan Hung ,Bo Zhou, Xi Wang,Yunxiang Bai , Meng Gu ,Cheng‐Liang Huang,Hung‐Chun Tai  Xintong Xu  Michael Angell  Jing‐Jong Shyue  Hongjie Dai,  Advanced Materials, 2020,13, 32, 2001741. https://doi.org/10.1002/adma.202001741

 
 152  Tunable Plasmon-induced Charge Transport and Photon Absorption of Bimetallic Au-Ag Nanoparticles on ZnO Photoanode for Photoelectrochemical Enhancement Under Visible Light, Fang Sheng Lim, Sin Tee Tan, Yuanmin Zhu, Jhih-Wei Chen, Bao Wu, Hao Yu, Jung-Mu Kim, Riski Titian Ginting, Kam Sheng Lau, Chin Hua Chia, Heng'an Wu, Meng Gu, Wei Sea Chang, The Journal of Physical Chemistry C, Phys. Chem. C 2020,   124, 26, 14105-14117. Publication Date:June 5, 2020; https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c03967
151

Wavelength-Dependent Solar N2 Fixation into Ammonia and Nitrate in Pure Water,Wenju Ren, Zongwei Mei, Shisheng Zheng, Shunning Li, Yuanmin Zhu, Jiaxin Zheng, Yuan Lin, Haibiao Chen, Meng Gu, and Feng Pan, Research, Volume: 2020:1-12.; Article ID: 3750314; DOI: 10.34133/2020/3750314

150

 

Atomic-scale tuning of oxygen-doped Bi 2 Te 2.7 Se 0.3 to simultaneously enhance the Seebeck coefficient and electrical conductivity,Shuankui Li, Mihai Chu, Weiming Zhu, Rui Wang, Qi Wang, Fusheng Liu, Meng Gu*, Yinguo Xiao* and Feng Pan*, DOI: 10.1039/C9NR07591G, Nanoscale, 2020, 3750314,Advance Article

149 Atomic Origin of CO-Interaction Effect of PtPb@Pt Catalyst Revealed by in Situ Environmental Transmission Electron Microscopy,Qi Wang#, Guang-Jie Xia#, Zhi Liang Zhao, Limin Huang, Yang-Gang Wang*, Meng Gu*Nano Energy,Volume 76, 2020,105099.
148 Interrogation of the Reaction Mechanism in a Na−O2 Battery Using In Situ Transmission Electron Microscopy.Shaobo Han, Chao Cai, Fei Yang, Yuanmin Zhu, Qian Sun, Yunguang Zhu, Hui Li, Haijiang Wang, Yang Shao-Horn*, Andy X. Sun*, Meng Gu*ACS Nano,2020, 14, 3669−3677.
 147 Direct atomic scale characterization of the surface structure and planar defects in the organic-inorganic hybrid CH3NH3PbI3 by Cryo-TEM. Yuanmin Zhu, Zhigang Gui, Qi Wang, Fanxu Meng, Shihui Feng, Bing Han, Peiyi Wang, Li Huang, Hsing-Lin Wang, Meng Gu*Nano Energy, 2020, 73: 104820. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104820
 146  

Electrochemical Synthesis of Ammonia from Nitrogen Under Mild Conditions: Current Status and Challenges, Yao Yao, Jing Wang, Usman Bin Shahid, Meng Gu, Haijiang Wang, Hui Li, Minhua Shao, Electrochemical Energy Reviews, 2020, 1-32

 145  

Co Single-atom Anchored on Co3O4 and Nitrogen-Doped Active Carbon toward Bifunctional Catalyst for Zinc-Air Batteries, Xiongwei Zhong, Wendi Yi, Yuanju Qu, Yuanmin Zhu, JingWan Shi, Li Huang, Meng Gu, Hui Pan, Baomin Xu, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 260, January 2020, 118188

 144

Reversible electrochemical interface of Mg metal and conventional electrolyte enabled by intermediate adsorption. Hui Wang, Xuefei Feng, Ying Chen,Yi-Sheng Liu, Kee Sung Han, Mingxia Zhou, Tianbiao Liu, Wesley Henderson, Zimin Nie, Meng Gu, Jie Xiao, Ji-Guang Zhang, Karl T. Mueller, Jinghua Guo, Kevin R. Zavadil,Yuyan Shao, Jun Liu, ACS Energy Lett. 2020, 5, 1, 200-206

 143

N-doping induced tensile-strained Pt nanoparticles ensuring an excellent durability of the oxygen reduction reaction, Yunjie Xiong, Yunan Ma, Liangliang Zou, Shaobo Han, Hong Chen, Shuai Wang, Meng Gu, Yang Shen, Lipeng Zhang, Zhenhai Xia, Jun Li, Hui Yang, Journal of Catalysis, 382, 2020, Pages 247-255

 142

Fabrication and interfacial electronic structure of wide bandgap NiO and Ga2O3 p-n heterojunction, Zhang, Jia-Ye; Han, Shaobo; Cui, Meiyan; Xu, Xiangyu; Li, Weiwei; Xu, Haiwan; Jin, Cai; Gu, Meng; Chen, Lang; Zhang, Kelvin; ACS Applied Electronic Materials2020, 2, 2, 456–463

 141  

Fast Zn2+ kinetics of vanadium oxide nanotubes in high-performance rechargeable zinc-ion batteries, Fei Yang, Yuanmin Zhu, Yu Xia, Shuhuai Xiang, Shaobo Han, Chao Cai, Qi Wang, Yian Wang, Meng Gu*, Journal of Power Sources, 2020, 451, 2020, 227767

 140

Interrogation of the Reaction Mechanism in Na-O2 Battery Using In-Situ Transmission Electron Microscopy. Shaobo Han, Chao Cai, Fei Yang, Yuanmin Zhu, Qian Sun, Yunguang Zhu, Hui Li, Haijiang Wang, Yang Shao-Horn*, Andy X. Sun*, Meng Gu*ACS Nano, 2020, 14, 3, 3669-3677

139

Ultrahigh-loading of Ir single atoms on NiO matrix to dramatically enhance oxygen evolution reaction, Qi Wang, Xiang Huang, Zhi Liang Zhao, Maoyu Wang, Bin Xiang, Jun Li, Zhenxing Feng*, Hu Xu*, Meng Gu*, Journal of the American Chemical Society, 2020, https://doi.org/10.1021/jacs.9b12642 Cover article

138

Gas-assisted transformation of gold from fcc to the metastable 4H phase, Shaobo Han, Guang-Jie Xia, Chao Cai, Qi Wang, Yang-Gang Wang*, Meng Gu* & Jun Li, Nature Communications volume 11, Article number: 552 (2020)

137

Reversible loss of core–shell structure for Ni–Au bimetallic nanoparticles during CO2 hydrogenation, Xiaoben Zhang#, Shaobo Han#, Beien Zhu, Guanghui Zhang, Xiaoyan Li, Yi Gao, Zhaoxuan Wu, Bing Yang, Yuefeng Liu, Walid Baaziz, Ovidiu Ersen, Meng Gu*,Jeffrey T. Miller and Wei Liu*, https://doi.org/10.1038/s41929-020-0440-2 Nature Catalysis, Published Online

 

<2019>

 136  

Single-Atom Ir-Anchored 3D Amorphous NiFe Nanowire@Nanosheets for Boosted Oxygen Evolution Reaction. Xin Luo, Xiaoqian Wei, Hong Zhong, Hengjia Wang, Yu Wu, Qi Wang, Wenling Gu, Meng Gu*, Scott Beckman and Chengzhou Zhu, ACS Appl. Mater. Interfaces2020, 12, 3, 3539–3546

135 Real-Time Imaging of the Electrochemical Process in Na-O2 Nanobatteries Using Pt@CNT and Pt0.8Ir0.2@CNT Air Cathodes,Zhu, Yuanmin; Yang, Fei; Guo, Mohan; Chen, Lang; Gu, Meng*ACS Nano(IF=13.9),2019, 13, 12, 14399–14407
134 Synthesis of three-dimensional free-standing WSe2/C hybrid nanofibers as anodes for high-capacity lithium/sodium ion batteries, Jing Li, Shaobo Han, Junwei Zhang, Junxiang Xiang, Xingqun Zhu, Ping Liu, Xuefeng Li, Chao Feng, Bin Xiang*, Meng Gu*Journal of Materials Chemistry A, 2019,7, 19898-19908
133 Probing the Origin of Gold Dissolution and Tunneling Across Ni2P Shell Using in-situ Transmission Electron Microscopy,Shaobo Han, Tianwu Chen, Chao Cai, Dongsheng He, Sean Li, Xia Xiang, Xiaotao Zu, Sulin Zhang, Meng Gu*ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, https://doi.org/10.1021/acsami.9b17531 
132 Tracing the Origin of Visible Light Enhanced Oxygen Evolution Reaction,C. Cai, S. Han, W. Caiyang, R. Zhong, Y. Tang, M. J. Lawrence, Q. Wang, L. Huang,* Y. Liang, M. Gu*Adv. Mater. Interfaces 2018, 1801543
131 Interconnected Vertically-Stacked 2D-MoS2 for Ultrastable Cycling of Rechargeable Li-ion Battery,Sun, Congli; Zhao, Kangning; He, Yang; Zheng, Jianming; Xu, Wangwang; Zhang, Chenyu; Wang, Xiang; Guo, Mohan; Mai, Liqiang; Wang, Chongmin; Gu, Meng*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 20762-20769,2019
130 Atomic Layer Deposited Pt-Ru Dual-Metal Dimers and Identifying Their Active Sites for Hydrogen Evolution Reaction,Lei Zhang, Qi Wang, Meng Gu, Xueliang Sun,Nature Communications, volume 10, Article number: 4936 (2019) 
129 Atomically Defined Undercoordinated Active Sites for Highly Efficient CO2 Electroreduction,Wanzhen Zheng, Jian Yang, Hengquan Chen, Yang Hou, Qi Wang, Meng Gu, Feng He, Ying Xia, Zheng Xia, Zhongjian Li, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Qinggang He, Ming Qiu, and Xinliang Feng,Advanced Functional Materials, 2019,1907658,https://doi.org/10.1002/adfm.201907658
128 Attractive In Situ Self‐Reconstructed Hierarchical Gradient Structure of Metallic Glass for High Efficiency and Remarkable Stability in Catalytic Performance,Zhe Jia  Qing Wang  Ligang Sun  Qi Wang  Lai‐Chang Zhang  Ge Wu  Jun‐Hua Luan  Zeng‐Bao Jiao  Anding Wang  Shun‐Xing Liang  Meng Gu  Jian Lu, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807857
127 Reversible electrochemical interface of Mg metal and conventional electrolyte enabled by intermediate adsorption,Hui Wang, Xuefei Feng, Ying Chen, Yi-Sheng Liu, Kee Sung Han, Mingxia Zhou, Mark H.Engelhard, Vijayakumar Murugesan, Rajeev S. Assary, Tianbiao Liu, Wesley Henderson,Zimin Nie, Meng Gu, Jie Xiao, Chongmin Wang, Kristin A. Persson, Donghai Mei, Ji-Guang Zhang, Karl T. Mueller, Jinghua Guo, Kevin R. Zavadil, Yuyan Shao, and Jun Liu,ACS Energy Letters,2019
126 NASICON-type Na3Fe2(PO4)3 as a low-cost and high-rate anode material for aqueous sodium-ion batteries,Shen Qiu, Xianyong Wu, Maoyu Wang, Marcos Lucero, Yan Wang, Qi Wang, Meng Gu, Jianguo Wen, Yaqin Huang, Zhichuan J.Xu, Zhenxing Feng,Nano Energy, 2019, 64, 103941
125 Failure mechanism of Au@Co9S8 yolk-shell anode in Li-ion batteries unveiled by in-situ transmission electron microscopy,Shaobo Han, Yuanmin Zhu, Chao Cai, Jiakun Zhu, wenbin han, Lang Chen, Xiaotao Zu*, HUI YANG*, and Meng Gu*,  Applied Physics Letters, 2019, 114, 113901 
124 Interface engineering to enhance the oxygen evolution reaction under light irradiation, Shaobo Han, Chao Cai, Weinan Caiyang, Xia Xiang,  Hongxiang Deng, Xiaotao Zu*, Matthew J. Lawrence, Kai Sun*, and Meng Gu*, Appl. Phys. Lett. 115, 103901 (2019); 
123 Fast lithiation of NiO investigated by in situ transmission electron microscopy, Yuanmin Zhu, Chan Li, Qi Wang, Jianping Wang, Lang Chen, and Meng Gu*Appl. Phys. Lett.115, 143902 (2019)
122 In Situ TEM of Phosphorus-Dopant-Induced Nanopore Formation in Delithiated Silicon Nanowires,Jiakun Zhu, Mohan Guo, Yuemei Liu, Xiaobo Shi, Feifei Fan, Meng Gu*,and Hui Yang*,  ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019,11, 17313-17320
121  High-Performance and Reactivation Characteristics of High-Quality Graphene Supported SnS2 Heterojunctions for Lithium-Ion Batteries Anode, Jianhui Li, Shaobo Han, Chenyu Zhang, Wei Wei, Meng Gu*, Lingjie Meng*,ACS Appl. Mater. Interfaces,  2019, 11, 25, 22314-22322
120 Fe and N Co-Doped Porous Carbon Nanospheres with High Density of Active Sites for Efficient CO2 Electroreduction, Yubin Chen, Liangliang Zou, Hong Liu, Qi Wang, Meng Gu*, Hui Yang*,J. Phys. Chem. C, 2019
119  A safe and non-flammable sodium metal battery based on an ionic liquid electrolyte,  Hao Sun , Guanzhou Zhu , Miss Xintong Xu , Meng Liao , Michael Angell , Meng Gu , Yuanmin Zhu , Huisheng Peng, Hongjie Dai,Nature Communications, (2019) 10:3302  
118  The Role of Ru in Improving the Activity of Pd toward Hydrogen Evolution and Oxidation Reactions in Alkaline Solutions,Xueping Qin, Lulu Zhang, Gui-Liang Xu, Shangqian Zhu, Qi Wang, Meng Gu, Khalil Amine, Minhua Shao, ACS Catalysis2019, 9, 10, 9614–9621
117 Nitrogen-coordinated single iron atom catalysts derived from metal organic frameworks for oxygen reduction reaction,FeiXiao,Gui-LiangXu,Cheng-JunSun,Mingjie Xu,Qi Wang,Meng Gu,Shangqian Zhu,Yueying Li,Zidong Wei,Xiaoqing Pan,Jiangan Wang,Khalil Amine,MinhuaShao,Nano Energy,Volume 61, 2019, Pages 60-68
116 Composition-Dependent CO2 Electrochemical Reduction Activity and Selectivity on Au-Pd Core-Shell Nanoparticles, Shangqian Zhu, Qi Wang, Fei Xiao, Minhua Shao, Meng Gu*, Journal of Materials Chemistry A, 2019,7, 16954-16961
115  Phthalocyanine Precursors To Construct Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts,Yang Wang, Maoyu Wang, Zisheng Zhang, Qi Wang, Zhan Jiang, Marcos Lucero, Xing Zhang, Xiaoxiao Li, Meng Gu,* Zhenxing Feng,* and Yongye Liang*, ACS Catal. 2019, 9, 6252−6261 
114 Direct Observation of Yolk–Shell Transforming to Gold Single Atoms and Clusters with Superior Oxygen Evolution Reaction Efficiency,Chao Cai, Shaobo Han, Qi Wang, Meng Gu*, ACS Nano(IF=13.9), 2019, 13, 8, 8865-8871
113 Sub-3 nm Intermetallic Ordered Pt3In Clusters for Oxygen Reduction Reaction, Qi Wang, Zhi Liang Zhao, Zhe Zhang, Tianli Feng, Ruyi Zhong, Hu Xu,* Sokrates T. Pantelides, * and Meng Gu*, Advanced science, 2019, dio: 10.1002/advs.201901279
112 Revealing the Chemical and Structural Evolution of V2O5 Nanoribbons in Lithium-Ion Battery Using In-Situ Transmission Electron Microscopy,Zhu, Jiakun; Shen, Huahai; Shi, Xiaobo; Yang, Fei; Hu, Xiangsheng; Zhou, Weidong; Yang, Hui; Gu, Meng*,  Analytical Chemistry, 2019, https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b01571
111 CO Gas Induced Phase Separation in PtPb@Pt Catalyst and Formation of Ultrathin Pb Nanosheets Probed by In Situ Transmission Electron Microscopy, Qi Wang, Zhi Liang Zhao, and Meng Gu*, Small, 2019, 1903122
110 One-pot approach to synthesize a highly active 3-dimensionalFe-Nx-CNTs/rGO catalyst based on the CNTs and rGO composite matrix for the oxygen reduction reaction, Ye Hu, Ruoou Yang, Hengquan Chen, Qinggang He, Zheng Jiang, Meng Gu*, ChemElectroChem, 6, 2019,Pages 504-513
109 High-Performance and Reactivation Characteristics of High-Quality Graphene Supported SnS2 Heterojunctions for Lithium-Ion Batteries Anode,Jianhui Li,Chenyu Zhang, Wei Wei, Meng Gu*, Lingjie Meng*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, https://doi.org/10.1021/acsami.9b04243
108  Synthesis of three-dimensional free-standing WSe2/C hybrid nanofibers as anodes for high-capacity lithium/sodium ion batteries, Jing Li,  Junwei Zhang, Junxiang Xiang, Xingqun Zhu, Ping Liu, Xuefeng Li, Chao Feng, Bin Xiang*, Meng Gu*, Journal of Materials Chemistry A, 2019,7, 19898-19908
107 Co Single-atom Anchored on Co3O4 and Nitrogen-Doped Active Carbon toward Bifunctional Catalyst for Zinc-Air Batteries,Xiongwei Zhong, Wendi Yi, Yuanju Qu, Luozheng Zhang, Haoyu Bai, Yuanmin Zhu, Jing Wan, Shi Chen, Ming Yang, Li Huang, Meng Gu, Hui Pan, Baomin Xu,Applied Catalysis B: Environmental,Available online 13 September 2019
106 Ultra-stable 4H-gold nanowires at up to 8000C in vacuum, Qi Wang, Zhiliang Zhao,  Hui Li, Meng Gu*, Journal of Materials Chemistry A, 2019, DOI:10.1039/C9TA01306G
105 The enhancement of thermoelectric performance of p-type Li doped Mg2Ge0.4Sn0.6 by Si addition,Guocai Yuan ; Xiaobo Lei; Jizhen Hu; Weishu Liu; Qi Wang; Chen Chen; Qian Zhang; Qinyong Zhang*; Meng Gu*,Scripta MaterialiaVolume 166, June 2019, Pages 122-127
104 Stable cycling of mesoporous Sn4P3/SnO2@C nanosphere anode with high initial coulombic efficiency for Li-ion batteries Yu Xia,Yuanming Zhu,Yongye Liang, Meng Gu*,Energy Storage Materials,In Press,https://doi.org/10.1016/j.ensm.2019.01.021
103 Oxygen vacancy-rich MoO3-x nanobelts for photocatalytic N2 reduction to NH3 in pure water, Y Li, X Chen, M Zhang, Y Zhu, W Ren, Z Mei, M Gu*, F Pan*,Catalysis Science & Technology, 2019, Catal. Sci. Technol., 2019,9, 803-810
102 Composite nanofibers through in-situ reduction with abundant active sites as flexible and stable anode for lithium ion batteries, Songhao Wu, Yidong Han, Kechun Wen, Zhaohuan Wei, Jie Xiong, Meng Gu*, Weidong He*, Composites Part B: Engineering, Available online 13 2018, 161, 2019, Pages 369-375
101 Highly stable single Pt atomic sites anchored on aniline-stacked graphene for the hydrogen evolution reaction, Shenghua Ye, Feiyan Luo, Qianling Zhang, Pingyu Zhang, Tingting Xu, Dongsheng He, Licheng Guo, Yu Zhang, Chuanxin He, Xiaoping Ouyang, Qi Wang, Meng Gu*, Jianhong Liu* and Xueliang Sun*,Energy & Environmental Science, 2019,12, 1000-1007(影响因子33)
  <2018>
100 Tracing the Origin of Visible Light Enhanced Oxygen Evolution Reaction,5. C. Cai, S. Han, W. Caiyang, R. Zhong, Y. Tang, M. J. Lawrence, Q. Wang, L. Huang,* Y. Liang, M. Gu*,Adv. Mater. Interfaces 2018, 1801543
99 Electrochemical Synthesis of Nanostructured Metal-doped Titanates and Investigation of Their Activity as Oxygen Evolution Photoanodes,  Matthew J. Lawrence, Veronica Celorrio, Xiaobo Shi, Qi Wang, Alex Yanson, Nicholas J.E. Adkins, Meng Gu*, Joaquín Rodríguez-López, and Paramaconi Rodriguez, ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, pp 5233–5244
98 Dumbbell to Core–Shell Structure Transformation of Ni–Au Nanoparticle Driven by External Stimuli,S. Han, W. Liu, C. Chao, P. Cao,* M. Gu*,Part. Part. Syst. Charact. 2018, 1800426
96 Morphology-Controlled Discharge Profile and Reversible Cu Extrusion and Dissolution in Biomimetic CuS,Han, Shaobo; Wang, Jing; Shi, Xiaobo; Guo, Mohan; Wang, Hong; Wang, Chongmin; Gu, Meng*,ACS Applied Materials & Interfaces,2018, 10 (48), 41458–41464 
95 Mg3+δSbxBi2−x Family: A Promising Substitute for the State-of-the-Art n-Type Thermoelectric Materials near Room Temperature, Rui Shu, Yecheng Zhou, Qi Wang, Zhijia Han, Yongbin Zhu, Yong Liu, Yuexing Chen, Meng Gu, Wei Xu, Yu Wang, Wenqing Zhang, Li Huang, and Weishu Liu,Adv. Funct. Mater. 2018, 1807235
94 Highly active and stable ruthenate pyrochlore for enhanced oxygen evolution reaction in acidic medium electrolysis, Qi Feng, Qi Wang, Zhen Zhang, Yongyueheng Xiong, Hanyi Li, Yao Yao, Xiao-Zi Yuan, Mark C. Williams, Meng Gu, Hong Chen*, Hui Li*, Haijiang Wang*, Applied Catalysis B: Environmental 244 (2019) 494–501
93 Comparison of TiO2 and g-C3N4 2D/2D nanocomposites from three synthesis protocols for visible-light induced hydrogen evolution, Ruyi Zhong, Zisheng Zhang, Shuqi Luo, Z. Conrad Zhang, Limin Huang* and Meng Gu*, Catalysis Science & Technology, Sci. Technol., 2019, 9, 75–85 Cover article
92 Tuning Structural and Compositional Effects in Pd-Au Nanowires for Highly Selective and Active CO₂ Electrochemical Reduction Reaction, Shangqian Zhu; Qi Wang; Xueping Qin; Meng Gu*; Ran Tao*; Brennan Peter Lee*; Lulu Zhang*; Yuze Yao*; Tiehuai Li*; Minhua Shao*, Advanced Energy Materials,Volume8, Issue32 ,November 15, 2018,1802238
91 Electrochemical Synthesis of Nanostructured Metal-doped Titanates and Investigation of Their Activity as Oxygen Evolution Photoanodes, Matthew J. Lawrence, Veronica Celorrio, Xiaobo Shi, Qi Wang, Alex Yanson, Nicholas J.E. Adkins, Meng Gu*, Joaquín Rodríguez-López*, and Paramaconi Rodriguez*, ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 10, 5233–5244
90 Design of active Nickel single-atom decorated MoS2 as a pH-universal catalyst for hydrogen evolution reaction, Qi Wang, Zhi Liang Zhao, Sha Dong, Dongsheng He, Paramaconi Rodriguez, Bin Xiang, Zhiguo Wang, Yongye Liang*, Meng Gu*, Nano Energy, Volume 53, November 2018, Pages 458-467
89 Co Nanoparticle Embedded in Atomically-dispersed Co-N-C Nanofibers for Oxygen Reduction with High Activity and Remarkable Durability, Qingqing Cheng, Kun Mao, Chi Chen, Lijun Yang, Zhiqing Zou, Meng Gu*, Zheng Hu* , Hui Yang*, Nano Energy, Volume 52, October 2018, Pages 485-493
88 Simultaneously achieved temperature-insensitive high energy density and efficiency in domain engineered BaTiO3-Bi(Mg0.5Zr0.5)O3 lead-free relaxor ferroelectrics,Qibin Yuan, Geng Li, Fang-Zhou Yao, Shao-Dong Cheng, Yifei Wang, Rong Ma,Shao-Bo Mi, Meng Gu, Ke Wang*, Jing-Feng Li*, Hong Wang*, Nano Energy 52 (2018) 203–210
87 Ternary PtPdCu Multicubes as a Highly Active and Durable Catalyst toward the Oxygen Reduction Reaction, H. M. An, Z. L. Zhao, Q. Wang, L. Y. Zhang, M. Gu, C. M. Li*, ChemElectroChem 2018, 5, 1345.
86 Creation and Ordering of Oxygen Vacancies at WO3−δ and Perovskite Interfaces, Kelvin H. L. Zhang, Guoqiang Li, Steven R. Spurgeon, Le Wang, Pengfei Yan, Zhaoying Wang, Meng Gu, Tamas Varga*, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 17480−17486
85 Lithium-Pretreated Hard Carbon as High-Performance Sodium-ion Battery Anodes, Biwei Xiao, Fernando . Soto, Meng Gu, Kee Sung Han*,Junhua Song*,Mark H. Engelhard*, David Reed*, Vincent L. Sprenkle*, Perla B. Balbuena*, Xiaolin Li*, Advanced Energy Materials 2018 Volume8, 2018,1801441
84 Spontaneous Repairing Liquid Metal/Si Nanocomposite as a Smart Conductive-Additive-Free Anode for Lithium-ion Battery, Bing Han, Yu Yang, Xiaobo Shi, Dongwei Xu, Hongbo Zeng, Chaoyang Wang*, Meng Gu, Yonghong Deng*, Nano Energy, Published online (2018)
83 Interface energy band alignment at the all-transparent p-n heterojunction based on NiO and BaSnO3, Jiaye Zhang,  Weihuang Luo, Shuhuai Xiang, Jianli Zou, Freddy E. Oropeza*, Meng Gu, and Kelvin H. L. Zhang*, Appl. Phys. Lett. 112, 171605 (2018)
82 Designing principle for Ni-rich cathode materials with high energy density for practical applications, Yu Xia, Jianming Zheng, Chongmin Wang, Meng Gu*, Nano Energy, Published Online 2018
81 A robust electrochemical sensing platform using carbon paste electrode modified with molecularly imprinted microsphere and its application on methyl parathion detection, Yangguang Li, Jiang Liu, Yang Zhang, Meng Gu, Dongyang Wang*, Yan-yan Dang*, Bang-Ce Ye*, Yingchun Li*, Biosensors and Bioelectronics, Volume 106, 2018, Pages 71-77
80 Anisotropic Ordering in 1T′Molybdenum and Tungsten Ditelluride Layers Alloyed with Sulphur and Selenium, J Lin, J Zhou, S Zuluaga, Y Peng, M Gu*, Z Liu*, ST Pantelides*, K Suenaga, ACS nano, 2018, 12 (1), pp 894–901
79 Covalently bonded 2D/2D O-g-C3N4/TiO2 heterojunction for enhanced visible-light photocatalytic hydrogen evolution, R Zhong, Z Zhang, H Yi, L Zeng, C Tang, L Huang*, M Gu*,  Applied Catalysis B: Environmental, 2018, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.12.066
78 3D nitrogen-doped graphite foam@ Prussian blue: an electrochemical sensing platform for highly sensitive determination of H2O2 and glucose, Y Zhang, B Huang, F Yu, Q Yuan, M Gu*, J Ji*, Y Zhang*, Y Li*, Microchimica Acta, 2018, 185 (2), 86
  <2017>
77 A general formulation strategy toward long-wear color cosmetics with sebum resistance, Li Z, Maxon B, Nguyen K, Lee M, Gu M*, Pretzer P*, J Cosmet Sci. 2017 68(1):91-98.
76 A Single‐Step Hydrothermal Route to 3D Hierarchical Cu2O/CuO/rGO Nanosheets as High‐Performance Anode of Lithium‐Ion Batteries, Songhao Wu, Gaoliang Fu, Weiqiang Lv, Jiake Wei, Wenjin Chen, Huqiang Yi, Meng Gu*, Xuedong Bai*, Liang Zhu*, Chao Tan*, Yachun Liang*, Gaolong Zhu*, Jiarui He*, Xinqiang Wang*, Kelvin HL Zhang*, Jie Xiong*, Weidong He*, Small, 2017, 10.1002/smll.201702667
75 Atomic scale study of surface orientations and energies of Ti2O3 crystals, Meng GU*, Z. Wang*, C. Wang*, J. Zheng*, Appl. Phys. Lett. 111, 181603 (2017)
74 Intragranular cracking as a critical barrier for high-voltage usage of layer-structured cathode for lithium-ion batteries, P Yan, J Zheng, M Gu*, J Xiao*, JG Zhang*, CM Wang*, Nature Communications 8, 14101 2017
73 Electron Transfer Governed Crystal Transformation of Tungsten Trioxide upon Li Ions Intercalation, Z Wang, Y He, M Gu*, Y Du*, SX Mao*, C Wang*, ACS Applied Materials & Interfaces 8 (37), 24567-24572
  <2016>
72 Characterization of electrical properties in axial Si-Ge nanowire heterojunctions using off-axis electron holography and atom-probe tomography, Z Gan, DE Perea, J Yoo, Y He, RJ Colby, JE Barker, M Gu*, SX Mao*, Journal of Applied Physics 120 (10), 104301 (2016)
71 Atomistic Conversion Reaction Mechanism of WO3 in Secondary Ion Batteries of Li, Na, and Ca, Y He, M Gu*, H Xiao*, L Luo*, Y Shao*, F Gao*, Y Du*, SX Mao*, C Wang*, Angewandte Chemie International Edition 55 (21), 6244-6247  (2016)    Co-first author
70 Direct Mapping of Charge Distribution during Lithiation of Ge Nanowires Using Off-Axis Electron Holography, Z Gan, M Gu*, J Tang*, CY Wang*, Y He*, KL Wang*, C Wang*, DJ Smith*, Nano letters 16 (6), 3748-3753 (2016)   Co-first author
  <2015>
69 Probing the failure mechanism of nanoscale LiFePO4 for Li-ion batteries, M Gu*, W Shi*, J Zheng*, P Yan*, J Zhang*, C Wang*, Applied Physics Letters 106 (20), 203902 (2015)
68 Dominance of interface chemistry over the bulk properties in determining the electronic structure of epitaxial metal/perovskite oxide heterojunctions, SA Chambers, Y Du, M Gu*, TC Droubay*, SP Hepplestone*, PV Sushko*, Chemistry of Materials 27 (11), 4093-4098 (2015)
67 Interfacial Reaction Dependent Performance of Hollow Carbon Nanosphere–Sulfur Composite as a Cathode for Li-S Battery, J Zheng, P Yan, M Gu*, MJ Wagner*, KA Hays*, J Chen*, X Li*, C Wang*, Frontiers in Energy Research 3, 25 (2015)
66 In situ TEM observations of Sn-containing silicon nanowires undergoing reversible pore formation due to fast lithiation/delithiation kinetics, X Lu, TD Bogart, M Gu*, C Wang*, BA Korgel*, The Journal of Physical Chemistry C 119 (38), 21889-21895 (2015)
65 Structural and chemical evolution of Li-and Mn-rich layered cathode material, J Zheng, P Xu, M Gu*, J Xiao, ND Browning, P Yan, C Wang, JG Zhang, Chemistry of Materials 27 (4), 1381-1390 (2015)
64 Regulated breathing effect of silicon negative electrode for dramatically enhanced performance of Li‐Ion battery, X Xiao, W Zhou, Y Kim, M Gu*, C Wang, G Liu, Z Liu, H Gao, Advanced Functional Materials 25 (9), 1426-1433 (2015)
63 Nanocomposite polymer electrolyte for rechargeable magnesium batteries, Y Shao, NN Rajput, J Hu, M Hu, T Liu, Z Wei, M Gu*, X Deng, S Xu, Nano Energy 12, 750-759 (2015)
62 Following the transient reactions in lithium–sulfur batteries using an in situ nuclear magnetic resonance technique, J Xiao, JZ Hu, H Chen, M Vijayakumar, J Zheng, H Pan, ED Walter, M Hu, M Gu*, Nano letters 15 (5), 3309-3316 (2015)
61 Nanoscale silicon as anode for Li-ion batteries: The fundamentals, promises, and challenges, M Gu*, Y He, J Zheng, C Wang, Nano Energy 17, 366-383 (2015)
60 Visualizing nanoscale 3D compositional fluctuation of lithium in advanced lithium-ion battery cathodes, A Devaraj, M Gu*, R Colby, P Yan, CM Wang, JM Zheng, J Xiao, A Genc, Nature communications 6,21 (2015)
59  Inward lithium-ion breathing of hierarchically porous silicon anodes, Q Xiao#, M Gu#, H Yang, B Li, C Zhang, Y Liu, F Liu, F Dai, L Yang, Z Liu, Nature communications 6, 8844 (2015)
  <2014>
58 Insights into the phase formation mechanism of [0.5 Li2MnO3· 0.5 LiNi0. 5Mn0.5O2] battery materials, D Wang, I Belharouak, X Zhang, Y Ren, Meng Gu, C Wang, Journal of The Electrochemical Society 161 (1), A1-A5 (2014)
57 Enhancing the lithiation rate of silicon nanowires by the inclusion of tin, TD Bogart, X Lu, M Gu, C Wang, BA Korgel, RSC Advances 4 (79), 42022-42028(2014)
56 A Facile Approach Using MgCl2 to Formulating High Performance Mg2+ Electrolytes for Rechargeable Mg Batteries, T Liu, Y Shao, G Li, Meng GuJournal of Materials Chemistry A 2, 3430-3438(2014)
55 Interface modifications by anion receptors for high energy lithium ion batteries, J Zheng, J Xiao, M Gu, P Zuo, C Wang, JG Zhang, Journal of Power Sources 250, 313-318 (2014)
54 In-situ electrochemical transmission electron microscopy for battery research, BL Mehdi, M Gu, LR Parent, W Xu, EN Nasybulin, X Chen, RR Unocic, Microscopy and Microanalysis 20, 484-492 (2014)
53 Strain Accommodation by Facile WO6 Octahedral Distortion and Tilting during WO3 Heteroepitaxy on SrTiO3 (001), Y Du, M Gu, T Varga, C Wang, ME Bowden, SA Chambers, ACS applied materials & interfaces 6 (16), 14253-14258 (2014)
52 Dual phase Li4Ti5O12–TiO2 nanowire arrays as integrated anodes for high-rate lithium-ion batteries, JY Liao, V Chabot, M Gu, C Wang, X Xiao, Z Chen, Nano Energy 9, 383-391 (2014)
51 Formation of Interfacial Layer and Long-Term Cyclability of Li–O2 Batteries, EN Nasybulin, W Xu, BL Mehdi, E Thomsen, MH Engelhard, RC Massé, M GuACS applied materials & interfaces 6 (16), 14141-14151 (2014)
50 Synergistic catalysis between Pd and Fe in gas phase hydrodeoxygenation of m-cresol, Y Hong, H Zhang, J Sun, KM Ayman, AJR Hensley, M Gu, MH Engelhard, ACS Catalysis 4 (10), 3335-3345 (2014)
49 In situ transmission electron microscopy probing of native oxide and artificial layers on silicon nanoparticles for lithium ion batteries, Y He, DM Piper, M Gu, JJ Travis, SM George, SH Lee, A Genc, L Pullan, ACS Nano 8, 11816-11823(2014)
48 Probing the degradation mechanisms in electrolyte solutions for Li-ion batteries by in situ transmission electron microscopy, P Abellan, BL Mehdi, LR Parent, M Gu, C Park, W Xu, Y Zhang, I Arslan, Nano letters 14 (3), 1293-1299(2014)
47 Mesoscale origin of the enhanced cycling-stability of the Si-conductive polymer anode for Li-ion batteries, M Gu, XC Xiao, G Liu, S Thevuthasan, DR Baer, JG Zhang, J Liu, Scientific reports 4, 3684 (2014)
46 Direct evidence of lithium-induced atomic ordering in amorphous TiO2 nanotubes, Q Gao, M Gu, A Nie, F Mashayek, C Wang, GM Odegard, Chemistry of Materials 26 (4), 1660-1669 (2014)   Co-first author
45 Functioning mechanism of AlF3 coating on the Li-and Mn-rich cathode materials, J Zheng, M Gu, J Xiao, BJ Polzin, P Yan, X Chen, C Wang, JG Zhang, Chemistry of Materials 26 (22), 6320-6327(2014) Co-first author
44 Lewis acid–base interactions between polysulfides and metal organic framework in lithium sulfur batteries, J Zheng, J Tian, D Wu, M Gu, W Xu, C Wang, F Gao, MH Engelhard, Nano letters 14 (5), 2345-2352(2014)
43 Controlling SEI formation on SnSb‐porous carbon nanofibers for improved Na ion storage, L Ji, M Gu, Y Shao, X Li, MH Engelhard, BW Arey, W Wang, Z Nie, J Xiao, Advanced Materials 26 (18), 2901-2908 (2014)
42 Mitigating voltage fade in cathode materials by improving the atomic level uniformity of elemental distribution, J Zheng, M Gu, A Genc, J Xiao, P Xu, X Chen, Z Zhu, W Zhao, L Pullan, Nano letters 14 (5), 2628-2635 (2014)    Co-first author
41 Mesoporous silicon sponge as an anti-pulverization structure for high-performance lithium-ion battery anodes, X Li, M Gu, S Hu, R Kennard, P Yan, X Chen, C Wang, MJ Sailor, Nature communications 5, 183, (2014)  
40 Bending-induced symmetry breaking of lithiation in germanium nanowires, M Gu, H Yang, DE Perea, JG Zhang, S Zhang, CM Wang, Nano letters 14 (8), 4622-4627 (2014)
39 Ionic liquid-enhanced solid state electrolyte interface (SEI) for lithium–sulfur batteries, J Zheng, M Gu, H Chen, P Meduri, MH Engelhard, JG Zhang, J Liu, J Xiao, Journal of Materials Chemistry A 1 (29), 8464-8470 (2013)
  <2013>
38 Revisit carbon/sulfur composite for Li-S batteries, J Zheng, M Gu, MJ Wagner, KA Hays, X Li, P Zuo, C Wang, JG Zhang, Journal of The Electrochemical Society 160 (10), A1624-A1628 (2013)
37 Controlled nucleation and growth process of Li2S2/Li2S in lithium-sulfur batteries, J Zheng, M Gu, C Wang, P Zuo, PK Koech, JG Zhang, J Liu, J Xiao, Journal of The Electrochemical Society 160 (11), A1992-A1996 (2013)
36 Electrochemical kinetics and performance of layered composite cathode material Li [Li0. 2Ni0. 2Mn0. 6] O2, J Zheng, W Shi, M Gu, J Xiao, P Zuo, C Wang, JG Zhang, Journal of The Electrochemical Society 160 (11), A2212-A2219 (2013)
35 How to obtain reproducible results for lithium sulfur batteries, J Zheng, D Lv, M Gu, C Wang, JG Zhang, J Liu, J Xiao, Journal of The Electrochemical Society 160 (11), A2288-A2292 (2013)
34 Cation uniformity and magnetic properties of La 0.7 Sr 0.3 Mn 0.5 Fe 0.5 O 3 thin films, M Gu, F Yang, E Arenholz, ND Browning, Y Takamura, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 325, 69-74  (2013)
33 Antisite defects in La0. 7Sr0. 3MnO3 and La0. 7Sr0. 3FeO3, M Gu, Z Wang, MD Biegalski, HM Christen, Y Takamura, ND Browning, Applied Physics Letters 102 (15), 151911 (2013)
32 Electrocatalytic properties of poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)(PEDOT) in Li-O 2 battery, E Nasybulin, W Xu, MH Engelhard, XS Li, M Gu, D Hu, JG Zhang, Electrochemistry Communications 29, 63-66 (2013)
31 Structure and radiation damage behavior of epitaxial CrxMo 1− x alloy thin films on MgO, CM Wang, TC Kaspar, V Shutthanandan, AG Joly, L Kovarik, BW Arey, Meng Gu, Journal of Nuclear Materials 437 (1), 55-61 (2013)
30 Interfaces: Ultralow Contact Resistance at an Epitaxial Metal/Oxide Heterojunction Through Interstitial Site Doping (Adv. Mater. 29/2013), SA Chambers, M Gu, PV Sushko, H Yang, C Wang, ND Browning, Advanced Materials 25 (29), 3926-3926 (2013)
29 XEDS STEM tomography for 3D chemical characterization of nanoscale particles, A Genc, L Kovarik, M Gu, H Cheng, P Plachinda, L Pullan, B Freitag, Ultramicroscopy 131, 24-32 (2013)
28 Coordination Chemistry in magnesium battery electrolytes: how ligands affect their performance, Y Shao, T Liu, G Li, M Gu, Z Nie, M Engelhard, J Xiao, D Lv, C Wang, Scientific reports 3, 3130 (2013)
27 Enhanced Intercalation Dynamics and Stability of Engineered Micro/Nano‐Structured Electrode Materials: Vanadium Oxide Mesocrystals, E Uchaker, M Gu, N Zhou, Y Li, C Wang, G Cao, Small 9 (22), 3880-3886 (2013)
26 Lithium ion battery peformance of silicon nanowires with carbon skin, TD Bogart, D Oka, X Lu, M Gu, C Wang, BA Korgel, ACS Nano 8 (1), 915-922 (2013)
25 Surface-driven sodium ion energy storage in nanocellular carbon foams, Y Shao, J Xiao, W Wang, M Engelhard, X Chen, Z Nie, M Gu, LV Saraf, Nano letters 13 (8), 3909-3914 (2013)
24 Nanorod niobium oxide as powerful catalysts for an all vanadium redox flow battery, B Li, M Gu, Z Nie, X Wei, C Wang, V Sprenkle, W Wang, Nano letters 14 (1), 158-165 (2013)
23 Highly reversible Mg insertion in nanostructured Bi for Mg ion batteries, Y Shao, M Gu, X Li, Z Nie, P Zuo, G Li, T Liu, J Xiao, Y Cheng, C Wang, Nano letters 14 (1), 255-260 (2013)
22 Bismuth nanoparticle decorating graphite felt as a high-performance electrode for an all-vanadium redox flow battery, B Li, M Gu, Z Nie, Y Shao, Q Luo, X Wei, X Li, J Xiao, C Wang, V Sprenkle, Nano letters 13 (3), 1330-1335 (2013)
21 Ultralow contact resistance at an epitaxial metal/oxide heterojunction through interstitial site doping, SA Chambers, M Gu, PV Sushko, H Yang, C Wang, ND Browning, Advanced Materials 25 (29), 4001-4005 (2013)
20 Nanoscale phase separation, cation ordering, and surface chemistry in pristine Li1. 2Ni0. 2Mn0. 6O2 for Li-ion batteries, M Gu, A Genc, I Belharouak, D Wang, K Amine, S Thevuthasan, DR Baer, Chemistry of Materials 25 (11), 2319-2326 (2013)
19 Corrosion/fragmentation of layered composite cathode and related capacity/voltage fading during cycling process, J Zheng, M Gu, J Xiao, P Zuo, C Wang, JG Zhang, Nano letters 13 (8), 3824-3830 (2013) Co-first author 
18 Electron-rich driven electrochemical solid-state amorphization in Li–Si alloys, Z Wang, M Gu, Y Zhou, X Zu, JG Connell, J Xiao, D Perea, LJ Lauhon, Nano letters 13 (9), 4511-4516 (2013)    Co-first author
17 Electronic Origin for the Phase Transition from Amorphous Li x Si to Crystalline Li15Si4, M Gu, Z Wang, JG Connell, DE Perea, LJ Lauhon, F Gao, C Wang, ACS nano 7, 6303-6309(2013)
16 Probing the failure mechanism of SnO2 nanowires for sodium-ion batteries, M Gu, A Kushima, Y Shao, JG Zhang, J Liu, ND Browning, J Li, C Wang, Nano letters 13 (11), 5203-5211(2013)
15 Demonstration of an electrochemical liquid cell for operando transmission electron microscopy observation of the lithiation/delithiation behavior of Si nanowire battery anodes, M Gu, LR Parent, BL Mehdi, RR Unocic, MT McDowell, RL Sacci, W Xu, Nano letters 13 (12), 6106-6112 (2013)
  <2012>
14 Surface and Structural Stabilities of Carbon Additives in High Voltage Lithium Ion Batteries, J Zheng, J Xiao, W Xu, X Chen, M Gu, X Li, JG Zhang, Journal of Power Sources (2012)
13 Enhanced Li+ ion transport in LiNi 0.5 Mn 1.5 O 4 through control of site disorder, J Zheng, J Xiao, X Yu, L Kovarik, M Gu, F Omenya, X Chen, XQ Yang, Physical Chemistry Chemical Physics 14 (39), 13515-13521(2012)
12 Yttria-stabilized zirconia crystallization in Al 2 O 3/YSZ multilayers, N Kemik, SV Ushakov, M Gu, N Schichtel, C Korte, ND Browning, Journal of Materials Research 27 (06), 939-943  (2012)
11 Tuning magnetic and transport properties through strain engineering in La0. 7Sr0. 3MnO3/La0. 5Sr0. 5TiO3 superlattices, M Gu, C Song, F Yang, E Arenholz, ND Browning, Y Takamura, Journal of Applied Physics 111 (8), 084906 (2012)
10 Strain relaxation defects in perovskite oxide superlattices, M Gu, MD Biegalski, HM Christen, C Song, CR Dearden, ND Browning, Journal of Materials Research 27 (11), 1436-1444(2012)
9 Interfacial ferromagnetism and exchange bias in CaRuO 3/CaMnO 3 superlattices, C He, AJ Grutter, M Gu, ND Browning, Y Takamura, BJ Kirby, JA Borchers, Physical review letters 109 (19), 197202 (2012)
8 In situ TEM study of lithiation behavior of silicon nanoparticles attached to and embedded in a carbon matrix, M Gu, Y Li, X Li, S Hu, X Zhang, W Xu, S Thevuthasan, DR Baer, ACS Nano 6 (9), 8439-8447  (2012)
7 Conflicting roles of nickel in controlling cathode performance in lithium ion batteries, M Gu, I Belharouak, A Genc, Z Wang, D Wang, K Amine, F Gao, G Zhou, Nano letters 12 (10), 5186-5191(2012)
6 Formation of the spinel phase in the layered composite cathode used in Li-ion batteries, M Gu, I Belharouak, J Zheng, H Wu, J Xiao, A Genc, K Amine, ACS nano 7 (1), 760-767 (2012)
5 Resonant x-ray reflectivity study of perovskite oxide superlattices, N Kemik, M Gu, F Yang, CY Chang, Y Song, M Bibee, A Mehta, Applied Physics Letters 99 (20), 201908 (2011)
4 Structural variability in La0. 5Sr0. 5TiO3±δ thin films, M Gu, CR Dearden, C Song, ND Browning, Y Takamura, Applied Physics Letters 99 (26), 261907 (2011)
3 The effect of interfacial charge transfer on ferromagnetism in perovskite oxide superlattices, F Yang, M Gu, E Arenholz, ND Browning, Y Takamura, Journal of Applied Physics 111 (1), 013911(2012)
  <2008>
2 Preparation and Photoluminescence of Single-Crystalline GdVO4:Eu3+Nanorods by Hydrothermal Conversion of Gd(OH)3 nanorods, M Gu, Q Liu, S Mao, D Mao, C Chang, Crystal Growth and Design 8 (4), 1422-1425 (2008)
1 Long lasting phosphorescence of Gd2O2 S: Eu, Ti, Mg nanorods via a hydrothermal routine, S Mao, Q Liu, M Gu, D Mao, C Chang, Journal of Alloys and Compounds 465 (1), 367-374 (2008)

 

Copyright © 2018 All Rights Reserved.