Publications

  • Journal Papers

representative publications: 

(1) Jian Chang, Jian Shang, Yongming Sun, Luis K. Ono, Dongrui Wang, Zhijun Ma, Qiyao Huang, Dongdong Chen, Guoqiang Liu, Yi Cui, Yabing Qi, and Zijian Zheng*. “Flexible and Stable High-Energy Lithium-Sulfur Full Batteries with Only 100% Oversized Lithium”, Nature Communications, 2018, 9 (1): 4480.

(2) Jian Chang, Subash Adhikari, Tae Hoon Lee, Bing Li, Fei Yao, Duy Tho Pham, Viet Thong Le, and Young Hee Lee*. “Leaf Vein-Inspired Nanochanneled Graphene Film for Highly Efficient Micro-Supercapacitors”, Advanced Energy Materials, 2015, 5 (9), 1500003.

(3) Jian Chang, Meihua Jin, Fei Yao, Tae Hyung Kim, Viet Thong Le, Hongyan Yue, Fethullah Gunes, Bing Li, Arunabha Ghosh, Sishen Xie, and Young Hee Lee*. “Asymmetric Supercapacitors Based on Graphene/MnO2 Nanospheres and Graphene/MoO3 Nanosheets with High Energy Density”, Advanced Functional Materials, 2013, 23 (40), 5074-5083.

(4) Bing Li, Honggi Nam, Jiong Zhao, Jian Chang, Niranjanmurthi Lingappan, Fei Yao, Tae Hoon Lee, and Young Hee Lee*. “Nanoreactor of Nickel-Containing Carbon–Shells as Oxygen Reduction Catalyst”, Advanced Materials, 2017, 29 (7), 1605083.

(5) Guoqiang Liu, Lina Chen, Jin Liu, Meng Qiu, Zhuang Xie, Jian Chang, Yaokang Zhang, Peng Li, Dang Yuan Lei, Zijian Zheng*. “Scanning Nanowelding Lithography for Rewritable One-Step Patterning of Sub-50 nm High-Aspect-Ratio Metal Nanostructures”, Advanced Materials, 2018, 30 (35), 1801772.

International patents:

(1) Zijian Zheng and Jian Chang.“Electrodes for batteries”, US Pat, No. 16/023,176, 2019.

(2) Zijian Zheng and Jian Chang. “Multifunctional Hierarchical Fabrics Stabilize Flexible Lithium Metal-Sulfur Batteries”, TW Pat, No. 107144806.

(3) Zijian Zheng and Jian Chang.“Carbon material containing metal coating, preparation method and application thereof”, US Pat, No. 201910072986.6 (PCT).

Copyright © 2018 All Rights Reserved.