Publications

  • Journal Papers

期刊论文 (Google Scholar 引用 7600+, H index 42),ESI 他引4730次,高被引论文:9

   <2019>
135 Real-Time Imaging of the Electrochemical Process in Na-O2 Nanobatteries Using Pt@CNT and Pt0.8Ir0.2@CNT Air Cathodes,Zhu, Yuanmin; Yang, Fei; Guo, Mohan; Chen, Lang; Gu, MengACS Nano(IF=13.9), Just accepted and published online, Dec-2019
134 Synthesis of three-dimensional free-standing WSe2/C hybrid nanofibers as anodes for high-capacity lithium/sodium ion batteries, Jing Li, Shaobo Han, Junwei Zhang, Junxiang Xiang, Xingqun Zhu, Ping Liu, Xuefeng Li, Chao Feng, Bin Xiang*, Meng GuJournal of Materials Chemistry A, 2019,7, 19898-19908
133 Probing the Origin of Gold Dissolution and Tunneling Across Ni2P Shell Using in-situ Transmission Electron Microscopy,Shaobo Han, Tianwu Chen, Chao Cai, Dongsheng He, Sean Li, Xia Xiang, Xiaotao Zu, Sulin Zhang, Meng GuACS Appl. Mater. Interfaces 2019, https://doi.org/10.1021/acsami.9b17531 
132 Tracing the Origin of Visible Light Enhanced Oxygen Evolution Reaction,C. Cai, S. Han, W. Caiyang, R. Zhong, Y. Tang, M. J. Lawrence, Q. Wang, L. Huang,* Y. Liang, M. GuAdv. Mater. Interfaces 2018, 1801543
131 Interconnected Vertically-Stacked 2D-MoS2 for Ultrastable Cycling of Rechargeable Li-ion Battery,Sun, Congli; Zhao, Kangning; He, Yang; Zheng, Jianming; Xu, Wangwang; Zhang, Chenyu; Wang, Xiang; Guo, Mohan; Mai, Liqiang; Wang, Chongmin; Gu, Meng, ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 20762-20769,2019
130 Atomic Layer Deposited Pt-Ru Dual-Metal Dimers and Identifying Their Active Sites for Hydrogen Evolution Reaction,Lei Zhang, Qi Wang, Meng Gu, Xueliang Sun,Nature Communications, volume 10, Article number: 4936 (2019) 
129 Atomically Defined Undercoordinated Active Sites for Highly Efficient CO2 Electroreduction,Wanzhen Zheng, Jian Yang, Hengquan Chen, Yang Hou, Qi Wang, Meng Gu, Feng He, Ying Xia, Zheng Xia, Zhongjian Li, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Qinggang He, Ming Qiu, and Xinliang Feng,Advanced Functional Materials, 2019,1907658,https://doi.org/10.1002/adfm.201907658
128 Attractive In Situ Self‐Reconstructed Hierarchical Gradient Structure of Metallic Glass for High Efficiency and Remarkable Stability in Catalytic Performance,Zhe Jia  Qing Wang  Ligang Sun  Qi Wang  Lai‐Chang Zhang  Ge Wu  Jun‐Hua Luan  Zeng‐Bao Jiao  Anding Wang  Shun‐Xing Liang  Meng Gu  Jian Lu, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807857
127 Reversible electrochemical interface of Mg metal and conventional electrolyte enabled by intermediate adsorption,Hui Wang, Xuefei Feng, Ying Chen, Yi-Sheng Liu, Kee Sung Han, Mingxia Zhou, Mark H.Engelhard, Vijayakumar Murugesan, Rajeev S. Assary, Tianbiao Liu, Wesley Henderson,Zimin Nie, Meng Gu, Jie Xiao, Chongmin Wang, Kristin A. Persson, Donghai Mei, Ji-Guang Zhang, Karl T. Mueller, Jinghua Guo, Kevin R. Zavadil, Yuyan Shao, and Jun Liu,ACS Energy Letters,2019
126 NASICON-type Na3Fe2(PO4)3 as a low-cost and high-rate anode material for aqueous sodium-ion batteries,Shen Qiu, Xianyong Wu, Maoyu Wang, Marcos Lucero, Yan Wang, Qi Wang, Meng Gu, Jianguo Wen, Yaqin Huang, Zhichuan J.Xu, Zhenxing Feng,Nano Energy, 2019, 64, 103941
125 Failure mechanism of Au@Co9S8 yolk-shell anode in Li-ion batteries unveiled by in-situ transmission electron microscopy,Shaobo Han, Yuanmin Zhu, Chao Cai, Jiakun Zhu, wenbin han, Lang Chen, Xiaotao Zu*, HUI YANG*, and Meng Gu*,  Applied Physics Letters, 2019, 114, 113901 
124 Interface engineering to enhance the oxygen evolution reaction under light irradiation, Shaobo Han, Chao Cai, Weinan Caiyang, Xia Xiang,  Hongxiang Deng, Xiaotao Zu*, Matthew J. Lawrence, Kai Sun*, and Meng Gu*, Appl. Phys. Lett. 115, 103901 (2019); 
123 Fast lithiation of NiO investigated by in situ transmission electron microscopy, Yuanmin Zhu, Chan Li, Qi Wang, Jianping Wang, Lang Chen, and Meng Gu*Appl. Phys. Lett.115, 143902 (2019)
122 In Situ TEM of Phosphorus-Dopant-Induced Nanopore Formation in Delithiated Silicon Nanowires,Jiakun Zhu, Mohan Guo, Yuemei Liu, Xiaobo Shi, Feifei Fan, Meng Gu*,and Hui Yang*,  ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019,11, 17313-17320
121  High-Performance and Reactivation Characteristics of High-Quality Graphene Supported SnS2 Heterojunctions for Lithium-Ion Batteries Anode, Jianhui Li, Shaobo Han, Chenyu Zhang, Wei Wei, Meng Gu*, Lingjie Meng*,ACS Appl. Mater. Interfaces,  2019, 11, 25, 22314-22322
120 Fe and N Co-Doped Porous Carbon Nanospheres with High Density of Active Sites for Efficient CO2 Electroreduction, Yubin Chen, Liangliang Zou, Hong Liu, Qi Wang, Meng Gu*, Hui Yang*,J. Phys. Chem. C, 2019
119  A safe and non-flammable sodium metal battery based on an ionic liquid electrolyte,  Hao Sun , Guanzhou Zhu , Miss Xintong Xu , Meng Liao , Michael Angell , Meng Gu , Yuanmin Zhu , Huisheng Peng, Hongjie Dai,Nature Communications, (2019) 10:3302  
118  The Role of Ru in Improving the Activity of Pd toward Hydrogen Evolution and Oxidation Reactions in Alkaline Solutions,Xueping Qin, Lulu Zhang, Gui-Liang Xu, Shangqian Zhu, Qi Wang, Meng Gu, Khalil Amine, Minhua Shao, ACS Catalysis, Accepted 2019 
117 Nitrogen-coordinated single iron atom catalysts derived from metal organic frameworks for oxygen reduction reaction,FeiXiao,Gui-LiangXu,Cheng-JunSun,Mingjie Xu,Qi Wang,Meng Gu,Shangqian Zhu,Yueying Li,Zidong Wei,Xiaoqing Pan,Jiangan Wang,Khalil Amine,MinhuaShao,Nano Energy,Volume 61, 2019, Pages 60-68
116 Composition-Dependent CO2 Electrochemical Reduction Activity and Selectivity on Au-Pd Core-Shell Nanoparticles, Shangqian Zhu, Qi Wang, Fei Xiao, Minhua Shao, Meng Gu*, Journal of Materials Chemistry A, 2019,7, 16954-16961
115  Phthalocyanine Precursors To Construct Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts,Yang Wang, Maoyu Wang, Zisheng Zhang, Qi Wang, Zhan Jiang, Marcos Lucero, Xing Zhang, Xiaoxiao Li, Meng Gu,* Zhenxing Feng,* and Yongye Liang*, ACS Catal. 2019, 9, 6252−6261 
114 Direct Observation of Yolk–Shell Transforming to Gold Single Atoms and Clusters with Superior Oxygen Evolution Reaction Efficiency,Chao Cai, Shaobo Han, Qi Wang, Meng Gu*, ACS Nano(IF=13.9), 2019, 13, 8, 8865-8871
113 Sub-3 nm Intermetallic Ordered Pt3In Clusters for Oxygen Reduction Reaction, Qi Wang, Zhi Liang Zhao, Zhe Zhang, Tianli Feng, Ruyi Zhong, Hu Xu,* Sokrates T. Pantelides, * and Meng Gu*, Advanced science, 2019, dio: 10.1002/advs.201901279
112 Revealing the Chemical and Structural Evolution of V2O5 Nanoribbons in Lithium-Ion Battery Using In-Situ Transmission Electron Microscopy,Zhu, Jiakun; Shen, Huahai; Shi, Xiaobo; Yang, Fei; Hu, Xiangsheng; Zhou, Weidong; Yang, Hui; Gu, Meng*,  Analytical Chemistry, 2019, https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b01571
111 CO Gas Induced Phase Separation in PtPb@Pt Catalyst and Formation of Ultrathin Pb Nanosheets Probed by In Situ Transmission Electron Microscopy, Qi Wang, Zhi Liang Zhao, and Meng Gu*, Small, 2019, 1903122
110 One-pot approach to synthesize a highly active 3-dimensionalFe-Nx-CNTs/rGO catalyst based on the CNTs and rGO composite matrix for the oxygen reduction reaction, Ye Hu, Ruoou Yang, Hengquan Chen, Qinggang He, Zheng Jiang, Meng Gu*, ChemElectroChem, 6, 2019,Pages 504-513
109 High-Performance and Reactivation Characteristics of High-Quality Graphene Supported SnS2 Heterojunctions for Lithium-Ion Batteries Anode,Jianhui Li,Chenyu Zhang, Wei Wei, Meng Gu*, Lingjie Meng*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, https://doi.org/10.1021/acsami.9b04243
108  Synthesis of three-dimensional free-standing WSe2/C hybrid nanofibers as anodes for high-capacity lithium/sodium ion batteries, Jing Li,  Junwei Zhang, Junxiang Xiang, Xingqun Zhu, Ping Liu, Xuefeng Li, Chao Feng, Bin Xiang*, Meng Gu*, Journal of Materials Chemistry A, Accepted 2019,DOI: 10.1039/C9TA06199A
107 Co Single-atom Anchored on Co3O4 and Nitrogen-Doped Active Carbon toward Bifunctional Catalyst for Zinc-Air Batteries,Xiongwei Zhong, Wendi Yi, Yuanju Qu, Luozheng Zhang, Haoyu Bai, Yuanmin Zhu, Jing Wan, Shi Chen, Ming Yang, Li Huang, Meng Gu, Hui Pan, Baomin Xu,Applied Catalysis B: Environmental,Available online 13 September 2019
106 Ultra-stable 4H-gold nanowires at up to 8000C in vacuum, Qi Wang, Zhiliang Zhao,  Hui Li, Meng Gu*, Journal of Materials Chemistry A, 2019, DOI:10.1039/C9TA01306G
105 The enhancement of thermoelectric performance of p-type Li doped Mg2Ge0.4Sn0.6 by Si addition,Guocai Yuan ; Xiaobo Lei; Jizhen Hu; Weishu Liu; Qi Wang; Chen Chen; Qian Zhang; Qinyong Zhang*; Meng Gu*,Scripta Materialia, 2019, Accepted Online
104 Stable cycling of mesoporous Sn4P3/SnO2@C nanosphere anode with high initial coulombic efficiency for Li-ion batteries Yu Xia,Yuanming Zhu,Yongye Liang, Meng Gu*,Energy Storage Materials,In Press,https://doi.org/10.1016/j.ensm.2019.01.021
103 Oxygen vacancy-rich MoO3-x nanobelts for photocatalytic N2 reduction to NH3 in pure water, Y Li, X Chen, M Zhang, Y Zhu, W Ren, Z Mei, M Gu*, F Pan*,Catalysis Science & Technology, 2019, Catal. Sci. Technol., 2019,9, 803-810
102 Composite nanofibers through in-situ reduction with abundant active sites as flexible and stable anode for lithium ion batteries, Songhao Wu, Yidong Han, Kechun Wen, Zhaohuan Wei, Jie Xiong, Meng Gu*, Weidong He*, Composites Part B: Engineering, Available online 13 2018, 161, 2019, Pages 369-375
101 Highly stable single Pt atomic sites anchored on aniline-stacked graphene for the hydrogen evolution reaction, Shenghua Ye, Feiyan Luo, Qianling Zhang, Pingyu Zhang, Tingting Xu, Dongsheng He, Licheng Guo, Yu Zhang, Chuanxin He, Xiaoping Ouyang, Qi Wang, Meng Gu*, Jianhong Liu* and Xueliang Sun*,Energy & Environmental Science, 2019,12, 1000-1007(影响因子33)
  <2018>
100 Tracing the Origin of Visible Light Enhanced Oxygen Evolution Reaction,5. C. Cai, S. Han, W. Caiyang, R. Zhong, Y. Tang, M. J. Lawrence, Q. Wang, L. Huang,* Y. Liang, M. Gu*,Adv. Mater. Interfaces 2018, 1801543
99 Electrochemical Synthesis of Nanostructured Metal-doped Titanates and Investigation of Their Activity as Oxygen Evolution Photoanodes,  Matthew J. Lawrence, Veronica Celorrio, Xiaobo Shi, Qi Wang, Alex Yanson, Nicholas J.E. Adkins, Meng Gu*, Joaquín Rodríguez-López, and Paramaconi Rodriguez, ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, pp 5233–5244
98 Dumbbell to Core–Shell Structure Transformation of Ni–Au Nanoparticle Driven by External Stimuli,S. Han, W. Liu, C. Chao, P. Cao,* M. Gu*,Part. Part. Syst. Charact. 2018, 1800426
97 Electrochemical Synthesis of Nanostructured Metal-doped Titanates and Investigation of Their Activity as Oxygen Evolution Photoanodes,  Matthew J. Lawrence, Veronica Celorrio, Xiaobo Shi, Qi Wang, Alex Yanson, Nicholas J.E. Adkins, Meng Gu*, Joaquín Rodríguez-López, and Paramaconi Rodriguez, ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, pp 5233–5244+A15:A20
96 Morphology-Controlled Discharge Profile and Reversible Cu Extrusion and Dissolution in Biomimetic CuS,Han, Shaobo; Wang, Jing; Shi, Xiaobo; Guo, Mohan; Wang, Hong; Wang, Chongmin; Gu, Meng*,ACS Applied Materials & Interfaces,2018, 10 (48), 41458–41464 
95 Mg3+δSbxBi2−x Family: A Promising Substitute for the State-of-the-Art n-Type Thermoelectric Materials near Room Temperature, Rui Shu, Yecheng Zhou, Qi Wang, Zhijia Han, Yongbin Zhu, Yong Liu, Yuexing Chen, Meng Gu, Wei Xu, Yu Wang, Wenqing Zhang, Li Huang, and Weishu Liu,Adv. Funct. Mater. 2018, 1807235
94 Highly active and stable ruthenate pyrochlore for enhanced oxygen evolution reaction in acidic medium electrolysis, Qi Feng, Qi Wang, Zhen Zhang, Yongyueheng Xiong, Hanyi Li, Yao Yao, Xiao-Zi Yuan, Mark C. Williams, Meng Gu, Hong Chen*, Hui Li*, Haijiang Wang*, Applied Catalysis B: Environmental 244 (2019) 494–501
93 Comparison of TiO2 and g-C3N4 2D/2D nanocomposites from three synthesis protocols for visible-light induced hydrogen evolution, Ruyi Zhong, Zisheng Zhang, Shuqi Luo, Z. Conrad Zhang, Limin Huang* and Meng Gu*, Catalysis Science & Technology, Sci. Technol., 2019, 9, 75–85 Cover article
92 Tuning Structural and Compositional Effects in Pd-Au Nanowires for Highly Selective and Active CO₂ Electrochemical Reduction Reaction, Shangqian Zhu; Qi Wang; Xueping Qin; Meng Gu*; Ran Tao*; Brennan Peter Lee*; Lulu Zhang*; Yuze Yao*; Tiehuai Li*; Minhua Shao*, Advanced Energy Materials, Accepted 2018; https://doi.org/10.1002/aenm.201802238
91 Electrochemical Synthesis of Nanostructured Metal-doped Titanates and Investigation of Their Activity as Oxygen Evolution Photoanodes, Matthew J. Lawrence, Veronica Celorrio, Xiaobo Shi, Qi Wang, Alex Yanson, Nicholas J.E. Adkins, Meng Gu*, Joaquín Rodríguez-López*, and Paramaconi Rodriguez*, ACS Appl. Energy Mater., Just Accepted Manuscript, DOI: 10.1021/acsaem.8b00873
90 Design of active Nickel single-atom decorated MoS2 as a pH-universal catalyst for hydrogen evolution reaction, Qi Wang, Zhi Liang Zhao, Sha Dong, Dongsheng He, Paramaconi Rodriguez, Bin Xiang, Zhiguo Wang, Yongye Liang*, Meng Gu*, Nano Energy, Volume 53, November 2018, Pages 458-467
89 Co Nanoparticle Embedded in Atomically-dispersed Co-N-C Nanofibers for Oxygen Reduction with High Activity and Remarkable Durability, Qingqing Cheng, Kun Mao, Chi Chen, Lijun Yang, Zhiqing Zou, Meng Gu*, Zheng Hu* , Hui Yang*, Nano Energy, Volume 52, October 2018, Pages 485-493
88 Simultaneously achieved temperature-insensitive high energy density and efficiency in domain engineered BaTiO3-Bi(Mg0.5Zr0.5)O3 lead-free relaxor ferroelectrics,Qibin Yuan, Geng Li, Fang-Zhou Yao, Shao-Dong Cheng, Yifei Wang, Rong Ma,Shao-Bo Mi, Meng Gu, Ke Wang*, Jing-Feng Li*, Hong Wang*, Nano Energy 52 (2018) 203–210
87 Ternary PtPdCu Multicubes as a Highly Active and Durable Catalyst toward the Oxygen Reduction Reaction, H. M. An, Z. L. Zhao, Q. Wang, L. Y. Zhang, M. Gu, C. M. Li*, ChemElectroChem 2018, 5, 1345.
86 Creation and Ordering of Oxygen Vacancies at WO3−δ and Perovskite Interfaces, Kelvin H. L. Zhang, Guoqiang Li, Steven R. Spurgeon, Le Wang, Pengfei Yan, Zhaoying Wang, Meng Gu, Tamas Varga*, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 17480−17486
85 Lithium-Pretreated Hard Carbon as High-Performance Sodium-ion Battery Anodes, Biwei Xiao, Fernando . Soto, Meng Gu, Kee Sung Han*,Junhua Song*,Mark H. Engelhard*, David Reed*, Vincent L. Sprenkle*, Perla B. Balbuena*, Xiaolin Li*, Advanced Energy Materials 2018 Volume8, 2018,1801441
84 Spontaneous Repairing Liquid Metal/Si Nanocomposite as a Smart Conductive-Additive-Free Anode for Lithium-ion Battery, Bing Han, Yu Yang, Xiaobo Shi, Dongwei Xu, Hongbo Zeng, Chaoyang Wang*, Meng Gu, Yonghong Deng*, Nano Energy, Published online (2018)
83 Interface energy band alignment at the all-transparent p-n heterojunction based on NiO and BaSnO3, Jiaye Zhang,  Weihuang Luo, Shuhuai Xiang, Jianli Zou, Freddy E. Oropeza*, Meng Gu, and Kelvin H. L. Zhang*, Appl. Phys. Lett. 112, 171605 (2018)
82 Designing principle for Ni-rich cathode materials with high energy density for practical applications, Yu Xia, Jianming Zheng, Chongmin Wang, Meng Gu*, Nano Energy, Published Online 2018
81 A robust electrochemical sensing platform using carbon paste electrode modified with molecularly imprinted microsphere and its application on methyl parathion detection, Yangguang Li, Jiang Liu, Yang Zhang, Meng Gu, Dongyang Wang*, Yan-yan Dang*, Bang-Ce Ye*, Yingchun Li*, Biosensors and Bioelectronics, Volume 106, 2018, Pages 71-77
80 Anisotropic Ordering in 1T′Molybdenum and Tungsten Ditelluride Layers Alloyed with Sulphur and Selenium, J Lin, J Zhou, S Zuluaga, Y Peng, M Gu*, Z Liu*, ST Pantelides*, K Suenaga, ACS nano, 2018, 12 (1), pp 894–901
79 Covalently bonded 2D/2D O-g-C3N4/TiO2 heterojunction for enhanced visible-light photocatalytic hydrogen evolution, R Zhong, Z Zhang, H Yi, L Zeng, C Tang, L Huang*, M Gu*,  Applied Catalysis B: Environmental, 2018, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.12.066
78 3D nitrogen-doped graphite foam@ Prussian blue: an electrochemical sensing platform for highly sensitive determination of H2O2 and glucose, Y Zhang, B Huang, F Yu, Q Yuan, M Gu*, J Ji*, Y Zhang*, Y Li*, Microchimica Acta, 2018, 185 (2), 86
  <2017>
77 A general formulation strategy toward long-wear color cosmetics with sebum resistance, Li Z, Maxon B, Nguyen K, Lee M, Gu M*, Pretzer P*, J Cosmet Sci. 2017 68(1):91-98.
76 A Single‐Step Hydrothermal Route to 3D Hierarchical Cu2O/CuO/rGO Nanosheets as High‐Performance Anode of Lithium‐Ion Batteries, Songhao Wu, Gaoliang Fu, Weiqiang Lv, Jiake Wei, Wenjin Chen, Huqiang Yi, Meng Gu*, Xuedong Bai*, Liang Zhu*, Chao Tan*, Yachun Liang*, Gaolong Zhu*, Jiarui He*, Xinqiang Wang*, Kelvin HL Zhang*, Jie Xiong*, Weidong He*, Small, 2017, 10.1002/smll.201702667
75 Atomic scale study of surface orientations and energies of Ti2O3 crystals, Meng GU*, Z. Wang*, C. Wang*, J. Zheng*, Appl. Phys. Lett. 111, 181603 (2017)
74 Intragranular cracking as a critical barrier for high-voltage usage of layer-structured cathode for lithium-ion batteries, P Yan, J Zheng, M Gu*, J Xiao*, JG Zhang*, CM Wang*, Nature Communications 8, 14101 2017
73 Electron Transfer Governed Crystal Transformation of Tungsten Trioxide upon Li Ions Intercalation, Z Wang, Y He, M Gu*, Y Du*, SX Mao*, C Wang*, ACS Applied Materials & Interfaces 8 (37), 24567-24572
  <2016>
72 Characterization of electrical properties in axial Si-Ge nanowire heterojunctions using off-axis electron holography and atom-probe tomography, Z Gan, DE Perea, J Yoo, Y He, RJ Colby, JE Barker, M Gu*, SX Mao*, Journal of Applied Physics 120 (10), 104301 (2016)
71 Atomistic Conversion Reaction Mechanism of WO3 in Secondary Ion Batteries of Li, Na, and Ca, Y He, M Gu*, H Xiao*, L Luo*, Y Shao*, F Gao*, Y Du*, SX Mao*, C Wang*, Angewandte Chemie International Edition 55 (21), 6244-6247  (2016)    Co-first author
70 Direct Mapping of Charge Distribution during Lithiation of Ge Nanowires Using Off-Axis Electron Holography, Z Gan, M Gu*, J Tang*, CY Wang*, Y He*, KL Wang*, C Wang*, DJ Smith*, Nano letters 16 (6), 3748-3753 (2016)   Co-first author
  <2015>
69 Probing the failure mechanism of nanoscale LiFePO4 for Li-ion batteries, M Gu*, W Shi*, J Zheng*, P Yan*, J Zhang*, C Wang*, Applied Physics Letters 106 (20), 203902 (2015)
68 Dominance of interface chemistry over the bulk properties in determining the electronic structure of epitaxial metal/perovskite oxide heterojunctions, SA Chambers, Y Du, M Gu*, TC Droubay*, SP Hepplestone*, PV Sushko*, Chemistry of Materials 27 (11), 4093-4098 (2015)
67 Interfacial Reaction Dependent Performance of Hollow Carbon Nanosphere–Sulfur Composite as a Cathode for Li-S Battery, J Zheng, P Yan, M Gu*, MJ Wagner*, KA Hays*, J Chen*, X Li*, C Wang*, Frontiers in Energy Research 3, 25 (2015)
66 In situ TEM observations of Sn-containing silicon nanowires undergoing reversible pore formation due to fast lithiation/delithiation kinetics, X Lu, TD Bogart, M Gu*, C Wang*, BA Korgel*, The Journal of Physical Chemistry C 119 (38), 21889-21895 (2015)
65 Structural and chemical evolution of Li-and Mn-rich layered cathode material, J Zheng, P Xu, M Gu*, J Xiao, ND Browning, P Yan, C Wang, JG Zhang, Chemistry of Materials 27 (4), 1381-1390 (2015)
64 Regulated breathing effect of silicon negative electrode for dramatically enhanced performance of Li‐Ion battery, X Xiao, W Zhou, Y Kim, M Gu*, C Wang, G Liu, Z Liu, H Gao, Advanced Functional Materials 25 (9), 1426-1433 (2015)
63 Nanocomposite polymer electrolyte for rechargeable magnesium batteries, Y Shao, NN Rajput, J Hu, M Hu, T Liu, Z Wei, M Gu*, X Deng, S Xu, Nano Energy 12, 750-759 (2015)
62 Following the transient reactions in lithium–sulfur batteries using an in situ nuclear magnetic resonance technique, J Xiao, JZ Hu, H Chen, M Vijayakumar, J Zheng, H Pan, ED Walter, M Hu, M Gu*, Nano letters 15 (5), 3309-3316 (2015)
61 Nanoscale silicon as anode for Li-ion batteries: The fundamentals, promises, and challenges, M Gu*, Y He, J Zheng, C Wang, Nano Energy 17, 366-383 (2015)
60 Visualizing nanoscale 3D compositional fluctuation of lithium in advanced lithium-ion battery cathodes, A Devaraj, M Gu*, R Colby, P Yan, CM Wang, JM Zheng, J Xiao, A Genc, Nature communications 6,21 (2015)
59  Inward lithium-ion breathing of hierarchically porous silicon anodes, Q Xiao#, M Gu#, H Yang, B Li, C Zhang, Y Liu, F Liu, F Dai, L Yang, Z Liu, Nature communications 6, 8844 (2015)
  <2014>
58 Insights into the phase formation mechanism of [0.5 Li2MnO3· 0.5 LiNi0. 5Mn0.5O2] battery materials, D Wang, I Belharouak, X Zhang, Y Ren, Meng Gu, C Wang, Journal of The Electrochemical Society 161 (1), A1-A5 (2014)
57 Enhancing the lithiation rate of silicon nanowires by the inclusion of tin, TD Bogart, X Lu, M Gu, C Wang, BA Korgel, RSC Advances 4 (79), 42022-42028(2014)
56 A Facile Approach Using MgCl2 to Formulating High Performance Mg2+ Electrolytes for Rechargeable Mg Batteries, T Liu, Y Shao, G Li, Meng GuJournal of Materials Chemistry A 2, 3430-3438(2014)
55 Interface modifications by anion receptors for high energy lithium ion batteries, J Zheng, J Xiao, M Gu, P Zuo, C Wang, JG Zhang, Journal of Power Sources 250, 313-318 (2014)
54 In-situ electrochemical transmission electron microscopy for battery research, BL Mehdi, M Gu, LR Parent, W Xu, EN Nasybulin, X Chen, RR Unocic, Microscopy and Microanalysis 20, 484-492 (2014)
53 Strain Accommodation by Facile WO6 Octahedral Distortion and Tilting during WO3 Heteroepitaxy on SrTiO3 (001), Y Du, M Gu, T Varga, C Wang, ME Bowden, SA Chambers, ACS applied materials & interfaces 6 (16), 14253-14258 (2014)
52 Dual phase Li4Ti5O12–TiO2 nanowire arrays as integrated anodes for high-rate lithium-ion batteries, JY Liao, V Chabot, M Gu, C Wang, X Xiao, Z Chen, Nano Energy 9, 383-391 (2014)
51 Formation of Interfacial Layer and Long-Term Cyclability of Li–O2 Batteries, EN Nasybulin, W Xu, BL Mehdi, E Thomsen, MH Engelhard, RC Massé, M GuACS applied materials & interfaces 6 (16), 14141-14151 (2014)
50 Synergistic catalysis between Pd and Fe in gas phase hydrodeoxygenation of m-cresol, Y Hong, H Zhang, J Sun, KM Ayman, AJR Hensley, M Gu, MH Engelhard, ACS Catalysis 4 (10), 3335-3345 (2014)
49 In situ transmission electron microscopy probing of native oxide and artificial layers on silicon nanoparticles for lithium ion batteries, Y He, DM Piper, M Gu, JJ Travis, SM George, SH Lee, A Genc, L Pullan, ACS Nano 8, 11816-11823(2014)
48 Probing the degradation mechanisms in electrolyte solutions for Li-ion batteries by in situ transmission electron microscopy, P Abellan, BL Mehdi, LR Parent, M Gu, C Park, W Xu, Y Zhang, I Arslan, Nano letters 14 (3), 1293-1299(2014)
47 Mesoscale origin of the enhanced cycling-stability of the Si-conductive polymer anode for Li-ion batteries, M Gu, XC Xiao, G Liu, S Thevuthasan, DR Baer, JG Zhang, J Liu, Scientific reports 4, 3684 (2014)
46 Direct evidence of lithium-induced atomic ordering in amorphous TiO2 nanotubes, Q Gao, M Gu, A Nie, F Mashayek, C Wang, GM Odegard, Chemistry of Materials 26 (4), 1660-1669 (2014)   Co-first author
45 Functioning mechanism of AlF3 coating on the Li-and Mn-rich cathode materials, J Zheng, M Gu, J Xiao, BJ Polzin, P Yan, X Chen, C Wang, JG Zhang, Chemistry of Materials 26 (22), 6320-6327(2014) Co-first author
44 Lewis acid–base interactions between polysulfides and metal organic framework in lithium sulfur batteries, J Zheng, J Tian, D Wu, M Gu, W Xu, C Wang, F Gao, MH Engelhard, Nano letters 14 (5), 2345-2352(2014)
43 Controlling SEI formation on SnSb‐porous carbon nanofibers for improved Na ion storage, L Ji, M Gu, Y Shao, X Li, MH Engelhard, BW Arey, W Wang, Z Nie, J Xiao, Advanced Materials 26 (18), 2901-2908 (2014)
42 Mitigating voltage fade in cathode materials by improving the atomic level uniformity of elemental distribution, J Zheng, M Gu, A Genc, J Xiao, P Xu, X Chen, Z Zhu, W Zhao, L Pullan, Nano letters 14 (5), 2628-2635 (2014)    Co-first author
41 Mesoporous silicon sponge as an anti-pulverization structure for high-performance lithium-ion battery anodes, X Li, M Gu, S Hu, R Kennard, P Yan, X Chen, C Wang, MJ Sailor, Nature communications 5, 183, (2014)  
40 Bending-induced symmetry breaking of lithiation in germanium nanowires, M Gu, H Yang, DE Perea, JG Zhang, S Zhang, CM Wang, Nano letters 14 (8), 4622-4627 (2014)
39 Ionic liquid-enhanced solid state electrolyte interface (SEI) for lithium–sulfur batteries, J Zheng, M Gu, H Chen, P Meduri, MH Engelhard, JG Zhang, J Liu, J Xiao, Journal of Materials Chemistry A 1 (29), 8464-8470 (2013)
  <2013>
38 Revisit carbon/sulfur composite for Li-S batteries, J Zheng, M Gu, MJ Wagner, KA Hays, X Li, P Zuo, C Wang, JG Zhang, Journal of The Electrochemical Society 160 (10), A1624-A1628 (2013)
37 Controlled nucleation and growth process of Li2S2/Li2S in lithium-sulfur batteries, J Zheng, M Gu, C Wang, P Zuo, PK Koech, JG Zhang, J Liu, J Xiao, Journal of The Electrochemical Society 160 (11), A1992-A1996 (2013)
36 Electrochemical kinetics and performance of layered composite cathode material Li [Li0. 2Ni0. 2Mn0. 6] O2, J Zheng, W Shi, M Gu, J Xiao, P Zuo, C Wang, JG Zhang, Journal of The Electrochemical Society 160 (11), A2212-A2219 (2013)
35 How to obtain reproducible results for lithium sulfur batteries, J Zheng, D Lv, M Gu, C Wang, JG Zhang, J Liu, J Xiao, Journal of The Electrochemical Society 160 (11), A2288-A2292 (2013)
34 Cation uniformity and magnetic properties of La 0.7 Sr 0.3 Mn 0.5 Fe 0.5 O 3 thin films, M Gu, F Yang, E Arenholz, ND Browning, Y Takamura, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 325, 69-74  (2013)
33 Antisite defects in La0. 7Sr0. 3MnO3 and La0. 7Sr0. 3FeO3, M Gu, Z Wang, MD Biegalski, HM Christen, Y Takamura, ND Browning, Applied Physics Letters 102 (15), 151911 (2013)
32 Electrocatalytic properties of poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)(PEDOT) in Li-O 2 battery, E Nasybulin, W Xu, MH Engelhard, XS Li, M Gu, D Hu, JG Zhang, Electrochemistry Communications 29, 63-66 (2013)
31 Structure and radiation damage behavior of epitaxial CrxMo 1− x alloy thin films on MgO, CM Wang, TC Kaspar, V Shutthanandan, AG Joly, L Kovarik, BW Arey, Meng Gu, Journal of Nuclear Materials 437 (1), 55-61 (2013)
30 Interfaces: Ultralow Contact Resistance at an Epitaxial Metal/Oxide Heterojunction Through Interstitial Site Doping (Adv. Mater. 29/2013), SA Chambers, M Gu, PV Sushko, H Yang, C Wang, ND Browning, Advanced Materials 25 (29), 3926-3926 (2013)
29 XEDS STEM tomography for 3D chemical characterization of nanoscale particles, A Genc, L Kovarik, M Gu, H Cheng, P Plachinda, L Pullan, B Freitag, Ultramicroscopy 131, 24-32 (2013)
28 Coordination Chemistry in magnesium battery electrolytes: how ligands affect their performance, Y Shao, T Liu, G Li, M Gu, Z Nie, M Engelhard, J Xiao, D Lv, C Wang, Scientific reports 3, 3130 (2013)
27 Enhanced Intercalation Dynamics and Stability of Engineered Micro/Nano‐Structured Electrode Materials: Vanadium Oxide Mesocrystals, E Uchaker, M Gu, N Zhou, Y Li, C Wang, G Cao, Small 9 (22), 3880-3886 (2013)
26 Lithium ion battery peformance of silicon nanowires with carbon skin, TD Bogart, D Oka, X Lu, M Gu, C Wang, BA Korgel, ACS Nano 8 (1), 915-922 (2013)
25 Surface-driven sodium ion energy storage in nanocellular carbon foams, Y Shao, J Xiao, W Wang, M Engelhard, X Chen, Z Nie, M Gu, LV Saraf, Nano letters 13 (8), 3909-3914 (2013)
24 Nanorod niobium oxide as powerful catalysts for an all vanadium redox flow battery, B Li, M Gu, Z Nie, X Wei, C Wang, V Sprenkle, W Wang, Nano letters 14 (1), 158-165 (2013)
23 Highly reversible Mg insertion in nanostructured Bi for Mg ion batteries, Y Shao, M Gu, X Li, Z Nie, P Zuo, G Li, T Liu, J Xiao, Y Cheng, C Wang, Nano letters 14 (1), 255-260 (2013)
22 Bismuth nanoparticle decorating graphite felt as a high-performance electrode for an all-vanadium redox flow battery, B Li, M Gu, Z Nie, Y Shao, Q Luo, X Wei, X Li, J Xiao, C Wang, V Sprenkle, Nano letters 13 (3), 1330-1335 (2013)
21 Ultralow contact resistance at an epitaxial metal/oxide heterojunction through interstitial site doping, SA Chambers, M Gu, PV Sushko, H Yang, C Wang, ND Browning, Advanced Materials 25 (29), 4001-4005 (2013)
20 Nanoscale phase separation, cation ordering, and surface chemistry in pristine Li1. 2Ni0. 2Mn0. 6O2 for Li-ion batteries, M Gu, A Genc, I Belharouak, D Wang, K Amine, S Thevuthasan, DR Baer, Chemistry of Materials 25 (11), 2319-2326 (2013)
19 Corrosion/fragmentation of layered composite cathode and related capacity/voltage fading during cycling process, J Zheng, M Gu, J Xiao, P Zuo, C Wang, JG Zhang, Nano letters 13 (8), 3824-3830 (2013) Co-first author 
18 Electron-rich driven electrochemical solid-state amorphization in Li–Si alloys, Z Wang, M Gu, Y Zhou, X Zu, JG Connell, J Xiao, D Perea, LJ Lauhon, Nano letters 13 (9), 4511-4516 (2013)    Co-first author
17 Electronic Origin for the Phase Transition from Amorphous Li x Si to Crystalline Li15Si4, M Gu, Z Wang, JG Connell, DE Perea, LJ Lauhon, F Gao, C Wang, ACS nano 7, 6303-6309(2013)
16 Probing the failure mechanism of SnO2 nanowires for sodium-ion batteries, M Gu, A Kushima, Y Shao, JG Zhang, J Liu, ND Browning, J Li, C Wang, Nano letters 13 (11), 5203-5211(2013)
15 Demonstration of an electrochemical liquid cell for operando transmission electron microscopy observation of the lithiation/delithiation behavior of Si nanowire battery anodes, M Gu, LR Parent, BL Mehdi, RR Unocic, MT McDowell, RL Sacci, W Xu, Nano letters 13 (12), 6106-6112 (2013)
  <2012>
14 Surface and Structural Stabilities of Carbon Additives in High Voltage Lithium Ion Batteries, J Zheng, J Xiao, W Xu, X Chen, M Gu, X Li, JG Zhang, Journal of Power Sources (2012)
13 Enhanced Li+ ion transport in LiNi 0.5 Mn 1.5 O 4 through control of site disorder, J Zheng, J Xiao, X Yu, L Kovarik, M Gu, F Omenya, X Chen, XQ Yang, Physical Chemistry Chemical Physics 14 (39), 13515-13521(2012)
12 Yttria-stabilized zirconia crystallization in Al 2 O 3/YSZ multilayers, N Kemik, SV Ushakov, M Gu, N Schichtel, C Korte, ND Browning, Journal of Materials Research 27 (06), 939-943  (2012)
11 Tuning magnetic and transport properties through strain engineering in La0. 7Sr0. 3MnO3/La0. 5Sr0. 5TiO3 superlattices, M Gu, C Song, F Yang, E Arenholz, ND Browning, Y Takamura, Journal of Applied Physics 111 (8), 084906 (2012)
10 Strain relaxation defects in perovskite oxide superlattices, M Gu, MD Biegalski, HM Christen, C Song, CR Dearden, ND Browning, Journal of Materials Research 27 (11), 1436-1444(2012)
9 Interfacial ferromagnetism and exchange bias in CaRuO 3/CaMnO 3 superlattices, C He, AJ Grutter, M Gu, ND Browning, Y Takamura, BJ Kirby, JA Borchers, Physical review letters 109 (19), 197202 (2012)
8 In situ TEM study of lithiation behavior of silicon nanoparticles attached to and embedded in a carbon matrix, M Gu, Y Li, X Li, S Hu, X Zhang, W Xu, S Thevuthasan, DR Baer, ACS Nano 6 (9), 8439-8447  (2012)
7 Conflicting roles of nickel in controlling cathode performance in lithium ion batteries, M Gu, I Belharouak, A Genc, Z Wang, D Wang, K Amine, F Gao, G Zhou, Nano letters 12 (10), 5186-5191(2012)
6 Formation of the spinel phase in the layered composite cathode used in Li-ion batteries, M Gu, I Belharouak, J Zheng, H Wu, J Xiao, A Genc, K Amine, ACS nano 7 (1), 760-767 (2012)
5 Resonant x-ray reflectivity study of perovskite oxide superlattices, N Kemik, M Gu, F Yang, CY Chang, Y Song, M Bibee, A Mehta, Applied Physics Letters 99 (20), 201908 (2011)
4 Structural variability in La0. 5Sr0. 5TiO3±δ thin films, M Gu, CR Dearden, C Song, ND Browning, Y Takamura, Applied Physics Letters 99 (26), 261907 (2011)
3 The effect of interfacial charge transfer on ferromagnetism in perovskite oxide superlattices, F Yang, M Gu, E Arenholz, ND Browning, Y Takamura, Journal of Applied Physics 111 (1), 013911(2012)
  <2008>
2 Preparation and Photoluminescence of Single-Crystalline GdVO4:Eu3+Nanorods by Hydrothermal Conversion of Gd(OH)3 nanorods, M Gu, Q Liu, S Mao, D Mao, C Chang, Crystal Growth and Design 8 (4), 1422-1425 (2008)
1 Long lasting phosphorescence of Gd2O2 S: Eu, Ti, Mg nanorods via a hydrothermal routine, S Mao, Q Liu, M Gu, D Mao, C Chang, Journal of Alloys and Compounds 465 (1), 367-374 (2008)

 

Copyright © 2018 All Rights Reserved.