Publications

  • Journal Papers

 

[1] Bin Bao*, Wen Chen, and Quan Wang*. Energy, 2019: 116261.(IF=5.537)

[2] Bin Bao*, Quan Wang, Composite Structures, 2019, 210: 567-580.(IF=4.829)

[3] Haibin Zhong, Yinghong Gu, Bin Bao*, Quan Wang, Jiuhui Wu, Composite Structures, 2019, 220:1-10.(IF=4.829)

[4] Bin Bao, Daniel Guyomar and Mickaël Lallart*, Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 82: 230-259.(IF=5.005)

[5] Bin Bao, Daniel Guyomar and Mickaël Lallart*, Composite Structures, 2017, 161: 308-329.(IF=4.829)

[6] Bin Bao, Wei Tang*, Measurement, 2017,192-203.(IF=2.791)

[7] Bin Bao, Daniel Guyomar and Mickaël Lallart*, Smart Materials and Structures, 2016, 25(9): 095010.(IF=3.543)

[8]Linjuan Yan#, Bin Bao#, Daniel Guyomar and Mickaël Lallart*, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2016:1045389X16649448.(#co-first author).(IF=2.582)

Copyright © 2018 All Rights Reserved.